Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

De enkelte formuespostene har helt forskjellige verdsettingsprinsipper i skattemeldingen. Grunnlaget for skatten er netto formue per 31.12.

Utgangspunktet er at formuesobjekter verdsettes til markedsverdi. Men det er en god del unntak. Fra 2017 har en del formuesobjekter fått en verdsettelsesrabatt. Dette gjelder blant annet aksjer, aksjefond, og egenkapitalbevis. Fra før av har boliger du selv bor i og hytter vesentlig lavere formuesansettelse enn andre objekter.

Formuesskatt betales både til stat og kommune.

Maksimal formuesskatt er i dag 1,1 prosent.

Verdsettelsen av forskjellige formuesobjekt

Noen formuesobjekter får en lavere verdsettelse, kalt Verdsettelsesrabatt.

Oversikten under viser hvordan forskjellige formuesobjekter verdsettes i 2023 og 2024.

Aksjer som er børsnotert verdsettes i 2023 og 2024 til 80 prosent av markedsverdien per 1 januar i skattefastsettingsåret.

Aksjer som ikke er børsnotert verdsettes til 80 prosent av aksjens forholdsmessige andel av aksjeselskapets eller allmennaksjeselskapets samlede skattemessige formuesverdi 1. januar året før skattefastsettingsåret fordelt etter pålydende.

Aksjer i ikke-børsnoterte selskap i utenlandsk selskap verdsettes til 80 prosent av aksjens antatte salgsverdi 1. januar i skattefastsettingsåret. Aksjen skal verdsettes som norske når skattyteren krever dette og kan sannsynliggjøre selskapets skattemessige formuesverdi.

Aksjefond verdsettes i 2023 og 2024 til 80 prosent av markedsverdien per 1 januar i skattefastsettingsåret.

Aksjesparekonto verdsettes i 2023 og 2024 til 80 prosent av markedsverdien per 1 januar i skattefastsettingsåret.

Bankinnskudd verdsettes til 100 prosent,

Bil verdsettes spesielt. Les mer bilskatt her.

Boliger og fritidseiendom verdsettes spesielt med egne formuesverdier. Boliger skal ikke verdsettes til mer enn 25 prosent av markedsverdien, fritidsbolig ikke over 30 prosent. Sekundærboliger verdsettes til 100 prosent i 2023 og 2024. Les mer om boligskatt her.

Båter med verdi under 50.000 kroner føres sammen med resten av innboet. Du kan velge mellom å sette verdien til salgspris eller 75 prosent av forsikringsverdien. Båter med verdi over 50.000 kroner føres normalt opp med 75 prosent av forsikringsverdien.

Campingvogner har samme verdsettelsesregler som bil. Les mer om dette her.

Egenkapitalbevis verdsettes i 2023 og 2024 til 80 prosent av markedsverdien per 1 januar i skattefastsettingsåret.

Fondskonto verdsettes i 2023 og 2024 slik: 80 prosent av markedsverdien per for aksjeandelen 1 januar i skattefastsettingsåret. For rentedelen er den 100 prosent.

Gjeld verdsettes til 100 prosent av restgjeld.

Innbo og løsøre verdsettes spesielt. Les mer om dette her.

Kontanter ut over 3.000 kroner er vanlig skattepliktig formue.

Kunst som henger på veggen, og har en forsikringsverdi på under 1 million kroner teller ikke med i formuesgrunnlaget. Kunst som finansiell plassering verdsettes til 100 prosent.

Livrente og kapitalforsikring (sparing i forsikring) verdsettes til full formuesverdi.

Obligasjonsfond verdsettes til 100 prosent av markedsverdien per 1 januar i skattefastsettingsåret.

Pengemarkedsfond verdsettes til 100 prosent av markedsverdien per 1 januar i skattefastsettingsåret.

Sparing innen IPS - pensjonsforsikring teller ikke med i formuesgrunnlaget.

Tilordning av gjeld

I 2023 og 2024 vil den forholdsmessige andelen av gjeld som kan tilordnes aksjer, aksjefond, og andeler i deltakerlignede selskaper reduseres med 20 prosent. Hvis den forholdsmessige andelen av gjeld er 100.000 kroner, vil 80.000 kroner føres i skattemeldingen. Les mer om tilordning av gjeld.

Formuesskattekalkulator

Formuesskattekalkulatoren tar hensyn verdsettingsrabatter og tilordning av gjeld ved beregning av formuesskatten. Du kan beregne denne for årene 2020 til 2024.

Regn ut hva du skal betale i formuesskatt med Formuesskattekalkulatoren.

Du kan også bruke en enkel formuesskattekalkulator der du bare legger inn formuen.

Satsene for formuesskatt

Ektefeller har hver sine fribeløp, men de skattefastsettes fortsatt sammen.

