Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Denne oversikten viser alt innhold om pensjon som ligger på smartepenger.no.

På temasidene blir alle artikler, kalkulatorer, lenker og andre ressurser oppdatert jevnlig. Dette gjør at du alltid kan stole på at innholdet er aktuelt. Integrert i artikler og andre ressurser viser vi deg også hvilke andre nettsteder som har nyttig informasjon om dette temaet.

Oversikten med lenker til alt innhold finner du lenger ned på siden.

Alderspensjon: Alderspensjonen blir beregnet på forskjellig måte avhengig av hvilken aldersgruppe du tilhører. Personer født før 1954 må forholde seg til den gamle pensjonsordningen. For personer født fra 1954 til 1962 gjelder en kombinasjonsmodell. For personer født etter 1962 gjelder bare ny ordning. I det nye pensjonssystemet sparer du opp til pensjonen din via pensjonsbeholdningen. Du kan nå ta ut pensjon fra du er 62 år etter reglene om fleksibelt uttak. Du kan regne ut pensjonen din med Smarte Pengers pensjonskalkulatorer.

AFP: AFP står for Avtalefestet Pensjon, og vil si at man ut fra visse forutsetninger kan ta ut tidligpensjon fra  62 års alder. I Norge er det to forskjellige AFP-ordninger; Én for ansatte i det offentlige, og én ordning for ansatte i det private.

Pensjonssparing: Sparing til pensjon vil i praksis si at man sparer nok til pensjonstiden til at man greier seg økonomisk. Det er flere faktorer som avgjør hvordan du skal spare, slik som for eksempel risiko, tidshorisont og skattemessige forhold. Dersom du ønsker meravkastning på pensjonssparingen, må du også ta risiko. En portefølje er summen av alle plasseringene du har gjort, og bygges opp av forskjellige investeringsalternativer. På Smarte Penger har vi laget noen forslag til hvordan du kan sette sammen en portefølje, enten du har fem eller tyve års tidshorisont på sparingen din.

Boligsparingens betydning: Mange av dem som når pensjonsalder vil ha opparbeidet seg en god del egenkapital ved å spare i bolig, og disse pengene vil dermed påvirke ditt behov for pensjonssparing. Med Smarte Pengers Boligformuekalkulator kan du beregne hvor stor boligformue du vil opparbeide deg frem mot pensjonsalder. I følgende artikler ser vi på fordeler og ulemper ved å investere i henholdsvis utleiebolig og næringseiendom.

Hvor mye må du spare: Det er mange måter å regne ut hva et sparebeløp vokser til. Man kan ta hensyn til skatt eller ikke, og man kan ta hensyn til inflasjonen eller ikke. På Smarte Penger finner du en rekke kalkulatorer og tabeller som viser effekten av sparing, eller hva du må spare.

Førtidspensjon: Hvis du planlegger å gå av før offisiell pensjonsalder, trenger du en førtidspensjon. Sparing til førtidspensjon er egentlig bare ordinær sparing, der tidshorisonten er kortere enn den er til pensjonsalderen.

Innholdet på temaet pensjon

Hvis du vil søke etter stikkord, kan du gå inn på innholdsoversikten. Denne gir en oversikt over alt innhold i stikkordsform.

Her kan du se en kort beskrivelse av alle pensjonskalkulatorene.

Innholdet på dette temaet er delt inn i faktainnhold (oppdaterte artikler), pensjonskalkulatorer, og aktuelle lover.

