Denne oversikten viser alt innhold om skatt som ligger på smartepenger.no.

På temasidene blir alle artikler, kalkulatorer, lenker og andre ressurser oppdatert jevnlig. Dette gjør at du alltid kan stole på at innholdet er aktuelt. Integrert i artikler og andre ressurser viser vi deg også hvilke andre nettsteder som har nyttig informasjon om dette temaet.

Oversikten med lenker til alt innhold finner du lenger ned på siden.

Aksjer: For privatpersoner blir aksjer beskattet etter en skattemodell som heter Aksjonærmodellen.

Boligskatter: I hovedsak kan man dele boligbeskatningen inn i tre typer: Boligskatt og formue, Boligskatt og salg og Boligskatt og utleie. Har du en fått en for høy formuesverdi, har du rett til å få satt den ned. For at gevinsten ved salg av bolig skal være skattefri, må eieren ha eid eiendommen i mer enn ett år, og ha en botid på minst ett av de siste to årene. Dersom du har hatt såkalt brukshindring, kan du kan få godskrevet eiertid slik at salget blir skattefritt. Utleie i bolig du selv bor er skattefritt, hvis du selv bebor mer enn halvparten av arealet. Det er også noen andre kriterier som må være oppfylt for å få utleien skattefritt.

Kommunale avgifter og eiendomsskatt: Dersom du ikke bor i en leilighet hvor du betaler fellesutgifter, må du regne med å betale for vann, kloakk og renovasjon - altså de kommunale avgiftene. Eiendomsskatt er en kommunal skatt som den enkelte kommune kan skrive ut. Her er en oversikt over hvilke kommuner som har eiendomsskatt. På Smarte Penger finner du også en oversikt over hva du må betale samlet i eiendomsskatt og kommunale avgifter i de enkelte kommunene.

Firmabil: Har du firmabil blir du beskattet etter skjematiske regler. Det er flere vurderinger du bør gjøre rundt om du skal ha firmabil eller eie bilen selv.

Gaver: I utgangspunktet skal gaver fra arbeidsgiver fordelsbeskattet, men noen gaver er likevel skattefrie etter rammer og beløpsgrenser fastsatt av Finansdepartementet. Du kan kreve fradrag for gaver som du gir til visse frivillige organisasjoner - gaven må være pengebeløp, og minst 500 kroner samlet i løpet av inntektsåret. Du kan også får fradrag for gaver til forskningsinstitusjoner.

Marginalskatter: Marginalskatten er den skatteprosenten du må betale hvis du tjener én krone mer, og er forskjellig for lønnsinntekter, pensjonsinntekter og næringsinntekter. Kjøpsmarginalskatt er totalandelen som går til skatt og avgifter ved kjøp av en vare eller tjeneste, og beregnes ved å finne ut hvor mye ekstra du må tjene for å kjøpe en vare- og tjeneste.

Pendling: Hvis du er definert som pendler, kan du trekke kost-, losji-, og reiseutgifter fra på skatten. Pendlere er definert som arbeidstakere som reiser mellom bolig på hjemstedet og bolig på arbeidsstedet. Reisefradraget gis til alle, uansett hvilket transportmiddel du bruker for å komme deg til jobb. Det eneste kravet er at du har lang nok avstand til jobben. For at kjøregodtgjørelsen (opp til 3,02 kroner per km) skal være skattefri, er kravet at dette er kjøring i yrkessammenheng, kjøring til og fra jobb er ikke yrkeskjøring.

Skattesystemet: Det er fire hovedgrupper av skatter for lønnsinntekter: Skatt på alminnelig inntekt, Trygdeavgift, Trinnskatt, og Formuesskatt. Trinnskatt og trygdeavgift beregnes av lønnen, mens skatt på alminnelige inntekt beregnes etter alle fradrag. I Norge øker skatten med størrelsen på inntekten, og en gjennomsnittlig inntekt gir en skatteprosent på i underkant av 30 prosent. Grunnlaget for formuesskatten er netto formue per 31.12. Du finner alle skattesatser her.

Samlede skatter og avgifter: For å kunne si noe om skattenivået i Norge, må man se på skatter og avgifter samlet. Med Skatte- og avgiftskalkulatoren kan du beregne hvor mye du totalt sett betaler i forhold til lønnsnivået ditt.

Alminnelig inntekt: Denne alminnelige inntekten tilsvarer en nettoinntekt, altså etter at fradragene er trukket fra inntekten. Kommuneskatt, fylkesskatt og fellesskatt (totalt 22 prosent) trekkes fra den alminnelige inntekten, etter at personfradraget er trukket fra.

