Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Smarte Pengers anbefalinger for hvilke nordiske aksjefond du skal velge.

Dette er anbefalingene basert på:

  • For aktive aksjefond er valgene er basert på den historiske avkastningen
  • For indeksfond er valgene basert på kostnadene

Se hvilke forhold som bestemmer Smarte Pengers valg av aksjefond.

Å gi anbefaling ut fra historikk er på ingen måte noe sikkert råd. Det finnes ingen modeller som gir en god predikasjonsevne for hvilke aktive fond som vil gjøre det best i fremtiden.

For de fire aksjefondklassene som dekkes plukker Smarte Penger ut to til fire anbefalte fond, både på indeksfond og aktive fond. I de fire klassene er det fond som investerer i bredden av markedet som er grunnlaget for valget. Fond som investerer i bestemte deler av markedet vil typisk variere mellom å ligge på topp og bunnsjiktet i avkastningsoversiktene.

Grunnen til at vi velger fond som går i bredden av markedet er at aktive fonds jobb er å slå markedet. Det er det høyst logisk at det beste er å kunne investere i alle deler av markedet.

Her er våre øvrige aksjefondsanbefalinger:

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefondene for fremvoksende markeder

Anbefalte indeksfond

Her er det anbefalt fire indeksfond som har en årlig forvaltningskostnad fra 0,18 til 0,20 prosent.

KLP AksjeNorden Indeks P

Årlig forvaltningskostnad er på 0,18 prosent. Minste sparebeløp er 500 kroner.

Fondets strategi: KLP AksjeNorden er et aksjefond som investerer i et representativt utvalg av de største selskapene på børsene i Oslo, Stockholm, Helsingfors og København. Fondets investeringsstrategi innebærer at kapitalen plasseres i selskaper som er hovedaktører i det nordiske næringsliv. Investeringene spres på et bredt utvalg av næringer og bransjer. Fondets risiko vurderes som lavere enn for det norske fondet, men noe høyere enn for våre globale fond.

KLP Aksje Norden Mer Samfunnsansvar P

Forvaltningskostnaden er også her 0,18 prosent. Indeksen er en litt annen enn AksjeVerden.

Fondets strategi: Verdipapirfondet KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar er et kvantitativt forvaltet fond. Ved bruk av data fra ESG-ratingbyråer vil KLP Kapitalforvaltning AS identifisere selskaper som er høyt rangert på kriterier innen miljø, sosial ansvarlighet, eierstyring og selskapsledelse. Fondet vil benytte en kvantitativ metodikk for å vekte opp investeringer i disse selskapene.

Storebrand Indeks - Norden A

Fondets strategi: Storebrand Indeks - Norden er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det nordiske aksjemarkedet, målt ved VINX Nordic Benchmark Cap Net. Eierandelene i de underliggende aksjene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Som utgangspunkt for forvaltningen ligger Storebrands standard for bærekraftige investeringer, hvor vi blant annet avstår fra å investere i selskaper som bryter med internasjonale lover og regler, menneskerettigheter, arbeidsrett, korrupsjon, alvorlig klima– og miljøskade, kontroversielle våpen (landminer, klasebomber og kjernevåpen), produksjon av tobakk og selskaper med lav bærekraftsrating.

Alfred Berg Nordic Index C (NOK)

Dette fondet har det nest laveste forvaltningshonoraret med 0,19 prosent.

Fondets strategi: Alfred Berg Nordic Index er et passivt forvaltet indeksfond som investerer aksjer i det nordiske markedet. Fondet gir eksponering mot samme selskaper som inngår i referanseindeksen, Vinx Benchmark Cap Net Index NOK. Målsettingen med forvaltningen er å gi andelseierne en avkastning som ligger tett opptil avkastningen til referanseindeksen. Alfred Berg Nordic Index har kun anledning til å investere i selskaper som inngår i referanseindeksen og dermed vil risikoprofilen være tilnærmet identisk.

