Noen tiltak er unntatt fra byggesaksbehandling.

Det er mye du kan gjøre som er unntatt fra byggesaksbehandling. Det er da deg som tiltakshaver som er ansvarlig for at tiltaket gjennomføres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og tillatelser. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk.

Det er ikke nødvendig å sende nabovarsel for slike tiltak.

Forutsetningen for at du kan gjøre dette er at tomten din er i et område som er omfattet av en reguleringsplan, og at denne planen ikke begrenser disse unntakene. Alle byggefelt og villaområder er omfattet av en reguleringsplan, og de færreste har noen begrensninger i reglene.

Unntaksreglene står i forskriften til plan- og bygningsloven som heter «Forskrift om byggesak» (byggesaksforskriften). Unntakene om enkle byggverk står i § 4. I denne opplistingen finner du byggverk ol du kan sette opp uten byggemelding.

Frittliggende bygning - garasje, lekestue, bod, sykkelskur ol

Frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m² er ikke søknadspliktige.

Mønehøyden skal ikke være over 4,0 m og gesimshøyde (høyden der taket møter ytterveggen) ikke over 3,0 m. Høyde måles i forhold til ferdig planert terrrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Bygningen kan oppføres i en etasje, og kan ikke underbygges med kjeller.

Tiltaket kan plasseres inntil 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen.

Bygningen må ikke plasseres over ledninger i grunnen.

Dersom du tenker å sette opp flere små bygninger på eiendommen din, må du søke kommunen om dette - unntaket gjelder bare for én bygning.

Du må informere kommunen om tiltaket og plasseringen når det er ferdigstilt, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata.

Tilbygg

Mindre tilbygg som ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 15 m².

Avstand til nabogrensen må være minst 4 meter.

Du må informere kommunen om tiltaket og plasseringen når det er ferdigstilt, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata.

Terrasse /veranda

Terrasse og veranda som er mer enn 0,5 meter over terrenget kan ikke være på over 15 m2. Avstanden til nabogrensen må være minst 4 meter.

Terrasse / platting /utegolv som har en høyde inntil 0,5 meter er ikke med i bygningslovens bestemmelser. Derfor er det heller ingen arealbegrensninger.

Levegg

Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 10,0 m. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning, og avstand til nabogrense skal ikke være mindre enn 1,0 m.

Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 m. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning og kan plasseres inntil nabogrense.

Gjerde (innhegning) mot vei

Gjerde mot vei kan settes opp med høyde inntil 1,5 meter. Den må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg. Noen kommuner kan ha lokale regler om gjerdehøyde.

Gjerde mot nabo

Dette er ikke søknadspliktig hvis dette ikke er bestemt i planbestemmelser for området.

Antenne

Antennesystem med høyde inntil 5,0 meter. Parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 meter.

Panelantenne plassert på vegg kan ha høyde inntil 2,0 meter.

Bestemmelsen omfatter ikke plassering av antennesystem som kan utgjøre fare for personsikkerhet eller når flere antennesystemer skal plasseres på samme sted eller på samme fasade.

Støttemur

Mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 meters høyde, og avstand fra nabogrense på minst 1,0 meter. Eller forstøtningsmur på inntil 1,5 meter høyde, og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m.

Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.

Fylling

Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk.

På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5 meter fra opprinnelig terrengnivå.

Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 meter.

Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.

Kabler

Graving av kabler er ikke søknadspliktig. Ved graving på offentlig vei må du innhente tillatelse fra veimyndighet.

Drenering, avløpsrør og ledninger

Det er ikke søknadspliktig med lokal drenering og reparasjoner ved rør,- eller ledningsbrudd.

Biloppstillingsplass, intern vei

Intern vei på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep. Unntaket omfatter også anlegg av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på landbrukseiendom. Avstand til nabogrense må være minst 1,0 meter.

Mindre fasadeendringer

Enkle fasadeendringer kan du gjøre uten byggemelding. Dette er for eksempel utskifting av dører og vinduer (men ikke å lage hull til nye). Vesentlige fasadeendringer må du byggemelde. Dette er for eksempel å skifte fra smårutete vinduer til panoramavinduer, lage dør der det før har vært vindu, bygge inn overbygg ved inngangsdøren og lignende.

Myndighetene er ikke så strenge med fasader som ligger inn mot skog eller fjell slik at ingen ser dem. Husets alder, karakter, plassering og historikk er avgjørende. Har du et spesielt hus med høy historisk verdi bør du uansett søke.

Innvendig

Inne i huset kan du gjøre det meste av oppussingsarbeider uten å si fra til myndighetene. Men begynner du å fjerne bærevegger, endre brannceller eller flytte vann og/eller strøminstallasjoner, må du byggemelde. Dette bør du uansett ikke gjøre selv. Håndverkere vet hvilke krav som stilles.

Endringer i våtrom er heller ikke søknadspliktig, så lenge dette er innenfor en bruksenhet eller brancelle.

Men, dersom man fysisk må gå gjennom vegg, gulv eller tak hos naboen for å plassere nye sluk eller rør, må man fortsatt søke.

 

Se også:

Byggeregler

Hvis tiltaket er i strid med reglene

Tiltak som krever byggesøknad

Lover og forskrifter:

Plan og bygningsloven

Byggesaksforskriften