Vær sikker på at du får med deg alle fradragene du har rett til i skattemeldingen i 2018.

Denne oversikten viser postene der du kan gjøre lønnsomme endringer i årets skattemelding. Oversikten er alfabetisk satt opp, med tilhørende post i parentes.

Dersom du er sikker på at du ikke trenger å endre noe, og at alle fradrag er med, trenger du ikke å levere skattemeldingen. Men for mange vil det være penger å spare på å sikre at alle fradrag du har rett på, er oppført.

Et manglende fradrag koster deg 230 kroner per tusenlapp i 2018.

Les også:

Alt du trenger til skattemeldingen

Sjekk dette i skattemeldingen

Her er de 38 beste tipsene i alfabetisk rekkefølge:

1. Advokathjelp (post 3.3.7)

Utgifter til advokater som har sammenheng med å sikre, vedlikeholde eller erverve skattepliktig inntekt kan trekkes fra.

Hvis utgiftene har sammenheng med lønnsinntekt, inngår det i minstefradraget. For å få effekt av dette fradraget må summen av de virkelige utgiftene være større enn standard minstefradrag på 97.610 kroner.

2. Aksjehandel (post 3.3.7)

Husk også på å føre opp fradrag som du har i forbindelse med kjøp og salg av aksjer. Dette kan være aviser, tidsskrifter, spesielle abonnementer og rådgivningstjenester.

For å ha rett til fradrag må det være et visst nivå på aksjehandelen. Fradragene må til en viss grad henge sammen med dette aktivitetsnivået.

Les mer om hva du har fradragsrett for.

3. Aksjetap (post 3.3.8)

Det er ikke alle aksjeomsetninger du får forhåndsutfylt. Dette gjelder blant annet utenlandske aksjer (som også kan være notert på Oslo Børs). Du må selv sørge for å føre opp disse aksjene.

Les mer om aksjebeskatning.

4. Avis (post 2.1)

Fri avis blir ofte feilaktig ført opp i lønns. Hvis du har ekstra informasjonsbehov i jobben din, kan du få dekket én eller flere aviser på jobben uten at fordelen skal beskattes. Å ha et ekstra informasjonsbehov kan, med rette, svært mange hevde å ha. Hvis du betaler for en avis selv, skal du da ikke fordelsbeskattes for avis i jobben. Hvis du ikke betaler for noen selv, skal du ikke fordelsbeskattes for mer enn én.

Husk på å betale den billigste avisen selv (eller skattlegges for), det gir den laveste fordelsbeskatningen.

5. Bankboks/VPS (post 3.3.7)

Hvis du oppbevarer inntektsgivende papirer i bankboks, kan du trekke fra utgiften til dette. Mer aktuelt er det at du kan trekke fra årsavgiften du eventuelt har på VPS-kontoen.

6. Barnepass (post 3.2.10)

Både private og kommunale barnehager har plikt til å sende inn opplysninger, men pass likevel på at det er kommet med og er korrekt.

Det er også fradragsrett for dagmammaer, au pair og barnevakt som du må passe på å fylle inn selv.

Fradraget er på inntil 25.000 kroner for ett barn, for påfølgende barn 15.000 kroner. Barnet kan maksimalt være 11 år ved utgangen av skatteåret for å ha rett til fradrag. Har du for eksempel to barn under 12 år, gir dette rett til 40.000 kroner i foreldrefradrag (25.000 + 15.000 kroner).

Du trenger ikke å betale for flere barn for å utnytte de maksimale satsene. Har dere to barn, kan det trekkes fra inntil 40.000 kroner, selv om det bare betales for ett barn.

Samboere med hvert sitt særkullsbarn kan begge trekke fra 25.000 kroner.

Les mer om foreldrefradrag.

7. Barnepass - fritidsordning (post 3.2.10)

Du kan også trekke fra kostnader til fritidsordning for barn i idrettsforeninger og lignende. For at dette skal godkjennes må tilbudet være rett etter skoletid, senest kl. 17.00. Det må være åpent for alle barn mellom 5 og 11 år. Kostnader til vanlige treningsaktiviteter i idrettslag senere enn dette klokkeslettet er ikke omfattet.

Dette skal innrapporteres av de som har en slik ordning. Men det er første året det er plikt til dette, slik at det større sjanse for at det blir manglende rapportering.

8. Barnepensjon (post 3.3.7)

Barn har krav på et særskilt inntektsfradrag når barnet mottar barnepensjon, samtidig som det har arbeidsinntekt. Størrelsen på fradraget er det minste av:

1. arbeidsinntekt minus det tilhørende minstefradraget, eller

2. barnepensjon minus det tilhørende minstefradraget

Fradragsbeløpet kan ikke bli høyere enn personfradraget, det vil si 54.750 kroner.

