Noen formuesobjekter har en verdsettingsrabatt som gjør at grunnlaget for formuesskatten blir lavere.

Boliger og fritidseiendommer har i lang tid hatt en stor rabatt i forhold til markedsverdier. Fra skatteåret 2017 ble det innført en verdsettingsrabatt på mange fler formuesobjekter.

Verdsetteleserabatten ligger i området 10 til 75 prosent. Bankinnskudd har for eksempel ingen verdsettingsrabatt.

I 2019 økes formuesrabatten til 25 prosent på blant annet aksjer og aksjefond. I 2020 er det ingen endringer i denne rabatten

For de som betaler formuesskatt har dette betydning. En rabatt på 25 prosent gjør at formuesskatten senkes med 0,21 prosentpoeng. Det betyr at formuesskatten senkes fra 0,85 prosent til 0,64 prosent.

Har du 1 million kroner plassert i noe som gir en verdsettingsrabatt på 25 prosent, gir dette 2.125 kroner i lavere formuesskatt. Men dette kan bli noe redusert på grunn av "tilordning av gjeld").

Tilordning av gjeld

Den forholdsmessige gjelden som kan tilordnes aktiva med verdsettingsrabatt, skal også settes med 10 prosent. Dette betyr at hvis du ikke har noe gjeld blir besparelsen på 10 prosent. Hadde du bare hatt formuesobjekter som har rabatt ville hele gjelden blitt tilordnet, og dermed ville nullet ut formuesrabatten.

Les mer om tilordning av gjeld.

Disse formuesobjektene får en verdsettingsrabatt

Rentebærende objekter som bankinnskudd, obligasjoner, pengemarkedsfond og obligasjonsfond får ingen verdsettingsrabatt.

Slik er verdsettelsen av de viktigste formuesobjektene i 2018 og 2019/2020:

Type 2018 2019
Aksjer 20% 25%
Egenkapitalbevis 20% 25%
Aksjefond 20% 25%
Aksjesparekonto 20% 25%
Fondskonto – andel aksjer/aksjefond 20% 25%
Kombinasjonsfond – andel aksjer 20% 25%
Bolig – primær 75% 75%
Bolig – sekundær 10% 10%
Næringseiendom 20% 25%
Jord- og skogbrukseiendom 20% 25%
Andel i selskap med deltakerfastsetting 20% 25%
Driftsmidler 20% 25%

Eksempel på verdsettelse i skattemeldingen

I dette eksemplet har vi satt opp formuesposter med en markedsverdi på 10,7 millioner kroner. Disse formuesobjektene vil til sammen få en rabatt på 5.185 millioner kroner. Av dette er 4,5 millioner fra boligrabatten.

Gjelder for skatteårene 2019/2020.

Formuespost Verdi Rabatt Ny verdi
Bankinnskudd 1 000 000 0 1 000 000
Aksjer 500 000 125 000 375 000
Aksjefond 2 000 000 500 000 1 500 000
Kombinasjonsfond (50% aksjer) 400 000 50 000 350 000
Bolig 6 000 000 4 500 000 1 500 000
Aksjesparekonto (90% aksjer) 800 000 180 000 620 000
Sum 10 700 000 5 355 000 5 345 000

 

Se også:

Formuesskatt

Guide til aksjesparekonto

Aksjebeskatning

Kalkulatorer:

Formuesskattekalkulator
Kalkulatoren tar hensyn verdsettingsrabatter og tilordning av gjeld ved beregning av formuesskatten. Du kan beregne denne for årene 2017 til 2020.

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.