Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Smarte Pengers anbefalinger for hvilke norske aksjefond du bør velge.

Valgene er basert på den historiske avkastningen for aktive aksjefond, kostnader for passive/indeksfond. Les mer om hvilke vurderinger som ligger bak anbefalingene på aksjefond. Samtlige aksjefond som tilbys i Norge er vurdert.

Å gi anbefaling ut fra historikk er på ingen måte noe sikkert råd. Det finnes ingen modeller som gir en god spådomsevne for hvilke aktive fond som vil gjøre det best i fremtiden. Rådene vil da også endre seg når avkastningshistorikken endrer seg.

For de fire aksjefondklassene som dekkes plukker Smarte Penger ut to til fire anbefalte fond, både på indeksfond og aktive fond. I de fire klassene er det fond som investerer i bredden av markedet som er grunnlaget for valget. Fond som investerer i bestemte deler av markedet vil typisk variere mellom å ligge på topp og bunnsjiktet i avkastningsoversiktene.

Grunnen til at vi velger fond som går i bredden av markedet er at aktive fonds jobb er å slå markedet. Det er det høyst logisk at det beste er å kunne investere i alle deler av markedet.

Her er våre øvrige aksjefondsanbefalinger:

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefondene for fremvoksende markeder

Anbefalte norske indeksfond

Vi har med fire indeksfond for Norge. Vi har tatt med såpass mange fordi kostnadsnivået for disse fire ligger i området 0,18 til 0,21 prosent

Over tid kan du forvente at de har samme avkastning, men år for år vil det være ulikheter.

I forhold til de andre har Alfred Berg Indeks C et ganske høyt minsteinnskudd med 25.000 kroner, og det er ikke mulig å inngå en spareavtale.

KLP AksjeNorge Indeks P

Dette fondet har den laveste kostnaden med 0,18 prosent, så vidt foran tre andre. Fondet skal følge hovedindeksen på Oslo Børs.

Fondets strategi: KLP AksjeNorge Indeks II er et indeksnært aksjefond. Fondet investerer i det norske aksjemarkedet og tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet hovedindeksen på Oslo Børs.

Alfred Berg Indeks C

Fondet skal følge Hovedindeksen.

Fondets strategi: Alfred Berg Indeks er et passivt forvaltet norsk indeksfond. Fondet gir eksponering mot samme selskaper som inngår i referanseindeksen, Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Fondet er intressant for en investor som søker eksponering mot de energitunge selskapene som det norske markedet tilbyr og som samtidig foretrekker en passiv forvaltningsstil. Målsettingen med forvaltningen er å gi andelseierne en avkastning som ligger tett opptil avkastningen til referanseindeksen. Alfred Berg Indeks har kun anledning til å investere i selskaper som inngår i referanseindeksen og dermed vil risikoprofilen være tilnærmet identisk. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater.

Storebrand Indeks Norge

Fondet skal følge hovedindeksen.

Fondets strategi: Storebrand Indeks - Norge er et indeksnært aksjefond med målsetting om å følge utviklingen til fondets referanseindeks. Fondet investerer i aksjer på Oslo Børs. Eierandelene i de underliggende aksjene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler selskapenes vekting i referanseindeksen. Selskaper som ikke tilfredsstiller Storebrands minimumsstandard for bærekraftige investeringer holdes utenfor. Forventet relativ volatilitet skal tilstrebes å være lavest mulig.

DNB Norge Indeks A

Fondet skal følge hovedindeksen.

Fondets strategi: DNB Norge Indeks har en såkalt passiv investeringsstrategi der formålet er å etterligne Oslo Børs Hovedindeks sin sammensetning og avkastning så godt som mulig. Det vil dermed ikke bli gjort forsøk på å oppnå bedre avkastning i fondet enn OSEBX-indeksen. For å oppnå en eksponering som gjenspeiler sammensetningen i OSEBX-indeksen, skal fondets midler søkes investert i de aksjene som til enhver tid utgjør aksjene i OSEBX-indeksen med tilnærmet de samme vekter som aksjene har i OSEBX-indeksen.

