Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Smarte Pengers anbefalinger for hvilke globale aksjefond du bør velge.

Denne vurderingen er i økonomiverktøyet Smarte Penger Pluss 
Smarte Penger Pluss er et omfattende økonomiverktøy som gir deg en rekke råd, vurderinger og verktøy. Disse vil hjelpe deg til å gjøre alle de smarte valgene i privatøkonomien. Alle Smarte Pengers råd er fullstendig uavhengige. Pluss vil være åpen en stund fremover, slik at du får sett hva innholdet består av. Det ligger allerede mye ute i Pluss. Det vil også stadig bli lagt til nye råd og vurderinger, samtidig som de eksisterende blir oppdatert.

Dette er anbefalingene basert på:

  • For aktive aksjefond er valgene er basert på den historiske avkastningen
  • For indeksfond er valgene basert på kostnadene

Se hvilke forhold som bestemmer Smarte Pengers valg av aksjefond.

Å gi anbefaling ut fra historikk er på ingen måte noe sikkert råd. Det finnes ingen modeller som gir en god spådomsevne for hvilke aktive fond som vil gjøre det best i fremtiden. Rådene vil da også endre seg når avkastningshistorikken endrer seg.

For de fire aksjefondklassene som dekkes velger Smarte Penger ut minimum to til fire anbefalte fond, både på indeksfond og aktive fond. I de fire klassene er det fond som investerer i bredden av markedet som er grunnlaget for valget. Fond som investerer i bestemte deler av markedet vil typisk variere mellom å ligge på topp og i bunnsjiktet i avkastningsoversiktene.

Grunnen til at vi velger fond som går i bredden av markedet er at aktive fonds jobb er å slå markedet. Det er det høyst logisk at det beste er å kunne investere i alle deler av markedet.

Her er våre øvrige aksjefondsanbefalinger:

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefond for fremvoksende markeder

Her er en oversikt som viser en kortfattet oversikt over alle anbefalingene for aksjefond

Anbefalte indeksfond

Her er det tatt med tre indeksfond.  Kostnadene ligger i området 0,15 til 0,25 prosent.

Kron Indeks Global

Fondet har det laveste årlige forvaltningskostnaden med 0,15 prosent. Minsteinnskudd og månedlig sparebeløp er svært lavt. Fondet er et underfond til Amundi MSCI Wolrd ESG.

Fondets strategi: Fondet er et tilføringsfond som investerer minimum 85 prosent av sine midler i det passive forvaltede mottakerfondet Amundi MSCI World ESG Leaders Select andelsklasse I13N. Fondet tilsikter å investere hele fondets midler i mottakerfondet, men vil holde en liten andel kontanter for å dekke kostnader. Mottakerfondet har som mål å gjenspeile utviklingen i referanseindeksen MSCI Wolrd ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index, som representerer aksjer i 23 land med utviklede markeder.

KLP AksjeGlobal Indeks P

Forholdvis lavt minsteinnskudd med 3.000 kroner, og et månedlig minste sparebeløp på 500 kroner. Årlige administrasjonskostnader er de laveste blant de globale aksjefondene med 0,18 prosent.

KLP har også et annet fond: KLP AksjeVerden Indeks. Dette er en kombinasjon av KLP AksjeGlobal Indeks V (85-90 prosent), og KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II (1+-15 prosent). Med et årlig forvaltningshonorar på 0,25 prosent er det bedre å kjøpe de to enkeltfondene.

Fondets strategi: Fondet er et indeksnært aksjefond som forsøker å følge referanseindeksens utvikling så nært og billig som mulig. Fondet investerer i aksjer i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia. Fondet er ikke valutasikret, og verdien av fondet vil påvirkes av svingninger i valutakursene.

DNB Global Indeks

Lavt minsteinnskudd og sparebeløp, samt 0,21 prosent årlig administrasjonskostnad.

