Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Smarte Pengers anbefalinger for hvilke norske aksjefond du bør velge.

Denne vurderingen er i økonomiverktøyet Smarte Penger Pluss 
Smarte Penger Pluss er et omfattende økonomiverktøy som gir deg en rekke råd, vurderinger og verktøy. Disse vil hjelpe deg til å gjøre alle de smarte valgene i privatøkonomien. Alle Smarte Pengers råd er fullstendig uavhengige. Pluss vil være åpen en stund fremover, slik at du får sett hva innholdet består av. Det ligger allerede mye ute i Pluss. Det vil også stadig bli lagt til nye råd og vurderinger, samtidig som de eksisterende blir oppdatert.

Valgene er basert på den historiske avkastningen for aktive aksjefond, kostnader for passive/indeksfond. Les mer om hvilke vurderinger som ligger bak anbefalingene på aksjefond. Samtlige aksjefond som tilbys i Norge er vurdert.

Å gi anbefaling ut fra historikk er på ingen måte noe sikkert råd. Det finnes ingen modeller som gir en god spådomsevne for hvilke aktive fond som vil gjøre det best i fremtiden. Rådene vil da også endre seg når avkastningshistorikken endrer seg.

For de fire aksjefondklassene som dekkes plukker Smarte Penger ut to til fire anbefalte fond, både på indeksfond og aktive fond. I de fire klassene er det fond som investerer i bredden av markedet som er grunnlaget for valget. Fond som investerer i bestemte deler av markedet vil typisk variere mellom å ligge på topp og bunnsjiktet i avkastningsoversiktene.

Grunnen til at vi velger fond som går i bredden av markedet er at aktive fonds jobb er å slå markedet. Det er det høyst logisk at det beste er å kunne investere i alle deler av markedet.

Her er våre øvrige aksjefondsanbefalinger:

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefond for fremvoksende markeder

Anbefalte norske indeksfond

Vi har med fire indeksfond for Norge. Vi har tatt med såpass mange fordi kostnadsnivået for disse fire ligger i området 0,18 til 0,21 prosent

Over tid kan du forvente at de har samme avkastning, men år for år vil det være ulikheter.

I forhold til de andre har Alfred Berg Indeks C et ganske høyt minsteinnskudd med 25.000 kroner, og det er ikke mulig å inngå en spareavtale.

KLP AksjeNorge Indeks P

Dette fondet har den laveste kostnaden med 0,18 prosent, så vidt foran tre andre. Fondet skal følge hovedindeksen på Oslo Børs.

Fondets strategi: KLP AksjeNorge Indeks II er et indeksnært aksjefond. Fondet investerer i det norske aksjemarkedet og tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet hovedindeksen på Oslo Børs.

Alfred Berg Indeks C

Fondet skal følge Hovedindeksen.

Fondets strategi: Alfred Berg Indeks er et passivt forvaltet norsk indeksfond. Fondet gir eksponering mot samme selskaper som inngår i referanseindeksen, Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Fondet er intressant for en investor som søker eksponering mot de energitunge selskapene som det norske markedet tilbyr og som samtidig foretrekker en passiv forvaltningsstil. Målsettingen med forvaltningen er å gi andelseierne en avkastning som ligger tett opptil avkastningen til referanseindeksen. Alfred Berg Indeks har kun anledning til å investere i selskaper som inngår i referanseindeksen og dermed vil risikoprofilen være tilnærmet identisk. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater.

Storebrand Indeks Norge

Fondet skal følge hovedindeksen.

Fondets strategi: Storebrand Indeks - Norge er et indeksnært aksjefond med målsetting om å følge utviklingen til fondets referanseindeks. Fondet investerer i aksjer på Oslo Børs. Eierandelene i de underliggende aksjene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler selskapenes vekting i referanseindeksen. Selskaper som ikke tilfredsstiller Storebrands minimumsstandard for bærekraftige investeringer holdes utenfor. Forventet relativ volatilitet skal tilstrebes å være lavest mulig.

DNB Norge Indeks A

Fondet skal følge hovedindeksen.

Fondets strategi: DNB Norge Indeks har en såkalt passiv investeringsstrategi der formålet er å etterligne Oslo Børs Hovedindeks sin sammensetning og avkastning så godt som mulig. Det vil dermed ikke bli gjort forsøk på å oppnå bedre avkastning i fondet enn OSEBX-indeksen. For å oppnå en eksponering som gjenspeiler sammensetningen i OSEBX-indeksen, skal fondets midler søkes investert i de aksjene som til enhver tid utgjør aksjene i OSEBX-indeksen med tilnærmet de samme vekter som aksjene har i OSEBX-indeksen.

