Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er over 50 forskjellige inntektsformer som er skattefrie.

Det finnes en rekke inntekter du slipper å betale skatt på. Nedenfor har vi samlet en del av disse inntektene i alfabetisk rekkefølge.

Det som kan bli de største beløpene ut av er pensjonsinntekter og utleieinntekter i egen bolig. Pensjoner er skattefrie opp til et visst nivå, utleieinntekter er skattefritt så lenge man ikke leier ut mer enn halvparten av boligen.

Eksempler på skattefrie inntekter:

Slik kan et eksempel se ut der de samlede skattefrie inntektene er 409.000 kroner:

Inntektstype Inntekt
Pensjon 220 000
Utleie i egen bolig 120 000
Hobbyinntekt 4 000
Diverse småjobber privat 40 000
Diverse småjobber i as 5 000
Jobb i skattefri organisasjon 10 000
Hytteutleie 10 000
Samlet skattefri inntekt 409 000

Dette er de skattefrie inntektene:

 • Pensjon er skattefri så å lenge den ikke overstiger 2196.950 kroner i 2023).
 • Det er forutsatt at leieinntektene er på 10.000 kroner måneden. Dette er skattefritt så lenge dette beløpet er under halvparten av utleieverdien, som er den skattefrie delen.
 • 8 jobber á 5.000 kroner, grensen 6.000 kroner per oppdragsgiver
 • 5 småjobber á 1.000 kroner mot aksjeselskap (grense 1.000 kroner per as),
 • En jobb i en skattefri institusjon á 8.000 kroner, grensen er 8.000 kroner
 • Utleie av hytte med 10.000 kroner (lik skattefri grense).

For at denne pensjonisten ikke skal betale noe skatt, må formuen være under 1,7 millioner kroner (3,4 mill samlet hvis gift).

Les mer om skatt på pensjonsinntekt

Les mer om skattefrie småjobber

Les mer om skattefri utleie i egen bolig

Eksempel på lønnsmottaker med skattefrie inntekter

Eksemplet viser en lønnsmottaker med de samme utleieinntektene på hus og hytte. Her får lønnsmottakeren en del skattefrie goder fra bedriften, og har samtidig to barn (under 6 år) som det mottas barnetrygd for.

Summen av i dette eksemplet kommer opp i 222.000 kroner.

Inntektstype Inntekt
Utleie i egen bolig 144 000
Hytteutleie 10 000
Hobbyinntekt 4 000
Avis 8 000
Barnetrygd 40 000
Gave arbeidsgiver 5 000
Databriller 2 000
Datautstyr utlånt 2 000
Massasje arbeidsplass 2 000
Mobiltelefon og bredbånd 5 000
Samlet skattefri inntekt 222 000

Dette er de skattefrie inntektene

De skattefrie inntektene kan deles inn i flere inntektstyper:

 • Arbeidsinntekter
 • Pensjoner
 • Fordeler i jobben (frynsegoder) som ikke blir skattlagt
 • Inntekter som ellers skulle vært beskattet som kapitalinntekt
 • Erstatninger
 • Trygdeytelser

Arbeid etter megling

Arbeid som utføres i forbindelse med skadevolders arbeid for skadelidte er skattefritt, utført etter skriftlig avtale inngått ved megling i konfliktråd

Arbeid på eget hus

Verdien av skatteyters og hans husstands arbeid på egen bolig eller hytte er ikke skattepliktig inntekt så lenge arbeidet foregår i skatteyters vanlige fritid.

Tar du deg fri i ordinær arbeidstid for å jobbe på eget hus, er dette skattepliktig. Denne inntekten regnes ikke som personinntekt, og beskattes ikke med mer enn 22 prosent.

Arbeidsvederlag under beløpsgrense

Se under Lønn.

Arbeidstøy og uniform

Fri uniform eller arbeidstøy regnes ikke som skattepliktig inntekt hvis dette regnes som uegnet til privat bruk. Dette er typisk klær for spesielle forhold som verne- og vareklær.

