Du kan tape penger, dersom du ikke sørger for at alle tallene i selvangivelsen stemmer.

Selvangivelsen har fra 2016 skiftet navn til Skattemelding. Navnebyttet skjer i forbindelse med ny skatteforvaltningslov som trådte i kraft 1. januar i år.

Det er all grunn til å gå grundig gjennom selvangivelsen før den endelig leveringsfristen 30. april. Det kan være fradrag som du har rett til som ikke er først opp i selvangivelsen. Du må også sjekke at alle inntektene er kommet med, dette gjelder spesielt hvis du har mange andre småinntekter.

Tapet på å ikke føre opp fradrag er 250 kroner per tusenlapp. Glemmer du å føre opp et fradrag på 5.000 kroner taper du dermed 1.250 kroner.

Les: 40 tips som kan kutte skatten din

Les: Alt du trenger til selvangivelsen

Første pulje med skatteoppgjør er klar 21. juni. Neste oppgjør er 2. august. Deretter blir det løpende oppgjør frem til 25. oktober.

Endringer i forhold til selvangivelsen i 2015

Skatt på alminnelig inntekt reduseres

Skatt på alminnelig inntekt er skatten du betaler av inntekten etter at alle fradragene er trukket fra. Satsen reduseres fra 27 til 25 prosent. Det betyr at skatt på avkastning i aksjefond, bank, etc får redusert skatt. Motsatt betyr det at rentefradraget får mindre effekt.

Toppskatten erstattes av trinnskatt

Trinnskatten er den samme skatten som toppskatt. Men siden første innslagspunkt nå er blitt så lavt, kan den ikke lenger hete toppskatt.

Toppskatten og trinnskatten er bruttoskatter. Det vil si at fradragene ikke har noen betydning for størrelsen på den.

Innføring av trinnskatten har sammenheng med at skattesatsen for alminnelig inntekt reduseres. En del av de tapte skatteinntektene fra lavere skatt på alminnelig inntekt tas igjen i trinnskatten.

Les mer om trinnskatt.

Økt BSU-sparing

Det totale sparebeløpet innenfor BSU (boligsparing for ungdom) økes fra 200.000 til 300.000 kroner. Det årlige sparebeløpet på 25.000 står fast. Det betyr at man må spare i 12 år for å fylle maks kvote, innen det året man fyller 33 år. Det er i praksis mange som ikke har muligheten til å gjøre dette, fordi de ikke betaler nok skatt i alle disse årene.

Ligningsverdier

Ligningsverdien på sekundærboliger økes fra 70 til 80 prosent av beregnet markedsverdi. Primærboliger (den du bor i selv) skal det fortsatt være 25 prosent av markedsverdi. Men markedsverdien endres i takt med prisendringen på boliger. Hytter er ikke endret. Les mer om ligningsverdi og fastsettelsen av den.

Formuesverdien for fritidseiendommer skal ikke oppjusteres.

Oppjustering av aksjeinntekt/-tap

Gevinster og tap for aksjer inngår i grunnlaget for alminnelig inntekt der skattesatsen er 25 prosent. I 2016 er det en høyere skatt på inntekter fra aksjer med en sats på 28,75 prosent). For å få fastsatt riktig skatt må inntekter fra aksjer oppjusteres med en faktor på 1,15. Tilsvarende oppjusteres tap ved realisasjon. 

I skattemeldingen vises beløpet før oppjustering. Oppjustering skjer automatisk i Skatteetatens systemer.

Les mer om aksjebeskatning.

Andre endringer:

Den skattefrie satsen for kjøregodtgjørelse (inntil 10.00 km) settes ned fra 4,10 kroner til 3,80 kroner per km. Selve satsen opprettholdes på samme nivå, men de siste 30 ørene blir skattepliktig som lønn. Med 10.000 km i yrkeskjøring vil dette gi et inntektspåslag på 3.000 kroner.

Fradraget for gaver til frivillige organisasjoner er økt fra 20.800 kroner til 25.000 kroner.

Skattefritaket for sluttvederlag etter skatteloven § 5-15 er opphevet får virkning fra og med inntektsåret 2016.

I formuesskatten har bunnfradraget økt fra 1,2 millioner kroner til 1,4 millioner kroner. Ektefeller har tilsammen dobbel kvote. Satsen er uendret på 0,85 prosent av netto formue.

reisefradraget har bunnfradraget økt fra 16.000 kroner til 22.000 kroner. Du må altså ha et reisefradrag på over 22.000 kroner før du får noe fradrag. Fradraget er fortsatt på 1,50 kroner per kilometer til jobben. Det er en øvre grense på 75.000 km, noe som gjør at maksimalt reisefradrag er 70.500 kroner. Beregn reisefradraget ditt her.

For minstefradraget har det bare vært en økning av det maksimale fradraget i samsvar med lønnsutviklingen. For lønnsmottakere er det maksimale minstefradraget 91.450 kroner, for pensjonister 73.600 kroner.

Du kan delelegere myndighet til å gjøre endringer og sende inn skattemeldingen. Delegering av rettigheter gjør du i Altinn.Tidligere har det bare vært mulig å la andre se på den, men ikke endre.

Her må det ofte gjøres endringer

Det er en del poster som det gjøres flere endringer på enn andre. Her er de viktigste postene for dette.

