Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Smarte Pengers anbefalinger for hvilke globale aksjefond du bør velge.

Valgene er basert på den historiske avkastningen for aktive aksjefond, kostnader for passive/indeksfond. Les mer om hvilke vurderinger som ligger bak anbefalingene på aksjefond.

Se hvilke forhold som bestemmer Smarte Pengers valg av aksjefond.

Å gi anbefaling ut fra historikk er på ingen måte noe sikkert råd. Det finnes ingen modeller som gir en god spådomsevne for hvilke aktive fond som vil gjøre det best i fremtiden. Rådene vil da også endre seg når avkastningshistorikken endrer seg.

For de fire aksjefondklassene som dekkes velger Smarte Penger ut minimum to til fire anbefalte fond, både på indeksfond og aktive fond. I de fire klassene er det fond som investerer i bredden av markedet som er grunnlaget for valget. Fond som investerer i bestemte deler av markedet vil typisk variere mellom å ligge på topp og i bunnsjiktet i avkastningsoversiktene.

Grunnen til at vi velger fond som går i bredden av markedet er at aktive fonds jobb er å slå markedet. Det er det høyst logisk at det beste er å kunne investere i alle deler av markedet.

Her er våre øvrige aksjefondsanbefalinger:

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefond for fremvoksende markeder

Her er en oversikt som viser en kortfattet oversikt over alle anbefalingene for aksjefond

Anbefalte indeksfond

Her er det tatt med tre indeksfond. Kostnadene ligger i området 0,15 til 0,20 prosent.

Kron Indeks Global

Fondet har det laveste årlige forvaltningskostnaden med 0,15 prosent. Minsteinnskudd og månedlig sparebeløp er svært lavt. Fondet er et underfond til Amundi MSCI Wolrd ESG.

Fondets strategi: Fondet er et tilføringsfond som investerer minimum 85 prosent av sine midler i det passive forvaltede mottakerfondet Amundi MSCI World ESG Leaders Select andelsklasse I13N. Fondet tilsikter å investere hele fondets midler i mottakerfondet, men vil holde en liten andel kontanter for å dekke kostnader. Mottakerfondet har som mål å gjenspeile utviklingen i referanseindeksen MSCI Wolrd ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index, som representerer aksjer i 23 land med utviklede markeder.

KLP AksjeGlobal Indeks P

Forholdvis lavt minsteinnskudd med 3.000 kroner, og et månedlig minste sparebeløp på 500 kroner. Årlige administrasjonskostnader er de laveste blant de globale aksjefondene med 0,18 prosent.

KLP har også et annet fond: KLP AksjeVerden Indeks. Dette er en kombinasjon av KLP AksjeGlobal Indeks V (85-90 prosent), og KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II (1+-15 prosent). Med et årlig forvaltningshonorar på 0,25 prosent er det bedre å kjøpe de to enkeltfondene.

Fondets strategi: Fondet er et indeksnært aksjefond som forsøker å følge referanseindeksens utvikling så nært og billig som mulig. Fondet investerer i aksjer i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia. Fondet er ikke valutasikret, og verdien av fondet vil påvirkes av svingninger i valutakursene.

DNB Global Indeks

Lavt minsteinnskudd og sparebeløp, samt 0,20 prosent årlig administrasjonskostnad.

Fondets strategi: Fondet er et indeksnært aksjefond som forsøker å følge referanseindeksens utvikling så nært og billig som mulig. Fondet investerer i aksjer i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia. Fondet er ikke valutasikret, og verdien av fondet vil påvirkes av svingninger i valutakursene.

Dette er nøkkeltallene for de anbefalte fondene:

Fondspresentasjon Kron Indeks Global KLP AksjeGlobal Indeks P
Minsteinnskudd 100 3 000
Månedlig sparebeløp 100 500
Årlige forvaltningskostnad 0,15% 0,18%
Kjøps- og salgskostnader 0,00% 0,00%
Følger indeksen MSCI World ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index KLP WRLD NOK
Nøkkelinformasjon Nøkkelinfo Nøkkelinfo
Prospekt Prospekt Prospekt
Kjøp gjennom Nordnet * 0,28%
Kjøp gjennom Sbanken * 0,22%
Kjøp gjennom Kron 0,15% 0,22%
Kjøp gjennom Skagen * 0,38%
Fondspresentasjon DNB Global Indeks
Minsteinnskudd 1 000
Månedlig sparebeløp 100
Årlige forvaltningskostnad 0,20%
Kjøps- og salgskostnader 0,00%
Følger indeksen MSCI World Index
Nøkkelinformasjon Nøkkelinfo
Prospekt Prospekt
Kjøp gjennom Nordnet 0,29%
Kjøp gjennom Sbanken 0,20%
Kjøp gjennom Kron 0,20%
Kjøp gjennom Skagen 0,30%

Anbefalte aktive globale fond

På de aktive globale fondene er det ingen som skiller seg spesielt ut. Det er ingen som har vært jevnt gode i alle periodene. Her har vi tatt med fire e aktive fond.