Avis

Fordel ved privat tilgang til en eller flere aviser eller nyhetstjenester dekket av arbeidsgiver, skal ikke regnes som skattepliktig inntekt når det foreligger tjenestlig behov for til å disponere tjenesten. Med nyhetstjeneste menes tjeneste som er fritatt for merverdiavgift.

Barnebidrag

Barnebidrag er skattefritt (heller ikke fradragsberettiget). Det er flere år siden dette ble skattlagt.

Barnetrygd

Barnetrygd er skattefri inntekt. Barnetrygden er 1054 kroner per måned per barn. I tillegg er det 600 kroner per barn under 6 år per måned.

Les mer om barnetrygd.

Bedriftshytte

Hytte som står til disposisjon for de ansatte er skattefri. Kravet er at alle ansatte kan leie/låne hytta. Dersom bedriften har færre enn 10 ansatte kan det tenkes at skattekontoret mener hytta er som privat å regne og avviser krav om fritak for skatt.

Bedriftshelsetjeneste

Helsetiltak i form av bedriftshelsetjeneste er skattefritt.

Boligsalg

Gevinst ved salg av bolig er skattefritt hvis du har bodd i der i minst 12 av de siste 24 månedene.

Les mer her: «Gevinst/tap ved salg».

Boligutleie

Hvis du leier ut mindre enn halvparten av utleieverdien, er dette skattefritt. Leier du ut mer, vil overskuddet av dette bli beskattet med 22 prosent.

Les mer om utleie i egen bolig.

Bostøtte

Bostøtte fra Husbanken er ikke skattepliktig inntekt. Les mer om bostøtte.

Briller

Lesebriller kan arbeidsgiver dekke skattefritt. Brillene har fått navnet databriller, men er altså helt vanlige lesebriller som behøves ved arbeid foran PC.

Datautstyr utlånt fra arbeidsgiver

Dette er ikke skattepliktig så lenge det begrunnes med tjenestlig behov. PC, nettbrett, samt datautstyr innebefatter også utstyr som henger sammen med en PC er skattefritt.

Dimmepenger, forsørgertillegg etc

Dimisjonsgodtgjørelse etter endt militærtjeneste er skattefri inntekt. Det samme gjelder forsørgertillegg og utdanningsbonus i Forsvaret.

Engangsstønad ved fødsel eller adopsjon

Stønaden er 90.300 kroner, og er skattefri.

Etterlønn ved dødsfall

Lønn som blir utbetalt etter at dødsfallet inntraff er bare skattepliktig for den delen som går over 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Etterpensjon ved dødsfall

Lønn som blir utbetalt etter at dødsfallet inntraff er bare skattepliktig for den delen som går over 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Firmabil

Firmabil er ikke skattefritt, men kan likevel gi deg billige bilhold. Firmabilen beskattes sjablonmessig og tillegges din lønnsinntekt. Likevel gir firmabil et noe billigere bilhold enn å eie privat, særlig gjelder dette dersom du bruker firmabilen mye privat. Slik sett man si at det er en viss skattefri gevinst.

Les mer om firmabil.

Firmatur

Seminarer er alltid skattefrie. Det samme gjelder faktisk hyggetur uten faglig innhold. Kravet er at alle eller en stor gruppe av de ansatte er med. Maksimalt to overnattinger på hotell, også familien kan være med uten å utløse skatt.

Fellesarrangementer som en tur på teateret, fotballkamp, operaen, etc, er skattepliktige velferdstiltak. Sesongkort til de ansette er trolig også det.

Flytteutgifter

Ved flytting på grunn av ny jobb, kan arbeidsgiver dekke flyttekostnadene skattefritt. Det gjelder både flyttebilen, bruk av flyttefolk, reiseutgifter, mat og overnatting i forbindelse med flyttingen.

