De enkelte formuespostene har helt forskjellige verdsettingsprinsipper i skattemeldingen. Grunnlaget for skatten er netto formue per 31.12.

Utgangspunktet er at formuesobjekter verdsettes til markedsverdi. Men det er en god del unntak. Fra 2017 har en del formuesobjekter fått en verdsettelsesrabatt. Dette gjelder blant annet aksjer, aksjefond, egenkapitalbevis. Fra før av har boliger du selv bor i og hytter vesentlig lavere formuesansettelse enn andre objekter.

Formuesskatt betales både til stat og kommune.

Verdsettelsen av forskjellige formuesobjekt

Aksjer som er børsnotert verdsettes i 2018 til 80 prosent av markedsverdien per 1 januar i skattefastsettingsåret. I 2019 verdsettes de til 75 prosent.

Aksjer som ikke er børsnotert verdsettes til 80 prosent av aksjens forholdsmessige andel av aksjeselskapets eller allmennaksjeselskapets samlede skattemessige formuesverdi 1. januar året før skattefastsettingsåret fordelt etter pålydende. I 2019 er verdsettelsen 75 prosent.

Aksjer i ikke-børsnoterte selskap i utenlandsk selskap verdsettes til 80 prosent av aksjens antatte salgsverdi 1. januar i skattefastsettingsåret. Aksjen skal verdsettes som norske når skattyteren krever dette og kan sannsynliggjøre selskapets skattemessige formuesverdi. I 2019 er verdsettelsen 75 prosent.

Aksjefond verdsettes i 2018 til 80 prosent av markedsverdien per 1 januar i skattefastsettingsåret. I 2019 er verdsettelsen 80 prosent.

Aksjesparekonto verdsettes i 2018 til 80 prosent av markedsverdien per 1 januar i skattefastsettingsåret. I 2019 er verdsettelsen 75 prosent.

Bankinnskudd verdsettes til 100 prosent,

Bil verdsettes spesielt. Les mer bilskatt her.

Boliger og fritidseiendom verdsettes spesielt med egne formuesverdier. Boliger skal ikke verdsettes til mer enn 25 prosent av markedsverdien, fritidsbolig ikke over 30 prosent. Sekundærboliger verdsettes til 90 prosent av markedsverdi. Les mer om boligskatt her.

Båter med verdi under 50.000 kroner føres sammen med resten av innboet. Du kan velge mellom å sette verdien til salgspris eller 75 prosent av forsikringsverdien. Båter med verdi over 50.000 kroner føres normalt opp med 75 prosent av forsikringsverdien.

Campingvogner har samme verdsettelsesregler som bil. Les mer om dette her.

Egenkapitalbevis verdsettes i 2018 til 80 prosent av markedsverdien per 1 januar i skattefastsettingsåret. I 2019 er verdsettelsen 75 prosent.

Fondskonto verdsettes i 2018 til 80 prosent av markedsverdien per 1 januar i skattefastsettingsåret. I 2019 er verdsettelsen 75 prosent.

Gjeld verdsettes til 100 prosent av restgjeld.

Innbo og løsøre verdsettes spesielt. Les mer om dette her.

Kontanter ut over 3.000 kroner er vanlig skattepliktig formue.

Livrente og kapitalforsikring (sparing i forsikring) verdsettes til full formuesverdi.

Obligasjonsfond verdsettes til 100 prosent av markedsverdien per 1 januar i skattefastsettingsåret.

Pengemarkedsfond verdsettes til 100 prosent av markedsverdien per 1 januar i skattefastsettingsåret.

Sparing innen IPS - pensjonsforsikring teller ikke med i formuesgrunnlaget.

Sekundærboliger (bolig du selv ikke bor i) verdsettes til 90 prosent av markedsverdien i 2018 og 2019

Tilordning av gjeld

I 2018 vil den forholdsmessige andelen av gjeld som kan tilordnes aksjer, aksjefond, og andeler i deltakerlignede selskaper reduseres med 20 prosent. Hvis den forholdsmessige andelen av gjeld er 100.000 kroner, vil 80.000 kroner føres i skattemeldingen. I 2019 skal den forholdsmessige gjelden reduseres med 25 prosent. Les mer om tilordning av gjeld.