DNB Global A

Fondet har gjort det jevnt bra over de forskjellige periodene. Det er lavt minsteinnskudd og sparebeløp med 100 kroner. Fondet har forholdsvis lave kostnader med 1,20 prosent.

Fondets strategi: DNB Global er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i utviklede økonomier. Investering i DNB Global gir normalt en bred eksponering på tvers av regioner og sektorer innenfor investeringsuniverset. Målsetningen med fondet er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning ved å allokere mellom de ulike sektorene, samt å aktivt velge aksjer vurdert etter blant annet verdiskaping, verdsettelse og inntjeningsutvikling.

Holberg Global A

Også dette fonde har gjort det jevnt bra over de forskjellige periodene. Fondet har en årlig forvaltninjgskostnad på 1,50 prosent. Minsteinnskuddet er på 1.000 kroner.

Fondets strategi: Holberg Global A er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning. Holberg Global A har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. Forvaltningen er selskapsfokusert gjennom egne analysemodeller og bedriftsbesøk. Vi leter etter selskaper med høy kapitalavkastning, sterke vekstutsikter i attraktive bransjer, god ledelse, dokumentert aksjonærfokus, aktiv risikostyring og attraktiv verdsettelse.

Nordea Global Enhanced

Fondet har hatt den tredje beste avkastningen de siste tre årene. Nest best de siste 5 årene. Fondet har lav forvaltningskostnad på 0,6 prosent. Lavt minsteinnskudd og månedlig sparebeløp.

Fondets strategi: Fondet forvaltes av et Global Diversified Equities-team, ut ifra en investeringsprosess som er basert på en kvantitativ bottom-up analyse og vurdering av selskapenes fundamentale faktorer. Fondet investerer i stor utstrekning i selskaper inkludert i referanseindeksen. Samtidig søker fondet aktivt å utelukke selskaper hvis aksjevurdering er for høy, av dårlig kvalitet, eller resultatene eller kontantstrøm forventes å forverres. Fondet investerer globalt hovedsakelig i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, for eksempel omsettelige sertifikater, i selskaper notert på de største børsene i etablerte landene. Andelen nordamerikanske aksjer er normalt høy. Minst 90 % av fondets midler er plassert i aksjemarkedet.

Pluss Utland Aksje

Er avkastningsmessig helt i toppen i alle tre tidspeerioder. Det er et høyt minsteinnskudd med 50.000 kroner, det er ingen spareavtale. Fondetpasser derfor ikke inn i en spareplan, bare som en pengeplasering.

Fondets strategi: Fondet investerer i børsnoterte selskaper på utviklede og likvide aksjemarkeder og i henhold til anerkjente etiske retningslinjer. Disse er nedfelt i FNs Global Compact’s 10 prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og korrupsjonsbekjempelse. Fondet vil også unnlate å investere i selskaper som er utelukket fra investering av Statens pensjonsfond - Utland (Petroleumsfondet), med unntak av selskaper som er ekskludert som følge av diversifiseringshensyn. Fondet følger en aktiv langsiktig investeringsstrategi, noe som medfører at investeringene kan avvike i stor grad fra fondets referanseindeks. 

Dette er nøkkeltallene for de anbefalte aktive fondene:

