Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Vær sikker på at du får med deg alle fradragene du har rett til i skattemeldingen for 2023, eller at inntekter ikke er for høye.

Denne oversikten viser postene der du kan gjøre lønnsomme endringer i årets skattemelding. Oversikten er alfabetisk satt opp.

Dersom du er sikker på at du ikke trenger å endre noe, og at alle fradrag er med, trenger du ikke å levere skattemeldingen. Men for mange vil det være penger å spare på å sikre at alle fradrag du har rett på, er oppført.

Et manglende fradrag koster deg 220 kroner per tusenlapp i 2023.

Les også:

Alt du trenger til skattemeldingen

Sjekk dette i skattemeldingen

Her er de 50 beste tipsene i alfabetisk rekkefølge:

1. Advokathjelp

Utgifter til advokater som har sammenheng med å sikre, vedlikeholde eller erverve skattepliktig inntekt kan trekkes fra.

Hvis utgiftene har sammenheng med lønnsinntekt, inngår det i minstefradraget. For å få effekt av dette fradraget må summen av de virkelige utgiftene være større enn standard minstefradrag på 104.450 kroner.

2. Aksjehandel

Husk også på å føre opp fradrag som du har i forbindelse med kjøp og salg av aksjer. Dette kan være aviser, tidsskrifter, spesielle abonnementer og rådgivningstjenester.

For å ha rett til fradrag må det være et visst nivå på aksjehandelen. Fradragene må til en viss grad henge sammen med dette aktivitetsnivået.

Les mer om hva du har fradragsrett for.

3. Aksjetap

Det er ikke alle aksjeomsetninger du får forhåndsutfylt. Dette gjelder blant annet utenlandske aksjer (som også kan være notert på Oslo Børs). Du må selv sørge for å føre opp disse aksjene.

Les mer om aksjebeskatning.

4. Avis

Fri avis blir ofte feilaktig ført opp i lønnsinnberetningen. Hvis du har ekstra informasjonsbehov i jobben din, kan du få dekket én eller flere aviser på jobben uten at fordelen skal beskattes. Å ha et ekstra informasjonsbehov kan, med rette, svært mange hevde å ha. Hvis du betaler for en avis selv, skal du da ikke fordelsbeskattes for avis i jobben. Hvis du ikke betaler for noen selv, skal du ikke fordelsbeskattes for mer enn én.

Husk på å betale den billigste avisen selv (eller skattlegges for), det gir den laveste fordelsbeskatningen.

5. Bankboks/VPS

Hvis du oppbevarer inntektsgivende papirer i bankboks, kan du trekke fra utgiften til dette. Mer aktuelt er det at du kan trekke fra årsavgiften du eventuelt har på VPS-kontoen.

6. Barnepass

Både private og kommunale barnehager har plikt til å sende inn opplysninger, men pass likevel på at det er kommet med og er korrekt.

Det er også fradragsrett for dagmammaer, au pair og barnevakt som du må passe på å fylle inn selv.

Fradraget er på inntil 25.000 kroner for ett barn, for påfølgende barn 15.000 kroner. Barnet kan maksimalt være 11 år ved utgangen av skatteåret for å ha rett til fradrag. Har du for eksempel to barn under 12 år, gir dette rett til 40.000 kroner i foreldrefradrag (25.000 + 15.000 kroner).

Du trenger ikke å betale for flere barn for å utnytte de maksimale satsene. Med to to barn kan det trekkes fra inntil 40.000 kroner, selv om det bare betales for ett barn.

Samboere med hvert sitt særkullsbarn kan begge trekke fra 25.000 kroner.

Les mer om foreldrefradrag.

7. Barnepass

Du kan også trekke fra kostnader til fritidsordning for barn i idrettsforeninger og lignende. For at dette skal godkjennes må tilbudet være rett etter skoletid, senest kl. 17.00. Det må være åpent for alle barn mellom 5 og 11 år. Kostnader til vanlige treningsaktiviteter i idrettslag senere enn dette klokkeslettet er ikke omfattet.

