Denne oversikten viser alt innhold om skatt som ligger på smartepenger.no.

På temasidene blir alle artikler, kalkulatorer, lenker og andre ressurser oppdatert jevnlig. Dette gjør at du alltid kan stole på at innholdet er aktuelt. Integrert i artikler og andre ressurser viser vi deg også hvilke andre nettsteder som har nyttig informasjon om dette temaet.

Oversikten med lenker til alt innhold finner du lenger ned på siden.

Aksjer: For privatpersoner blir aksjer beskattet etter en skattemodell som heter Aksjonærmodellen.

Boligskatter: I hovedsak kan man dele boligbeskatningen inn i tre typer: Boligskatt og formue, Boligskatt og salg og Boligskatt og utleie. Når det kommer til bolig og formue, så fikk vi en nytt system for fastsettelse av ligningsverdi på bolig i 2010. Har du en fått en for høy ligningsverdi, har du rett til å få satt den ned. For at gevinsten ved salg av bolig skal være skattefri, må eieren ha eid eiendommen i mer enn ett år, og ha en botid på minst ett av de siste to årene. Dersom du har hatt såkalt brukshindring, kan du kan få godskrevet eiertid slik at salget blir skattefritt. Utleie i bolig du selv bor er skattefritt, hvis du selv bebor mer enn halvparten av arealet. Det er også noen andre kriterier som må være oppfylt for å få utleien skattefritt.

Kommunale avgifter og eiendomsskatt: Dersom du ikke bor i en leilighet hvor du betaler fellesutgifter, må du regne med å betale for vann, kloakk og renovasjon - altså de kommunale avgiftene. Eiendomsskatt er en kommunal skatt som den enkelte kommune kan skrive ut. Her er en oversikt over hvilke kommuner som har eiendomsskatt. På Smarte Penger finner du også en oversikt over hva du må betale samlet i eiendomsskatt og kommunale avgifter i de enkelte kommunene.

Firmabil: Har du firmabil blir du beskattet etter skjematiske regler. Det er flere vurderinger du bør gjøre rundt om du skal ha firmabil eller eie bilen selv.

Gaver: I utgangspunktet skal gaver fra arbeidsgiver fordelsbeskattet, men noen gaver er likevel skattefrie etter rammer og beløpsgrenser fastsatt av Finansdepartementet. Du kan kreve fradrag for gaver som du gir til visse frivillige organisasjoner - gaven må være pengebeløp, og minst 500 kroner samlet i løpet av inntektsåret. Du kan også får fradrag for gaver til forskningsinstitusjoner.

Marginalskatter: Marginalskatten er den skatteprosenten du må betale hvis du tjener én krone mer, og er forskjellig for lønnsinntekter, pensjonsinntekter og næringsinntekter. Kjøpsmarginalskatt er totalandelen som går til skatt og avgifter ved kjøp av en vare eller tjeneste, og beregnes ved å finne ut hvor mye ekstra du må tjene for å kjøpe en vare- og tjeneste.

Pendling: Hvis du er definert som pendler, kan du trekke kost-, losji-, og reiseutgifter fra på skatten. Pendlere er definert som arbeidstakere som reiser mellom bolig på hjemstedet og bolig på arbeidsstedet. Reisefradraget gis til alle, uansett hvilket transportmiddel du bruker for å komme deg til jobb. Det eneste kravet er at du har lang nok avstand til jobben. For at kjøregodtgjørelsen skal være skattefri, er kravet at dette er kjøring i yrkessammenheng, kjøring til og fra jobb er ikke yrkeskjøring.

Skattesystemet: Det er fire hovedgrupper av skatter for lønnsinntekter: Skatt på alminnelig inntekt, Trygdeavgift, Toppskatt, Trinnskatt, og Formuesskatt. Toppskatt og trygdeavgift beregnes av lønnen, mens skatt på alminnelige inntekt beregnes etter alle fradrag. I Norge øker skatten med størrelsen på inntekten, og en gjennomsnittlig inntekt gir en skatteprosent på i underkant av 30 prosent. Grunnlaget for formuesskatten er netto formue per 31.12. Det kom nye regler for beskatning av pensjonsinntekter i 2011, som blant annet gjør at pensjonsinntektene ikke lenger kommer under skattebegrensingsreglene. Du finner alle skattesatser her.

Samlede skatter og avgifter: For å kunne si noe om skattenivået i Norge, må man se på skatter og avgifter samlet. Med Skatte- og avgiftskalkulatoren kan du beregne hvor mye du totalt sett betaler i forhold til lønnsnivået ditt.

Alminnelig inntekt: Denne alminnelige inntekten tilsvarer en nettoinntekt, altså etter at fradragene er trukket fra inntekten. Kommuneskatt, fylkesskatt og fellesskatt (totalt 25 prosent) trekkes fra den alminnelige inntekten, etter at personfradraget er trukket fra.

Avgifter: En god del av det du betaler til staten, er avgifter. Du må blant annet betale avgifter på drivstoff, alkohol, arv og mange andre. I denne artikkelen kan du se en oversikt over hvilke avgifter vi har i Norge.

