Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Noen formuesobjekter har en verdsettelsesrabatt som gjør at grunnlaget for formuesskatten blir lavere.

Boliger og fritidseiendommer har i lang tid hatt en stor rabatt i forhold til markedsverdier. Fra skatteåret 2017 ble det innført en verdsettingsrabatt på mange flere formuesobjekter.

Verdsetteleserabatten ligger er på 20 prosent på for ehskempel aksjer og aksjefond. Bankinnskudd har ingen verdsettelsesrabatt.

For de som betaler formuesskatt har dette betydning. En rabatt på 20 prosent gjør at formuesskatten senkes med 0,20 prosentpoeng. Det betyr at formuesskatten senkes fra 1,00 prosent til 0,80 prosent.

Har du 1 million kroner plassert i noe som gir en verdsettingsrabatt på 20 prosent, gir dette 2.000 kroner i lavere formuesskatt. Men dette kan bli noe redusert på grunn av "tilordning av gjeld").

Forholdsmessig gjeld kan ikke trekkes fra

Gjelden som blir tilordnet aktivaene med verdsettelsesrabatt skal også reduseres med den tilsvarende verdsettelsesrabatten. Da skal gjelden fordeles mellom aktivaene som ikke har verdsettelsesrabatt, og de med. Denne fordelingen skal skje etter markedsverdien. Det betyr at bolig og fritidseiendommer i denne beregningen skal settes til markedspris.

Les mer om tilordning av gjeld.

Disse formuesobjektene får en verdsettingsrabatt

Rentebærende objekter som bankinnskudd, obligasjoner, pengemarkedsfond og obligasjonsfond får ingen verdsettingsrabatt.

Slik er verdsettelsen av de viktigste formuesobjektene i 2023 og 2024:

Type 2023 2024
Aksjer 20% 20%
Egenkapitalbevis 20% 20%
Aksjefond 20% 20%
Aksjesparekonto 20% 20%
Fondskonto – andel aksjer/aksjefond 20% 20%
Kombinasjonsfond – andel aksjer 20% 20%
Bolig – primær 75% 75%
Bolig – primær over 10 millioner 30% 30%
Bolig – sekundær 0% 0%
Næringseiendom 20% 20%
Jord- og skogbrukseiendom 20% 20%
Andel i selskap med deltakerfastsetting 20% 20%
Driftsmidler 30% 30%

Eksempel på verdsettelse i skattemeldingen

I dette eksemplet har vi satt opp formuesposter med en markedsverdi på 10,7 millioner kroner. Disse formuesobjektene vil til sammen få en rabatt på 5.50 millioner kroner. Av dette er 4,5 millioner fra boligrabatten.

Tallene gjelder for skatteåret 2023 og 2024.

Formuespost Verdi Rabatt Ny verdi
Bankinnskudd 1 000 000 0 1 000 000
Aksjer 500 000 100 000 400 000
Aksjefond 2 000 000 400 000 1 600 000
Kombinasjonsfond (50% aksjer) 400 000 40 000 360 000
Bolig 6 000 000 4 500 000 1 500 000
Aksjesparekonto 800 000 160 000 640 000
Sum 10 700 000 5 200 000 5 500 000

 

Se også:

Guide til formuesskatt

Guide til aksjesparekonto

Skatt på aksjer og utbytte

Kalkulatorer:

Formuesskattekalkulator
Kalkulatoren tar hensyn verdsettingsrabatter og tilordning av gjeld ved beregning av formuesskatten. Du kan beregne denne for årene 2017 til 2021.

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.