Dette er satsene i 2023 og 2024:

Formuesskatt i 2023 og 2024
Ugifte Ektefeller samlet Skatteprosent
Til kommunen:
0 – 1.700.000 0 -3.400.000 0,00%
1.700.000 og over 3.400.000 og over 0,70%
Til staten:
0 – 1.700.000 0 – 3.400.000 0,00%
1.700.000 – 20 millioner 3.400.000 – 40 millioner 0,30%
20 millioner og over 40 millioner og over 0,40%

Ektefeller får altså doble kvoter. Samlet sett betaler de dermed ikke formuesskatt før de har en nettoformue på 3,4 millioner kroner i 2022 og 2023. Forskjellige fordelinger får dermed ingen betydning for den samlede formuesskatten. Bare hvem av ektefellene som får formuesskatten utlignet på seg.

Så mye betaler du i formuesskatt

Tabellen viser hvor mye gifte og enslige har betalt i formuesskatt i årene 2012 til 2024. Dette er beregnet for 3 millioner, 5 millioner, og 20 millioner kroner.

Den største endringen har vært at bunnfradragene har økt, slik at formuesskatten på lavere formuestrinn har blitt lavere eller bortfalt. I 2013 gikk formuesskatten ned fra 1,1 prosent til 1 prosent. I 2015 gikk den ned fra 1,0 til 0,85 prosent. I 2022 økte den til 0,95 prosent (1,1 prosent fra 20 millioner kroner). I 2023 øker den ytterligere til 1,00 prosent (fortsatt 1,10 prosent over 20 millioner kroner). Det er ingen endring fra 2023 til 2024.

Alle tall er kronebeløpet du må betale med den tilhørende formuen.

Ugift
År 3 mill 5 mill 10 mill
2023 13 000 33 000 83 000
2023 13 000 33 000 83 000
2022 12 350 31 350 78 850
2021 12 750 29 750 72 250
2020 12 750 29 750 72 250
2019 12 750 29 750 72 250
2018 12 920 29 920 72 420
2017 12 920 29 920 72 420
2016 13 600 30 600 73 100
2015 15 300 32 300 74 800
2014 20 000 40 000 90 000
2013 23 430 45 430 100 430
2012 24 750 46 750 101 750
Gifte
År 3 mill 5 mill 10 mill
2024 0 16 000 64 000
2023 0 16 000 64 000
2022 0 15 200 62 700
2021 0 17 000 59 500
2020 0 17 000 59 500
2019 0 17 000 59 500
2018 340 17 340 59 840
2017 340 17 340 59 840
2016 1 700 18 700 61 200
2015 5 100 22 100 64 600
2014 9 000 30 000 80 000
2013 13 860 35 860 90 860
2012 16 500 38 500 95 600

Prosentsatsen og bunnfradraget

Slik har utviklingen i prosentsatsen og bunnfradraget vært siden 2012:

År Sats Ugift Gifte
2024 1,00% 1 700 000 3 400 000
2023 1,00% 1 700 000 3 400 000
2022 0,95% 1 700 000 3 400 000
2021 0,85% 1 500 000 3 000 000
2020 0,85% 1 500 000 3 000 000
2019 0,85% 1 500 000 3 000 000
2018 0,85% 1 480 000 2 960 000
2017 0,85% 1 480 000 2 960 000
2016 0,85% 1 400 000 2 800 000
2015 0,85% 1 200 000 2 400 000
2014 1,00% 1 000 000 2 000 000
2013 1,10% 870 000 1 740 000
2012 1,10% 750 000 1 500 000

Et nytt trinn fra 20 millioner kroner ble innført i 2022, og gjelder fortsatt. Satsen er 1,1 prosent på beløpet som er over 20 millioner kroner. 

Formuesskatt på aksjer

På grunn av verdsettelsesrabatten gikk effektiv skatt på formue ned på for eksempel aksjer. Med 45 prosent verdsettelsesrabatt på aksjer i 2021 var effektiv sats nede i 0,47 prosent. I 2023 og 2024 er den opp i 0,80/0,88 prosent.

Dette er den maksimale reduksjonen hvis denne skatteyteren er gjeldfri. Andelen gjeld vil påvirke effektiv skattesats. Hvis all gjeld hadde vært tilordnet aksjer, ville effektiv skattesats fortsatt vært 1,00 prosent i 2024.

År Sats Rabatt Ny sats
2024 1,00% 20% 0,80%
2024 over 20’ 1,10% 20% 0,88%
2023 1,00% 20% 0,80%
2023 over 20’ 1,10% 20% 0,88%
2022 0,95% 25% 0,71%
2022 over 10’ 1,10% 25% 0,83%
2021 0,85% 45% 0,47%
2020 0,85% 35% 0,55%
2019 0,85% 25% 0,64%
2018 0,85% 20% 0,68%
2017 0,85% 10% 0,77%
2016 0,85% 0% 0,85%

 

Les mer om skattesystemet:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Kalkulatorer:

Formuesskattekalkulator
Kalkulatoren tar hensyn verdsettingsrabatter og tilordning av gjeld ved beregning av formuesskatten. Du kan beregne denne for årene 2019 til 2023.

Formuesskattekalkulator enkel
Kalkulatoren beregner hva du må betale i formuesskatt når du legger inn din/deres nettoformue.

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.

Innboverdsettelseskalkulator
Kalkulatoren beregner hva innboet skal verdsettes til ved skattefastsettelsen.

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2024
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2024. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.

Pensjonsskattekalkulator 2024
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2024.