Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Smarte Pengers anbefalinger for hvilke nordiske aksjefond du skal velge.

Denne vurderingen er i økonomiverktøyet Smarte Penger Pluss 
Smarte Penger Pluss er et omfattende økonomiverktøy som gir deg en rekke råd, vurderinger og verktøy. Disse vil hjelpe deg til å gjøre alle de smarte valgene i privatøkonomien. Alle Smarte Pengers råd er fullstendig uavhengige. Pluss vil være åpen en stund fremover, slik at du får sett hva innholdet består av. Det ligger allerede mye ute i Pluss. Det vil også stadig bli lagt til nye råd og vurderinger, samtidig som de eksisterende blir oppdatert.

Dette er anbefalingene basert på:

  • For aktive aksjefond er valgene er basert på den historiske avkastningen
  • For indeksfond er valgene basert på kostnadene

Se hvilke forhold som bestemmer Smarte Pengers valg av aksjefond.

Å gi anbefaling ut fra historikk er på ingen måte noe sikkert råd. Det finnes ingen modeller som gir en god predikasjonsevne for hvilke aktive fond som vil gjøre det best i fremtiden.

For de fire aksjefondklassene som dekkes plukker Smarte Penger ut to til fire anbefalte fond, både på indeksfond og aktive fond. I de fire klassene er det fond som investerer i bredden av markedet som er grunnlaget for valget. Fond som investerer i bestemte deler av markedet vil typisk variere mellom å ligge på topp og bunnsjiktet i avkastningsoversiktene.

Grunnen til at vi velger fond som går i bredden av markedet er at aktive fonds jobb er å slå markedet. Det er det høyst logisk at det beste er å kunne investere i alle deler av markedet.

Her er våre øvrige aksjefondsanbefalinger:

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefond for fremvoksende markeder

Anbefalte indeksfond

Her er det anbefalt fire indeksfond som har en årlig forvaltningskostnad fra 0,18 til 0,24 prosent.

KLP AksjeNorden Indeks P

Årlig forvaltningskostnad er på 0,18 prosent. Minste sparebeløp er 500 kroner.

Fondets strategi: KLP AksjeNorden er et aksjefond som investerer i et representativt utvalg av de største selskapene på børsene i Oslo, Stockholm, Helsingfors og København. Fondets investeringsstrategi innebærer at kapitalen plasseres i selskaper som er hovedaktører i det nordiske næringsliv. Investeringene spres på et bredt utvalg av næringer og bransjer. Fondets risiko vurderes som lavere enn for det norske fondet, men noe høyere enn for våre globale fond.

KLP Aksje Norden Mer Samfunnsansvar P

Forvaltningskostnaden er også her 0,18 prosent. Indeksen er en litt annen enn AksjeVerden.

Fondets startegi: Verdipapirfondet KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar er et kvantitativt forvaltet fond. Ved bruk av data fra ESG-ratingbyråer vil KLP Kapitalforvaltning AS identifisere selskaper som er høyt rangert på kriterier innen miljø, sosial ansvarlighet, eierstyring og selskapsledelse. Fondet vil benytte en kvantitativ metodikk for å vekte opp investeringer i disse selskapene.

Storebrand Indeks - Norden A

Fondets startegi: Storebrand Indeks - Norden er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det nordiske aksjemarkedet, målt ved VINX Nordic Benchmark Cap Net. Eierandelene i de underliggende aksjene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Som utgangspunkt for forvaltningen ligger Storebrands standard for bærekraftige investeringer, hvor vi blant annet avstår fra å investere i selskaper som bryter med internasjonale lover og regler, menneskerettigheter, arbeidsrett, korrupsjon, alvorlig klima– og miljøskade, kontroversielle våpen (landminer, klasebomber og kjernevåpen), produksjon av tobakk og selskaper med lav bærekraftsrating.

DNB Norden Indeks A

Dette fondet har det høyeste forvaltningshonoraret av de anbefalte med 0,24 prosent.

Fondets strategi: DNB Norden Indeks er et indeksnært aksjefond som søker å gi en sammensetning tilsvarende VINX Benchmark Cap. Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader. Fondet vil ha sammensetning og risiko omtrent som referanseindeksen.

Dette er nøkkeltallene for de anbefalte fondene:

Fondspresentasjon KLP AksjeNorden Indeks P
KLP Aksje Norden Mer Samfunnsansvar P
Minsteinnskudd 3 000 3000
Månedlig sparebeløp 500 500
Årlige forvaltningskostnad 0,18% 0,18%
Kjøps- og salgskostnader 0,00% 0,00%
Følger indeksen: VINXFNOK VINXBCAPNOKNI
Nøkkelinformasjon Nøkkelinfo Nøkkelinfo
Prospekt Prospekt Prospekt
Kjøp gjennom Nordnet 0,39% 0,40%
Kjøp gjennom Sbanken 0,18% 0,18%
Kjøp gjennom Kron 0,22% 0,22%
Fondspresentasjon Storebrand Indeks - Norden A DNB Norden Indeks A
Minsteinnskudd 100 100
Månedlig sparebeløp 100 100
Årlige forvaltningskostnad 0,20% 0,24%
Kjøps- og salgskostnader 0,00% 0,00%
Følger indeksen: VINX Nordic Benchmark Cap Net VINX Nordic Benchmark Net Capped
Nøkkelinformasjon Nøkkelinfo Nøkkelinfo
Prospekt Prospekt Prospekt
Kjøp gjennom Nordnet 0,40% 0,47%
Kjøp gjennom Sbanken * 0,23%
Kjøp gjennom Kron * 0,21%

Anbefalte aktive fond

For aktive nordiske aksjefond er det ingen som stikker seg spesielt ut. Det er for eksempel ingen fond som er best både på både tre, fem og tiårsavkastningen. I det hele tatt er det temmelig tett. Det er to fond som vi har plukket ut. Disse har prestert jevnt bra i de tre periodene. Begge har et lavt minsteinnskudd og sparebeløp.

