Denne oversikten viser alt innhold om skadeforsikring som ligger på smartepenger.no.

På temasidene blir alle artikler, kalkulatorer, lenker og andre ressurser oppdatert jevnlig. Dette gjør at du alltid kan stole på at innholdet er aktuelt. Integrert i artikler og andre ressurser viser vi deg også hvilke andre nettsteder som har nyttig informasjon om dette temaet.

Oversikten med lenker til alt innhold finner du lenger ned på siden.

Sammenligne selskap: Det er veldig mange forhold som spiller inn for pris på forsikringer, og det er derfor ikke alltid like lett å sammenligne forsikringsselskaper. Noe av det du må se nærmere på er eventuelle totalkunderabatter og/eller rabatter for sikkerhetstiltak. Du må også undersøke de forskjellige selskapenes dekningsgrader. På denne siden kan du kan sjekke priser og vilkår for de forskjellige selskapene. Du finner en oversikt over alle skadeforsikringsselskapene her.

Flytte forsikringen: Du kan flytte forsikringer fra ett selskap til et annet når du vil på året. Forsikringsselskapet skal dessuten ta seg av det praktiske med flyttingen, og flyttingen krever dermed lite tid og energi for deg som kunde.

Totalkunderabatter: De fleste selskapene gir rabatter ut ifra et totalkundeforhold. Den vanligste formen er at du får en viss prosentvis rabatt når du har tre eller flere forsikringer samlet i selskapet. Men i en del tilfeller kan det likevel bli billigere å ha forsikringene i forskjellige selskaper fremfor ett, selv med totalkunderabatt.

Bilforsikring: Alle er pålagt å ha ansvarsforsikring, utover det kan du selv velge dekningsgrad på bilforsikringen. Det er mange faktorer som spiller inn for prisen på bilforsikringen, slik som alder på bileier, bilmodell, bonus og egenandel.

Boligforsikring: Det er to typer boligforsikring å velge mellom: villa- og innboforsikring. Du kan også få rabatter på forsikringspremien, ved å gjennomføre ulike sikkerhetstiltak i hjemmet, slik som å installere en boligalarm. Du må sjekke hvilken dekningsgrad du har på boligforsikringen din, og du må også vurdere hvor høy egenandel du bør velge.

Båtforsikring: Forsikring av fritidsbåt er ikke påbudt, men alle bør i praksis forsikre den - blant annet fordi du kan komme i ansvar ved en ulykke med båten.

Reiseforsikring: Det er sykdom og hjemtransport som er de største og mest kostbare skadeårsakene ved reiseforsikring. Det du bør undersøke ved valg av selskap du skal ha reiseforsikringen i, er hvor og når reiseforsikringen gjelder - og hva slags dekningsgrad som gjelder.

Hytteforsikring: Mye av det samme som gjelder for villaforsikringer gjelder også for hytteforsikring, men dekningsgraden er normalt lavere.

Forsikringsklager: Klager på forsikringsselskapet rettes til Finansklagenemnda. Men dersom du ønsker å klage forsikringsselskapet ditt, må du først henvende deg direkte til dem.

Skade- og risikostatistikk: Hovedtallene for risikostatistikk sier noe om hvor ofte vi kan forvente å få skader, og du kan finne tall tilbake til 2006 på smartepenger.no.

Overforsikring: Du bør ta en gjennomgang av forsikringene dine, for å sjekke om du kan være overforsikret. Du kan være overforsikret ved å være forsikret dobbelt opp på et område, for eksempel ved at du er forsikret både privat og gjennom arbeidsgiver. Du kan også være forsikret med et høyere beløp enn du har behov for.

Behovshierarkiet for forsikring: I behovshierarkiet for forsikring kan du se mer om hvilke forsikringer du må eller bør ha, eller kan droppe. Det kan være lurt å skaffe seg en oversikt over hvilke forsikringer man har, og hvilke man har behov for - denne tabellen kan hjelpe deg til å sette opp en slik oversikt. Smarte Penger har også satt opp en oversikt over hvordan du kan beregne forsikringsbehovet ditt.

Sikkerhetsforskrifter: Forsikringsselskapet krever at du overholder visse sikkerhetsforskrifter. Det er for eksempel et krav om at du har røykvarsler og brannslokningsapparat, og at bil og bolig låses når du forlater dem. Følger du ikke disse forskriftene, risikerer du at forsikringsutbetalingen blir redusert.

Skader og skadeoppgjør: Dersom du får en skade, må du ta kontakt med forsikringsselskapet så raskt som mulig. I dag kan du som oftest gjøre dette relativt enkelt på nett. Pass også på at du tar vare på eventuell dokumentasjon som kvitteringer eller bilder.

Innholdet på temaet skadeforsikring

Du finner også en rekke «forsikringord» som hører til under forsikring i Smarte Pengers Økonomileksikon.

Hvis du vil søke etter stikkord, kan du gå inn på innholdsoversikten. Denne gir en oversikt over alt innhold i stikkordsform.

Her kan du se en kort beskrivelse av alle forsikringskalkulatorene og markedsoversiktene.

Innholdet på dette temaet er delt inn i faktainnhold (oppdaterte artikler), forsikringskalkulatorer, markedsoversikter og aktuelle lover.

