Mange pensjonister kan spare skatt ved å endre fordelingen av renteinntekter og renteutgifter.

For et par der enten én eller begge er pensjonister, kan det lønne seg å rette fordelingen som er satt opp i selvangivelsene. For at det skal lønne seg må den ene pensjonisten ha en lav inntekt. Her kan det være 25 prosent (24 prosent i 2017) av det beløpet som overføres bli ren gevinst. 

For de fleste i denne gruppen er det nok en endring av fordelingen av renteinntekter som er aktuelt, men også rentefradragsfordelingen kan gi spart skatt. På renteinntekter er det den med lav pensjonsinntekt som kan få lavere skatt, motsatt hvis det er fradrag.

For vanlige lønnsmottakere (begge er lønnsmottakere) vil det sjeldent være noe å tjene på å endre fordelingen. Grunnen til det er at fradragseffekten, eller beskatningen ligger flatt på 25 prosent i 2016, 24 prosent i 2017. For pensjonister er det annerledes siden beskatningen der gjøres på en annen måte enn for lønnsmottakere.

Her kan du lese hva du har rett til å fordele fritt mellom ektefeller.

Derfor kan det lønne seg å fordele annerledes

Grunnen til at du sparer penger på en annen fordeling er at pensjonister får et direkte skattefradrag på inntil 29.980 kroner, Dette fradraget trappes ned når inntekten er over 184.800 kroner. På pensjonsinntekter under dette vil skattefradraget tilsvare den skatten du «egentlig» skulle ha betalt, slik at skatten blir null. Med inntekt menes det her nettoinntekten (alminnelig inntekt). Dette er inntekten etter fradrag som minstefradrag, og alle andre fradrag.

Les: 40 tips som kan kutte skatten din

Det vil derfor lønne seg å «fylle opp» med kapitalinntekter slik at skatten før skattefradraget kommer opp i 29.980 kroner i 2016. Disse kapitalinntektene vil være skattefrie.

For fradrag er det riktig å overføre dem fra den som har lav pensjonsinntekt, til den som har høy. De som har en pensjonsinntekt på under 184.800 kroner får ingen skattemessig nytte av fradraget.

For å se om du sparer skatt på en annen fordeling kan du bruke pensjonskattekalkulatoren.

Eksempel fordeling av kapitalinntekt

I dette eksemplet har person 2 en såpass lav pensjonsinntekt at skatten er null. Renteinntektene er ført på person 1 som har høyest pensjonsinntekt.

I «Ny fordeling» er hele renteinntekten på 40.000 kroner overført fra person 1 til person 2. Da blir den samlede skatten 6.357 kroner lavere. Det hadde holdt å overføre 25.428 kroner (6.357 kroner delt på 0,25). Men det har ingen betydning om du overfører de resterende 14.572 kroner, skatten på dette vil være 25 prosent i begge selvangivelser.

Av eksemplet ser du at skatt før skattefradraget for Person 2 er 23.623 kroner. Renteinntektene blir da i praksis skattefrie til skatten er kommet opp i 29.980 kroner. Forskjellene mellom de to beløpene er da de nevnte 6.357 kroner.

Dette eksemplet gjelder for skatteåret 2016.

  Opprinnelig fordeling   Ny fordeling
Opprinnelig fordeling Person 1 Person 2   Person 1 Person 2
Pensjonsinntekt 260 000 160 000   260 000 160 000
Kapitalinntekt 40 000 0   0 40 000
Minstefradrag 73 600 46 400   73 600 46 400
Alminnelig inntekt 226 400 113 600   186 400 153 600
Skatt før skattefradraget 57 806 23 623   47 806 33 623
Skattefradrag 18 474 23 623   18 474 29 980
Skatt 39 331 0   29 331 3 643
Samlet skatt 40 986     32 974  

Eksempel på fordeling av fradrag

I dette eksemplet er utgangspunktet at den med lavest pensjon også har hele rentefradraget på 40.000 kroner. Her vil skattebesparelsen på å overføre renteutgiftene være på 10.000 kroner (25 prosent av 40.000 kroner). Årsaken er at den med lav pensjon i dette tilfellet ikke får noen som helst effekt av rentefradraget, mens den som har den høye pensjonen får full effekt.

 I dette tilfellet vil det altså være nødvendig å overføre hele rentefradraget.

  Opprinnelig fordeling   Ny fordeling
  Person 1 Person 2   Person 1 Person 2
Pensjonsinntekt 260 000 160 000   260 000 160 000
Renteutgift 0 40 000   40 000 0
Minstefradrag 73 600 46 400   73 600 46 400
Alminnelig inntekt 186 400 73 600   146 400 113 600
Skatt før skattefradraget 47 806 13 623   37 806 23 623
Skattefradrag 18 474 13 623   18 474 23 623
Skatt 29 331 0   19 331 0
Samlet skatt 29 331     19 331  

 

Se også:

Slik beregnes skatten for pensjonister

Fordeling av inntekt og fradrag

Marginalskatt for pensjonister

Skatteprosenter på pensjonsinntekt

Kalkulatorer:

Pensjonsskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.