Formuesskatt betales både til stat og kommune. Grunnlaget for skatten er netto formue per 31.12.

Utgangspunktet er at formuesobjekter verdsettes til markedsverdi. Men det er en god del unntak.

Gra 2017 har en del formuesobjekter fått en verdsettelsesrabatt. Dette gjelder aksjer, aksjefond, egenkapitalbevis, sekundærbolig.

Verdsettelsen av forskjellige formuesobjekt

Aksjer som er børsnotert verdsettes i 2017 til 90 prosent av markedsverdien per 1 januar i skattefastsettingsåret.

Aksjer som ikke er børsnotert verdsettes til 90 prosent av aksjens forholdsmessige andel av aksjeselskapets eller allmennaksjeselskapets samlede skattemessige formuesverdi 1. januar året før skattefastsettingsåret fordelt etter pålydende.

Aksjer i ikke-børsnoterte selskap i utenlandsk selskap verdsettes til 90 prosent av aksjens antatte salgsverdi 1. januar i skattefastsettingsåret. Aksjen skal verdsettes som norske når skattyteren krever dette og kan sannsynliggjøre selskapets skattemessige formuesverdi.

Fra 2017 vil aksjer og aksjefondsandeler verdsettes til 90 prosent. Den delen av gjelden som forholdsmessig kan tilordnes de rabatterte aksjene vil vil reduseres tilsvarende.

Aksjefond verdsettes i 2017 til 90 prosent av markedsverdien per 1 januar i skattefastsettingsåret.

Aksjesparekonto verdsettes i 2017 til 90 prosent av markedsverdien per 1 januar i skattefastsettingsåret.

Bankinnskudd verdsettes til 100 prosent,

Bil verdsettes spesielt. Les mer bilskatt her.

Boliger og fritidseiendom verdsettes spesielt med egne ligningsverdier. Les mer om boligskatt her.

Båter med verdi under 50.000 kroner føres sammen med resten av innboet. Du kan velge mellom å sette verdien til salgspris eller 75 prosent av forsikringsverdien. Båter med verdi over 50.000 kroner føres normalt opp med 75 prosent av forsikringsverdien.

Campingvogner har samme verdsettelsesregler som bil. Les mer om dette her.

Egenkapitalbevis verdsettes i 2017 til 90 prosent av markedsverdien per 1 januar i skattefastsettingsåret.

Fondskonto verdsettes i 2017 til 90 prosent av markedsverdien per 1 januar i skattefastsettingsåret.

Gjeld verdsettes til 100 prosent av restgjeld.

Tilordning av gjeld: I 2017 vil den forholdsmessige andelen av gjeld som kan tilordnes aksjer, aksjefond, og andeler i deltakerlignede selskaper reduseres med 10 prosent. Hvis den forholdsmessige andelen av gjeld er 100.000 kroner, vil 90.000 kroner føres i skattemeldingen.

Innbo og løsøre verdsettes spesielt. Les mer om dette her.

Kontanter ut over 3.000 kroner er vanlig skattepliktig formue.

Livrente og kapitalforsikring (sparing i forsikring) verdsettes nå til full formuesverdi. Livrente talte tidligere ikke med i formuesgrunnlaget.

Obligasjonsfond verdsettes til 100 prosent av markedsverdien per 1 januar i skattefastsettingsåret.

Pengemarkedsfond verdsettes til 100 prosent av markedsverdien per 1 januar i skattefastsettingsåret.

Sparing innen pensjonsforsikring teller ikke med i formuesgrunnlaget.

Sekundærboliger (bolig du selv ikke bor i) verdsettes til 89 prosent av verdien i 2017.

Satsene for formuesskatt

Ektefeller får nå hver sine fribeløp, men de lignes fortsatt sammen.

Maksimal sats er 0,85 prosent. Dette er satsene:

Formuesskatt 2017
Ugifte/Klasse2 Ektefeller Skatteprosent
Til kommunen:
0 – 1.480.000 0 -2.960.000 0,00%
1.480.000 og over 2.960.000 og over 0,70%
Til staten:
0 – 1.480.000 0 – 2.960.000 0,00%
1.480.000 og over 2.960.000 og over 0,15%
Formuesskatt 2016
Ugifte/Klasse2 Ektefeller Skatteprosent
Til kommunen:
0 – 1.400.000 0 -2.800.000 0,00%
1.400.000 og over 2.800.000 og over 0,70%
Til staten:
0 – 1.400.000 0 – 2.800.000 0,00%
1.400.000 og over 2.800.000 og over 0,15%

Ektefeller får altså doble kvoter. Samlet sett betaler de dermed ikke formuesskatt før de har en nettoformue på 2.960.000 kroner i 2017 (var 2,8 millioner kroner i 2016). Forskjellige fordelinger får dermed ingen betydning for den samlede formuesskatten. Bare hvem av ektefellene som får formuesskatten utlignet på seg.

Regn ut hva du skal betale i formuesskatt med Formuesskattekalkulatoren.

Så mye betaler du i formuesskatt

Tabellen viser hvor mye gifte og enslige betaler i formuesskatt i årene 2014 til 2017. Den største endringen har vært at bunnfradragene har økt, slik at formuesskatten på lavere formuestrinn har blitt lavere eller bortfalt. I 2015 gikk også formuesskatten ned fra 1,0 til 0,85 prosent.

Alle tall er det kronebeløpet du må betale med den tilhørende formuen.

Ugift
Formue 2017 2016 2015 2014
1 000 000 0 0 0 0
1 500 000 170 850 2 550 5 000
2 000 000 4 420 5 100 6 800 10 000
3 000 000 12 920 13 600 15 300 20 000
5 000 000 29 920 30 600 32 300 40 000
10 000 000 72 420 73 100 74 800 90 000
Gift
Formue 2017
2016 2015 2014
1 000 000 0 0 0 0
1 500 000 0 0 0 0
2 000 000 0 0 0 0
3 000 000 340 1 700 5 100 9 000
5 000 000 17 340 18 700 22 100 30 000
10 000 000 59 840 61 200 64 600 80 000

 
Les mer om skattesystemet:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Kalkulatorer:

Formuesskattekalkulator
Kalkulatoren regner ut formuesskatten ut fra hvilken sivil status du har.

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonsskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.