Dette skal innrapporteres av de som har en slik ordning. Men det er første året det er plikt til dette, slik at det større sjanse for at det blir manglende rapportering.

8. Barnepass - bilkjøring

Du kan trekke fra reisekostnader til transport av barn til og fra barnehage, innenfor de normale beløpsrammene. Det samme gjelder til dagmamma, også hvis det er ubetalte dagmammaer som bestemødre.

Det er antall kilometer omvei til jobb som er grunnlaget for fradraget. Ved bruk av egen bil kan du bruke standardsatsen som gjelder for reisefradrag som er på 1,70 kroner i 2023.

9. Barnepensjon

Barn har krav på et særskilt inntektsfradrag når barnet mottar barnepensjon, samtidig som det har arbeidsinntekt. Størrelsen på fradraget er det minste av:

1. arbeidsinntekt minus det tilhørende minstefradraget, eller

2. barnepensjon minus det tilhørende minstefradraget

Fradragsbeløpet kan ikke bli høyere enn personfradraget, det vil si 79.600 kroner.

10. Bil

Ofte er takseringsverdien lavere enn markedsverdien av bilen. Takseringsreglene oppgis i prosent av nybilpris. Velg det laveste av takseringsreglene, og hva du mener bilen er verdt.

Skalaen er slik:

2023
Årsmodell % av nypris
2023 75%
2022 65%
2021 55%
2020 45%
2019 40%
2018 30%
2017 20%
2016-2006 15%
2005-2003 1.000 kroner
2002 og tidligere individuelt

Biler som er 30 år eller eldre (veteranbiler) settes opp med en verdi lik antatt salgsverdi.

11. Blader

Fagbladet som du mottar på jobbadressen, skal du ikke skattes for. Sendes de privat er de skattepliktige. Sjekk at du ikke har blitt fordelsbeskattet for de du mottar på jobben. Sørg eventuelt for at du omadresserer dem til jobben.

12. Bolig - formuesverdi

Formuesverdien av boligen din skal ikke overstige 30 prosent av markedsverdien. Hvis den er det, send inn en klage.

Dette har kun betydning for formuesskatten. Hvis du ikke har positiv formue, vil ikke dette ha noen praktisk betydning.

Les mer om boliger og fastsettelse av formuesverdi

13. Boligsalg ved arv

Hvis du selger en arvet bolig kan du trekke fra alle salgskostnader når boligen blir solgt. Det gjelder også når du selger boligen for det samme som inngangsverdien. Typisk når du selger en bolig arvet bolig rett etter at du har arvet den. 

14. Boligsalg som er skattepliktig

Hvis du selger boligen du selv bor i, vil et tap være fradragsberettiget hvis du har bodd der under 12 av de siste 24 månedene (gevinst vil være skattepliktig). Salg av sekundærboliger vil være skattepliktig/fradragsberettiget uansett.

I slik tilfeller må du sørge for å ta med deg alle kostnader du har hatt i forbindelse med kjøpet. For eksempel dokumentavgiften på 2,5 prosent (ikke borettslag), og alle andre kostnader du har hatt i forbindelse med kjøpet. Alle salgskostnader kan også trekkes fra. Samlet sett blir dette gjerne 4 prosent av salgssummen.

Se også: Skatt ved gevinst / tap ved salg bolig

15. Boligsalg - brukshindring

En skattepliktig gevinst ved boligsalg kan likevel bli skattefri dersom du kan påberope deg brukshindring. Du kan kreve brukshindring hvis du må bosette/oppholde deg et annet sted enn boligen, for eksempel på grunn av eget eller ektefelles (ikke samboers) arbeid og helse, eller sykdom hos barn.

