Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Denne oversikten viser alt innhold om skatt som ligger på smartepenger.no.

På temasidene blir alle artikler, kalkulatorer, lenker og andre ressurser oppdatert jevnlig. Dette gjør at du alltid kan stole på at innholdet er aktuelt. Integrert i artikler og andre ressurser viser vi deg også hvilke andre nettsteder som har nyttig informasjon om dette temaet.

Oversikten med lenker til alt innhold finner du lenger ned på siden.

Aksjer: For privatpersoner blir aksjer beskattet etter en skattemodell som heter Aksjonærmodellen.

Boligskatter: I hovedsak kan man dele boligbeskatningen inn i tre typer: Boligskatt og formue, Boligskatt og salg og Boligskatt og utleie. Har du en fått en for høy formuesverdi, har du rett til å få satt den ned. For at gevinsten ved salg av bolig skal være skattefri, må eieren ha eid eiendommen i mer enn ett år, og ha en botid på minst ett av de siste to årene. Dersom du har hatt såkalt brukshindring, kan du kan få godskrevet eiertid slik at salget blir skattefritt. Utleie i bolig du selv bor er skattefritt, hvis du selv bebor mer enn halvparten av arealet. Det er også noen andre kriterier som må være oppfylt for å få utleien skattefritt.

Kommunale avgifter og eiendomsskatt: Dersom du ikke bor i en leilighet hvor du betaler fellesutgifter, må du regne med å betale for vann, kloakk og renovasjon - altså de kommunale avgiftene. Eiendomsskatt er en kommunal skatt som den enkelte kommune kan skrive ut. Her er en oversikt over hvilke kommuner som har eiendomsskatt. På Smarte Penger finner du også en oversikt over hva du må betale samlet i eiendomsskatt og kommunale avgifter i de enkelte kommunene.

Firmabil: Har du firmabil blir du beskattet etter skjematiske regler. Det er flere vurderinger du bør gjøre rundt om du skal ha firmabil eller eie bilen selv.

Gaver: I utgangspunktet skal gaver fra arbeidsgiver fordelsbeskattet, men noen gaver er likevel skattefrie etter rammer og beløpsgrenser fastsatt av Finansdepartementet. Du kan kreve fradrag for gaver som du gir til visse frivillige organisasjoner - gaven må være pengebeløp, og minst 500 kroner samlet i løpet av inntektsåret. Du kan også får fradrag for gaver til forskningsinstitusjoner.

Marginalskatter: Marginalskatten er den skatteprosenten du må betale hvis du tjener én krone mer, og er forskjellig for lønnsinntekter, pensjonsinntekter og næringsinntekter. Kjøpsmarginalskatt er totalandelen som går til skatt og avgifter ved kjøp av en vare eller tjeneste, og beregnes ved å finne ut hvor mye ekstra du må tjene for å kjøpe en vare- og tjeneste.

Pendling: Hvis du er definert som pendler, kan du trekke kost-, losji-, og reiseutgifter fra på skatten. Pendlere er definert som arbeidstakere som reiser mellom bolig på hjemstedet og bolig på arbeidsstedet. Reisefradraget gis til alle, uansett hvilket transportmiddel du bruker for å komme deg til jobb. Det eneste kravet er at du har lang nok avstand til jobben. For at kjøregodtgjørelsen (opp til 3,43 kroner per km) skal være skattefri, er kravet at dette er kjøring i yrkessammenheng, kjøring til og fra jobb er ikke yrkeskjøring.

Skattesystemet: Det er fire hovedgrupper av skatter for lønnsinntekter: Skatt på alminnelig inntekt, Trygdeavgift, Trinnskatt, og Formuesskatt. Trinnskatt og trygdeavgift beregnes av lønnen, mens skatt på alminnelige inntekt beregnes etter alle fradrag. I Norge øker skatten med størrelsen på inntekten, og en gjennomsnittlig inntekt gir en skatteprosent på i underkant av 30 prosent. Grunnlaget for formuesskatten er netto formue per 31.12. Du finner alle skattesatser her.

Samlede skatter og avgifter: For å kunne si noe om skattenivået i Norge, må man se på skatter og avgifter samlet. Med Skatte- og avgiftskalkulatoren kan du beregne hvor mye du totalt sett betaler i forhold til lønnsnivået ditt.