Dette er nøkkeltallene for de anbefalte fondene:

Fondspresentasjon KLP AksjeNorge Indeks P   Alfred Berg Indeks C
Minsteinnskudd 3 000   25 000
Månedlig sparebeløp 500   Nei
Årlige forvaltningskostnad 0,18%   0,19%
Kjøps- og salgskostnader 0,00%   0,00%
Følger indeksen: Hovedindeksen   Fondsindeksen
Nøkkelinformasjon Nøkkelinfo   Nøkkelinfo
Prospekt Prospekt   Prospekt
Kjøp gjennom Nordnet 0,28%   0,27%
Kjøp gjennom Sbanken 0,22%   0,22%
Kjøp gjennom Kron 0,22%   0,22%
Kjøp gjennom Skagen 0,38%   0,39%
Fondspresentasjon Storebrand Indeks Norge   DNB Norge Indeks
Minsteinnskudd 100   100
Månedlig sparebeløp 100   100
Årlige forvaltningskostnad 0,20%   0,21%
Kjøps- og salgskostnader 0,00%   0,00%
Følger indeksen: Hovedindeksen   Hovedindeksen
Nøkkelinformasjon Nøkkelinfo   Nøkkelinfo
Prospekt Prospekt   Prospekt
Kjøp gjennom Nordnet 0,29%   0,29%
Kjøp gjennom Sbanken 0,20%   0,20%
Kjøp gjennom Kron 0,20%   0,21%
Kjøp gjennom Skagen 0,20%   0,30%

Anbefalte norske aktive fond

Det er forskjellige fond som har vært i de ulike periodene vi ser på. Her har vi plukket ut fire aksjefond som har gjort det best ut fra avkastning og risiko.

Det er flere aktive fond som har hatt god avkastning, men som ikke er et bredt og aktivt fond.

Alfred Berg Gambak

Ligger på topp i 10-årsperioden, blant de beste over 5 år. Litt lenger ned siste tre år. Dette fondet er også blant de norske fondene med de laveste svingningene. Dette er et dyrt fond, med en årlig forvaltningsavgift på 2,0 prosent.

Fondets strategi: Alfred Berg Gambak er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsaklig investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs. Forvalter fokuserer på selskaper som er unike innen sitt felt, og som ansees å ha et potensial for signifikant bidrag til porteføljeavkastningen. Fondet søker å skape meravkastning gjennom selskaper og bransjer med lyse fremtidsutsikter. Forvalterne fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter, men vil legge betydelig vekt på sentimentanalysen. Fondets sammensetning vil normalt avvike betydelig fra referanseindeksen, Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Porteføljen vil normalt bestå av 30-50 selskaper. Dette betyr at investorer må forvente at avkastningen i fondet kan variere betydelig i forhold til utviklingen i referanseindeksen.

DNB Norge Selektiv

Dette er fondet blant de anbefalte fondene som har hatt dårligst avkastning, periodene sett under ett. Kostnadsnivået er litt lavere enn gjennomsnittet for aktive fond.

Fondets strategi: DNB Norge Selektiv er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs, men har mulighet til å investere opp til 20 prosent i globale regulerte markeder. Målsetningen med fondet er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning ved å velge aksjer vurdert etter blant annet verdiskaping, verdsettelse og inntjeningsutvikling. Fondets utbyttejusterte referanseindeks er Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Referanseindeksen består av om lag 60 selskaper, mens fondet normalt har 30-50 selskaper. Fondets avkastning vil over tid kunne avvike betydelig fra referanseindeksen.

Fondsfinans Norge

Dette er et billig aktivt fond, med en årlig forvaltningsavgift på 1,0 prosent. Ligger blant de beste i alle periodene.

