Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Iblant kan det lønne seg å overføre et fradrag eller inntektspost til ektefelle. Dette kan fritt fordeles mellom ektefeller.

For ektefeller er det en rekke fradrags,- og inntektsposter som kan overføres. For samboere er det rentefradraget som det kan gjøres noe med.

Det er inntekter og fradrag som bare har betydning for den alminnelige inntekten som kan fordeles. Personinntekter som lønn, pensjon og næringsinntekt kan ikke fordeles. Det er på disse inntektene du betaler bruttoskatter som trygdeavgift og trinnskatt.

Normalt betyr det ikke noe å endre inntekter og fradragene der begge har lønnsinntekter. Det vil ofte kunne bety noe der det minst er én i parforholdet som har pensjonsinntekt eller uførepensjon.

Les: Mange pensjonister kan enkelt spare skatt

For ektefeller kan det lønne seg å overføre et fradrag hvis den ene av dem tjener veldig lite. Hvis den ene har en alminnelig inntekt (inntekt etter fradrag) på under 88.250 kroner i 2024 (79.600 kroner i 2023) får man ikke lenger effekt av fradragene. Før skatten på alminnelig inntekt beregnes trekkes det fra et personfradrag på 79-600 kroner for skatteåret 2023, i 2024 er det økt til 88.250 kroner. Det er derfor dette er nullpunktet.

Skatteeffekten er 22 prosent både i 2023 og 2024 av fradragsbeløpet.

Fradrag som kan fordeles fritt mellom ektefeller

Dette er de viktigste fradragene som kan fordeles:

 • Renter av gjeld. Dette inkluderer også inntektsfradrag for fordel ved rimelig lån i arbeidsforhold. Gebyrer og omkostninger ved opptak av lån er likestilt med renter.
 • Andelseiers andel av kostnader i boligselskap/boligsameie
 • Tap ved realisasjon av aksjer mv. utenfor næringsvirksomhet
 • Tap ved realisasjon av andeler i verdipapirfond utenfor næringsvirksomhet
 • Tap ved realisasjon av bolig, tomt og annen fast eiendom mv. utenfor næringsvirksomhet
 • Premie til frivillige syke- og ulykkesforsikring
 • Særfradrag for usedvanlig store kostnader ved sykdom
 • Årets underskudd ved utleie mv. av fast eiendom utenfor næringsvirksomhet

Inntektsposter som fritt kan fordeles mellom ektefeller

Dette er de viktigste inntektspostene som kan fordeles:

 • Renter av bankinnskudd og annen kapitalinntekt
 • Andelseiers andel av inntekt i boligselskap/boligsameie
 • Utbytte
 • Utleieinntekt utenfor næringsvirksomhet
 • Gevinst ved realisasjon av eiendom utenfor næringsvirksomhet
 • Gevinst ved realisasjon av andre kapitalgjenstander utenfor næringsvirksomhet

Fradrag som ikke kan fordeles fritt mellom ektefeller

Dette er de viktigste fradragene som ikke kan fordeles:

 • Minstefradrag
 • Reisefradrag mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise)
 • Fagforeningskontingent
 • Premie til tjenestepensjonsforsikring
 • Gaver til vitenskapelig forskning eller undervisning
 • Gave til frivillige organisasjoner
 • Merkostnader ved å bo utenfor hjemmet, herunder fradrag for kostnader til pendlerbolig og fradrag for besøksreiser til hjemmet
 • Tilskudd til individuell pensjonsavtale
 • Næringsdrivendes premie til egen tilleggstrygd for sykepenger fra folketrygden
 • Jordbruksfradrag
 • Sjømannsfradrag
 • Særskilt fradrag for fiskere
 • Særskilt fradrag for reineiere

Les: 50 tips som kan kutte skatten din

Mellom samboere

En del samboerpar som eier bolig - og dermed har tatt opp lån sammen - opplever at rentefradraget er feil oppført i skattemeldingen.

Selv om begge eier en like stor del av boligen, og har betalt like mye ned på lånet, kan ofte hele rentefradraget være ført opp i skattemeldingen til én av partene. Dette skyldes rett og slett at banken bare har rapportert om den ene av låntakerne til skattemyndighetene.

Hvis begge har en normal inntekt, vil verdien av rentefradraget totalt sett være den samme uansett fordeling.

Det er hvis den ene samboeren har en lav inntekt at man kan miste verdien av rentefradraget. Hvis den ene av samboeren har en nettoinntekt på 79.600 kroner i 2023 vil ikke rentefradraget ha noen verdi. Dette er 88.250 kroner i 2024.

Ikke fritt frem for samboere

Til forskjell fra ektepar kan ikke samboere uten videre fordele rentefradraget som de selv ønsker.

For det første må begge samboerne stå som låntakere for at de skal kunne dele rentefradraget mellom seg. Dersom dere står som eier av en halvpart hver, deler dere også rentefradraget likt mellom dere i skattemeldingen.

Eier den ene parten for eksempel 60 prosent av boligen, og den andre 40 prosent, så fører den ene opp 60 prosent av gjeldsrentene i sin skattemelding, og den andre fører opp 40 prosent.

Må avtale skriftlig

I noen tilfeller kan det være at et samboerpar ønsker en annen fordeling av gjelden, for eksempel dersom en av partene har en langt høyere inntekt enn den andre. I såfall krever skattemyndighetene at paret lager en avtale - som beskriver hvordan partene deler gjelden mellom seg.

En slik avtale skal opprettes ved gjeldsopptakelse, den skal være underskrevet av begge parter og oversendes skatteetaten. Rentene skal fordeles i samme forhold som gjelden.

Det er ikke lov å gjøre endringer i denne avtalen uten at det også har skjedd reelle endringer i parets økonomi.

Hvis dere ikke retter

Dersom dere av en eller annen grunn ikke får rettet opp i skattemeldingen - og hele rentefradraget står oppført på én av dere - kan dere også gjøre det slik at den som har fått fradraget, kan overføre penger til den andre.

Dersom dere for eksempel har betalt 50.000 i renter, skal den som har fradraget oppført på seg, ha igjen 22 prosent av dette - altså 11.000 kroner.

Er gjelden fordelt likt på dere, kan den som har spart 11.000 kroner i skatt, overføre 5.500 kroner - halvparten av fradraget - til den andre parten

 

Se også:

Les mer om skatt på lønnsinntekter.

Les mer om skatt på pensjonsinntekter.

Les mer om skatt på uføretrygd.

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2024
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2023
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2024
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Pensjonsskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.

Pensjonsskattekalkulator 2024
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2022.