Brukshindring ved salg av egen bolig

16. Bolig - skattepliktig utleie

Når et utleieforhold er skattepliktig, kan du trekke fra alle kostnader i forbindelse med dette. Dette gjelder blant annet husleie, kommunale utgifter, vedlikehold (ikke standardheving), forsikring, markedsføringskostnader ol.

17. Boligsameie/borettslag

Sjekk at du har fått med deg din andel av fellesgjeld, formue og renter.

18. Bompenger

Dette er bare fradragsberettiget hvis bilbruken sørger for at reisetiden blir minst to timer kortere tur-retur. De samlede utgiftene må være på over 3.300 kroner for å kunne trekke dem fra. Dette inngår i det samlede reisefradraget.

Les mer om reisefradraget.

19. Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er egentlig en kommunal skatt. Men mange bruker Skatteetatens verdifastsettelse for eiendomsskatten. Derfor vil du også kunne få lavere eiendomsskatt hvis du har rett til å få satt ned formuesverdien av boligen din.

Guide til eiendomsskatt

20. Enslig forsørger

Enslige forsørgere som har utvidet barnetrygd skal ha et fradrag på 4.373 i de to første månedene av 2023. Dette fradraget er forhåndsutfylt i skattemeldingen. Hvis dette mangler må du kontakte NAV for å rette dette opp, da du ikke kan endre dette tallet selv.

Fra 1. mars 2023 ble dette særfradraget gitt som en kontantytelse i stedet (tilsvarende verdien av skattefradraget).

Vær spesielt oppmerksom første året du bli enslig forsørger. Det er mest sannsynlig at det kan være en feil det første året.

21. Fagforening

Ikke glem å føre opp fagforeningskontingenten. Hvis ikke denne blir trukket i lønnen, må du selv huske på å føre opp fradraget. Du kan trekke fra opp til 7.700 kroner i fagforeningskontingent.

22. Firmabil

Sjekk at du bare beskattes for riktig antall måneder, hvis du bare har hatt firmabil i deler av 2023.

Hvis bilen var over tre år ved inngangen til 2023, skal grunnlaget reduseres med 25 prosent.

Kjører du over 40.000 km i yrket, skal grunnlaget også reduseres med 25 prosent.

Guide til firmabil.

23. Fradrag

Noen ganger kan du være i tvil om du skal føre opp et fradrag. I slike tilfeller er de best å føre opp dette fradraget. Men da må du legge ved en dokumentasjon om dette fradraget, og hvorfor du har ført det opp. Du har mulighet for å legge ved dokumentasjon nederst i skattemeldingen.

24. Gaver

Gaver til visse frivillige organisasjoner er fradragsberettiget, så lenge gaven er over 500 kroner. Maksimalt beløp er 25.000 kroner.

Det er også et vilkår at gavemottageren har sendt inn melding til Skattedirektoratet, den skal dermed stå i skattemeldingen. Har du ikke mottatt noen kvittering, må du kontakte gavemottageren. For at en gave skal være fradragsberettiget må du ha fått en kvittering fra gavemottageren.

Listen over godkjente gavemottagere finner du her.

25. Gave/Tilskudd til vitenskapelig forskning

Tilskudd til forskningsrelaterte institusjoner er også fradragsberettiget. Det er ingen nedre grense. For tilskudd over 10.000 kroner er fradraget begrenset til 10 prosent av gaveyters alminnelige inntekt. Du må legge ved kvittering som dokumentasjon.

Liste over godkjente institusjoner finner du på her.

26. Hjemmekontor

Du kan velge mellom to modeller for å dekke hjemmekontor. Den enkle varianten er å få 2.050 kroner per år skattefritt av arbeidsgiver.

Det andre alternativet er å ta kontorets andel av boligens faktiske kostnader, som forsikring, vedlikehold utvendig, vedlikehold av kontoret, kommunale avgifter, strøm, etc. Dersom kontoret utgjør 5 prosent av boligens totale areal, kan du da få dekket fem prosent av boligutgiftene skattefritt.

