Noen formuesobjekter har en verdsettelsesrabatt som gjør at grunnlaget for formuesskatten blir lavere.

Boliger og fritidseiendommer har i lang tid hatt en stor rabatt i forhold til markedsverdier. Fra skatteåret 2017 ble det innført en verdsettingsrabatt på mange fler formuesobjekter.

Verdsetteleserabatten ligger i området 10 til 35 prosent. Bankinnskudd har for eksempel ingen verdsettelsesrabatt.

I 2020 økes formuesrabatten til 35 prosent på blant annet aksjer og aksjefond.

For de som betaler formuesskatt har dette betydning. En rabatt på 35 prosent gjør at formuesskatten senkes med 0,30 prosentpoeng. Det betyr at formuesskatten senkes fra 0,85 prosent til 0,55 prosent.

Har du 1 million kroner plassert i noe som gir en verdsettingsrabatt på 35 prosent, gir dette 2.975 kroner i lavere formuesskatt. Men dette kan bli noe redusert på grunn av "tilordning av gjeld").

Tilordning av gjeld

Den forholdsmessige gjelden som kan tilordnes aktiva med verdsettingsrabatt, skal også settes med 10 prosent. Dette betyr at hvis du ikke har noe gjeld blir besparelsen på 10 prosent. Hadde du bare hatt formuesobjekter som har rabatt ville hele gjelden blitt tilordnet, og dermed ville nullet ut formuesrabatten.

Les mer om tilordning av gjeld.

Disse formuesobjektene får en verdsettingsrabatt

Rentebærende objekter som bankinnskudd, obligasjoner, pengemarkedsfond og obligasjonsfond får ingen verdsettingsrabatt.

Slik er verdsettelsen av de viktigste formuesobjektene i 2019 og 2020:

Type 2019 2020
Aksjer 25% 35%
Egenkapitalbevis 25% 35%
Aksjefond 25% 35%
Aksjesparekonto 25% 35%
Fondskonto – andel aksjer/aksjefond 25% 35%
Kombinasjonsfond – andel aksjer 25% 35%
Bolig – primær 75% 75%
Bolig – sekundær 10% 10%
Næringseiendom 25% 35%
Jord- og skogbrukseiendom 25% 35%
Andel i selskap med deltakerfastsetting 25% 35%
Driftsmidler 25% 35%

Eksempel på verdsettelse i skattemeldingen

I dette eksemplet har vi satt opp formuesposter med en markedsverdi på 10,7 millioner kroner. Disse formuesobjektene vil til sammen få en rabatt på 5.725 millioner kroner. Av dette er 4,5 millioner fra boligrabatten.

Gjelder for skatteårene 2020.

Formuespost Verdi Rabatt Ny verdi
Bankinnskudd 1 000 000 0 1 000 000
Aksjer 500 000 175 000 325 000
Aksjefond 2 000 000 700 000 1 300 000
Kombinasjonsfond (50% aksjer) 400 000 70 000 330 000
Bolig 6 000 000 4 500 000 1 500 000
Aksjesparekonto 800 000 280 000 520 000
Sum 10 700 000 5 725 000 4 975 000

 

Se også:

Formuesskatt

Guide til aksjesparekonto

Skatt på aksjer og utbytte

Kalkulatorer:

Formuesskattekalkulator
Kalkulatoren tar hensyn verdsettingsrabatter og tilordning av gjeld ved beregning av formuesskatten. Du kan beregne denne for årene 2017 til 2020.

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.