9. Bil (post 4.2.5)

Ofte er takseringsverdien lavere enn markedsverdien av bilen. Takseringsreglene oppgis i prosent av nybilpris. Velg det laveste av takseringsreglene, og hva du mener bilen er verdt.

Skalaen er slik:

Årsmodell % av nypris
2018 75%
2017 65%
2016 55%
2015 45%
2014 40%
2013 30%
2012 20%
2011-2001 15%
2000-1988 1.000 kroner
1987 og tidligere individuelt

Biler som er 30 år eller eldre (veteranbiler) settes opp med en verdi lik antatt salgsverdi.

10. Blader (post 2.1)

Fagbladet som du mottar på jobbadressen skal du ikke skattes for. Sendes de privat er de skattepliktige. Sjekk at du ikke har blitt fordelsbeskattet for de du mottar på jobben. Sørg eventuelt for at du omadresserer dem til jobben.

11. Bolig (post 4.3.2)

Formuesverdien av boligen din skal ikke overstige 30 prosent av markedsverdien. Hvis den er det, send inn en klage.

Dette har kun betydning for formuesskatten. Hvis du ikke har positiv formue vil ikke dette ha noen praktisk betydning.

Les mer om boliger og fastsettelse av formuesverdi

Boligsalg ved arv (post 3.3.6)

Hvis du selger en arvet bolig kan du trekke fra alle salgskostnader når boligen blir solgt. Det gjelder også når du selger boligen for det samme som inngangsverdien. Typisk når du selger en bolig arvet bolig rett etter at du har arvet den. 

12. Boligsameie/borettslag (postene 4.8.2, 4.3.1 og 3.3.4)

Sjekk at du har fått med deg din andel av fellesgjeld, formue og renter.

13. Bompenger (post 3.2.8)

Dette er bare fradragsberettiget hvis bilbruken sørger for at reisetiden blir minst to timer kortere tur-retur.. De samlede utgiftene må være på over 3.300 kroner for å kunne trekke dem fra. Dette inngår i det samlede reisefradraget.

Les mer om reisefradraget.

14. Enslig forsørger (post 3.5.5)

Enslige forsørgere som har utvidet barnetrygd skal ha et fradrag på 51.804 kroner.

Dette fradraget er forhåndsutfylt i skattemeldingen. Hvis dette mangler må du kontakte NAV for å rette dette opp, da du ikke kan endre dette tallet selv.

Vær spesielt oppmerksom første året du bli enslig forsørger. Det er mest sannsynlig at det kan være en feil det første året. Du får et fradrag på 4.317 kroner per måned. Har du rett til halvt særfradrag er det 2.159 kroner per måned.

15. Fagforening (post 3.2.11)

Ikke glem å føre opp fagforeningskontingenten. Hvis ikke denne blir trukket i lønnen, må du selv huske på å føre opp fradraget. Du kan trekke fra opp til 3.850 kroner i fagforeningskontingent.

16. Firmabil (post 2.1.1)

Sjekk at du bare beskattes for riktig antall måneder hvis du bare har hatt firmabil i deler av 2018.

Hvis bilen var over tre år ved inngangen til 2018, skal grunnlaget reduseres med 25 prosent.

Kjører du over 40.000 km i yrket, skal grunnlaget også reduseres med 25 prosent.

El-bil gir en reduksjon i grunnlaget på 40 prosent.

Les mer om firmabil.

17. Gaver (post 3.3.7)

Gaver til visse frivillige organisasjoner er fradragsberettiget, så lenge gaven er over 500 kroner. Maksimalt beløp er 40.000 kroner.

Det er også et vilkår at gavemottageren har sendt inn melding til Skattedirektoratet, den skal dermed stå i skattemeldingen. Har du ikke mottatt noen kvittering, må du kontakte gavemottageren. For at en gave skal være fradragsberettiget må du ha fått en kvittering fra gavemottageren.

Listen over godkjente gavemottagere finner du her.

18. Gave/Tilskudd til vitenskapelig forskning (post 3.3.7)

Tilskudd til forskningsrelaterte institusjoner er også fradragsberettiget. Det er ingen nedre grense. For tilskudd over 10.000 kroner er fradraget begrenset til 10 prosent av gaveyters alminnelig inntekt. Du må legge ved kvittering som dokumentasjon.

Liste over godkjente institusjoner finner du på her.

19. Kreditfradrag (fyll ut skjema RF-1147)

Hvis du har inntekter fra utlandet som lønn, utbytte eller renteinntekter som du har betalt skatt av kan du kreve fradrag for skatten du har betalt i utlandet. Kreditfradraget kan bare trekkes fra i skatt som du betaler i Norge, dette for å unngå dobbeltbeskatning.

