Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Når tiltaket er søknadspliktig kan du i noen tilfeller selv stå som tiltakshaver.

Alt annet enn det som står i «Tiltak som ikke er søknadspliktige» krever full byggesøknad.

Det er to kategorier innenfor tiltak som krever byggesøknad:

  • Tiltak som krever søknad og tillatelse - og det er krav til bruk av foretak med ansvarsrett. For å være ansvarlig må man ha blitt godkjent av kommunen, eller få en sentral godkjenning av Statens byggtekniske etat. Du finner godkjente håndverkere i oversikten på Sentral godkjenning - Godkjente foretak. Eksempler på denne type tiltak er oppføring, tilbygging og påbygging av bygning, vesentlige endringer av bygning, fasadeendring, bruksendring mm.
  • Tiltak som krever søknad og tillatelse - men hvor det ikke er krav til bruk av foretak med ansvarsrett. Tiltakshaver kan altså gjøre byggearbeidet selv.

Tiltak som du selv kan være ansvarlig for

Se også Tiltak som ikke er søknadspliktige. Her gås det igjennom de samme tiltakene som du ser under, og hva som er unntatt søknadsplikt.

Når du selv er ansvarlig tiltakshaver har du ansvaret for at tiltaket utføres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanenes arealdel, reguleringsplan og andre bestemmelser. 

Det må heller ikke stride mot annet regelverk, som kan være veglov, kommunal vegnormal, kulturminnelov, lov om naturmangfold, naboloven mm.

Frittliggende bygning - garasje, lekestue, bod, sykkelskur ol

En enkelt frittstående bygning der verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BBY) er større en 70 m2.

Tilbygget kan være bygd med kjeller. Den kan ikke inneholde beboelsesrom. Himlingen kan være maks 1,5 meter over bakken (gjennomsnittsnivå). 

Det kan bygges loft hvis arealet er mindre enn en tredjedel av etasjen under.

Bygget kan ikke brukes til beboelse.

Tilbygg

Et enkelt tilbygg der verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BBY) er større en 50 m2.

Tilbygget kan være underbygd med kjeller.

Avstand til nabogrense skal normalt være minst 1 meter.

Terrasse /veranda

Veranda eller terrasse (med høyde mer enn 1,0 meter planert terreng) kan ikke være over 50 m2 som tilbygg. Frittliggende på eiendommen kan den ikke være på over 70 m2.

Avstand til nabogrense må være minst 1 meter.

Levegg

Dette kan være levegger som faller utenfor det som er unntatt søknadsplikt, og som kommunen mener tiltakshaver kan ordne selv.

Antenne

Dette kan være antenner som faller utenfor det som er unntatt søknadsplikt, og som kommunen mener tiltakshaver kan ordne selv.

Støttemur

Mindre støttemurer som faller utenfor det som er unntatt søknadsplikt, og som kommunen mener tiltakshaver kan ordne selv.

Fylling

Mindre fyllinger som faller utenfor det som er unntatt søknadsplikt, og som kommunen mener tiltakshaver kan ordne selv.

Biloppstillingsplass, intern vei

Mindre biloppstillingsplasser/veier som faller utenfor det som er unntatt søknadsplikt, og som kommunen mener tiltakshaver kan ordne selv.

Mindre fasadeendringer

Mindre fasadeendringer som faller utenfor det som er unntatt søknadsplikt, og som kommunen mener tiltakshaver kan ordne selv.

Innvendig

Våtrom i nytt tilbygg opp inntil 50m2.

 

Se også:

Guide til byggeregler

Tiltak som ikke er søknadspliktige

Hvis tiltaket er i strid med reglene

Lover og forskrifter:

Plan og bygningsloven

Byggesaksforskriften

Byggteknisk forskrift