Fondets strategi: Fondsfinans Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som i hovedsak investerer i norske børsnoterte aksjer. Fondet karakteriseres av en høy aktiv andel, og har dermed store avvik fra referanseindeksens sammensetning. Forvaltningen er verdiorientert og langsiktig. Vi leter etter selskaper der vi mener verdiene er høyere enn markedsprisen, og er bevisste på at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondsfinans Norge har en konsentrert portefølje som tillater at investeringene kan følges opp tett. Investeringer med høy risiko søkes unngått, særlig de som har binære utfall innen utvikling eller regulering. Fondets portefølje er sammensatt for å oppnå diversifisering av risiki.

SpareBank 1 Norge Verdi

Fondet ble startet for fem år siden. De har hatt de beste avkastningen både for de siste tre årene, og fem årene. Kostnaden er på 1,5 prosent i året.

Fondets strategi: Fondet investerer i norske børsnoterte aksjer. Fondet er aktivt forvaltet etter en verdibasert investeringsfilosofi, dette betyr at det søkes å investere i selskaper som verdsettes til en lavere pris enn det forvalter mener er virkelig verdi på selskapet. Forvalter velger fritt de selskaper det ønskes å investere i, uavhengig av hvilke selskaper som inngår i fondets referanseindeks. Forvalter søker å holde mellom 20-40
selskaper i fondet. Fondets investeringer skal ha en langsiktig horisont.

Dette er nøkkeltallene for de anbefalte fondene:

Fondspresentasjon Alfred Berg Gambak   Fondsfinans Norge
Minsteinnskudd 100   10 000
Månedlig sparebeløp 100   1 000
Årlige forvaltningskostnad 2,00%   1,00%
Kjøps- og salgskostnader 0,00%   0,00%
Forvalter Leiv Eriksrød   Tor Torsen
Forvalter siden: 01.08.2010   12.05.2016
Morningstar-karakter 5   4
Nøkkelinformasjon Nøkkelinfo   Nøkkelinfo
Prospekt Prospekt   Prospekt
Kjøp gjennom Nordnet 1,29%   0,99%
Kjøp gjennom Sbanken 1,35%   1,04%
Kjøp gjennom Kron 1,25%   *
Kjøp gjennom Skagen 1,20%   1,20%
Fondspresentasjon SpareBank 1 Norge Verdi C   DNB Selektiv Norge
Minsteinnskudd 500   100
Månedlig sparebeløp 500   100
Årlige forvaltningskostnad 1,50%   1,17%
Kjøps- og salgskostnader 0,00%   0,00%
Forvalter 3 forvaltere   Dag Hammer
Forvalter siden:     31.12.2018
Morningstar-karakter 5   3
Nøkkelinformasjon Nøkkelinfo   Nøkkelinfo
Prospekt Prospekt   Prospekt
Kjøp gjennom Nordnet 1,04%   1,14%
Kjøp gjennom Sbanken     1,21%
Kjøp gjennom Kron     1,11%
Kjøp gjennom Skagen *   1,05%

Avkastning de siste 5 kalenderårene

Dette har vært avkastningen år for år fra 2019.

Indeksfond 2023 2022 2021 2020 2019
Alfred Berg Indeks C 9,54% -1,09% 23,23% 4,39% 16,13%
DNB Norge Indeks 9,67% -1,21% 23,12% 4,56% 16,32%
KLP AksjeNorge Indeks P 9,65% -1,03% 23,18% 4,55% 16,40%
Storebrand Indeks Norge 9,68% -1,18% 23,15% 14,81% 16,41%
Aktive fond   2022 2021 2020 2019
Alfred Berg Gambak 10,86% -7,17% 23,92% 18,83% 24,00%
DNB Norge Selektiv 11,48% 7,06% 9,81% 16,96% 30,51%
Fondsfinans Norge 15,77% 7,29% 23,64% 3,48% 19,04%
SpareBank 1 Norge Verdi C 13,44% 5,88% 31,08% 15,61%  

Risiko ved de anbefalte fondene

Risikoen måles her med fondets volatilitet (standardavvik i tidsserien). Jo lavere tall, dess lavere risiko.