Alminnelig inntekt: Denne alminnelige inntekten tilsvarer en nettoinntekt, altså etter at fradragene er trukket fra inntekten. Kommuneskatt, fylkesskatt og fellesskatt (totalt 22 prosent) trekkes fra den alminnelige inntekten, etter at personfradraget er trukket fra.

Avgifter: En god del av det du betaler til staten, er avgifter. Du må blant annet betale avgifter på drivstoff, alkohol, arv og mange andre. I denne artikkelen kan du se en oversikt over hvilke avgifter vi har i Norge.

Bilskatt: For lønnsmottakere er det tre skattemessige forhold ved bil: formue, kjøregodtgjørelse og firmabil. Verdien av biler er skattepliktig formue, og formuesverdien av biler fastsettes etter en skala, med utgangspunkt i opprinnelig listepris som ny.

Ektefeller og skatt: Ektefeller skal levere hver sin skattemelding. Skatteklase 2 er fjernet fra og med skatteåret 2018. Formuesskatt beregnes alltid samlet for begge ektefellene, og skatten fordeles i forhold til det hver av dem har ført som formue.

Foreldrefradrag: Foreldrefradraget skal dekke utgifter til pass og stell av barn som er 11 år eller yngre. Du kan trekke fra maksimalt 25.000 for ett barn, og deretter 15.000 kroner for hvert barn utover ett.

Formuesskatt: Formuesskatten skal betales både til stat og kommune, og grunnlaget for skatten er netto formue per 31.12. Utgangspunktet er at formuesobjekter verdsettes til markedsverdi, men det er noen unntak. Du finner satser for formuesskatt her, og du kan også beregne formuesskatten din med Smarte Pengers Formuesskattekalkulator.

Minstefradrag: Minstefradraget er et prosentvis fradrag i inntekten for lønnsinntekter og pensjonsinntekter. Det prosentvise fradraget av lønnsinntekten er 46 prosent. For pensjonsinntekter er fradraget 40 prosent.

Rentefradrag: Du får fradrag for alle (gjelds-)renter som er betalt i løpet av året, fradragseffekten er på 22 prosent.

Skattefrie inntekter/småjobber: Du må i hovedsak betale skatt på inntekt, men det finnes en del unntak fra denne regelen. Eksempler på skattefrie inntekter er barnebidrag, bostøtte, en del gevinster og inntekter fra hobbyvirksomhet. I tillegg er reglene slik at du slipper å betale skatt på inntekter fra småjobber - nærmere bestemt gjelder dette jobber for én oppdragsgiver, hvor du får utbetalt inntil 6.000 kroner på ett år.

Innholdet på temaet skatt

Hvis du vil søke etter stikkord, kan du gå inn på innholdsoversikten. Denne gir en oversikt over alt innhold i stikkordsform.

Her kan du se en kort beskrivelse av alle skattekalkulatorene.

Innholdet på dette temaet er delt inn i faktainnhold (oppdaterte artikler), skattekalkulatorer, og aktuelle lover.