27. Hytte/fritidsbolig - salg

Hvis du selger fritidsboligen selv har brukt, vil et tap være fradragsberettiget hvis du har brukt den mindre enn 5 av de siste 8 årene.  

I slik tilfeller må du sørge for å ta med deg alle kostnader du har hatt i forbindelse med kjøpet. For eksempel dokumentavgiften på 2,5 prosent, og alle andre kostnader du har hatt i forbindelse med kjøpet. Alle salgskostnader kan også trekkes fra. Samlet sett blir dette gjerne 4 prosent av salgssummen.

28. Inntekter

Noen ganger kan du være i tvil om du skal føre opp en inntekt. I slike tilfeller er de best å ikke føre opp denne inntekten. Men da må du legge ved en dokumentasjon om denne inntekten, og hvorfor du ikke har ført den opp. Du har mulighet for å legge ved dokumentasjon nederst i skattemeldingen.

29. Kreditfradrag

Hvis du har inntekter fra utlandet som lønn, utbytte eller renteinntekter som du har betalt skatt av kan du kreve fradrag for skatten du har betalt i utlandet. Kreditfradraget kan bare trekkes fra i skatt som du betaler i Norge, dette for å unngå dobbeltbeskatning.

30. Kryptovaluta

Du må selv føre tap eller gevinst på kryptovaluta inn i skattemeldingen. Et tap på krypovaluta gir en skattebesparelse på 22 prosent av tapet, motsatt ved gevinst.

31. Lønnsinntekter

Inntekter som ikke overstiger 1.000 kroner skal ikke føres opp, selv om du har fått lønns- og trekkoppgave på den. Hele beløpet er skattepliktig når inntekten går over grensen. Tjener du for eksempel 1.001 kroner, blir dermed hele beløpet skattlagt. I skattemeldingen stryker du denne ut.

For arbeid utført i hjemmet og for skattefrie organisasjoner er denne grensen 6.000 kroner.

32. Lønnsinntekter som er feil

Sjekk at lønns- og trekkoppgaven er korrekt. Det kan for eksempel være feil tall for lønn, eller at noe som skulle vært skattefritt er ført som lønn.

33. Pendling

Har du pendlerstatus (du må overnatte et annet sted enn hjemme på grunn av jobb) kan du ha rett på høye fradrag. Det er tre poster du har mulighet for å trekke fra. Dette er kost (etter standardsatser), losji (dokumenterte utgifter) og reisekostnader (innenfor det vanlige reisefradraget).

For 2018 har de ikke lenger vært mulighet til å trekke fra kostutgifter hvis det er kokemuligheter på brakka.

Her er et eksempel på kostnader du kan føre opp hvis du bor på brakke ute og med kokemulighet.

Eksempel uten kokemulighet
Post Forutsetning 2023
Kost 240 døgn * 172/177 kr 42 480
Losji 6.000 * 12 måneder 72 000
Reise til hjemsted 21.000 km * 1,65 /1,70 kr 21 300
Totalt fradrag 135 780
Skattebesparelse 29 872
Eksempel med kokemulighet
Post Forutsetning 2023
Kost 240 døgn * 0 kr 0
Losji 6.000 * 12 måneder 72 000
Reise til hjemsted 21.000 km * 1,65 /1,70 kr 21 300
Totalt fradrag 93 300
Skattebesparelse 20 526

For reise er det beløp utover 14.000 kroner som kan trekkes fra, dette er det tatt hensyn til.

Les mer om pendling.

34. Pendling

Studenter kan få pendlerfradrag for jobb i sommerferien. For å få dette kan du ikke bo hjemme, men for eksempel jobbe i nærheten av der du studerer. Da har du muligheten til å trekke fra 400 kroner per dag i kostfradrag. Da må du bo i en bolig uten kokemulighet.