Dette er nøkkeltallene for de anbefalte indeksfondene:

Fondspresentasjon KLP AksjeNorden Indeks KLP Aksje Norden Mer Samfunnsansvar
Minsteinnskudd 3 000 3 000
Månedlig sparebeløp 500 500
Årlige forvaltningskostnad 0,18% 0,18%
Kjøps- og salgskostnader 0,00% 0,00%
Følger indeksen: VINXFNOK VINXBCAPNOKNI
Nøkkelinformasjon Nøkkelinfo Nøkkelinfo
Prospekt Prospekt Prospekt
Kjøp gjennom Nordnet 0,28% 0,29%
Kjøp gjennom Sbanken 0,22% 0,22%
Kjøp gjennom Kron 0,22% 0,22%
Kjøp gjennom Skagen 0,38% 0,38%
Fondspresentasjon Storebrand Indeks - Norden A Alfred Berg Nordic Index C (NOK)
Minsteinnskudd 100 100
Månedlig sparebeløp 100 100
Årlige forvaltningskostnad 0,20% 0,19%
Kjøps- og salgskostnader 0,00% 0,00%
Følger indeksen: VINX Nordic Benchmark Cap Net Vinx Benchmark Cap Net Index NOK
Nøkkelinformasjon Nøkkelinfo Nøkkelinfo
Prospekt Prospekt Prospekt
Kjøp gjennom Nordnet 0,29% *
Kjøp gjennom Sbanken 0,20% *
Kjøp gjennom Kron 0,20% *
Kjøp gjennom Skagen 0,20% *

Anbefalte aktive fond

For aktive nordiske aksjefond er det ingen som stikker seg spesielt ut. Det er for eksempel ingen fond som er best både på både tre, fem og tiårsavkastningen. I det hele tatt er det temmelig tett. Det er tre fond som vi har plukket ut.

Fondene med den beste avkastningen har vært SMB-fond, men disse er altså ikke blant de brede fondene som anbefalingene hentes fra.

C Worldwide Norden

Fondet har et normalt årlig forvaltningsgebyr på 1,40 prosent (det er en kjøpskostnad på 0,5 prosent).  Minsteinnskuddet og månedlig sparebeløp er på 1.000 kroner. Fondet har hatt den tredje beste avkastningen de siste tre årene, og nest best de siste 5 og 10 årene.

Fondets strategi: Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamental-analyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. C WorldWide Norden investerer i likvide norske, svenske, danske og finske aksjer. C WorldWides nordiske fokus gjør at dette nordiske fondet i spesiell grad nyter godt av den lokale kompetanse og tilstedeværelse selskapet har i de nordiske landene. Investeringspolitikken er fokusert mot å investere i en forholdsvis snever portefølje på mellom 20-30 aksjer med langsiktige attraktive aksjer som muliggjør høy kjennskap til hver enkelt investering. Fondet er et UCITS tilføringsfond og investerer alle sine midler i det Luxembourgbaserte underfondet C WorldWide Nordic Markets Sub-Fund, minus en liten kontantandel for å dekke løpende kostnader.

Handelsbanken Norden Selektiv

Fondet har et noe høyere årlig forvaltningsgebyr enn gjennomsnittet med 1,85 prosent. Minsteinnskuddet er 1.000 kroner, og minste månedlige sparebeløp er 300 kroner. Fondet har hatt best avkastning de siste 10 årene.

Fondets strategi: Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at forvalteren er ansvarlig for å ta aktive investeringsbeslutninger. Målet er at fondets langsiktige avkastning skal overgå avkastningen til det underliggende markedet, definert som referanseindeksen. Fondet investerer på lang sikt i 16 - 35 nordiske selskaper. Vårt fokus er å konstruere en portefølje av kvalitetsselskaper med varierende drivkrefter og gode forhold for en rimelig verdsettelse. Innenfor rammen av fondets investeringsmandat vurderes internasjonale normer og retningslinjer for miljø, samfunnsansvar og bedriftsstyring. Fondet bruker en utelukkelsesstrategi til selskaper som opererer innen fossilt brensel, militærutstyr, tobakk, cannabis, alkohol, kommersiell gambling og pornografi. Fondet kan imidlertid investere i selskaper som er involvert i kraftproduksjon, distribusjon eller tjenester knyttet til fossilt brensel i de tilfellene hvor selskapene anses å forandre sin virksomhet til mer fornybar energi. Som et ledd i investeringsmandatet får fondet lov til å benytte derivater. Fondet for lov til å investere maksimalt 10% fondsverdien i fondsandeler.