Indeksfondene har generelt svingt mindre enn de aktive fondene.

Indeksfond 3 år 5 år 10 år  
Alfred Berg Indeks C 11,76% 15,51% 14,07%  
DNB Norge Indeks 11,82% 15,52% 14,07%  
KLP AksjeNorge Indeks P 11,84% 15,53% 14,11%  
Storebrand Indeks Norge 11,81% 15,57% 14,13%  
Aktive fond 3 år 5 år 10 år  
Alfred Berg Gambak 14,29% 17,15% 15,13%  
DNB Norge Selektiv 13,99% 18,62% 16,64%  
Fondsfinans Norge 11,81% 17,25% 16,23%  
SpareBank 1 Norge Verdi C 13,81% 16,96% *  

Dette er utvalget av fond innen Norske fond

Fond som har betegnelsen "Bredde" er de fondene anbefalingene blir hentet fra for de aktive fondene. De som har betegnelse "Utland" er ikke med fordi disse kan ha en utenlandsandel, som ligger på 10-20 prosent. Det er ingen grunn til å kunne ha en utenlandsandel i et norsk fond, de skal være 100 prosent norsk.

For indeksfondene er de med stikkordet Bredde-Indeks de blir hentet fra.

Aksjefond Stikkord Minste innskudd
Alfred Berg Aktiv Bredde 300
Alfred Berg Gambak Bredde 100
Alfred Berg Humanfond Utland 300
Alfred Berg Indeks Bredde-Indeks 25 000
Alfred Berg Norge Bredde 5 000
Arctic Norwegian Equities Class Bredde-Utland 1 000
Arctic Norwegian Value Creation Bredde-Utland 1 000
C WorldWide Norge Bredde 1 000
Danske Invest Norge I Bredde 1 000
Danske Invest Norge II Bredde 50 000
Danske Invest Norge Vekst SMB 1 000
Danske Invest Norway Restricted Bredde-Indeks 100
Delphi Norge Bredde 100
DNB Norge Bredde-Utland 100
DNB Norge Indeks Bredde-Indeks 100
DNB Norge Bredde 100
DNB Norge Selektiv Bredde-Utland 100
DNB SMB SMB 100
Eika Norge Bredde-Utland 300
First Generator A Bredde 100 000
First Generator S Bredde 100 000
First Norway Bredde 1 000
First Opportunities SMB 1 000
Fondsfinans Norge Bredde 10 000
Fondsfinans Utbytte Utbytte 10 000
Forte Norge Bredde 100
Forte Trønder Geografisk 100
Handelsbanken Norge Index Bredde-Indeks 1 000
Handelsbanken Norge Tema Fossilfritt 1 000
Holberg Norge A Bredde 1 000
KLP AksjeNorge Indeks P Bredde-Indeks 3 000
KLP AksjeNorge P Bredde 3 000
Landkreditt Utbytte A Utbytte 300
Nordea Avkastning Bredde-Utland 100
Nordea Norge Pluss Bredde-Utland 500 000
Nordea Norge Verdi Bredde-Utland 100
Nordea Norwegian Stars A Bredde-ESG 100
Nordnet Indeksfond Norge Bredde-Indeks 100
Odin Norge C Bredde 3 000
Pareto Aksje Norge A Bredde 500
Pareto Aksje Norge B Bredde 500
Pareto Investment Fund A Bredde 2 000
Pluss Aksje Bredde-Utland 50 000
Pluss Markedsverdi Bredde 50 000
Sbanken Framgang Sammen Rentedel 300
SEB Norway Focus Fund C Bredde-Utland 100
SR-Bank Norge A Bredde 500
Storebrand Indeks - Norge A Bredde-Indeks 100
Storebrand Norge A Bredde 100
Storebrand Norge Fossilfri A Miljø 100
Storebrand Vekst A Vekst 100
Storebrand Verdi A Verdi 100

 

Se også:

Guide til aksjefond

Kostnadsoversikt norske aksjefond