Gaver

Gaver i ansettelsesforhold er skattepliktige over et visst beløp. Men det finnes også en del unntak i forbindelse med runde fødselsdager og runde jubileumsår for bedriften.

Les mer om gaver: «Gaver i ansettelsesforhold»

Gevinst i Lotto, Norsk Tipping etc

I utgangspunkter er gevinster skattepliktige, men det er en rekke unntak. Nedenfor har vi listet opp unntakene:

Gevinster fra følgende spill og trekninger er skattefrie:

 • spill arrangert av Norsk Tipping AS
 • totalisatorspill omfattet av totalisatorloven
 • utlodning etter lotteriloven,
 • pengespill og lotterier i et annet EØS-land som tilsvarer spill eller lotterier som lovlig tilbys i Norge, og som er underlagt offentlig tilsyn og kontroll i hjemlandet.
 • offentlig tilgjengelige tiltak arrangert av massemedier

Andre tilfeldige gevinster ved innenlandske eller utenlandske spill, konkurranser, lotterier ol er skattefrie når verdien av hver enkelt gevinst er 10.000 kroner eller mindre. Overstiger gevinsten 10.000 kroner er hele gevinsten skattepliktig, med mindre den er skattefri etter en av de andre bestemmelsene. Dette gjelder selv om gevinsten skal fordeles på flere skattytere, slik at den for hver enkelt ikke overstiger 10.000 kroner. Skattefritaket gjelder selv om du mottar flere gevinster med verdi under 10.000 kroner i året.

Skattefritaket gjelder ikke når gevinsten må anses som vederlag for arbeid/virksomhet, fordi gevinsten har nær sammenheng med mottakerens utdanning, arbeid eller virksomhet.

Gjeldsettergivelse

Dette er ikke skattepliktig. Men hvis ettergivelsen av gjeld skjer i forbindelse med et arbeidsforhold, vil ettergivelsen normalt være skattepliktig.

Hvis ettergivelsen gis av noen du skal arve, vil denne ettergivelsen være arveavgiftspliktig.

Hjelpestønad

Hjelpestønad gis hvis du har et særskilt behov for pleie og tilsyn.

Les mer om hjelpestønad.

Helsestudio og bedriftsidrett

Fellestrening med de ansatte i helsestudio er skattefritt. Men individuell trening i helsestudio er skattepliktig. Egne trimrom på arbeidsplassen er alltid skattefritt. det samme gjelder innleide instruktører på arbeidsplassen. Tilskudd til bedriftsidrettslag er også skattefritt.

Hjemmekontor

Har du hjemmekontor i din egen bolig, kan relevante utgifter dekkes skattefritt av arbeidsgiver. Enten kan du motta 1.850 kroner per år skattefritt av arbeidsgiver eller du kan kontorets andel av boligens faktiske kostnader, som forsikring, vedlikehold utvendig, vedlikehold av kontoret, kommunale avgifter, strøm, etc. Dersom kontoret utgjør 5 prosent av boligens totale areal, kan du da få dekket fem prosent av boligutgiftene skattefritt. Men husk at det er arbeidsgiver som avgjør. Du har ikke krav på et frynsegode.

Hobbyvirksomhet

Inntekter som stammer fra hobbyvirksomhet er i hovedsak skattefrie. Dersom du tilvirker et produkt (for eksempel epler fra hagen) er det likevel et maksimumsbeløp på kr 4.000 som du kan tjene skattefritt.

Hytteutleie

Det er en skattefri del på 10.000 kroner for utleie av hytta. På det overskytende teller 85 prosent som inntekt, og skattlegges med en sats på 22 prosent.

Les mer om skatt på hytteutleie.

Innbo og løsøre - salg av

Gevinst ved salg av privat brukt løsøre er ikke skattepliktig inntekt.

Julebord

Julebordet er et skattefritt gode, inkludert de ansattes familie. Det samme gjelder julegave inntil 1.000 kroner i verdi. Se avsnittet «Gaver».