35, Pensjon fra utlandet

Du kan kreve skattefradrag (kreditfradrag) for den skatten som er betalt i utlandet. Pensjonsinntekten er forhåndsutfylt, og du betaler skatt til Norge. Men du må selv huske på å trekke fra den skatten du har betalt i utlandet.

36. Pensjonister og renteinntekter

For gifte pensjonister, eller der den ene er har pensjonsinntekt, kan det lønne seg å overføre renteinntekter til den med lavest pensjon. Hvis den ene har en alminnelig inntekt (nettoinntekt) under 246.800 vil det lønne seg å overføre kapitalinntekter til den med lav pensjon.

Les mer om skatt på pensjonsinntekter.

37. Pensjonister og renteutgifter

For gifte pensjonister, eller der den ene er det, kan det lønne seg å overføre renteutgifter til den med høyest pensjon. Hvis den ene har en alminnelig inntekt (nettoinntekt) på under 246.800 vil det lønne seg å overføre renteutgifter til den med høy pensjon.

Les mer om skatt på pensjonsinntekter.

38. Personlig næringsdrivende og gift

Hvis den som ikke er personlig næringsdrivende har lavere inntekt enn den næringsdrivende, og har deltatt i driften, kan det lønne seg å føre over en del av overskuddet. Dette har betydning hvis marginalskatten er ulik.

Hvis den næringsdrivende for eksempel har et overskudd som gjør at det ligger godt over 3. trinn i trinnskatten, vil det lønne seg å overføre en del av overskuddet til den andre (men det må ha vært et reelt arbeid som ligger bak). Du betaler trinnskatt med 13,5 prosent fra 642.950 kroner i 2023. På trinnet under er satsen 4,0 prosent. Hvis ektefellen ligger på trinn 2 og det kan overføres 100.000 kroner gir dette en skattebesparelse på 9.500 kroner.

Det er flere trinn på denne skalaen, som gjør at det kan lønne seg å overføre på andre nivåer. Les mer om trinnskatten.

Les mer om marginalskatt.

39. Refinansiering

Alle kostnader i forbindelse med bytte av långiver for å få lavere rente er fradragsberettiget. Behandlings- og depotgebyr er fradragsberettiget uansett, men ved refinansiering er det flere kostnader du kan trekke fra. Du kan trekke fra både tinglysingsgebyret, og takstkostnad i forbindelse med refinansieringen.

Se også Refinansieringskalkulatoren.

40. Reise mellom hjem og fast arbeidssted

Pass på at du har fått med deg reisefradraget for reiser mellom hjem og arbeid. Men du må ha en reiseavstand på 19 km før du får et reisefradrag som du kan trekke fra. Du får bare trekke fra beregnede reisekostnader som er over 14.400 kroner.

Satsen er 1,70 kroner per kilometer, uavhengig av hvordan du kommer deg på jobb.

Reisefradraget er ikke lenger forhåndsutfylt i skattemeldingen, så du må selv legge inn tallene.

Les mer om reisefradrag.

41. Renter - private lån

Renter av private lån er også fradragsberettiget, husk på å føre opp dette som fradrag. Den store mengden av denne typen lån er mellom foreldre og barn. Baksiden av medaljen er at foreldre må inntektsføre renteinntektene, slik at familiemessig nuller dette seg ut.

42. Renter - fordeling av dem

Normalt spiller det ingen rolle hvem som trekker fra rentene. Effekten av et rentefradrag er uansett 22 prosent.

Hvis den ene parten har lav inntekt, kan det lønne seg å fordele fradraget annerledes. Har den ene har en netto inntekt (alminnelig inntekt) på under 79.600 kroner, eller at fradraget gjør at nettoinntekten kommer under dette, lønner det seg å føre rentefradraget på den annen part. Grunnen er at det automatisk gis et personfradrag på 79.600 kroner, slik at en nettoinntekt på null i praksis er dette beløpet.