20. Lønnsinntekter (post 2.1)

Inntekter som ikke overstiger 1.000 kroner skal ikke føres opp, selv om du har fått lønns- og trekkoppgave på den. Hele beløpet er skattepliktig når inntekten går over grensen. Tjener du for eksempel 1.001 kroner, blir dermed hele beløpet skattlagt.

For arbeid utført i hjemmet og for skattefrie organisasjoner er denne grensen 6.000 kroner.

21. Lønnsinntekter som er feil (post 2.1)

Sjekk at lønns- og trekkoppgaven er korrekt. Det kan for eksempel være feil tall for lønn, eller at noe som skulle vært skattefritt er ført som lønn.

22. Pendling (post 3.2.7 og 3.2.9)

Har du pendlerstatus (du må overnatte et annet sted enn hjemme på grunn av jobb) kan du ha rett på høye fradrag. Det er tre poster du har mulighet for å trekke fra. Dette er kost (etter standardsatser), losji (dokumenterte utgifter) og reisekostnader (innenfor det vanlige reisefradraget).

For 2018 er det ikke lenger mulighet til å trekke fra kostutgifter hvis det er kokemuligheter på brakka.

Her er et eksempel på kostnader du kan føre opp hvis du bor på brakke ute og med kokemulighet.

Eksempel uten kokemulighet
Post Forutsetning Beløp
Kost 240 døgn * 159 38 160
Losji 6.000 * 12 måneder 72 000
Reise til hjemsted 21.000 km * 1,56 kr 10 760
Totalt fradrag 120 920
Skattebesparelse 27 812
Eksempel med kokemulighet
Post Forutsetning Beløp
Kost 240 døgn * 0 0
Losji 6.000 * 12 måneder 72 000
Reise til hjemsted 21.000 km * 1,56 kr 10 410
Totalt fradrag 82 410
Skattebesparelse 18 954

For reise er det beløp utover 22.350 kroner som kan trekkes fra, dette er det tatt hensyn til.

Les mer om pendling.

23. Pendling (post 3.2.7 og 3.2.9)

Studenter kan få pendlerfradrag for jobb i sommerferien. For å få dette kan du ikke bo hjemme, men for eksempel jobbe i nærheten av der du studerer. Da har du muligheten til å trekke fra 159 kroner per dag i kostfradrag.

Pensjon fra utlandet (skjema RF-1147)

Du kan kreve skattefradrag (kreditfradrag) for den skatten som er betalt i utlandet. Pensjonsinntekten er forhåndsutfylt, og du betaler skatt til Norge. Men du må selv huske på å trekke fra den skatten du har betalt i utlandet.

24. Pensjonister og renteinntekter (post 3.1.1)

For gifte pensjonister, eller der den ene er har pensjonsinntekt, kan det lønne seg å overføre renteinntekter til den med lavest pensjon. Hvis den ene har en alminnelig inntekt (nettoinntekt) på under 193.250 vil det lønne seg å overføre kapitalinntekter til den med lav pensjon.

Les mer om skatt på pensjonsinntekter.

25. Pensjonister og renteutgifter (post 3.3.1)

For gifte pensjonister, eller der den ene er det, kan det lønne seg å overføre renteutgifter til den med høyest pensjon. Hvis den ene har en alminnelig inntekt (nettoinntekt) på under 193.250 vil det lønne seg å overføre renteutgifter til den med høy pensjon.

Les mer om skatt på pensjonsinntekter.

26. Personlig næringsdrivende og gift (post 1.6 og 2.7)

Hvis den som ikke er personlig næringsdrivende har lavere inntekt enn den næringsdrivende, og har deltatt i driften, kan det lønne seg å føre over en del av overskuddet. Dette har betydning hvis marginalskatten er ulik.

Hvis den næringsdrivende for eksempel har et overskudd som gjør at det ligger godt over 3. trinn i trinnskatten, vil det lønne seg å overføre en del av overskuddet til den andre (men det må ha vært et reelt arbeid som ligger bak). Du betaler trinnskatt med 12,4 prosent fra 598.050 kroner i 2018. På trinnet under er satsen 3,3 prosent. Hvis ektefellen ligger på trinn 2 og det kan overføres 100.000 kroner gir dette en skattebesparelse på 9.100 kroner.

Det er flere trinn på denne skalaen, som gjør at det kan lønne seg å overføre på andre nivåer. Les mer om trinnskatten.

Les mer om marginalskatt.

27. Refinansiering (Post 3.3.1)

Alle kostnader i forbindelse med bytte av långiver for å få lavere rente er fradragsberettiget. Behandlings- og depotgebyr er fradragsberettiget uansett, men ved refinansiering er det flere kostnader du kan trekke fra. Du kan trekke fra både tinglysingsgebyret, og takstkostnad i forbindelse med refinansieringen.

Se også Refinansieringskalkulatoren.