Bilskatt: For lønnsmottakere er det tre skattemessige forhold ved bil: formue, kjøregodtgjørelse og firmabil. Verdien av biler er skattepliktig formue, og formuesverdien av biler fastsettes etter en skala, med utgangspunkt i opprinnelig listepris som ny.

Ektefeller og skatt: Ektefeller skal levere hver sin selvangivelse. Ektefellene lignes særskilt i klasse 1 for all inntekt, eller felles i klasse 2 med fordeling av skatten. Formuesskatt beregnes alltid samlet for begge ektefellene, og skatten fordeles i forhold til det hver av dem har ført som formue.

Foreldrefradrag: Foreldrefradraget skal dekke utgifter til pass og stell av barn som er 11 år eller yngre. Du kan trekke fra maksimalt 25.000 for ett barn, og deretter 15.000 kroner for hvert barn utover ett.

Formuesskatt: Formuesskatten skal betales både til stat og kommune, og grunnlaget for skatten er netto formue per 31.12. Utgangspunktet er at formuesobjekter verdsettes til markedsverdi, men det er noen unntak. Du finner satser for formuesskatt her, og du kan også beregne formuesskatten din med Smarte Pengers Formuesskattekalkulator.

Klage på skatten: Dersom du oppdager noe du mener Skatteetaten har gjort feil, har du muligheten til å klage. I klagen må det fremgå hva du mener er feil i skatteoppgjøret, i tillegg til en begrunnelse for hvorfor du mener dette. Klagefristen for skatteoppgjør er seks uker etter at du har mottatt skatteoppgjøret. blir skattlagt for tjenester innen elektronisk kommunikasjon (Bredbånd, fasttelefon, IP-telefon, mobiltelefon) som du får av arbeidsgiveren din.

Minstefradrag: Minstefradraget er et prosentvis fradrag i inntekten for lønnsinntekter og pensjonsinntekter. Det prosentvise fradraget av lønnsinntekten er 43 prosent i 2016 og 2015. For pensjonsinntekter er fradraget 29 prosent i 2016 og 2015 prosent.

Rentefradrag: Du får fradrag for alle (gjelds-)renter som er betalt i løpet av året, fradragseffekten er på 25 prosent.

Skattefrie inntekter/småjobber: Du må i hovedsak betale skatt på inntekt, men det finnes en del unntak fra denne regelen. Eksempler på skattefrie inntekter er barnebidrag, bostøtte, en del gevinster og inntekter fra hobbyvirksomhet. I tillegg er reglene slik at du slipper å betale skatt på inntekter fra småjobber - nærmere bestemt gjelder dette jobber for én oppdragsgiver, hvor du får utbetalt inntil 6000 kroner på ett år.

Skatteklasse: Alle personlige skattytere får fastsatt en skatteklasse ved ligningen, og det finnes i dag tre skatteklasser: klasse 0, klasse 1 og klasse 2. Skattemyndighetene er pliktige å plassere deg i riktig skatteklasse, men det skjer feil, så du må følge med på at dette blir riktig.

Innholdet på temaet skatt

Du finner også en rekke «skatteord» som hører til under skatt i Smarte Pengers Økonomileksikon.

Hvis du vil søke etter stikkord, kan du gå inn på innholdsoversikten. Denne gir en oversikt over alt innhold i stikkordsform.

Her kan du se en kort beskrivelse av alle skattekalkulatorene.

Innholdet på dette temaet er delt inn i faktainnhold (oppdaterte artikler), skattekalkulatorer, og aktuelle lover.