Fondets strategi: Fondet er et indeksnært aksjefond som forsøker å følge referanseindeksens utvikling så nært og billig som mulig. Fondet investerer i aksjer i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia. Fondet er ikke valutasikret, og verdien av fondet vil påvirkes av svingninger i valutakursene.

Dette er nøkkeltallene for de anbefalte fondene:

Fondspresentasjon Kron Indeks Global KLP AksjeGlobal Indeks P
Minsteinnskudd 100 3 000
Månedlig sparebeløp 100 500
Årlige forvaltningskostnad 0,15% 0,18%
Kjøps- og salgskostnader 0,00% 0,00%
Følger indeksen MSCI World ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index KLP WRLD NOK
Nøkkelinformasjon Nøkkelinfo Nøkkelinfo
Prospekt Prospekt Prospekt
Kjøp gjennom Nordnet * 0,39%
Kjøp gjennom Sbanken * 0,18%
Kjøp gjennom Kron 0,15% 0,22%
Fondspresentasjon DNB Global Indeks
Minsteinnskudd 1 000
Månedlig sparebeløp 300
Årlige forvaltningskostnad 0,21%
Kjøps- og salgskostnader 0,00%
Følger indeksen MSCI World Index
Nøkkelinformasjon Nøkkelinfo
Prospekt Prospekt
Kjøp gjennom Nordnet 0,44%
Kjøp gjennom Sbanken 0,21%
Kjøp gjennom Kron 0,21%

Anbefalte aktive globale fond

På de aktive globale fondene er det ingen som skiller seg spesielt ut. Det er ingen som har vært jevnt gode i alle periodene. Her har vi tatt med fire e aktive fond.

Nordea Global Enhanced

Fondet har hatt den beste avkastningen de siste tre årene. Nest best de siste 5 årene. Fondet har lav forvaltningskostnad på 0,6 prosent. Lavt minsteinnskudd og månedlig sparebeløp.

Fondets strategi: Fondet forvaltes av et Global Diversified Equities-team, ut ifra en investeringsprosess som er basert på en kvantitativ bottom-up analyse og vurdering av selskapenes fundamentale faktorer. Fondet investerer i stor utstrekning i selskaper inkludert i referanseindeksen. Samtidig søker fondet aktivt å utelukke selskaper hvis aksjevurdering er for høy, av dårlig kvalitet, eller resultatene eller kontantstrøm forventes å forverres. Fondet investerer globalt hovedsakelig i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, for eksempel omsettelige sertifikater, i selskaper notert på de største børsene i etablerte landene. Andelen nordamerikanske aksjer er normalt høy. Minst 90 % av fondets midler er plassert i aksjemarkedet.

First Global Focus

Dette fondet har den klart høyeste volatiliteten av fondene her, risikoen er altså klart høyere enn på de andre. Fondet har en forvaltningskostnad på 1,25 prosent. I tillegg har det en overskuddsdeling, slik at den beregnede kostnaden er på 2,0 prosent. Fondet har hatt den klart beste avkastningen de siste tre årene, og nest høyest de siste 5 årene.

Fondets strategi: Fondets portefølje vil bestå av et fokusert utvalg globale aksjer. Fondet har en aktiv investeringsstrategi og vesentlige avvik fra referanseindeksen må påregnes. Forvaltningsselskapet vil basere sine investeringsbeslutninger i enkeltpapirer på bakgrunn av en fundamental prosess som fokuserer på analyse av selskapenes verdsettelse og vekstpotensiale. Den grunnleggende analytiske prosessen baseres på en dyptgående tolkning av relevante regnskapsmessige nøkkeltall som kombineres med kontinuerlig analyse av enkeltpapirers prisfastsettelse, relativt til tilsvarende selskaper og til markeder generelt. Fondet utelukker de samme selskapene i sitt investeringsunivers som Norges Bank Investment Management gjør i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland.

DNB Global A

Fondet har gjort det jevnt bra over de forskjellige periodene. Det er lavt minsteinnskudd og sparebeløp med 100 kroner. Fondet har forholdsvis lave kostnader med 1,20 prosent.