Fondpresentasjon DNB Global A Holberg Global A
Minsteinnskudd 100 1 000
Månedlig sparebeløp 100 300
Årlige forvaltningskostnad 1,17% 1,50%
Kjøps- og salgskostnader 0,00% 0,00%
Forvalter Rune Kaland/ Knut Hellandsvik Harald Jeremiassen / Leif A. Frønningen
Forvalter siden: 1.11.16/1.12.19 08.08.2011 / 31.05.2011
Morningstar-karakter 4 4
Nøkkelinformasjon Nøkkelinfo Nøkkelinfo
Prospekt Prospekt Prospekt
Kjøp gjennom Nordnet 1,14% 1,04%
Kjøp gjennom Sbanken 1,17% 1,05%
Kjøp gjennom Kron 1,10% 1,00%
Kjøp gjennom Skagen 1,05% 1,70%
Fondpresentasjon Nordea Global Enhanced A PLUSS Utland Aksje (Fondsforvaltning)
Minsteinnskudd 100 50 000
Månedlig sparebeløp 100 *
Årlige forvaltningskostnad 0,60% 1,20%
Kjøps- og salgskostnader 0,00% 0,00%
Forvalter Ruben Knudsen
Forvalter siden:
Morningstar-karakter 5 5
Nøkkelinformasjon Nøkkelinfo Nøkkelinfo
Prospekt Prospekt Prospekt
Kjøp gjennom Nordnet * *
Kjøp gjennom Sbanken * *
Kjøp gjennom Kron * *
Kjøp gjennom Skagen 0,80% *

Avkastning de siste 5 kalenderårene

Dette har vært avkastningen på de anbefalte fondene år for år fra 2019.

Indeksfond 2023 2022 2021 2020 2019
DNB Global Indeks 27,81% -9,05% 25,50% 14,00% 28,85%
KLP AksjeGlobal Indeks P 28,05% -9,25% 25,67% 13,86% 29,48%
Kron Indeks Global 29,13% -10,60% * * *
Aktive fond 2022 2021 2020 2019
DNB Global A 24,67% -3,02% 26,30% 3,96% 35,21%
Holberg Global A 31,24% -18,38% 25,39% 18,21% 33,37%
Nordea Global Enhanced 29,70% -9,23% 30,41% 13,32% 29,64%
Pluss Utland Aksje 36,88% -12,60% 25,96% 13,05% 29,64%

Risiko ved de anbefalte fondene

Risikoen måles her med fondets volatilitet (standardavvik i tidsserien). Det vil si hvor mye fondet har svingt i verdi. Jo lavere tall, dess lavere risiko.

Her ser vi at risikoen er temmelig lik for alle fondene med 5 og 10 års horisont.

Indeksfond 3 år 5 år 10 år
DNB Global Indeks 12,06% 12,36% 12,77%
KLP AksjeGlobal Indeks P 12,03% 12,11% *
Kron Indeks Global * * *
Aktive fond 3 år 5 år 10 år
DNB Global A 11,14% 12,40% 13,46%
Holberg Global A 16,00% 14,94% 13,78%
Nordea Global Enhanced A 12,41% 12,67% *
Pluss Utland Aksje 13,57% 13,27% 14,17

Dette er utvalget av fond innen Globale fond

Fond som har betegnelsen "Bredde", eller ESG er de fondene som anbefalingene blir valgt fra.