Holberg Norden

Fondet har normale kostnader, og lavt minsteinnskudd og sparebeløp. Fondet har plasseringen 5, 3, 4 de siste 3, 5, og 10 årene.

Fondets strategi: Holberg Norden er et aktivt forvaltet aksjefond med hovedvekten av investeringene i nordiske børsnoterte aksjer. Inntil 10 % av fondets portefølje kan investeres i unoterte aksjer. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning. Holberg Norden har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. Forvaltningen er selskapsfokusert gjennom egne analysemodeller og bedriftsbesøk. Vi leter etter selskaper med høy kapitalavkastning, sterke vekstutsikter i attraktive bransjer, god ledelse, dokumentert aksjonærfokus, aktiv risikostyring og
attraktiv verdsettelse.

Vibrand Norden

Fondet har hatt den beste avkastningen de siste 3 årene, og tredje best de siste 5 årene. Fondet har et minsteinnskudd på 1.000 kroner, og minste spareavtale på 500 kroner.

Fondets strategi: Vibrand Norden er et verdipapirfond som investerer i aksjer og bankinnskudd. Fondets investeringer skal være i verdipapirer som er børsnotert eller planlagt børsnotert innen EØS-avtalens område. Geografisk fokusområde er Norden. Vibrand Norden vil handle aksjer ut fra egne definerte kursmål basert på egne analyser og bedriftsbesøk. Fondet vil være sammensatt av både store og små selskap for å ta hensyn til risiko, og vil dempe risiko gjennom å investere i store selskaper med utbyttekapasitet.

Dette er nøkkeltallene for de anbefalte fondene:

Fondspresentasjon C Worldwide Norden Handelsbanken Norden Selektiv
Minsteinnskudd 1 000 1 000
Månedlig sparebeløp 1 000 300
Årlige forvaltningskostnad 1,60% 1,85%
Kjøps- og salgskostnader 0,50% 0,00%
Forvalter Petter Holt / Henrik Hviid Yvonne Sørberg
Forvalter siden: 1994 20.05.2019
Morningstar-karakter 4 4
Nøkkelinformasjon Nøkkelinfo Nøkkelinfo
Prospekt Prospekt Prospekt
Kjøp gjennom Nordnet 1,42% 2,14%
Kjøp gjennom Sbanken 1,20% *
Kjøp gjennom Kron 1,65% *
Kjøp gjennom Skagen 1,60% 2,05%
Fondspresentasjon Holberg Norden Vibrand Norden
Minsteinnskudd 1 000 1 000
Månedlig sparebeløp 300 500
Årlige forvaltningskostnad 1,50% 2,00%
Kjøps- og salgskostnader 0,00% 0,00%
Forvalter Robert Lie Olsen/Jørgen Müller Carsten Winger/Gudbrand Fløtaker
Forvalter siden: 1986 10.10.17/1.11.21
Morningstar-karakter 3 3
Nøkkelinformasjon Nøkkelinfo Nøkkelinfo
Prospekt Prospekt Prospekt
Kjøp gjennom Nordnet 1,04% 1,99%
Kjøp gjennom Sbanken 1,05% *
Kjøp gjennom Kron 1,00% *
Kjøp gjennom Skagen 1,70% *

Avkastning de siste 5 kalenderårene

Dette har vært avkastningen de siste 5 kalenderårene.