Faktainnhold
Alderspensjon
Guide til alderspensjon
Alderspensjon født etter 1962
Alderspensjon født fra 1954 til 1962
Alderspensjon født før 1954
Fleksibelt uttak av pensjon
Pensjonspoeng
Pensjonsbeholdningen
Minste pensjonsnivå
Garantipensjon
Dette brukes forholdstall til
Dette brukes delingstall til
Forsørgingstillegg i alderspensjon
Sjekk hva du får i pensjon
Pensjonsopptjening for omsorgsarbeid
Grunnbeløpet
Guide til uføretrygd
Dette kan du tjene ved siden av pensjon, AFP og uføretrygd
Ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor
AFP
AFP i offentlig sektor
AFP i privat sektor
Pensjon i jobb
Tjenestepensjon
Guide til innskuddspensjon
Innskuddspensjon - dette vokser det avsatte beløpet til
Guide til pensjonskapitalbevis
Guide til fripolise
Dette skjer med pensjonen din når du dør
Jobb ved siden av pensjon, AFP og uføretrygd
Ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor
Egen pensjonskonto
Guide til Egen pensjonskonto
Smarte Penger tester: Dette er de beste leverandører av Egen Pensjonskonto
Egen pensjonskonto - Dette er de billigste leverandørene
Egen pensjonskonto - Investeringsvalgene hos leverandørene
Boligens betydning for pensjonen
Boligsparingens betydning for pensjonen
Låne til pensjon
Sparing til pensjon
Guide til pensjonssparing
Dette bestemmer hvordan du skal spare
Betydningen av å spare langsiktig i aksjer / aksjefond
Pensjonstabbene du må unngå
Risiko og sparing
Tidshorisontens betydning for sparingen
Spredning er fornuftig
Skatt og sparing
Risiko og meravkastning
- Risikofri rente
- Risiko og meravkastning på sparealternativene
- Betydningen av utsatt skatt
Bygg din egen portefølje
Langsiktige totalporteføljer
Forslag til porteføljesammensetning
Lavere skatt som pensjonist reduserer sparebehovet
Så mye taper du på å gå av tidlig
IPS -Individuell pensjonssparing
Guide til IPS - Individuell pensjonssparing
Smarte Penger tester: Dette er de beste IPS-kontoene
IPS - Lønnsomheten av IPS - Individuell pensjonssparing
Guide til pensjonskapitalbevis
Guide til fripoliser
Dette skjer med pensjonen din når du dør
Markedsoversikt IPS
Kalkulatorer:
IPS - Lønnsomhetskalkulator
IPS -Så mye får du ut av IPS-sparing som tillegg til pensjonen
Dette må du spare
Hvor mye må du spare selv
Så mye vokser et fast sparebeløp til
Så mye må du spare for å nå et sparebeløp
Så mye vokser et sparebeløp til
Når du vil ha et fast beløp utbetalt
Førtidspensjon
Opplåning til pensjon
Låne til pensjon
Seniorlån / LittExtra
Smarte Penger tester: Dette er de beste seniorlånene nå
Renteoversikt Seniorlån / Littextra
Kjøp av bolig for utleie
Boligutleie som investering
Dette kan du forvente i utleieinntekt
Beregning av lønnsomhet for utleieleilighet
Investering i næringseiendom
Direkteinvestering i næringseiendom
Momenter som må vurderes ved næringseiendom
Lønnsomhetsberegning av næringseiendom
Pensjonskalkulatorer
Alderspensjon gammel ordning
Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Deltidskostnads-kalkulator
Innskuddspensjonskalkulator
Innskuddspensjon og spareprofil
Innskuddspensjon - verdi av
IPS - Lønnsomhetskalkulator
IPS-kalkulator
IPS: Så mye får du ut av IPS-sparing som tillegg til pensjonen
Livsinntektskalkulator
Meravkastningskalkulator
Nedtrappingskalkulator for aksjeandel
Pensjonspoengkalkulator
Pensjonssparekalkulator
Pensjonsverdikalkulator
Pensjonsuttaks-kalkulator
Spareverdikalkulator
Uføretrygdkalkulator
Aktuelle lover
AFP for medlemmer av Statens pensjonskasse
AFP-tilskottsloven
Folketrygdloven
Foretakspensjonsloven
Individuell pensjonsordning
Innskuddspensjonsloven
Obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven)
Samordning av pensjons- og trygdeytelser