Formuesskattekalkulator

Formuesskattekalkulatoren tar hensyn verdsettingsrabatter og tilordning av gjeld ved beregning av formuesskatten. Du kan beregne denne for årene 2016 til 2019.

Regn ut hva du skal betale i formuesskatt med Formuesskattekalkulatoren.

Satsene for formuesskatt

Ektefeller får nå hver sine fribeløp, men de lignes fortsatt sammen.

Maksimal sats er 0,85 prosent. Dette er satsene:

Formuesskatt i 2018
Ugifte Ektefeller Skatteprosent
Til kommunen:
0 – 1.480.000 0 -2.960.000 0,00%
1.480.000 og over 2.960.000 og over 0,70%
Til staten:
0 – 1.480.000 0 – 2.960.000 0,00%
1.480.000 og over 2.960.000 og over 0,15%

Ektefeller får altså doble kvoter. Samlet sett betaler de dermed ikke formuesskatt før de har en nettoformue på 2.960.000 kroner i 2018. Forskjellige fordelinger får dermed ingen betydning for den samlede formuesskatten. Bare hvem av ektefellene som får formuesskatten utlignet på seg.

Så mye betaler du i formuesskatt

Tabellen viser hvor mye gifte og enslige har betalt i formuesskatt i årene 2012 til 2019. Dette er beregnet for 3 millioner, 5 millioner, og 10 millioner korner.

Den største endringen har vært at bunnfradragene har økt, slik at formuesskatten på lavere formuestrinn har blitt lavere eller bortfalt. I 2013 gikk formuesskatten ned fra 1,1 prosent til 1 prosent. I 2015 gikk den ned fra 1,0 til 0,85 prosent.

Alle tall er det kronebeløpet du må betale med den tilhørende formuen.

Ugift
År 3 mill 5 mill 10 mill
2019 12 750 29 750 72 250
2018 12 920 29 920 72 420
2017 12 920 29 920 72 420
2016 13 600 30 600 73 100
2015 15 300 32 300 74 800
2014 20 000 40 000 90 000
2013 23 430 45 430 100 430
2012 24 750 46 750 101 750
Gifte
År 3 mill 5 mill 10 mill
2019 0 17 000 59 500
2018 340 17 340 59 840
2017 340 17 340 59 840
2016 1 700 18 700 61 200
2015 5 100 22 100 64 600
2014 9 000 30 000 80 000
2013 13 860 35 860 90 860
2012 16 500 38 500 95 600

Prosentsatsen og bunnfradraget

Slik har utviklingen i prosentsatsen og bunnfradraget vært siden 2012:

År Sats Ugift Gifte
2019 0,85% 1 500 000 3 000 000
2018 0,85% 1 480 000 2 960 000
2017 0,85% 1 480 000 2 960 000
2016 0,85% 1 400 000 2 800 000
2015 0,85% 1 200 000 2 400 000
2014 1,00% 1 000 000 2 000 000
2013 1,10% 870 000 1 740 000
2012 1,10% 750 000 1 500 000

Formuesskatt på aksjer

På grunn av verdsettelsesrabatten har effektiv skatt på formue gått ned på for eksempel aksjer. Med 25 prosent verdsettelsesrabatt på aksjer i 2019 har effektiv sats gått ned fra 0,85 prosent i 2016 til 0,64 prosent i 2019.

Dette er den maksimale reduksjonen hvis denne skatteyteren er gjeldfri. Andelen gjeld vil påvirke effektiv skattesats. Hvis all gjeld hadde vært tilordnet aksjer, ville effektiv skattesats fortsatt vært 0,85 prosent.

År Sats Rabatt Ny sats
2019 0,85% 25% 0,64%
2018 0,85% 20% 0,68%
2017 0,85% 10% 0,77%
2016 0,85% 0% 0,85%

 

Les mer om skattesystemet:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Kalkulatorer:

Formuesskattekalkulator
Kalkulatoren tar hensyn verdsettingsrabatter og tilordning av gjeld ved beregning av formuesskatten. Du kan beregne denne for årene 2016 til 2019.

Formuesskattekalkulator enkel
Kalkulatoren beregner hva du må betale i formuesskatt når du legger inn din/deres nettoformue.

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.

Innboverdsettelseskalkulator
Kalkulatoren beregner hva innboet skal verdsettes til ved ligningen.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.