Avgifter: En god del av det du betaler til staten, er avgifter. Du må blant annet betale avgifter på drivstoff, alkohol, arv og mange andre. I denne artikkelen kan du se en oversikt over hvilke avgifter vi har i Norge.

Bilskatt: For lønnsmottakere er det tre skattemessige forhold ved bil: formue, kjøregodtgjørelse og firmabil. Verdien av biler er skattepliktig formue, og formuesverdien av biler fastsettes etter en skala, med utgangspunkt i opprinnelig listepris som ny.

Ektefeller og skatt: Ektefeller skal levere hver sin skattemelding. Skatteklase 2 er fjernet fra og med skatteåret 2018. Formuesskatt beregnes alltid samlet for begge ektefellene, og skatten fordeles i forhold til det hver av dem har ført som formue.

Foreldrefradrag: Foreldrefradraget skal dekke utgifter til pass og stell av barn som er 11 år eller yngre. Du kan trekke fra maksimalt 25.000 for ett barn, og deretter 15.000 kroner for hvert barn utover ett.

Formuesskatt: Formuesskatten skal betales både til stat og kommune, og grunnlaget for skatten er netto formue per 31.12. Utgangspunktet er at formuesobjekter verdsettes til markedsverdi, men det er noen unntak. Du finner satser for formuesskatt her, og du kan også beregne formuesskatten din med Smarte Pengers Formuesskattekalkulator.

Minstefradrag: Minstefradraget er et prosentvis fradrag i inntekten for lønnsinntekter og pensjonsinntekter. Det prosentvise fradraget av lønnsinntekten er 48 prosent. For pensjonsinntekter er fradraget 37.

Rentefradrag: Du får fradrag for alle (gjelds-)renter som er betalt i løpet av året, fradragseffekten er på 22 prosent.

Skattefrie inntekter/småjobber: Du må i hovedsak betale skatt på inntekt, men det finnes en del unntak fra denne regelen. Eksempler på skattefrie inntekter er barnebidrag, bostøtte, en del gevinster og inntekter fra hobbyvirksomhet. I tillegg er reglene slik at du slipper å betale skatt på inntekter fra småjobber - nærmere bestemt gjelder dette jobber for én oppdragsgiver, hvor du får utbetalt inntil 6.000 kroner på ett år.

Innholdet på temaet skatt

Du finner også en rekke «skatteord» som hører til under skatt i Smarte Pengers Økonomileksikon.

Hvis du vil søke etter stikkord, kan du gå inn på innholdsoversikten. Denne gir en oversikt over alt innhold i stikkordsform.

Her kan du se en kort beskrivelse av alle skattekalkulatorene.

Innholdet på dette temaet er delt inn i faktainnhold (oppdaterte artikler), skattekalkulatorer, og aktuelle lover.

