Disse inntekts- og fradragspostene kan fritt fordeles mellom ektefeller.

Det er inntekter og fradrag som bare har betydning for den alminnelige inntekten som kan fordeles. Personinntekter som lønn, pensjon og næringsinntekt kan ikke fordeles. Det er på disse inntektene du betaler bruttoskatter som trygdeavgift og trinnskatt.

Normalt betyr det ikke noe å endre inntekter og fradragene der begge har lønnsinntekter. Det vil ofte kunne bety noe der det minst er én i parforholdet som har pensjonsinntekt eller uførepensjon.

Les mer om skatt på lønnsinntekter.

Les mer om skatt på pensjonsinntekter.

Les mer om skatt på uføretrygd.

Fradrag som kan fordeles fritt mellom ektefeller

Dette er de viktigste fradragene som kan fordeles:

 • Renter av gjeld. Dette inkluderer også inntektsfradrag for fordel ved rimelig lån i arbeidsforhold. Gebyrer og omkostninger ved opptak av lån er likestilt med renter.
 • Andelseiers andel av kostnader i boligselskap/boligsameie
 • Tap ved realisasjon av aksjer mv. utenfor næringsvirksomhet
 • Tap ved realisasjon av andeler i verdipapirfond utenfor næringsvirksomhet
 • Tap ved realisasjon av bolig, tomt og annen fast eiendom mv. utenfor næringsvirksomhet
 • Premie til frivillige syke- og ulykkesforsikring
 • Særfradrag for usedvanlig store kostnader ved sykdom
 • Årets underskudd ved utleie mv. av fast eiendom utenfor næringsvirksomhet

Inntektsposter som fritt kan fordeles mellom ektefeller

Dette er de viktigste inntektspostene som kan fordeles:

 • Renter av bankinnskudd og annen kapitalinntekt
 • Andelseiers andel av inntekt i boligselskap/boligsameie
 • Utbytte
 • Utleieinntekt utenfor næringsvirksomhet
 • Gevinst ved realisasjon av eiendom utenfor næringsvirksomhet
 • Gevinst ved realisasjon av andre kapitalgjenstander utenfor næringsvirksomhet

Fradrag som kan ikke kan fordeles fritt mellom ektefeller

Dette er de viktigste fradragene som ikke kan fordeles:

 • Minstefradrag
 • Reisefradrag mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise)
 • Fagforeningskontingent
 • Premie til tjenestepensjonsforsikring
 • Gaver til vitenskapelig forskning eller undervisning
 • Gave til frivillige organisasjoner
 • Merkostnader ved å bo utenfor hjemmet, herunder fradrag for kostnader til pendlerbolig og fradrag for besøksreiser til hjemmet
 • Tilskudd til individuell pensjonsavtale
 • Næringsdrivendes premie til egen tilleggstrygd for sykepenger fra folketrygden
 • Jordbruksfradrag
 • Sjømannsfradrag
 • Særskilt fradrag for fiskere
 • Særskilt fradrag for reineiere

 

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2021
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2020
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.