Kantine og annen mat/drikke

Rimelig mat i arbeidsplassens kantine er skattefritt såfremt de ansattes betaling dekker kostnadene til råvarene. Kaffe, te, melk og juice og frukt kan arbeidsgiveren tilby skattefritt.

Overtidsmat kan arbeidsgiver dekke skattefritt.

Kontantstøtte

Kontantstøtte er skattefritt. Full kontantstøtte er 7.500 kroner per måned for barn mellom 13 og 23 måneder.

Les mer om kontantstøtte her.

Kultur og ærespriser

Slike priser utdelt av stat, fylke eller kommune regnes ikke som inntekt. Ærespriser som deles ut innad i et firma, såvel et stort konsern, er skattepliktig.

Kunstnerlønn

Kunstnerlønn bevilget av Stortinget er skattefritt.

Livsforsikring/kapitalforsikring

Utbetaling av egen livsforsikring/kapitalforsikring fra forsikringsselskap ved død eller annet tidspunkt, er ikke skattepliktig inntekt.

Lønn - frikort

Hvis du ikke tjener mer enn 70.000 kroner samlet, vil denne inntekten være skattefri. Denne grensen blir kalt frikortgrensen.

Lønn under beløpsgrense

Det er flere typer lønnsinntekter (arbeidsvederlag) som er unntatt for beskatning. Et skille går mellom privatpersoner/bedrifter og såkalte skattefrie institusjoner. Utbetalingene fra skattefrie institusjoner kan være høyere.

Selskap til person: Når samlet lønnsutbetaling i et selskap til en person i løpet av et inntektsår ikke overstiger 1.000 kroner, kreves det ikke at beløpet blir lønnsinnberettet, og inntekten vil dermed være skattefri. Hvis beløpet er over 1.000 kroner, blir hele beløpet skattepliktig.

Private hjem: For private oppdrag i oppdragsgivers hjem er grensen 6.000 kroner. Les mer om dette her.

Boligsameier: Utbetaling til styremedlemmer i boligsameier er skattefritt hvis beløpet er under 1.000 kroner.

Foreninger og institusjoner: Utbetalinger fra skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner nevnt i Skatteloven § 2-30 er skattefritt hvis beløpet ikke er større enn 10.000 kroner i skatteåret.

Utgiftsgodtgjørelser: Trekkfrie utgiftsgodtgjørelse for dekning av merkostnaders ved et medlems innsats eller opptreden for sin organisasjon er skattefritt inntil 10.000 kroner. Det samme gjelder godtgjørelse til person i lønnet stilling i en organisasjon ved dekning til transport til og fra arrangementer hvor organisasjonen medvirker.

Massasje

Massasje kan redusere sykefraværet og er derfor skattefritt. Massasjen må utføres på arbeidsplassen av en profesjonell massør.

Menerstatning

Menerstatning og erstatning for skade av ikke-økonomisk art er skattefritt. Menerstatning ved yrkesskade er også skattefritt.

Mobiltelefon, telefon og bredbånd

Mobil, hustelefon og bredbånd beskattes delvis med en sjablonregel. Har du store utgifter som arbeidsgiver dekker, er dette et verdifullt frynsegode. Dekker arbeidsgiver en eller flere av disse kommunikasjonstjenestene, beskattes du utgiftene inntil 4.392 kroner totalt. Beløpet er det samme enten du få dekket en eller flere enheter og gjelder summert for alle, for eksempel både mobil og bredbånd. 

Inntektsføringen på 4.392 kommer på toppen av din lønnsinntekt uansett. Har du store utgifter som arbeidsgiver dekker, er telefon, mobil og bredbånd et attraktivt frynsegode. Eksempel: Arbeidsgiver dekker både mobil og bredbånd. det beløper seg til 9.500 kroner pr år. Du skal uansett skattet for en inntekt lik 4.392 kroner, mens det overskytende er skattefritt: 9.500-4.392 = 5.108 kroner skattefritt.