Faktainnhold
Dette bestemmer boligprisene
Hva bestemmer boligprisene
Reallønnsøkning og boligpriser
Rente, realrente og boligpriser
Arbeidsledighet og boligpriser
Beliggenhet og boligpriser
Boligskatt og boligpriser
Nybygging og boligpriser
Planer for området og boligpriser
Strøket er viktig for boligprisene
Boligpriser
Guide til boligpriser
Boligprisutviklingskalkulator
Boligprisutvikling kvartalsvis
Boligpriser målt av Statistisk Sentralbyrå
Boligpriser fra Eiendom Norge
Kvadratmeterpriser på boliger i kommunene
Utviklingen i kvadratmeterprisen på bolig
Boligomsetning - priser
OBOS-priser
Hyttepriser
Boligkjøp
Boligkjøp
Lønner det seg å eie eller leie?
Bør du leie eller leie - en sammenligning
Kostnader i forbindelse med boligkjøp
Boligkjøp: Kostnader ved å eie bolig
Hva skal du legge vekt på før du kjøper bolig
Hvilken verdistigning kan du forvente?
Utleiefinansiering av bolig
Overtakelse av ny bolig
Bruktboligsalg og lovverket
Så stor må feilen være for å gi erstatning ved boligkjøp
Dette skal du se etter på visning
Forberedelse til budgivningen
- Budtaktikk
Boligkjøpskontrakten
Dette skal følge boligen
Boligareal - definisjoner
Takst
Boligutleie som investering
Boligutleie som investering
Dette kan du forvente i utleieinntekt
Beregning av lønnsomhet for utleieleilighet
Boliglån
Guide til boliglån
Slik får du det billigste boliglånet
Grønne boliglån
Refinansiering av boliglån
Sikkerhetens betydning for boliglån
Boliglån for unge
Boliglånsforskriften
Lån til andelsleiligheter
Mellomfinansiering av bolig
Fullfinansiering
Tinglyse mer enn du låner?
Eierformer
Eierformer for boliger
Borettslagsleilighet
Forkjøpsrett på borettslagsleiligheter
Aksjeleilighet og obligasjonsleilighet
Kostnader i forbindelse med boligkjøp
Dokumentavgift
Kostnader ved kjøp av borettslagsleiligheter
Boligsalg
Dette lønner det seg å gjøre med boligen før du selger
Dette kan du gjøre når du skal ha visning ved salg av bolig
Selgers opplysningsplikt ved boligsalg
Skatt ved gevinst / tap ved salg av bolig
Eiendomsmeglere
Guide til eiendomsmegling
Oversikt over eiendomsmeglere
Valg av eiendomsmegler
Eiendomsmeglere og priser
Eiendomsmeglerens ansvar
Selge boligen selv, eller bruke eiendomsmegler
Dette koster eiendomsmeglerne i de forskjellige fylkene
Klage på eiendomsmegler
Eiendomsmeglingsloven
Boligforsikringer
Guide til husforsikring
Egenandeler på husforsikringen
Husforsikring - dette dekker den
Sikkerhetsrabatter på husforsikringen
Rettshjelp på forsikringen
Finn beste pris på husforsikring
Få tilbud på husforsikring
Husforsikring - dekning ved større skader
Husforsikring - dekning ved vannskader
Husforsikring - dekning ved skader fra dyr, sopp og råte
Husforsikring - diverse dekninger
Husforsikring - fradrag ved erstatning
Hytteforsikring
Boligselgerforsikring (Eierskifteforsikring)
Boligkjøpsforsikring
Innboforsikring
Guide til innboforsikring
Hvordan beregne verdien på innboet
Innboforsikring - dette dekker den
Her kan du kjøpe innboforsikring
Innboforsikring - selskapenes hoveddekninger
Innboforsikring - selskapenes tyveridekning
Innboforsikring - selskapenes juridiske dekninger
Innboforsikring - selskapenes dekning ved flytting og lagring
Innboforsikring - selskapenes erstatningsberegning
Innboforsikring - selskapenes andre dekninger
Skatt på bolig
Boligskatter
Gevinst/tap ved salg av bolig
Brukshindring
Oppregulering av inngangsverdi
Skatt ved tomtesalg
Skatt ved gevinst i utlandet
Boliger og fastsettelse av formuesverdi
Reglene for fastsettelse av formuesverdi for hytter og fritidsboliger
Klage på høy formuesverdi
Regnskapsligning av bolig
Utleie i egen bolig
Markedsleien av egen boligdel
Unngå regnskapsligning
Garasjehybler er skattefrie
Kortidsutleie av egen bolig
Fri bolig
Lei ut til ditt eget AS
Hytte
Hytteutleie
Hytteutleie og skatt
Skatt ved gevinst/tap ved salg av hytte
Formuesverdi av hytte og fritidsbolig
Slik har hytteprisene utviklet seg
Hyttepriser på kommunenivå
Kjøp av hytte på fjellet – sjekkliste
Kjøp av hytte ved sjøen - sjekkliste
Dette koster hytta deg per døgn
Kalkulator: Dette koster hytta i året og per brukerdøgn
Hytteforsikring /Fritidsboligforsikring
Guide til hyttelån
Hytteskattkalkulator
Hytteutleiekalkulator
Innboforsikringskalkulator hytte
Eiendomsskatt
Guide til eiendomsskatt
Eiendomsskatt i kommuner
Eiendomsskatt i kommuner - alfabetisk