Faktainnhold
Skattemeldingen
Alt du trenger til skattemeldingen
Sjekk dette i skattemeldingen
50 tips som kan kutte skatten din
Slik endrer du skattemeldingen
Skatteoppgjøret
Bruk Smarte Pengers skattekalkulatorer
Aksjer
Guide til skatt på aksjer og utbytte
Guide til aksjesparekonto
Aksjeopsjoner i arbeidsforhold
Ansattes kjøp av aksjer til underpris
Hva har du fradragsrett for
Realisasjon av aksjer
RISK-regulering
Skattefradrag for investering i oppstartselskaper
Bil
Bilskatt
Avgifter ved bruktbilimport
Drivstoffavgifter
Engangsavgifter på bil
Guide til kjøregodtgjørelse
Omregistreringsavgift bil
Trafikkforsikringsavgift
Boligskatter
Boligskatter
Boliger og fastsettelse av formuesverdi
Klage på høy formuesverdi på bolig
Formuesverdi av hytte og fritidsbolig
Innbo og løsøre - verdsettelse
Skatt ved gevinst / tap ved salg bolig
Brukshindring ved salg av egen bolig
Oppregulering av inngangsverdi
Skatt ved tomtesalg
Skatt ved gevinst i utlandet
Utleie i egen bolig
Markedsleien av egen boligdel
Utleie i garasjehybler er skattefrie
Kortidsutleie av egen bolig
Regnskapsligning av bolig
Fri bolig
Lei ut til ditt eget AS
Hytte
Gevinst/tap ved salg av hytte
Hytteutleie og skatt
Kommunale avgifter og eiendomsskatt
Guide til eiendomsskatt
Eiendomsskatt i kommuner
Eiendomsskatt i kommuner alfabetisk
Kommunale avgifter og eiendomsskatt, etter kostnad
Kommunale avgifter og eiendomsskatt etter fylke
Kommunale avgifter og eiendomsskatt, sortert alfabetisk
Kommunale avgifter - etter kostnad
Kommunale avgifter - etter kommunenavn
Kommunale avgifter - fylkesvis
Kommunale avgifter avfall
Kommunale avgifter avløp
Kommunale avgifter feiing
Kommunale avgifter vann
Firmabil
Guide til firmabil
Dette koster firmabilen
Lønner det seg å ha firmabil eller eie bilen selv?
Gaver
Gaver i ansettelsesforhold
Gaver til frivillige organisasjoner
Gaver til vitenskaplig forskning
Marginalskatter
Marginalskatt på lønnsinntekter
Marginalskatt på pensjonsinntekter
Marginalskatt for studenter
Kjøpsmarginalskatt
Pendling
Guide til pendling
Dette kan pendlere trekke fra
Reisefradrag
Skattesystemet
Guide til skatt på lønnsinntekt
Guide til skatt på pensjonsinntekt
Guide til skatt på uføretrygd
Guide til skatt på næringsinntekt
Skatteutvalget:s skatteforslag: Krafig økning i boligskattene
Skatteprosenter på pensjonsinntekt
Skatteprosenter på lønnsinntekt
Sammenligning av skatt på pensjoner og lønn
Skattesatser i 2024
Alminnelig inntekt
Guide til formuesskatt
- Verdsettelsesrabatten i formue
Tilordning av gjeld
Minstefradrag
Skatteklasse
Statsbudsjettet for 2024
Statsbudsjettet for 2023
Statsbudsjettet for 2022
Dette betyr skatteendringene i statsbudsjettet i 2023 for deg
Toppskatt
Trinnskatt
Trygdeavgift
Avgifter
Oversikt over avgiftene i Norge
Avgifter ved bruktbilimport
Dokumentavgift
Drivstoffavgifter
Engangsavgifter på bil
Dette betaler du i alkoholavgifter
Guide til merverdiavgift
Omregistreringsavgift bil
Samlede skatter og avgifter
Samlet nivå på skatter og avgifter i Norge
Samlede skatter og avgifter: Forutsetninger
Skatter og avgifter: Mer om utregningen
Familie og skatt
Barn, skatt og skattemelding
Barnepensjon, skatt på
Ektefeller og skatt
Dette har ektefeller og samboere rett til å fordele av fradrag
Fordeling av rentefradrag mellom samboere
Foreldrefradrag
Mange pensjonister kan enkelt spare skatt
Skatteklasse
Jobb og skatt
Aksjeopsjoner i arbeidsforhold
Ansattes kjøp av aksjer til underpris
Gaver i ansettelsesforhold
Skatteregler for rabatter i arbeidsforhold
Skatt på mobiltelefon og bredbånd
Reglene for skatt på overtidsmat
Dette har du krav på i reisefradrag
Skattefri utdannelse
Skattefrie inntekter
Skattefrie småjobber
Betaling av skatt
Slik endrer du skattemeldingen
Renter på restskatt
Guide til skattekort