Aksjefond Stikkord Minste innskudd
Alfred Berg Global Bredde 1 000
C WorldWide Globale Aksjer Etisk Bredde 1 000
C WorldWide Globale Aksjer Bredde 1 000
C Worldwide Stabile Aksjer Bredde-Lavvolatilitet 1 000
Danske Invest Global AC Restricted Bredde-Indeks 100
Danske Invest Global Index Restricted Bredde-Indeks 500
Danske Invest Global Index Bredde-Indeks 100
Danske Invest Global Sustainable Future, kl. NOK Miljø 100
Danske Invest Horisont 100, klasse N 35 % norske aksjer 500
Danske Invest Horisont Aksje 35 % norske aksjer 1 000
Delphi Global A Bredde 100
Delphi Global Valutasikret Bredde-Valutasikret 100
Delphi Green Trends A Miljø 100
DNB Aktiv 100 A 20 prosent norske aksjer 100
DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A N NOK Bransje 100
DNB Fund - Low Volatility Equities Retail A N NOK Bredde-Lavvolatilitet 100
DNB Fund Future Waves N Miljø 100
DNB Global A Bredde 100
DNB Global Indeks A Bredde-Indeks 100
DNB Global Lavkarbon N Faktorfond 100
DNB Global N Bredde 100
DNB Klima Indeks N Miljø 100
DNB Spare 100 20 % norske aksjer 100
Eika Global Bredde 300
Eika Spar 50 % norske aksjer 300
Fidelity Funds Global Focus A (USD) Bredde 20 000
Fidelity International Bredde 15 000
First Global Focus Bredde 1 000
Fondsfinans Fornybar Energi Fornybar 10 000
Forte Global Bredde 500
Fram Global Bredde 5 000
Handelsbanken Aktiv 100 Bredde 1 000
Handelsbanken Global Index Criteria Bredde-Indeks 1 000
Handelsbanken Global Momentum Faktorfond 1 000
Handelsbanken Global Selektiv Bredde 1 000
Handelsbanken Global SMB Index Criteria SMB-Indeks 1 000
Handelsbanken Global Tema Bredde-Tema 1 000
Handelsbanken Global Utbytte Utbytte 1 000
Handelsbanken Multi Asset 100 Andre 1 000
Heimdal Tinde Bredde 1 000
Holberg Global A Bredde 1 000
Holberg Global Valutasikret A Bredde-Valutasikret 1 000
JPM Glb Unconstrained Eqt A dist (USD) Bredde 35 000
JPM Global Select Eq A acc (USD) Bredde 35 000
KLP AksjeGlobal Flerfaktor P Bredde 3 000
KLP AksjeGlobal Flerfaktor Valutasikret P Bredde-Valutasikret 3 000
KLP AksjeGlobal Indeks P Bredde-Indeks 3 000
KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret P Bredde-Indeks 3 000
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P Bredde 3 000
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P ESG-rangert 3 000
KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor P SMB 3 000
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks P SMB 3 000
KLP AksjeVerden Indeks P Bredde-Indeks 3 000
KLP Framtid Mer Samfunnsansvar P ESG 3 000
KLP Framtid P Bredde-Indeks 3 000
Kron Indeks Global Bredde-Indeks 100
Landkreditt Aksje Global Geografisk 300
Nordea Aksjer Verden Bredde-Norsk andel 100
Nordea Global Climate and Social Impact Fund ESG 100
Nordea Global Disruption Fund BF NOK Bransje 100
Nordea Global Dividend Fund Utbytte 100
Nordea Global Enhanced Bredde 100
Nordea Global Enhanced Small Cap SMB 100
Nordea Global Listed Infrastructure Fund Infrastruktur 100
Nordea Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged Bransje 100
Nordea Global Passive Fund A (NOK) Bredde-Indeks 100
Nordea Global Small Cap Fund SMB 100
Nordea Global Social Empowerment ESG 100
Nordea Global Stars ESG 100
Nordea Klima & Miljø Miljø 100
Nordea Likestillingsfond Likestilling 100
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk ESG 100
Nordea World (NOK) Bredde 100
Nordnet Indeksfond Global ESG Bredde-Indeks 100
Norne Aksje Classic 60% Nordiske aksjer 100
Norse Trend Global Bredde 50 000
Odin Aksje C 35 % Nordiske aksjer 3 000
ODIN Bærekraft F Bærekraft 3 000
Odin Global C Bredde 3 000
Pareto Global A Bredde 500
Pareto Global B Bredde 500
Pluss Utland Aksje Bredde 50 000
Pluss Utland Etisk ESG 50 000
SEB Global Chance/Risk Bredde 10 000
SEB Global NOK Bredde 25 000
Skagen Focus A Bredde 250
Skagen Global A Bredde 250
Skagen Select 100 Bredde 250
Skagen Vekst 50 % i nordiske aksjer 1 000
SPV Aksje 20-60 % i norske aksjer 3 000
SR-Bank Utbytte N Utbytte 500
SR-Bank Verden A Bredde 500
SR-Bank Verden N Bredde 500
SR-Utbytte A 50 % norske aksjer 500
Storebrand Ekstra Offensiv Indeks A 35 % norsk 100
Storebrand Ekstra Offensiv P ESG 100
Storebrand Fornybar Energi A Fornybar 100
Storebrand Fremtid 100 A 20 % norske aksjer 100
Storebrand Global ESG A Bredde-Indeks 100
Storebrand Global ESG Pluss A Fossilfritt 100
Storebrand Global ESG Pluss A Valutasikret Fossilfritt 100
Storebrand Global Indeks A Bredde-Indeks 100
Storebrand Global Indeks Valutsikret A Bredde-Indeks 100
Storebrand Global Multifactor A Bredde 100
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A Bredde-Valutasikret 100
Storebrand Global Solutions A Miljø og etisk 100
Storebrand Global Value A Bredde 100
Storebrand Indeks - Alle Markeder A Bredde-Indeks 100
Storebrand Like Muligheter A Bærekraft 100

 

Se også:

Kostnadsoversikt globale aksjefond

Guide til aksjefond