Kalkulatoren tar hensyn verdsettingsrabatter og tilordning av gjeld ved beregning av formuesskatten. Du kan beregne denne for årene 2016 til 2020.

Her kan du bruke en enkel formuesskattekalkulator der du bare legger inn netto formue.

Les mer om kalkulatoren under.

Formueskattekalkulator
         
Skatteår
     
Sivil status
     
Formuestype Beløp   Rabatt  
Bankinnskudd    
Aksjer    
Egenkapitalbevis    
Aksjefond    
Aksjesparekonto    
Fondskonto andel med aksjer    
Fondskonto andel med rentepapirer    
Kombinasjonsfond andel med aksjer    
Kombinasjonsfond andel med rentepapirer    
Obligasjonsfond    
Pengemarkedsfond    
Bolig - legg inn formuesverdien    
Fritidsbolig - legg inn formueverdien    
Sekundærbolig - legg inn formuesverdien    
Næringseiendom     
Jord- og skogbrukseiendom    
Driftsmidler    
Sum som står i skattemeldingen      
Brutto formue (før rabatter)      
Verdsettingsrabatt utenom eiendom      
Formuesverdi i skattemeldingen      
Gjeld        
Samlet gjeld i skattemeldingen      
Verdsettingsrabatt i forhold til formue      
Tilordning av gjeld      
Fradragsberettiget gjeld      
Grunnlag for beregning av formuesskatt
Samlet formuesskatt:        
Formuesskatt til kommune      
Formuesskatt til stat      
Sum formuesskatt      

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om formuesskattekalkulatoren

I denne kalkulatoren legger du inn din og eventuell ektefelles formuesposter sammen. Ektefeller har felles fribeløp i formuesgrunnlaget. Derfor må også ektefelles formuesposter legges inn.

Fra og med skatteåret 2017 er det visse formuesobjekter som får en verdsettingsrabatt, samt at disse får tilordnet gjeld. Det er formuen etter fradraget for verdsettingsrabatten, og reduksjonsbeløpet i gjeld som skal legges inn som nettoformue.

I de forskjellige postene legger du inn slik de ligger i skattemeldingen. Alle boligeiendommer er lagt inn med verdier etter verdsettelsesesrabatter. Andre poster er lagt inn uten verdsettelsesrabatter. Dette blir beregnet ut fra beløpene som er lagt inn. Det samme gjelder beløpet for tilordning av gjeld.

Forklaring til noen poster:

Sum som står i skattemeldingen: Summen av alle formuespostene slik de er lagt inn.

Brutto formue (før rabatter): Verdien av postene der eiendomsverdiene er gjort om til markedsverdi (dette gjelder ikke for hytte/fritidsbolig).

Verdsettingsrabatt utenom eiendom: Verdsettingsrabattene som gis til aksjer, aksjefond, aksjesparekonto, egenkapitalbevis, og aksjeandel i fondskonto og kombinasjonsfond.

Formuesverdi: Summen av formuesverdiene når verdsettingsrabatten også er trukket fra.

Andel formue med tilordning av gjeld: Den prosentvise andelen av formuesobjekter som har rett til verdsettingsrabatt, bolig og fritidseiendom medregnes ikke her.

Tilordning av gjeld: Andelen gjeld som tilfaller formuesobjektene med verdsettingsrabatt, bolig og fritidseiendom medregnes ikke her.

Fradragsberettiget gjeld: Gjeld fratrukket beløpet på tilordning av gjeld.

Grunnlag for beregning av formuesskatt: Formuesskatten regnes av dette beløpet.

Les mer om verdsettelsesrabatten i formuen.

Les mer om tilordning av gjeld.

 

Se også:

Guide til formuesskatt

Kalkulatorer:

Formuesskattekalkulator - enkel
Kalkulatoren beregner hva du må betale i formuesskatt når du legger bare inn din/deres nettoformue.

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.