Sjekk om du har riktig skattetrekk
Tvangsmulkt
Tilleggsskatt
Andre emner
Oversikt over avgiftene i Norge
Bindende forhåndsuttalelser
Båt og skatt
Campingvogn og skatt
Dette kan kutte skatten din før nyttår
Flytt til Nord-Norge - spar penger
Sparer over 50.000 kroner årlig på å bosette deg i Nord-Norge
Dette tjener folk i skattelistene egentlig
Pokergevinster
Renteutgifter
Skattebegrensning
Skatt på salgsgevinst du har arvet
Skattefastsettelse av dødsbo
Skatteregler for Bitcoin og andre kryptovalutaer
Særfradrag
Skattekalkulatorer
Aksjebeskatningskalkulator
Aksjegevinst - skattenivå
Aksjesparekonto - lønnsomhetskalkulator
Aksjesparekonto-skatt ved uttak
Beregning av resultat ved boligsalg
Dette betaler du i alkoholavgifter ut fra forbruket ditt
Bilavgifter på bruktimporterte biler
Bilavgifter på nye biler
Bilutleiekalkulator egen bil
Boligutleie - skatt på utleie via Airbnb
Finn den egentlige lønnsinntekten fra skattelistene
Drivstoffavgiftskalkulator
Eiendomskattekalkulator for Oslo
Eiendomsskattkalkulator
Firma- eller privateid bil
Firmabilskattkalkulator - yrkesbil
Firmabilskattkalkulator
Formuesskatt og boligverdier
Formuesskattekalkulator
Formuesskattekalkulator enkel
Hytteskattkalkulator
Innboverdsettelseskalkulator
Kjøpsmarginalskattekalkulator
Kjøregodtgjørelseskalkulator
Marginalskattkalkulator
Merverdiavgiftskalkulator
Nord-Norge kalkulator
Oppregulering av inngangsverdi
Pendlerkalkulator
Pensjonsskattekalkulator 2024
Pensjonsskattekalkulator 2023
Pensjonsskattekalkulator 2022
Pensjonsskattekalkulator 2021
Pensjonsskattekalkulator 2020
Pensjonsskattekalkulator 2019
Pensjonsskattekalkulator 2018
Pensjonsskattekalkulator 2017
Pensjonsskattekalkulator 2016
Pensjonsskattekalkulator 2015
Pensjonsskattekalkulator 2014
Pensjonsskattekalkulator 2013
Pensjonsskattekalkulator 2012
Pensjonsskattekalkulator 2011
Regnskapsligning av bolig
Reisefradragskalkulator
Rentefradragskalkulator
Restskattkalkulator
Skatteberegning 2024 sammenlignet med 2023
Skatteberegning 2023 sammenlignet med 2022
Skatteberegning 2022 sammenlignet med 2021
Skatteberegning 2021 sammenlignet med 2020
Skatteberegning 2020 sammenlignet med 2019
Skattberegning 2019 sammenlignet med 2018
Dette betaler du totalt sett i skatter og avgifter i 2022
Skatteutvalget: Dette betyr forslagene i skatteutvalget for deg
Skatte- og avgiftsberegning 2024
Skatte- og avgiftsberegning 2023
Skatte- og avgiftsberegning 2022
Skatte- og avgiftsberegning 2021
Skatte- og avgiftsberegning 2020
Skatte- og avgiftsberegning 2019
Skatte- og avgiftsberegning 2018
Skatte- og avgiftsberegning 2017
Skatte- og avgiftsberegning 2016
Skatteberegning 2024
Skatteberegning 2023
Skatteberegning 2022
Skatteberegning 2021
Skatteberegning 2020
Skatteberegning 2019
Skatteberegning 2018
Skatteberegning 2017
Skatteberegning 2016
Skatteberegning 2015
Skatteberegning 2014
Skatteberegning 2013
Skatteberegning 2012
Skatteberegning 2011
Skatteberegning 2010
Skatteberegning 2009
Skatteberegning 2008
Skatteberegning for lønnsmottakere 2024
Skatteberegning for lønnsmottakere 2023
Skatteberegning for lønnsmottakere 2022
Skatteberegning for lønnsmottakere 2021
Skatteberegning for lønnsmottakere 2020
Skatteberegning for lønnsmottakere 2019
Skatteberegning for lønnsmottakere 2018
Skatteberegning for lønnsmottakere 2017
Skatteberegning for lønnsmottakere 2016
Skatteberegning for lønnsmottakere 2015
Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Skatteberegning for lønnsmottakere 2013
Skatteberegning for lønnsmottakere 2012
Skattetrekkskalkulator
Statsbudsjettet 2024
Statsbudsjettet 2023
Tobakksavgiftskalkulator
Utbyttebeskatningskalkulator
Aktuelle lover
Dokumentavgiftloven
Eiendomskatteloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
- Forskrift til utfylling og gjennomføring av skatteloven