Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Noen formuesobjekter har en verdsettelsesrabatt som gjør at grunnlaget for formuesskatten blir lavere.

Boliger og fritidseiendommer har i lang tid hatt en stor rabatt i forhold til markedsverdier. Fra skatteåret 2017 ble det innført en verdsettingsrabatt på mange flere formuesobjekter.

Verdsetteleserabatten ligger i området 10 til 45 prosent i 2021. Bankinnskudd har for eksempel ingen verdsettelsesrabatt.

I 2022 senkes formuesrabatten til 25 prosent på blant annet aksjer og aksjefond. I 2021 var den 45 prosent.

For de som betaler formuesskatt har dette betydning. En rabatt på 45 prosent gjør at formuesskatten senkes med 0,38 prosentpoeng. Det betyr at formuesskatten senkes fra 0,85 prosent til 0,47 prosent.  I 2022 øker formuesskatten til 0,95 prosent (i området 1,7 til 10 millioner kroner). Med en rabatt på 25 prosent senkes formuesskatten med 0,24 prosentpoeng til 0,71 prosent.

Har du 1 million kroner plassert i noe som gir en verdsettingsrabatt på 45 prosent, gir dette 3.825 kroner i lavere formuesskatt. Men dette kan bli noe redusert på grunn av "tilordning av gjeld").

Forholdsmessig gjeld kan ikke trekkes fra

Gjelden som blir tilordnet aktivaene med verdsettelsesrabatt skal også reduseres med den tilsvarende verdsettelsesrabatten. Da skal gjelden fordeles mellom aktivaene som ikke har verdsettelsesrabatt, og de med. Denne fordelingen skal skje etter markedsverdien. Det betyr at bolig og fritidseiendommer i denne beregningen skal settes til markedspris.

Les mer om tilordning av gjeld.

Disse formuesobjektene får en verdsettingsrabatt

Rentebærende objekter som bankinnskudd, obligasjoner, pengemarkedsfond og obligasjonsfond får ingen verdsettingsrabatt.

Slik er verdsettelsen av de viktigste formuesobjektene i 2021 og 2022:

Type 2021 2022
Aksjer 45% 25%
Egenkapitalbevis 45% 25%
Aksjefond 45% 25%
Aksjesparekonto 45% 25%
Fondskonto – andel aksjer/aksjefond 45% 25%
Kombinasjonsfond – andel aksjer 45% 25%
Bolig – primær 75% 75%
Bolig – sekundær 10% 5%
Næringseiendom 45% 25%
Jord- og skogbrukseiendom 45% 25%
Andel i selskap med deltakerfastsetting 45% 25%
Driftsmidler 45% 25%

Eksempel på verdsettelse i skattemeldingen

I dette eksemplet har vi satt opp formuesposter med en markedsverdi på 10,7 millioner kroner. Disse formuesobjektene vil til sammen få en rabatt på 5.725 millioner kroner. Av dette er 4,5 millioner fra boligrabatten.

Tallene gjelder for skatteåret 2021.

Formuespost Verdi Rabatt Ny verdi
Bankinnskudd 1 000 000 0 1 000 000
Aksjer 500 000 225 000 275 000
Aksjefond 2 000 000 900 000 1 100 000
Kombinasjonsfond (50% aksjer) 400 000 90 000 310 000
Bolig 6 000 000 4 500 000 1 500 000
Aksjesparekonto 800 000 360 000 440 000
Sum 10 700 000 6 075 000 4 625 000

Tall gjeldene for skatteåret 2022:

På grunn av lavere verdsettelsesrabatt vil formuen ved skattefastsettelsen øke med 700.000 kroner.

Formuespost Verdi Rabatt Ny verdi
Bankinnskudd 1 000 000 0 1 000 000
Aksjer 500 000 125 000 375 000
Aksjefond 2 000 000 500 000 1 500 000
Kombinasjonsfond (50% aksjer) 400 000 50 000 350 000
Bolig 6 000 000 4 500 000 1 500 000
Aksjesparekonto 800 000 200 000 600 000
Sum 10 700 000 5 375 000 5 325 000

 

Se også:

Guide til formuesskatt

Guide til aksjesparekonto

Skatt på aksjer og utbytte

Kalkulatorer:

Formuesskattekalkulator
Kalkulatoren tar hensyn verdsettingsrabatter og tilordning av gjeld ved beregning av formuesskatten. Du kan beregne denne for årene 2017 til 2021.

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.