Faktainnhold
Aksjer
Aksjebeskatning
Aksjesparekonto
Aksjeopsjoner i arbeidsforhold
Ansattes kjøp av aksjer til underpris
Realisasjon av aksjer
Hva har du fradragsrett for
RISK-regulering
Bil
Bilskatt
Avgifter ved bruktbilimport
Drivstoffavgifter
Engangsavgifter på bil
Kjøregodtgjørelse
Omregistreringsavgift bil
Årsavgift bil
Boligskatter
Boligskatter
Boliger og fastsettelse av ligningsverdi
- Ligningsverdi -«gammelt» system
- Klage på høy ligningsverdi
Gevinst/tap ved salg
- Brukshindring
- Oppregulering av inngangsverdi
- Skatt ved tomtesalg
- Skatt ved gevinst i utlandet
Utleie i egen bolig
- Markedsleien av egen boligdel
- Unngå regnskapsligning
- Garasjehybler er skattefrie
Regnskapsligning av bolig
Fri bolig
Lei ut til ditt eget AS
Gevinst/tap ved salg av hytte
Hytteutleie
Kommunale avgifter og eiendomsskatt
Eiendomsskatt
Eiendomsskatt i kommuner
Eiendomsskatt i kommuner alfabetisk
Kommunale avg. og eiendomsskatt, etter kostnad
Kommunale avg. og eiendomsskatt etter fylke
Kommunale avgifter og eiendomsskatt, alfabetisk
Kommunale avgifter - etter kostnad
Kommunale avgifter - etter kommunenavn
Kommunale avgifter - fylkesvis
Kommunale avgifter avløp
Kommunale avgifter feiing
Kommunale avgifter renovasjon
Kommunale avgifter vann
Firmabil
Firmabil
Dette koster firmabilen
Skal du ha firmabil eller eie bilen selv?
Gaver
Gaver i ansettelsesforhold
Gaver til frivillige organisasjoner
Gaver til vitenskaplig forskning
Marginalskatter
Marginalskatt på lønnsinntekter
Marginalskatt på pensjonsinntekter
Marginalskatt for studenter
Kjøpsmarginalskatt
Pendling
Pendling
Dette kan pendlere trekke fra
Reiseutgifter
Skattesystemet
Skatt på lønnsinntekt
Skatt på pensjonsinntekt
Skatt på uføretrygd
Skatt på næringsinntekt
Skatteprosenter på pensjonsinntekt
Skatteprosenter på lønnsinntekt
Skattesatser
Alminnelig inntekt
Formuesskatt
Minstefradrag
Skatteklasse
Statsbudsjettet 2017
Toppskatt
Trinnskatt
Trygdeavgift
Samlede skatter og avgifter
Skatter og avgifter samlet
Skatter og avgifter: Forutsetninger
Skatter og avgifter: Mer om utregningen
Andre emner
Aksjesparekonto
Avgiftsoversikt
Bindende forhåndsuttalelser
Barn, skatt og selvangivelse
Barnepensjon, skatt på
Båt og skatt
Campingvogn og skatt
Ektefeller og skatt
Fordeling av inntekt og fradrag
Foreldrefradrag
Forsinkelsesavgift
Innbo og løsøre - verdsettelse
Klage på skatten
Skatt på mobiltelefon og bredbånd
Pokergevinster
Reiseutgifter
Renteutgifter
Renter på restskatt
Skattebegrensning
Skattefri utdannelse
Skattefrie inntekter
Skattefrie småjobber
Sluttvederlag
Særfradrag
- Særfradrag på grunn av store utlegg ved sykdom
Tilleggsskatt
Skattekalkulatorer
Aksjebeskatningskalkulator
Aksjegevinst - skattenivå
Aksjesparekonto-kalkulator
Alkoholavgiftkalkulator
Bilavgiftsendring 2017
Drivstoffavgiftskalkulator
Eiendomsskattkalkulator
Eiendomskattekalkulator for Oslo
Engangsavgiftskalkulator
Engangsavgifter ved bruktbilimport
Finn den egentlige lønnsinntekten fra skattelistene
Firma- eller privateid bil
Firmabilskattkalkulator
Firmabilskattkalkulator - yrkesbil
Formuesskatt og boligverdier
Formuesskattekalkulator
Hytteskattkalkulator
Kjøpsmarginalskattekalkulator
Kjøregodtgjørelseskalkulator
Marginalskattkalkulator
Merverdiavgiftskalkulator
Nord-Norge kalkulator
Oppregulering av inngangsverdi
Pendlerkalkulator
Pensjonsskattekalkulator 2011
Pensjonsskattekalkulator 2012
Pensjonsskattekalkulator 2013
Pensjonsskattekalkulator 2014
Pensjonsskattekalkulator 2015
Pensjonsskattekalkulator 2016
Pensjonsskattekalkulator 2017
Regnskapsligning av bolig
Reiseutgiftskalkulator
Rentefradragskalkulator
Skatte- og avgiftsberegning 2015
Skatte- og avgiftsberegning 2016
Skatte- og avgiftsberegning 2017
Skatteberegning 2008
Skatteberegning 2009
Skatteberegning 2010
Skatteberegning 2011
Skatteberegning 2012
Skatteberegning 2013
Skatteberegning 2014
Skatteberegning 2014
Skatteberegning 2015
Skatteberegning 2016
Skatteberegning 2017
Skatteberegning for lønnsmottakere 2012
Skatteberegning for lønnsmottakere 2013
Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Skatteberegning for lønnsmottakere 2015
Skatteberegning for lønnsmottakere 2016
Skatteberegning for lønnsmottakere 2017
Skatteberegning 2017 sammenlignet med 2016
Skattberegning 2016 sammenlignet med 2015
Skatteendringskalkulator mellom 2014 og 2015
Skattetrekkskalkulator
Tobakksavgiftskalkulator
Utbyttebeskatningskalkulator
Aktuelle lover
Dokumentavgiftloven
Eiendomskatteloven
Ligningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
- Forskrift til utfylling og gjennomføring av skatteloven