28. Reise mellom hjem og fast arbeidssted (post 3.2.8)

Pass på at du har fått med deg reisefradraget for reiser mellom hjem og arbeid. Men du må ha en reiseavstand på 31 km før du får et reisefradrag som du kan trekke fra. Du får bare trekke fra beregnede reisekostnader som er over 22.350 kroner.

Satsen er 1,56 kroner per kilometer, uavhengig av hvordan du kommer deg på jobb.

Les mer om reisefradrag.

29. Renter - private lån (post 3.3.1)

Renter av private lån er også fradragsberettiget, husk på å føre opp dette som fradrag. Den store mengden av denne typen lån er mellom foreldre og barn. Baksiden av medaljen er at foreldre må inntektsføre renteinntektene, slik at familiemessig nuller dette seg ut.

30. Renter - fordeling av dem (post 3.3.1)

Normalt spiller det ingen rolle hvem som trekker fra rentene. Effekten av et rentefradrag er uansett 23 prosent.

Hvis den ene parten har lav inntekt kan det lønne seg å fordele fradraget annerledes. Har den ene har en netto inntekt (alminnelig inntekt) på under 54.750 kroner, eller at fradraget gjør at nettoinntekten kommer under dette, lønner det seg å føre rentefradraget på den annen part. Grunnen er at det automatisk gis et personfradrag på 54.750 kroner, slik at en nettoinntekt på null i praksis er dette beløpet.

31. Renter samboere (post 3.3.1)

Hvis den ene ikke har inntekt, eller svært lav inntekt (for eksempel blitt student igjen) kan det hende at det ikke lønner seg med 50/50 fordeling av rentefradraget. Når samboeren får en netto inntekt (inntekt etter fradrag) på under 54.750 kroner får ikke fradrag noen effekt lenger. Skriv da en samboeravtale som sier at samboeren med inntekt skal betale alle rentene. Skriv inn dette i feltet for tilleggsopplysninger.

Les mer om fordeling av inntekt og fradrag.

32. Renter og jobb (post 2.1 og 3.3.1)

Du må selv huske på å føre opp renter du har betalt til arbeidsgiver. Hvis du har et smålån i jobben, skal du ikke fordelsbeskattes hvis du ikke betaler renter på det lånet. Et smålån kan maksimalt være på 3/5-dels G (58.130 kroner). Sjekk at rentefordelen av dette ikke er påført i lønns- og trekkoppgaven.

Har du et «vanlig» lån der du betaler en rente som ligger under normrenten, blir du fordelsbeskattet. Skattefordelen er forskjellen mellom renten du betaler og normrenten. I 2018 var normrenten slik:

Periode 2018
Januar og februar 2,20%
Mars og april 2,20%
Mai og juni 2,20%
Juli og august 2,10%
September og oktober 2,10%
November og desember 2,10%
Gjennomsnitt 2,15%

Hvis du har fått et slikt påslag, har du også rett til å trekke fra som renteutgift det samme som du har fått i påslag.

35. Telefoni (kommunikasjon) (post 2.1)

Du skal nå beskattes for 4.392 kroner, uansett om du har én eller flere kommunikasjonstjenester betalt for deg. Dette gjelder for én av disse tjenestene - bredbånd, fasttelefon, IP-telefon eller mobiltelefon.

Les mer om denne skatten.

36. Underskudd til fremføring (post 3.3.11)

Hvis du har hatt en netto inntekt som er under null, kan du trekke fra dette neste år. Dette kan for eksempel oppstå ved tap på salg av aksjer.

37. Utenlandske arbeidstagere (post 3.3.7) 

Utenlandske arbeidstagere som er skattepliktige til Norge for lønnsinntekt uten å være bosatt her, kan kreve standardfradrag ved ligningen. Dette gjelder maksimalt i to år.

Fradraget er 10 prosent av brutto arbeidsinntekt (samme grunnlag som minstefradraget), maksimalt 40.000 kroner. Det er en rekke fradrag som til gjengjeld faller bort. Men viktige fradrag som personfradrag, minstefradrag, pensjonsordninger i arbeidsforhold og fagforeningskontingent beholdes. Standardfradraget på 10 prosent vil derfor som oftest være større enn de fradragene som mistes.

38. Valutatap (post 3.3.7)

Hvis du har tap på valutalån, må du selv huske på å føre det opp. Tapet er differansen mellom kursen ved opptaket, og kursen ved betaling, ganget med valutabeløpet.

 

Se også:

Her er en oversikt over hele temaet skatt på smartepenger.no.

Oversikt over alle skattekalkulatorer på smartepenger.no.

Skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og

Skatteberegning for lønnsmottakere 2018
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2019
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

Skatte og avgiftsberegning 2019
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.

Reisefradragskalkulator
Beregn hva du får i reisefradrag.