Fondets strategi: DNB Global er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i utviklede økonomier. Investering i DNB Global gir normalt en bred eksponering på tvers av regioner og sektorer innenfor investeringsuniverset. Målsetningen med fondet er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning ved å allokere mellom de ulike sektorene, samt å aktivt velge aksjer vurdert etter blant annet verdiskaping, verdsettelse og inntjeningsutvikling.

C WorldWide Globale Aksjer Etisk

Fondet har hatt den beste avkastningen de siste 10 årene, blant de beste de siste 5 årene De siste tre årene har vært dårlig. Årlig forvaltningskostnad er 1,60 prosent. Volatiliteten har vært blant de aller laveste.

Fondets strategi: Carnegie WorldWide Etisk II har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI All Country World Index. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie WorldWide Etisk II har mulighet til å investere i alle verdens aksjemarkeder. Fondet investerer i likvide aksjer og har normalt en lang investeringshorisont på plasseringene. Carnegie WorldWide Etisk II har i hovedsak samme porteføljesammensetning som Carnegie WorldWide, men investerer ikke i virksomheter som i vesentlig grad er involvert i handel med for eksempel alkohol, pornografi, tobakk eller våpen.

Dette er nøkkeltallene for de anbefalte aktive fondene:

Fondpresentasjon Nordea Global Enhanced A First Global Focus
Minsteinnskudd 100 1 000
Månedlig sparebeløp 100 1000
Årlige forvaltningskostnad 0,60% 2,00%
Kjøps- og salgskostnader 0,00% 0,00%
Forvalter Ruben Knudsen ?
Forvalter siden: ?
Morningstar-karakter 5 3
Nøkkelinformasjon Nøkkelinfo Nøkkelinfo
Prospekt Prospekt Prospekt
Kjøp gjennom Nordnet 1,06% 2,03%
Kjøp gjennom Sbanken 1,06% 2,04%
Kjøp gjennom Kron 1,00% 1,99%
Fondpresentasjon DNB Global A C WorldWide Globale Aksjer Etisk
Minsteinnskudd 100 1 000
Månedlig sparebeløp 100 1 000
Årlige forvaltningskostnad 1,20% 1,30%
Kjøps- og salgskostnader 0,00% 0,50%
Forvalter Rune Kaland/ Rune Kaland Peter Holt/Kristoffer Hodne
Forvalter siden: 1.11.16/1.12.19 2009/2019
Morningstar-karakter 4 4
Nøkkelinformasjon Nøkkelinfo Nøkkelinfo
Prospekt Prospekt Prospekt
Kjøp gjennom Nordnet 1,13% 1,40%
Kjøp gjennom Sbanken 1,14% 1,20%
Kjøp gjennom Kron 1,11% 1,15%

Dette er utvalget av fond innen Globale fond

Fond som har betegnelsen "Bredde", eller ESG er de fondene som anbefalingene blir valgt fra.