Dette er nøkkeltallene for de anbefalte fondene:

Fondspresentasjon KLP AksjeNorge Indeks P
Alfred Berg Indeks C
Minsteinnskudd 3 000 25 000
Månedlig sparebeløp 500 Nei
Årlige forvaltningskostnad 0,18% 0,19%
Kjøps- og salgskostnader 0,00% 0,00%
Følger indeksen: Hovedindeksen Fondsindeksen
Nøkkelinformasjon Nøkkelinfo Nøkkelinfo
Prospekt Prospekt Prospekt
Kjøp gjennom Nordnet 0,39% 0,38%
Kjøp gjennom Sbanken 0,18% 0,19%
Kjøp gjennom Kron 0,22% 0,22%
Fondspresentasjon Storebrand Indeks Norge DNB Norge Indeks
Minsteinnskudd 100 100
Månedlig sparebeløp 100 100
Årlige forvaltningskostnad 0,20% 0,21%
Kjøps- og salgskostnader 0,00% 0,00%
Følger indeksen: Hovedindeksen Hovedindeksen
Nøkkelinformasjon Nøkkelinfo Nøkkelinfo
Prospekt Prospekt Prospekt
Kjøp gjennom Nordnet 0,40% 0,45%
Kjøp gjennom Sbanken 0,16% 0,21%
Kjøp gjennom Kron 0,20% 0,21%

Anbefalte norske aktive fond

Det er Alfred Berg Gambak som skiller seg mest positivt ut blant de aktive norske aksjefondene. De forskjellige fondene er best i forskjellige perioder. Her har vi plukket ut fire aksjefond

Det er flere aktive fond som har hatt god avkastning, men som ikke er et bredt og aktivt fond.

Alfred Berg Gambak

Ligger på topp i alle perioder (3,5 og 10 år). Dette fondet har også de laveste svingningene blant de anbefalte fondene. Dette er et dyrt fond, med en årlig forvaltningsavgift på 2,0 prosent.

Fondets strategi: Alfred Berg Gambak er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsaklig investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs. Forvalter fokuserer på selskaper som er unike innen sitt felt, og som ansees å ha et potensial for signifikant bidrag til porteføljeavkastningen. Fondet søker å skape meravkastning gjennom selskaper og bransjer med lyse fremtidsutsikter. Forvalterne fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter, men vil legge betydelig vekt på sentimentanalysen. Fondets sammensetning vil normalt avvike betydelig fra referanseindeksen, Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Porteføljen vil normalt bestå av 30-50 selskaper. Dette betyr at investorer må forvente at avkastningen i fondet kan variere betydelig i forhold til utviklingen i referanseindeksen.

Alfred Berg Aktiv

 Har lavest volatilitet sammen med Alfred Berg Gambak.

Fondets startegi: Alfred Berg Aktiv er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsaklig investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs. Fondets målsetning er å generere meravkastning i forhold til sin referanseindeks, Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Fondets forvaltere vil gjennom en disiplinert investeringsprosess, søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive fremtidsutsikter. Forvalterne fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter. I denne analysen vil innhenting og vurdering av informasjon være en av investeringsprosessens mest sentrale aktiviteter. Alfred Berg Aktiv har relativt brede rammer hvilket gir fondet mulighet til å avvike fra sin referanseindeks både på selskaps- og bransjenivå. Porteføljen vil normalt bestå av 30-50 selskaper. Fondet er et UCITS-fond og har mulighet til å investere i derivater.

Forte Norge

Fondet har gjort jevnt bra i alle perioder, men lavest blant de anbefalte. Fondet har en høyere risiko enn de fleste andre brede fond. I gjennomsnitt investerer fondet i aksjer med lavere verdi enn gjennomsnittet. Dette er et dyrt fond, med en årlig forvaltningsavgift på 2,0 prosent.

Fondets strategi: Fondet skal investere i 25-30 aksjer eller grunnfondsbevis på Oslo Børs. 2/3-del av aksjene skal plukkes fra OB Match ved Oslo Børs.Fondet kombinerer to ulike investeringsstrategier for å oppnå høyest mulig avkastning i forhold til Oslo Børs. På den ene siden benytter vi verdibasert aksjeanalyse, som søker å finne aksjer som er rimelig priset. I tillegg benytter vi trendbasert analyse, som fanger opp konjunkturer og sykluser Fondet kan handle EFF'er for å øke fondets avkastning  eller redusere fondets risiko.

Holberg Norge A

Holberg Norge har gjort det best i siste femårsperiode. Ellers jevnt bra.

Fondets strategi: Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond med hovedvekten av investeringene i norske børsnoterte aksjer. Inntil 10 % av fondets portefølje kan investeres i unoterte aksjer. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning. Holberg Norge har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende.