Indeksfond 2023 2022 2021 2020 2019
DNB Norden Indeks 20,81% -13,25% 34,90% 24,87% 23,48%
KLP AksjeNorden Indeks P 24,29% -11,91% 23,87% 23,94% 23,56%
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P 17,79% -15,51% 23,96% 25,58% *
Storebrand Indeks - Norden A 20,32% -13,59% * * *
Aktive fond 2023 2022 2021 2020 2019
C Worldwide Norden 27,09% -11,17% 12,77% 35,10% 19,98%
Handelsbanken Norden Selektiv 23,92% -14,19% 24,29% 16,35% 33,18%
Holberg Norden A 17,28% -9,06% 25,00% 15,90% 34,76%
Vibrand Norden 27,29% 1,51% 25,46% 10,85% 13,78%

Risiko ved de anbefalte nordiske fondene

Risikoen måles her med fondets volatilitet (standardavvik i tidsserien). Det vil si hvor mye fondet har svingt i verdi. Jo lavere tall, dess lavere risiko.

Her ser vi at Holberg Norden og Vibrand Norden har hatt litt høyere volatilitet på 5 og 10 ås sikt.

Indeksfond 3 år 5 år 10 år
DNB Norden Indeks 18,54% 17,32% *
KLP AksjeNorden Indeks P 18,62% 17,26% 15,11%
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P 19,43% * *
Storebrand Indeks - Norden A * * *
Aktive fond 3 år 5 år 10 år
C Worldwide Norden 19,76% 18,39% 15,87%
Handelsbanken Norden Selektiv 18,60% 18,54% 16,27%
Holberg Norden A 17,17% 19,27% 16,55%
Vibrand Norden 14,72% 18,71% *

Dette er utvalget av fond innen Nordiske fond

Fond som har betegnelsen "Bredde" er de fondene anbefalingene blir plukket fra. Hvis det står en prosentandel i parentes, er dette minimumandelen som skal plasseres i det nordiske markedet.

Fond Stikkord Minste-innskudd
Alfred Berg Nordic Gambak C Bredde 100
Alfred Berg Nordic Index C (NOK) Indeks 100
Alfred Berg Nordic Small Cap ESG C SMB 100
Arctic Nordic Equities A 80%-andel nordisk 1 000
C WorldWide Norden Bredde 1 000
Delphi Nordic A Bredde 100
DNB Barnefond A Miljø 100
DNB Grønt Norden A Miljø 100
DNB Grønt Norden N Miljø 100
DNB Norden A Bredde 100
DNB Norden Indeks A Bredde-Indeks 100
DNB Norden Indeks N Bredde-Indeks 100
DNB Norden N Bredde 100
Eika Alpha 80%-andel 300
Eika Norden 80%-andel 300
Fidelity Funds Nordic SEK 70%-andel 2 500
First Veritas Bredde 1 000
Fondsfinans Norden Bredde 10 000
Handelsbanken Norden Index Criteria ESG-Indeks 1 000
Handelsbanken Norden Selektiv Fossilfritt 1 000
Handelsbanken Norden Tema Bredde 1 000
Handelsbanken Nordiske SMB SMB 1 000
Holberg Norden A 80%-andel 1 000
KLP AksjeNorden Indeks P Bredde-Indeks 3 000
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P ESG-rangert 3 000
Landkreditt Norden Utbytte A Utbytte 300
Nordea Innovation Stars ESG 100
Nordea Nordic Bredde 100
Nordea Nordic Ideas Bredde 100
Nordea Nordic Stars ESG 100
Odin Norden C Bredde 3 000
Odin Small Cap C SMB 100
Pareto Nordic Equity B Bredde 0
SEB Norden Bredde 5 000
Storebrand Indeks - Norden A Bredde-Indeks 100
Swedbank Robur Nordenfond Bredde 100
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden SMB 100
Vibrand Norden Bredde 50 000

 

Se også:

Guide til aksjefond

Kostnadsoversikt nordiske aksjefond