Aksjefond er definert som et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i egenkapitalinstrumenter.

Et aksjefond må plassere midlene i en rekke forskjellige aksjer. Fondene plasseringsregler gjør at antallet aksjer i et fond må være minst 16. Normalt ligger antallet langt over dette.

Det er laget egne regler for hva som kan kalles aksjefond. Les mer om dette i «Krav til aksjefond».

Det er mange ulike typer aksjefond, alt fra norske aksjefond som investerer i SMB-markedet til fond som investerer bredt globalt. Hvordan inndelingen er kan du lese mer om i «Aksjefondenes inndeling».

Forvaltningen av fondene kan inndeles i forskjellige stilarter. Den viktigste inndelingen er disse:

  • Aktivt forvaltede fond. Det vil si om fondet har en aktiv forvaltningsstrategi ved at fondet tar egne posisjoner og legger seg ikke opp mot noen indeks.
  • Passiv forvaltede fond. Her vil fondet ligge temmelig nært en indeks uten at fondet skal følge den slavisk.
  • Indeksfond. Her skal fondet ha et innhold som tilsvarer indeksen det skal følge.

Les mer om forvaltningsstil.

En annen fordeling er etter hva slags aksjetyper fondet investerer i. Dette kan for eksempel være i store og solide selskaper, vekstselskaper, småselskaper, regionale osv. 

Det er flere typer måltall for aksjefond. Dette gjør at det også er flere sammenligningsmetoder for aksjefond som blir brukt.

Å spare langsiktig i aksjefond er en gunstig spareform. Her ser du en oversikt over aksjefond du kan gjøre spareavtaler med.

Opplysninger om fondene

Her kan du se en rekke forskjellige nøkkeltall og andre data for aksjefondene. Dette inkluderer:

  • Nøkkeltall
  • Kostnader
  • Kalenderårsavkastning
  • Investeringsstrategier

Lenker til dette ser du nederst på siden. 

Hva kan du forvente i avkastning?

På lang sikt kan du forvente at kursutviklingen blir temmelig lik den indeksen fondet sammenlignes med.

Et fond som plasserer i de fleste større norske aksjeselskapene, vil over lengre tid gi omtrent samme avkastning som totalindeksen på Oslo Børs. Et fond som investerer i shippingaksjer, kan forventes å få en avkastning på linje med skipsindeksen. Det samme gjelder kursvariasjonene i fondene, de vil være omtrent like store som en sammenlignbar indeks har. Men siden et aksjefond alltid har en kontantandel, vil fondene variere noe mindre.

Langsiktig horisont

Er du en forsiktig investor som skal plassere penger i et aksjefond, bør du ha en langsiktig tidshorisont. For å få jevnet ut tilfeldige kurssvingninger, bør du som et minimum ha en femårs tidshorisont.

Jo lengre tidshorisont du har, jo mindre risiko er det for lav avkastning. Det er også sikrere å spare et lite beløp over flere år, enn å plassere det samme beløpet på én gang. Når du sparer over flere år, blir det ikke så viktig å «treffe» aksjemarkedet riktig som det er ved å plassere alt på én gang.

Med en tiårs horisont kan vi si at plasseringen med stor grad av sannsynlighet vil bli god. Men hundre prosent sikkert er det på ingen måte. Studier har vist at aksjemarkedet gir en meravkastning utover risikofri rente på omlag fire til fem prosent sett over lang tid.

Aksjefond passer derfor spesielt godt for deg som har en langsiktig tidshorisont, og som i tillegg tåler å se at verdien på fondet går opp og ned. Eller for deg som plasserer deler av formuen i aksjer ut fra et bevisst valg med tanke på hvilken risiko du er villig til å ta.

Tidshorisontens betydning

At tidshorisonten er viktig for risikoen, kan følgende eksempel vise: For enkelhets skyld har vi forutsatt at det bare er tre mulige utfall i aksjemarkedet: +30 prosent, +15 prosent og minus 15 prosent, og at alle er like sannsynlige. Den forventede avkastningen blir da 10 prosent (som er gjennomsnittet).

Sannsynligheten for at du skal få en avkastning over null prosent, utvikler seg slik med antall år:

  Antall år Sannsynlighet
  1 66,70%
  2 66,70%
  3 74,00%
  4 81,50%
  5 83,10%

Som du ser av tabellen, øker sannsynligheten for at du skal få over null prosent avkastning med antall år. På samme måten vil det være i aksjemarkedet. En realistisk avkastning på lang sikt er 10 prosent. Men det vil være store variasjoner fra år til år. Jo lengre tidshorisont du har, jo større blir sannsynligheten for at du oppnår en viss avkastning, for eksempel at du når våre forventede 10 prosent i avkastning.

Aksjefondenes avkastning vil variere i takt med aksjemarkedet. Men det er sikrere å investere i et fond enn å investere i enkeltaksjer. I et fond blir svingningene jevnet ut ved å plassere i mange forskjellige aksjer.

Aksjesparekonto

Det er mest hensiktsmessig å legge aksjefondene inn i en aksjesparekonto. Da kan du kjøpe og selge aksjefondsandeler uten at det utløser salgsgevinst.

Les mer om aksjesparekonto.

 

Les mer om aksjefond:

Indeksfond

Krav til aksjefond

Aksjefondenes inndeling

Forvaltningsstil i aksjefond

Måltall for fond

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond

Markedsdata:

Spareavtaler
Denne oversikten viser hvilke aksjefond du kan inngå spareavtaler med, og hvor mye du minimum må spare per måned.

Nøkkeltall norske aksjefond

Nøkkeltall nordiske aksjefond

Nøkkeltall globale aksjefond

Nøkkeltall andre geografiske aksjefond

Nøkkeltall bransjefond

Kostnader globale aksjefond

Kostnader i nordiske aksjefond

Kostnader i norske aksjefond

Kostnader i aksjefond i Nye markeder

Strategier norske aksjefond
Her finner du strategiene som de norske aksjefondene oppgir.

Strategier nordiske aksjefond
Her er strategiene til de forskjellige nordiske aksjefondene samlet.

Strategier globale aksjefond
Her er strategiene til de forskjellige globale aksjefondene samlet.

Kalenderårsavkastning norske aksjefond
Dette er de norske aksjefondenes kalenderårsavkastning i de siste årene.

Kalenderårsavkastning nordiske aksjefond
Dette er de nordiske aksjefondenes kalenderårsavkastning i de siste årene.

Kalenderårsavkastning globale aksjefond
Dette er de globale aksjefondenes kalenderårsavkastning i de siste årene.

Kalenderårsavkastning andre fond
Dette er de kalenderårsavkastning i andre fond i de siste årene.

Kalkulatorer:
Aksjefondsparing
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Aksjesparekonto - lønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Aksjesparekonto - skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Fondsporteføljekalkulator
Kalkulatoren beregner verdiutviklingen i en portefølje med forskjellige forutsetninger for avkastning på de enkelte plasseringsformene.

Hvor høy aksjeandel tåler du
Kalkulatoren hjelper deg til å bestemme hvor høy aksjeandel du tåler å ha i porteføljen din.

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.