Dette er nøkkeltallene for de anbefalte fondene:

Fondspresentasjon Alfred Berg Gambak Alfred Berg Aktiv
Minsteinnskudd 100 300
Månedlig sparebeløp 100 300
Årlige forvaltningskostnad 2,00% 1,50%
Kjøps- og salgskostnader 0,00% 0,00%
Forvalter Leiv Eriksrød Leiv Eriksrød
Forvalter siden: 01.08.2010 01.08.2010
Morningstar-karakter 5 5
Nøkkelinformasjon Nøkkelinfo Nøkkelinfo
Prospekt Prospekt Prospekt
Kjøp gjennom Nordnet 1,30% 1,06%
Kjøp gjennom Sbanken 1,50% 1,11%
Kjøp gjennom Kron 1,25% 1,15%
Fondspresentasjon Holberg Norge A Forte Norge
Minsteinnskudd 1 000 100
Månedlig sparebeløp 300 100
Årlige forvaltningskostnad 1,50% 2,00%
Kjøps- og salgskostnader 0,00% 0,00%
Forvalter Robert Lie Olsen/ Jørgen Müller Morten Schwarz / Stein Aaseng
Forvalter siden: 01.03.2016/ 01.01.2019 01.04.2018 / 1.1.2019
Morningstar-karakter 4 4
Nøkkelinformasjon Nøkkelinfo Nøkkelinfo
Prospekt Prospekt Prospekt
Kjøp gjennom Nordnet 1,05% 2,08%
Kjøp gjennom Sbanken 1,05% 1,34%
Kjøp gjennom Kron 1,00% 1,35%

Dette er utvalget av fond innen Norske fond

Fond som har betegnelsen "Bredde" er de fondene anbefalingene blir hentet fra fpr de aktove fondene. De som har betegnelse "Utland" er ikke med fordi disse kan ha en utenlandsandel, som ligger på 10-20 prosent. Det er ingen grunn til å kunne ha en utenlandsandel i et norsk fond, de skal være 100 prosent norsk.

For indeksfondene er de de med stikkordet Bredde-Indeks de blir hentet fra.

Aksjefond Stikkord Minste innskudd
Alfred Berg Aktiv Bredde 300
Alfred Berg Gambak Bredde 100
Alfred Berg Humanfond Utland 300
Alfred Berg Indeks Bredde-Indeks 25 000
Alfred Berg Norge Bredde 5 000
Arctic Norwegian Equities Class Bredde-Utland 1 000
Arctic Norwegian Value Creation Bredde-Utland 1 000
C WorldWide Norge Bredde 1 000
Danske Invest Norge I Bredde 1 000
Danske Invest Norge II Bredde 50 000
Danske Invest Norge Vekst SMB 1 000
Danske Invest Norway Restricted Bredde-Indeks 100
Delphi Norge Bredde 100
DNB Norge Bredde-Utland 100
DNB Norge Indeks Bredde-Indeks 100
DNB Norge Bredde 100
DNB Norge Selektiv Bredde-Utland 100
DNB SMB SMB 100
Eika Norge Bredde-Utland 300
First Generator A Bredde 100 000
First Generator S Bredde 100 000
First Norway Bredde 1 000
First Opportunities SMB 1 000
Fondsfinans Norge Bredde 10 000
Fondsfinans Utbytte Utbytte 10 000
Forte Norge Bredde 100
Forte Trønder Geografisk 100
Handelsbanken Norge Index Bredde-Indeks 1 000
Handelsbanken Norge Tema Fossilfritt 1 000
Holberg Norge A Bredde 1 000
KLP AksjeNorge Indeks P Bredde-Indeks 3 000
KLP AksjeNorge P Bredde 3 000
Landkreditt Utbytte A Utbytte 300
Nordea Avkastning Bredde-Utland 100
Nordea Norge Pluss Bredde-Utland 500 000
Nordea Norge Verdi Bredde-Utland 100
Nordea Norwegian Stars A Bredde-ESG 100
Nordnet Indeksfond Norge Bredde-Indeks 100
Odin Norge C Bredde 3 000
Pareto Aksje Norge A Bredde 500
Pareto Aksje Norge B Bredde 500
Pareto Investment Fund A Bredde 2 000
Pluss Aksje Bredde-Utland 50 000
Pluss Markedsverdi Bredde 50 000
Sbanken Framgang Sammen Rentedel 300
SEB Norway Focus Fund C Bredde-Utland 100
SR-Bank Norge A Bredde 500
Storebrand Indeks - Norge A Bredde-Indeks 100
Storebrand Norge A Bredde 100
Storebrand Norge Fossilfri A Miljø 100
Storebrand Vekst A Vekst 100
Storebrand Verdi A Verdi 100

 

Se også:

Guide til aksjefond

Kostnadsoversikt norske aksjefond