Faktainnhold
Aksjer
Aksjebeskatning
Aksjesparekonto
Aksjeopsjoner i arbeidsforhold
Ansattes kjøp av aksjer til underpris
Realisasjon av aksjer
Hva har du fradragsrett for
RISK-regulering
Skattefradrag for investering i oppstartselskaper
Bil
Bilskatt
Avgifter ved bruktbilimport
Drivstoffavgifter
Engangsavgifter på bil
Kjøregodtgjørelse
Omregistreringsavgift bil
Årsavgift bil
Boligskatter
Boligskatter
Boliger og fastsettelse av ligningsverdi
- Ligningsverdi -«gammelt» system
- Klage på høy ligningsverdi
Gevinst/tap ved salg
- Brukshindring
- Oppregulering av inngangsverdi
- Skatt ved tomtesalg
- Skatt ved gevinst i utlandet
Utleie i egen bolig
- Markedsleien av egen boligdel
- Unngå regnskapsligning
- Garasjehybler er skattefrie
Regnskapsligning av bolig
Fri bolig
Lei ut til ditt eget AS
Gevinst/tap ved salg av hytte
Hytteutleie
Kommunale avgifter og eiendomsskatt
Eiendomsskatt
Eiendomsskatt i kommuner
Eiendomsskatt i kommuner alfabetisk
Kommunale avg. og eiendomsskatt, etter kostnad
Kommunale avg. og eiendomsskatt etter fylke
Kommunale avgifter og eiendomsskatt, alfabetisk
Kommunale avgifter - etter kostnad
Kommunale avgifter - etter kommunenavn
Kommunale avgifter - fylkesvis
Kommunale avgifter avløp
Kommunale avgifter feiing
Kommunale avgifter renovasjon
Kommunale avgifter vann
Firmabil
Firmabil
Dette koster firmabilen
Skal du ha firmabil eller eie bilen selv?
Gaver
Gaver i ansettelsesforhold
Gaver til frivillige organisasjoner
Gaver til vitenskaplig forskning
Marginalskatter
Marginalskatt på lønnsinntekter
Marginalskatt på pensjonsinntekter
Marginalskatt for studenter
Kjøpsmarginalskatt
Pendling
Pendling
Dette kan pendlere trekke fra
Reiseutgifter
Skattesystemet
Skatt på lønnsinntekt
Skatt på pensjonsinntekt
Skatt på uføretrygd
Skatt på næringsinntekt
Skatteprosenter på pensjonsinntekt
Skatteprosenter på lønnsinntekt
Skattesatser
Alminnelig inntekt
Formuesskatt
Minstefradrag
Skatteklasse
Statsbudsjettet 2017
Statsbudsjettet 2018
Toppskatt
Trinnskatt
Trygdeavgift
Verdsettelsesrabatten i formue
Tilordning av gjeld
Samlede skatter og avgifter
Skatter og avgifter samlet
Skatter og avgifter: Forutsetninger
Skatter og avgifter: Mer om utregningen
Andre emner
Aksjesparekonto
Avgiftsoversikt
Bindende forhåndsuttalelser
Barn, skatt og selvangivelse
Barnepensjon, skatt på
Båt og skatt
Campingvogn og skatt
Ektefeller og skatt
Fordeling av inntekt og fradrag
Foreldrefradrag
Forsinkelsesavgift
Innbo og løsøre - verdsettelse
Klage på skatten
Skatt på mobiltelefon og bredbånd
Pokergevinster
Reiseutgifter
Renteutgifter
Renter på restskatt
Skattebegrensning
Skattefri utdannelse
Skattefrie inntekter
Skattefrie småjobber
Sluttvederlag
Særfradrag
- Særfradrag på grunn av store utlegg ved sykdom
Tilleggsskatt
Skattekalkulatorer
Aksjebeskatningskalkulator
Aksjegevinst - skattenivå
Aksjesparekonto-kalkulator
Alkoholavgiftkalkulator
Bilavgiftsendring 2017
Drivstoffavgiftskalkulator
Eiendomsskattkalkulator
Eiendomskattekalkulator for Oslo
Engangsavgiftskalkulator
Engangsavgifter ved bruktbilimport
Finn den egentlige lønnsinntekten fra skattelistene
Firma- eller privateid bil
Firmabilskattkalkulator
Firmabilskattkalkulator - yrkesbil
Formuesskatt og boligverdier
Formuesskattekalkulator
Hytteskattkalkulator
Kjøpsmarginalskattekalkulator
Kjøregodtgjørelseskalkulator
Marginalskattkalkulator
Merverdiavgiftskalkulator
Nord-Norge kalkulator
Oppregulering av inngangsverdi
Pendlerkalkulator
Pensjonsskattekalkulator 2018
Pensjonsskattekalkulator 2017
Pensjonsskattekalkulator 2016
Pensjonsskattekalkulator 2015
Pensjonsskattekalkulator 2014
Pensjonsskattekalkulator 2013
Pensjonsskattekalkulator 2012
Pensjonsskattekalkulator 2011
Regnskapsligning av bolig
Reiseutgiftskalkulator
Rentefradragskalkulator
Skatte- og avgiftsberegning 2017
Skatte- og avgiftsberegning 2016
Skatte- og avgiftsberegning 2015
Skatteberegning 2018
Skatteberegning 2017
Skatteberegning 2016
Skatteberegning 2015
Skatteberegning 2014
Skatteberegning 2014
Skatteberegning 2013
Skatteberegning 2012
Skatteberegning 2011
Skatteberegning 2010
Skatteberegning 2009
Skatteberegning 2008
Skatteberegning for lønnsmottakere 2018
Skatteberegning for lønnsmottakere 2017
Skatteberegning for lønnsmottakere 2016
Skatteberegning for lønnsmottakere 2015
Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Skatteberegning for lønnsmottakere 2013
Skatteberegning for lønnsmottakere 2012
Skattberegning 2018 sammenlignet med 2017
Skatteberegning 2017 sammenlignet med 2016
Skattberegning 2016 sammenlignet med 2015
Skatteendringskalkulator mellom 2014 og 2015
Skattetrekkskalkulator
Tobakksavgiftskalkulator
Utbyttebeskatningskalkulator
Aktuelle lover
Dokumentavgiftloven
Eiendomskatteloven
Ligningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
- Forskrift til utfylling og gjennomføring av skatteloven