Fond Betegnelse
Alfred Berg Global Bredde
C WorldWide Global Etisk Bredde
C WorldWide Globale Aksjer Bredde
C Worldwide Stabile Aksjer Bredde
Danske Invest Global AC Restricted, klasse NOK Bredde
Danske Invest Global Index, klasse NOK h Bredde
Danske Invest Global Sustainable Future, kl. NOK Miljø
Danske Invest Horisont 100, klasse NOK 35 % norske aksjer
Danske Invest Horisont Aksje 35 % norske aksjer
Danske Invest SRI Global Bredde
Delphi Global A Bredde
Delphi Global Valutasikret Bredde
Delphi Green Trends A Miljø
DNB Aktiv 100 A 20 prosent norske aksjer
DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A N NOK Bransje
DNB Fund - Low Volatility Equities Retail A N NOK Bredde
DNB Fund Future Waves N Miljø
DNB Global A Bredde
DNB Global Indeks A Bredde
DNB Global Lavkarbon A Bredde
DNB Global Lavkarbon N Faktorfond
DNB Global N Bredde
DNB Klima Indeks N Miljø
DNB Spare 100 20 % norske aksjer
Eika Global Bredde
Eika Spar 50 % norske aksjer
Fidelity Funds Global Focus A (USD) Bredde
Fidelity International Bredde
First Global Focus Bredde
Fondsfinans Fornybar Energi Fornybar
Forte Global Bredde
Fram Global Bredde
Handelsbanken Aktiv 100 Bredde
Handelsbanken Global Index Criteria Bredde
Handelsbanken Global Momentum Bredde
Handelsbanken Global Selektiv Bredde
Handelsbanken Global SMB Index Criteria SMB
Handelsbanken Global Tema Bredde
Handelsbanken Global Utbytte Utbytte
Handelsbanken Multi Asset 100 Andre
Heimdal Tinde Bredde
Holberg Global A Bredde
Holberg Global Valutasikret A Bredde
JPM Glb Unconstrained Eqt A dist (USD) Bredde
JPM Global Select Eq A acc (USD) Bredde
KLP AksjeGlobal Flerfaktor P
Bredde
KLP AksjeGlobal Flerfaktor Valutasikret P
Bredde
KLP AksjeGlobal Indeks P
Bredde
KLP AksjeGlobal Indeks Valoutasikret P
Bredde
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P
Bredde
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar Valutasikret P
ESG-rangert
KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor P
SMB
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks P
SMB
KLP AksjeVerden Indeks P
Bredde
KLP Framtid P
Bredde
KLP Framtid Mer Samfunnsansvar P
ESG
Kron Indeks Global Indeks
Landkreditt Aksje Global Andel i geografiske markeder
Nordea Aksjer Verden Bredde, norsk andel
Nordea Bærekraftige Aksjer Global ESG
Nordea Global Climate and Social Impact Fund ESG
Nordea Global Disruption Fund BF NOK Bransje
Nordea Global Dividend Fund Utbytte
Nordea Global Enhanced Small Cap SMB
Nordea Global Listed Infrastructure Fund Infrastruktur
Nordea Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged Bredde
Nordea Global Passive Fund A (NOK) Bredde
Nordea Global Small Cap Fund SMB
Nordea Global Social Empowerment ESG
Nordea Global Stars ESG
Nordea Klima & Miljø Miljø
Nordea Likestillingsfond Likestilling
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk ESG
Nordea World (NOK) Bredde
Nordnet Indeksfond Global Bredde
Norne Aksje Classic 60% norske aksjer
Norse Trend Global Bredde
Odin Aksje C 35 % norske og nordiske aksjer
Odin Global C Bredde
Pareto Global A Bredde
Pareto Global B Bredde
Pluss Utland Aksje Bredde
Pluss Utland Etisk ESG
SEB Global Chance/Risk Bredde
SEB Global NOK Bredde
Skagen Focus A Bredde
Skagen Global A Bredde
Skagen Select 100 Bredde
Skagen Vekst 50 % i nordiske aksjer
SPV Aksje 20-60 % i norske aksjer
SR-Bank Utbytte N Utbytte
SR-Bank Verden A Bredde
SR-Bank Verden N Bredde
SR-Utbytte A 50 % norske aksjer
Storebrand Ekstra Offensiv P ESG
Storebrand Fornybar Energi Fornybar
Storebrand Fremtid 100 A 20 % norske aksjer
Storebrand Global ESG A Bredde
Storebrand Global ESG Pluss A Fossilfritt
Storebrand Global ESG Pluss A Valutasikret Fossilfritt
Storebrand Global Indeks A Bredde
Storebrand Global Indeks Valutsikret A Bredde
Storebrand Global Multifactor A Bredde
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A Bredde
Storebrand Global Solutions A Miljø og etisk
Storebrand Global Value A Bredde
Storebrand Indeks - Alle Markeder A Bredde
Storebrand Likestilling Likestilling

Se også:

Kostnadsoversikt globale aksjefond

Guide til aksjefond