Bil
Har du kjøpt eller solgt bil før årsskiftet må du passe på at disse endringene er med i selvangivelsen. Sjekk også om bilens verdi er lavere enn den standardverdsettelsen som brukes i selvangivelsen.

Foreldrefradrag
Hvis du leverer i barnehage og kjører en omvei, kan du trekke fra dette i foreldrefradraget. Dette må du passe på selv å føre opp.

Du kan også trekke fra kostnader til fritidsordning for barn i idrettsforeninger og lignende. For at dette skal godkjennes må tilbudet være rett etter skoletid, senest kl. 17.00. Det må være åpent for alle barn mellom 5 og 11 år.

Hus også at den totale fradragsrammen avhenger av antall barn under 12 år. Selv om du ikke har utgifter på den ene, spiller ikke dette noen rolle for denne rammen.

Les mer om foreldrefradrag.

Lønn
Sjekk at alle lønnsoppgaver er korrekte. Har du flere, sjekk at alle er med i selvangivelse. Spesielt hvis du har mange små.

Reisefradraget
Dette må blant annet endres når du har skiftet jobb. For å få et fradrag må du ha en avstand tur/retur på 64 kilometer.

Les: Dette har du krav på av reisefradrag

Renter (inntekt og fradrag)
Renter kan blant annet bli feil, fordi samboere ønsker å fordele rentene mellom seg på annen måte enn det som er ført opp i selvangivelsen. Det kan også være mellom lån mellom familiemedlemmer som må inn i selvangivelsen.

Ektefeller som er gift kan fritt fordele renteinntekter og renteutgifter mellom seg. Dette har bare betydning hvis den ene av ektefellene har en nettoinntekt under 51.750 kroner. Da kan det lønne seg å føre over eventuelle rentefradrag over på den som tjener mest.

Det kan også være lønnsomt å føre over renter der én eller begge er pensjonister. Den kan lønne seg at den som har lav pensjonsinntekt overfører renteinntekter. Motsatt kan det lønne seg for den med lav inntekt å ikke ha renteutgifter. Hvis ikke inntekten er lav nok, vil ikke denne overføringen ha betydning, da blir effekten av fradraget på 25 prosent av fradragsbeløpet.

Les: Mange pensjonister kan enkelt spare skatt

Samboere
Hvis samboere har feil fordeling av rentene kan dette ordnes med en rentefordelingsavtale. I mange tilfeller vil det være naturlig med en 50/50 fordeling, men det kan også avtales andre fordelinger.

Hvis den ene av samboeren har fått hele fradraget er det en annen mulighet. Da kan skattebesparelsen som den andre samboeren skulle hatt betales av samboeren som har mottatt fradraget. Hvis totalt fradrag er 20.000 kroner, og den andre skulle hatt 10.000 kroner av dette, er tapt skattebesparelse 25 prosent av dette. Det betyr at samboeren betaler 2.500 kroner til den andre. For 2016 er det alltid 25 prosent av det fradragsbeløpet som den andre samboeren skulle hatt. For 2017 går dette ned til 24 prosent.

Slik retter du feil

Selvangivelsen kan både leveres på papir og elektronisk.

Dersom du skal gjøre endringer, er det naturlig nok litt forskjellige fremgangsmåter avhengig av hvordan du skal levere.

Hvis du ikke vet hvilket postnummer som er riktig, finner du dette i Finn post.

Nett:

Skal du endre eller tilføye noe i Altinn, kan du enten trykk direkte på posten eller trykke på «Endre» til høyre. Da kommer du inn på posten, og får også opp underpostene. Det er også mulig å legge til poster.

Inne på posten kan du trykke på «Endre», og du får opp et felt som du kan skrive inn riktig tall i. Det riktige tallet vil dermed komme opp under kolonnen «Rettet til».

Når du mener at alle tall stemmer, klikker du på «Start innsending». Husk også at du kan endre og levere selvangivelsen flere ganger før den endelige fristen 30. april. Det er den sist innleverte som gjelder.

Du har også mulighet til å legge ved vedlegg når du leverer elektronisk. Bare klikk på fanen «Vedlegg», når du er inne på selvangivelsen din.

Papir:

Hvis du leverer på papir får du ikke skatteoppgjøret før tidligst 2.august, senest 25 oktober.

På papir setter du rett og slett en strek over det forhåndsutfylte tallet, og fører opp det riktige beløp i kolonnen «rettet til».

Hvis det er inntekt, fradrag, formue eller gjeld som ikke er forhåndsutfylt, fyller du inn dette under posten «Beløp som ikke er forhåndsutfylt». Her må du også finne hvilket nummer den aktuelle posten har, se Finn post.

Selvangivelsen kan sendes til denne adressen:

Skatteetaten
Postboks 4305
8608 Mo i Rana

Flere opplysninger

Dersom du har ytterligere opplysninger som du mener er viktig å gi til Skatteetaten, kan du gjøre det i selvangivelsens post 5.0, «Tilleggsopplysninger».

Du må også passe på at du endrer eller gjør tilføyelser på riktig post. Dette kan du finne ut ved å se i Finn post.

 

Se også:

40 tips som kan kutte skatten din

Alt du trenger til selvangivelsen

Bruk Smarte Penger skattekalkulatorer

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2016
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2017
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Pensjonsskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

Skatte og avgiftsberegning 2017
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.

Reisefradragskalkulator
Beregn hva du får i reisefradrag.