Kommunale avgifter
Kommunale avgifter og eiendomsskatt, etter kostnad
Kommunale avgifter og eiendomsskatt, sortert alfabetisk
Kommunale avgifter og eiendomsskatt
Kommunale avgifter - etter kostnad
Kommunale avgifter - etter kommunenavn
Kommunale avgifter - fylkesvis
Kommunale avgifter avløp
Kommunale avgifter feiing
Kommunale avgifter avfall
Kommunale avgifter vann
Byggeregler
Guide til byggeregler
Tiltak uten søknad eller melding
Tiltak som krever byggesøknad
Hvis tiltaket er i strid med reglene
Håndverkere
Guide til kjøp av håndverkertjenester
Gjøre det selv eller bruke håndverker?
Slik finner du riktig håndverker
Skriv alltid kontrakt med håndverkere
Håndverkertjenesteloven
Bruk av utenlandske håndverkere
Klage på håndverkertjenester
Oppussing
Oppussing
Lag en god oppussingsplan - spar penger
Spesielt om tilbygg
Få detaljert anbud av håndverkeren
Gjøre det selv eller bruke håndverker?
Rabattguide til byggevareforretninger
Strøm og energisparing
Guide til kjøp av strøm
Finn billigste spotprisavtale på strøm
Så mye får du i strømstøtte
Typer strømavtaler
Hva slags strømavtale skal du velge
Strømavtaler: Dette er alle rabattavtalene på strøm
Slik er strømprisen bygget opp
Guide til nettleie
Dette bruker du strømmen til
Så mye strøm bruker de forskjellige enhetene dine
Skifte av strømleverandør
Oversikt: Små tiltak som du kan spare strøm på
Du kan få støtte til en rekke energispare-tiltak
Energisparetiltak og lønnsomhet
Dette koster vedfyring
Solcellepanel: Lønnsomheten av solcellepanel på taket
Varmepumpe
Kjøpeguide varmepumpe
Dette kan du tjene på en varmepumpe
Typer varmepumper
Varmpepumpeoversikt - Scoptall
Varmepumpeoversikt COP-tall
Varmepumpeoversikt - Effekt-tallene
Varmepumpeoversikt - nøkkeltall
Naborett
Guide til naborett
Reglene som kan gi deg rett til å fjerne naboens trær
Ulovlig felling av trær hos naboen - erstatning
Andre problemområder med naboen
Reglene om støy fra naboen
Tomt
Dette kan du gjøre på tomten din
Gjerde og hekk mot naboen
Eiendommen går ut i vannet
Tomtefeste
Tomtefeste
Regulering av årlig festeavgift
Innløsing av festetomt
Leie av bolig
Leie av bolig - oversikt
Leie av bolig - depositum
Regulering av husleien
Leie av bolig - oppsigelse
Leie av bolig - utkastelse
Leie av bolig - leietakers og utleiers rettigheter
Husleietvistutvalget løser sakene
Leiepriser bolig
Bostøtte
Bostøtte
Bostøtte - boutgifter
Bostøtte - inntektsgrenser
Mer om bolig
Allemannsretten
Ekspropriasjon
Energimerking av bolig
Fellesgjeld i borettslag
Boligkalkulatorer
Belåning av borettslagsleiligheter
Boligformuekalkulator
Sparing til egenkapital ved boligkjøp
Dette må du ha spart for å kjøpe bolig
Boligprisutviklingskalkulator
Boligprisutvikling kvartalsvis
Boligutleie - skatt på utleie via Airbnb
Eie eller leie-kalkulator
Eiendomsmeglerkalkulator
Eiendomsskattkalkulator
Eiendomskattekalkulator for Oslo
Flyttekostnadskalkulator
Formuesskatt og boligverdier
Fyringskalkulator
Gevinstberegning av bolig
Hyttelønnsomhetskalkulator
Hytteutleiekalkulator
Innboverdsettelseskalkulator
Leieprisforventningskalkulator
Lyspærekalkulator
Lånebehov ved kjøp av bolig
Lånebehov: Risikoanalyse ved flytting
Solcellepanel: Lønnsomhetsberegning solcelleanlegg
Strømpriskalkulator
Strømsparekalkulator: Lyspærer
Strømsparekalkulator: Nattsenking
Strømsparekalkulator: Dette sparer du på å dusje smartere
Strømsparekalkulator: Temperatursenking
Strømsparekalkulator per dag
Kalkulator: Dette koster det å dusje eller ta et bad
Tomtefestekalkulator
Uleieboligkalkulator
Utleiefinansieringskalkulator
Vannmålerkalkulator
Varmepumpekalkulator
Varmepumpe: Lønner det seg der du bor
Markedsoversikter
Finn billigste boliglån
Grønne boliglån
Dette er de billigste boliglånene
Boliglånskommentar
Boliglån for unge - renteoversikt
Finn beste fastrentelån
BSU - Renteoversikt
Rammelån - renteoversikt
Forbrukslån - Finansportalen
Finn beste pris på husforsikring
Finn beste pris på innboforsikring
Finn billigste spotprisavtale på strøm
Aktuelle lover
Avhendingsloven
Borettslagsloven
Bustadsoppføringslova
Delingsloven
Dokumentavgiftloven
Eiendomskatteloven
Eiendomsmeglingsloven
Eierseksjonsloven
Ekspropriasjonserstatningsloven
Gjerdeloven
Husbankloven
Husleieloven
Håndverkertjenesteloven
Matrikkelloven
Naboloven
Naturskadeforsikringsloven
Panteloven
Sameieloven
Tinglysingsloven
Tomtefesteloven