Parkering

Gratis parkering tilknyttet arbeidsplassen er fortsatt skattefritt.

Pensjoner

Lave pensjonsinntekter er skattefrie. For eksempel vil pensjonsinntekter på opp til 219.950 kroner i 2023 være skattefrie.

Les mer om skatt på pensjonsinntekter.

Personalrabatter

Du kan kjøpe bedriftens varer til sterkt nedsatt pris. En betingelse er at uttaket ikke overstiger det som ansees som et normalt forbruk.

Rente på lån fra arbeidsgiver

Ved billige lån fra arbeidsgiver, er renten skattefri inntil den såkalte normrenten.

Rente på lån fra arbeidsgiver - under 3/5-G

Hvis lånet fra arbeidsgiver er på under 3/5-G (66.866 kroner), kan dette gis rentefritt så lenge dette nedbetales på ett år.

Renter ved tilbakebetaling av skatt

Renter ved tilbakebetaling av skatt er skattefrie.

Røykeavvenningskurs

Skattefritt å la arbeidsgiveren forsøke å få deg røykfri.

Skadeerstatning

Skadeerstatning er skattefri dersom det er en utgiftserstatning. Dersom det er en erstatning for allerede tapt arbeidsfortjeneste er den i hovedsak skattepliktig.

Erstatning for fremtidig tapt ervervsevne er skattefritt hvis den utbetales som et engangsbeløp. Erstatning for tidligere tapt arbeidsfortjeneste er skattepliktig.

Sosialhjelp

Bidrag til sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester er ikke skattepliktig.

Stipender

Reisestipend er skattefritt så fremt beløpet går til dekning av reisekostnadene.

Arbeidsstipend er i hovedsak skattepliktig inntekt når de har tilknytning til et arbeidsforhold. Utgifter som er påløpt ved gjennomføringen av stipendets formål kommer da til fradrag.

Studielån - nedskriving

Arbeidstaker som jobber i Finnmark eller noen utvalgte kommuner i Troms, får avskrevet studielånet med 10 prosent i året. Maksimalt årlig beløp er 25.000 kroner. Dette er ikke skattepliktig inntekt. Det samme gjelder for annen ettergivelse, for eksempel ettergivelse på grunn av særlig langt studie.

Stønad til barnetilsyn

Som enslig mor eller far kan du ha rett til å motta skattefri stønad til barnetilsyn, slik at du kan jobbe, studere eller søke jobber.

Les mer om stønad til barnetilsyn.

Stønad til bedring av funksjonsevnen i arbeidsliv eller i dagligliv

Som funksjonshemmet er det en rekke stønader som man etter folketrygdloven har krav på. Dette kan være ting som bil, førerhund, tolkehjelp osv. Alt dette er skattefritt.

Utdanning i arbeidsforhold

Etterutdanning er frynsegodet med størst verdi. Du kan få utdanning betalt av arbeidsgiver så lenge visse kriterier er oppfylt.

For å få utdanningen skattefritt er det et krav at arbeidsgiver må kunne dra nytte utdanningen din. Utdanningen kan skje både eksternt og internt. Den kan også foregå i utlandet.

Skattefritaket omfatter dekning av kostnader som undervisning, eksamensavgift, skolebøker og annet materiell som er knyttet direkte til utdanningen. Det kan også dekkes reise og merkostnader til opphold utenfor hjemmet, dette inkluderer også hjemreiser.

Les mer om utdanning i arbeidsforhold her.

Valuta

Gevinst ved salg av reisevaluta er ikke skattepliktig (tap ikke fradragsberettiget).

Årsavgift, betalingskort

Reiser du mye i jobben, kan arbeidsgiver dekke årsavgiften skattefritt.

 

Les mer om skatt:

38 tips som kan kutte skatten din

Alt om skattemeldingen

Se Smarte Penger temaområde for skatt

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2022.

Pensjonsskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.

30 skattekalkulatorer på Smarte Penger