Fondene med den beste avkastningen har vært SMB-fond, men disse er altså ikke blant de brede fondene som anbefalingene hentes fra.

Alfred Berg Nordic Gambak C

Fondet har ikke så lang historikk, det ble startet 1.11.2018. Det har den beste avkastningen de siste 3 årene, og den laveste volatiliteten. Forvaltningskostnaden er høy med 2,0 prosent. Det har lavt minsteinnskudd og sparebeløp.

Fondets stratgei: Alfred Berg Nordic Gambak er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i nordiske selskaper. Forvalter fokuserer på selskaper som er unike innen sitt felt, og som ansees å ha potensial for å bidra betydelig til porteføljeavkastningen. Fondets målsetting er å skape meravkastning utover referanseindeksen. Gjennom en disiplinert investeringsprosess vil forvalter søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive framtidsutsikter. Fundamental- og sentiment analyse ligger til grunn for å identifisere gode investeringsmuligheter, men betydelig vekt legges på sentiment analysen. Fondets sammensetning vil normalt avvike betydelig fra referanseindeksen, VINX Benchmark.

Handelsbanken Norden Selektiv

Dette fondet har også prestert jevnt bra de siste årene. Volatiliteten har vært på et gjennomsnittlig nivå. Kostnadene er noe over et gjennomsnittlig nivå-

Fondets strategi: Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i et konsentrert antall selskaper på de nordiske aksjemarkedene. Fondets målsetning er å skape god avkastning over tid gjennom langsiktige investeringer. Fondet investerer på lang sikt i 16 til 25 nordiske selskaper. De velger ut såkalte kvalitetsselskaper som historisk har bevist at de har en stabil resultatutvikling, sterk balanse, sunn forretningsvirksomhet og vekst i utbyttene.

Dette er nøkkeltallene for de anbefalte fondene:

Fondspresentasjon Alfred Berg Nordic Gambak C Handelsbanken Norden Selektiv
Minsteinnskudd 100 1 000
Månedlig sparebeløp 100 300
Årlige forvaltningskostnad 2,00% 1,85%
Kjøps- og salgskostnader 0,00% 0,00%
Forvalter Kritian Tunaal / Leif Eriksrød Yvonne Sörberg
Forvalter siden: 01.11.2018 20.05.2019
Morningstar-karakter 5 4
Referanseindeks VINX Benchmark Cap NR NOK SIX SRI Nordic 200 Net Index
Nøkkelinformasjon Nøkkelinfo Nøkkelinfo
Prospekt Prospekt Prospekt
Kjøp gjennom Nordnet 1,30% 2,15%
Kjøp gjennom Sbanken 1,35% *
Kjøp gjennom Kron 1,25% *

Dette er utvalget av fond innen Nordiske fond

Fond som har betegnelsen "Bredde" er de fondene anbefalingene blir plukket fra. Hvis det står en prosentandel i parentes, er dette minimumandelen som skal plasseres i det nordiske markedet.

Fond Betegnelse
Alfred Berg Nordic Gambak C Bredde
Alfred Berg Nordic Small Cap ESG D SMB
Arctic Nordic Equities A 80%-andel
C WorldWide Norden Bredde
Delphi Nordic A Bredde
DNB Barnefond A Miljø
DNB Grønt Norden A Miljø
DNB Grønt Norden N Miljø
DNB Norden A Bredde
DNB Norden Indeks A Indeks
DNB Norden Indeks N Indeks
DNB Norden N Bredde
DNB Norden R Bredde
Eika Alpha 80%-andel
Eika Norden 80%-andel
Fidelity Funds Nordic SEK 70%-andel
First Veritas Bredde
Fondsfinans Norden Bredde
Handelsbanken Norden Index Criteria ESG
Handelsbanken Norden Selektiv Fossilfritt
Handelsbanken Norden Tema Bredde
Handelsbanken Nordiske SMB SMB
Holberg Norden A 80%-andel
KLP AksjeNorden Indeks P
Indeks
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P
ESG-rangert
Landkreditt Norden Utbytte A Utbytte
Nordea Innovation Stars Følger ESG
Nordea Nordic Bredde
Nordea Nordic Ideas Bredde
Nordea Nordic Stars Følger ESG
Odin Norden C Bredde
Odin Small Cap C SMB
Pareto Nordic Equity B Bredde
SEB Norden Bredde
Storebrand Indeks - Norden A Indeks
Swedbank Robur Nordenfond Bredde
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden SMB
Vibrand Norden Bredde

 

Se også:

Guide til aksjefond

Kostnadsoversikt nordiske aksjefond