Det er konsumprisindeksen som er hovedmålet på hvordan prisene endrer seg fra måned til måned.

Inflasjon er et sentralt begrep innenfor økonomi, og økonomisk planlegging.

Konsumprisindeksen (KPI) er en indeks som viser prisutviklingen på varer og tjenester, som den enkelte husholdning konsumerer. Gjennomsnittlig indeks ble satt til 100 i 2015. Indeksen blir beregnet av Statistisk Sentralbyrå.

Hvert år blir pengene dine mindre verdt. En hundrelapp mister kjøpekraften i takt med inflasjonen. Neste år vil du ikke få like mange varer og tjenester for hundrelappen som du får i år. Men det har (for lenge siden) vært perioder der prisene har falt (deflasjon).

Inflasjonen de siste årene

Dette er inflasjonen de siste 10 årene.

Inflasjonen har vært høyere enn vanlig både i 2016 og 2018. En del av dette skyldes høye strømpriser.

År Inflasjon Pengeverdi
2019 2,2 % 1,000
2018 2,8 % 1,000
2017 1,9 % 1,028
2016 3,5 % 1,047
2015 2,2 % 1,084
2014 2,0 % 1,107
2013 2,1 % 1,130
2012 0,7 % 1,154
2011 1,3 % 1,162
2010 2,4 % 1,177

SSB har laget inflasjonsstatistikk tilbake til 1865.

Her finner du tall og historikk for konsumprisindeksen tilbake til 1865.

Andre indekser

Utover KPI lager SSB tre andre indekser som er ment å skulle beskrive den underliggende prisveksten. Disse er:

  • KPI-JE: Konsumprisindeksen uten energivarer.
  • KPI-JA: Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer.
  • KPI-JAE: Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer. 

Norges Bank har tidligere lagt spesiell vekt på KPI-JAE i sin rentefastsettelse av Styringsrenten. Nå lager de sin egen indeks KPI-XE som er KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energiprisene. Forskjellen fra KPI-JAE er dermed at de tar med den langsiktige prisendringen (beregnede) i energivarer.

Slik har utviklingen i KPI-JAE være i forhold til konsumprisindeksen. Her ser vi at konsumprisindeksen varierer mer enn KPI-JAE. En del av forklaringen er strømprisene som endrer seg mye. For eksempel i 2018 da de steg kraftig i forhold til 2017.

Alle tall er prosentvis endring i forhold til året før.

År KPI-JAE KPI Forskjell
2004 0,4 0,4 0
2005 1,0 1,6 0,6
2006 0,8 2,3 1,5
2007 1,4 0,7 -0,7
2008 2,6 3,8 1,2
2009 2,6 2,2 -0,4
2010 1,3 2,4 1,1
2011 1,0 1,3 0,3
2012 1,3 0,6 -0,7
2013 1,5 2,1 0,6
2014 2,5 2,1 -0,4
2015 2,7 2,1 -0,6
2016 3,1 3,6 0,5
2017 1,4 1,8 0,4
2018 1,6 2,7 1,1
2019 2,2 2,2 0

Vekter i KPI

Grunnlaget for beregningen av konsumprisindeksen er et utvalg på ca. 650 spesifiserte forbruksvarer og tjenesteytelser. Beregningene baseres på et utvalg av i underkant av 2.000 bedrifter. I husleieindeksen inngår et fast utvalg på om lag 2.500 utleieboliger basert på Leiemarkedsundersøkelsen (LMU). 

Indeksen er bygget opp rundt visse hovedgrupper. Nedenfor har vi satt opp disse, med tilhørende vekt i indeksen.

I tillegg har vi satt opp beløpene som ville vært brukt for en familie med 600.000 kroner i disponibel inntekt (lønn etter skatt og sparing/avdrag).

Vekter i konsumprisindeksen Vekt Beløp
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 12,49% 74 940
Alkoholdrikker og tobakk 4,06% 24 360
Klær og skotøy 5,09% 30 540
Bolig, lys og brensel 24,02% 144 120
Møbler og husholdningsartikler mv 6,40% 38 400
Helsepleie 3,21% 19 260
Transport 15,56% 93 360
Post og teletjenester 2,32% 13 920
Kultur og fritid 11,47% 68 820
Utdanning 0,46% 2 760
Hotell- og restauranttjenester 6,17% 37 020
Andre varer og tjenester 8,74% 52 440
Sum 99,99% 599 940

Beregn hva tidligere års penger tilsvarer i dag

I tabellen under har vi satt opp hva enkelte års pengeverdier tilsvarer i dag. Tabellen tar utgangspunkt i hva 1000 kroner i det aktuelle året er verdt i dag.

For eksempel i 1970 kan du gange verdien med 8,5. Det vil si at 1000 kroner i dagens pengeverdi tilsvarer 8.500 kroner i dag.

Fra Inflatert Snitt Faktor
2010 1 177 2,10% 1,2
2000 1 437 2,00% 1,4
1990 1 811 2,10% 1,8
1980 3 771 3,60% 3,8
1970 8 469 4,60% 8,5
1960 13 068 4,50% 13,1
1950 20 486 4,50% 20,5
1940 29 153 4,40% 29,2
1920 19 688 3,10% 19,7
1900 68 906 3,70% 68,9
1880 72 188 3,10% 72,2

Beregn hva dagens penger tilsvarer tidligere

Når du regner om fra dagens pengeverdi til et tidligere år er dette det motsatte regnestykket. 1000 kroner i dag tilsvarer 696 kroner i 2000-pengeverdi.

Eller sagt på en annen måte: Pengeverdien i 1960 tilsvarer 8 prosent av pengeverdien i dag.

Fra Deflatert Faktor
2010 850 0,85
2000 696 0,70
1990 552 0,55
1980 265 0,27
1970 118 0,12
1960 77 0,08
1950 49 0,05
1940 34 0,03
1920 51 0,05
1900 15 0,02
1880 14 0,01

 

Inflasjonskalkulator

For å beregne hva tidligere pengeverdier tilsvarer i dag kan du bruke inflasjonskalkulatoren. Der kan du omregne verdier tilbake til 1865.

Omregningene er basert på konsumprisindeksen fra SSB. Det er gjennomsnittlig prisnivå i hvert av årene som ligger til grunn for endringene. Dette kan gi et noe annet resultat enn om du for eksempel regner mellom månedene desember til desember

Her finner du inflasjonskalkulatoren.

Inflasjonsjusteringskalkulator

I denne kalkulatoren kan du beregne hva fremtidige pengeverdier er i dagens pengeverdi.

Et beløp i fremtiden er ikke det samme som et beløp i dag. For å kunne sammenligne en fremtidsverdi med dagens pengeverdi, må du gjøre om fremtidsbeløpet til dagens pengeverdi. Det vil si inflasjonsjustere det.

Her finner du inflasjonsjusteringskalkulatoren.

Lønns- og inflasjonsjustering

Ofte er det mer riktig å justere prisnivået med lønnsutviklingen. Økningen i lønnen har over tid vært klart høyere enn inflasjons, slik at det er stor forskjell på et lønnsjustert beløp og et inflasjonsjustert beløp.

Med denne kalkulatoren kan du beregne hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Du kan gjøre beregninger fra 1946 til 2018. For 2018 er tallene basert på forventninger om lønnsveksten dette året.

Gå til kalkulatoren for inflasjon- og lønnsutvikling.

 

Eksterne sider:

Konsumprisindeksen
Les mer om dette på Statistisk Sentralbyrås nettsider. Inflasjonsstatistikken blir lagt ut den 10. hver måned.

Vekter
Les mer om vektene i konsumprisindeksen på SSB's sider.