43. Renter samboere

Hvis den ene ikke har inntekt, eller svært lav inntekt (for eksempel blitt student igjen), kan det hende at det ikke lønner seg med 50/50 fordeling av rentefradraget. Når samboeren får en netto inntekt (inntekt etter fradrag) på under 79.600 kroner får ikke fradrag noen effekt lenger. Skriv da en samboeravtale som sier at samboeren med inntekt skal betale alle rentene. Skriv inn dette i feltet for tilleggsopplysninger.

Les mer om fordeling av inntekt og fradrag.

44. Renter og jobb

Du må selv huske på å føre opp renter du har betalt til arbeidsgiver. Hvis du har et smålån i jobben, skal du ikke fordelsbeskattes hvis du ikke betaler renter på det lånet. Et smålån kan maksimalt være på 3/5-dels G (71.172 kroner). Sjekk at rentefordelen av dette ikke er påført i lønns- og trekkoppgaven.

Har du et «vanlig» lån der du betaler en rente som ligger under normrenten, blir du fordelsbeskattet. Skattefordelen er forskjellen mellom renten du betaler og normrenten. I 2022 var normrenten slik:

Periode 2023
Januar og februar 3,00%
Mars og april 3,40%
Mai og juni 3,60%
Juli og august 3,70%
September og oktober 4,00%
November og desember 3,50%
Gjennomsnitt 3,53%

Hvis du har fått et slikt påslag, har du også rett til å trekke fra som renteutgift det samme som du har fått i påslag.

45. Renter private lån

Betaler du renter på private lån må du selv føre dette inn i skattemeldingen. Fradragseffekten er som med andre renter 22 prosent av beløpet.

46. Renter på inkassobeløp

Inkassogebyrene er ikke fradragsberettigete. Rentekostnader på inkassogjelden er det. Pass på at disse er med i skattemeldingen.

Guide til inkasso

47. Telefoni (kommunikasjon)

Du beskattes for 4.392 kroner, uansett om du har én eller flere kommunikasjonstjenester betalt for deg. Dette gjelder for én av disse tjenestene - bredbånd, fasttelefon, IP-telefon eller mobiltelefon. Hvis du ikke har vært ansatt et helt år må du passe på at du ikke er skattlagt for flere måneder enn du har jobbet der.

Les mer om kommunikasjonsskatten.

48. Underskudd til fremføring

Hvis du har hatt en netto inntekt som er under null, kan du trekke fra dette neste år. Dette kan for eksempel oppstå ved tap på salg av aksjer.

49. Utenlandske arbeidstagere

Utenlandske arbeidstagere som er skattepliktige til Norge for lønnsinntekt uten å være bosatt her, kan kreve standardfradrag ved skattefastsettelsen. Dette gjelder maksimalt i to år.

Fradraget er 10 prosent av brutto arbeidsinntekt (samme grunnlag som minstefradraget), maksimalt 40.000 kroner. Det er en rekke fradrag som til gjengjeld faller bort. Men viktige fradrag som personfradrag, minstefradrag, pensjonsordninger i arbeidsforhold og fagforeningskontingent beholdes. Standardfradraget på 10 prosent vil derfor som oftest være større enn de fradragene som mistes.

50. Valutatap

Hvis du har tap på valutalån, må du selv huske på å føre det opp. Tapet er differansen mellom kursen ved opptaket, og kursen ved betaling, ganget med valutabeløpet.

 

Se også:

Alt du trenger til skattemeldingen

Alt du trenger til skattemeldingen

Her er en oversikt over hele temaet skatt på smartepenger.no.

Oversikt over alle skattekalkulatorer på smartepenger.no.

Skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2024
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2024. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2024
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2024.

Pensjonsskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.

Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

Skatte og avgiftsberegning 2024
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.

Reisefradragskalkulator
Beregn hva du får i reisefradrag.