Dette er Utdanningsforbundets forsikringsavtaler.

Medlemmene kan tegne følgende forsikringer:

  • Obligatorisk forsikring med reservasjonsrett
  • Kollektiv avtale dødsfallsforsikring (livsforsikring)
  • Kollektiv avtale uføreforsikring
  • Kollektiv avtale barneforsikring
  • Kollektiv avtale innboforsikring
  • Kollektiv avtale reiseforsikring
  • Rabattavtale andre skadeforsikringer

Forsikringsavtalene er i Tryg Forsikring.

Obligatorisk forsikring

Grunnforsikringen følger i ut utgangspunktet medlemskapet, men du kan reservere deg mot den. Forsikringen består av tre deler:

Dødsfallsforsikring5G. Forsikringen gjelder til utgangen av det året den forsikrede fyller 70 år. Fra fylte 51 år vil forsikringssummen reduseres med 0,25 G frem til medlemmet blir 60 år. Forsikringssummen blir deretter 2,5G frem til opphørsalder.

Erstatning ved familiemedlems død: Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling på 0,5 G ved familiemedlems død.

Familieulykkesforsikring som gir 36 G. Forsikringssummen fordeles på antall familiemedlemmer, men aldri under 12G per familiemedlem.

Forsikringen koster 888 kroner per år.

Dødsfallsforsikring

Forsikringen kan tegnes på ulike beløp (5 G, 10 G, 15 G, 20 G, 25 G, og 30 G). Dødsfallsforsikringen varer til medlemmets fylte 70 år.

Dette er prisene for alle dekningene. Prisene er like for medlemmer og medforsikrede.

Dette er prisene for 2020:

5, 10 og 15 G
Alder 5G 10G 15 G
Tom 35 84 168 252
36 - 40 173 347 520
41 - 45 324 648 972
46 - 50 492 984 1 476
51 - 55 690 1 380 2 070
56 - 60 960 1 920 2 880
61 - 65 1 254 2 508 3 762
66 - 70 1 956 3 912 5 868
20, 25 og 30 G
Alder 20G 25G 30G
Tom 35 336 420 504
36 - 40 693 867 1 040
41 - 45 1 296 1 620 1 944
46 - 50 1 968 2 460 2 952
51 - 55 2 760 3 450 4 140
56 - 60 3 840 4 800 5 760
61 - 65 5 016 6 270 7 524
66 - 70 7 824 9 780 11 736

Uføreforsikring

Medlemmene kan velge mellom 5 G, 10 G, 15 G, 20 G, 25 G og 30 G i uføredekning. Uføreforsikringen gjelder til utgangen av det året den forsikrede fyller 60 år.

Et varig uførevedtak gir rett til utbetaling av forsikringssummen. Den utbetales også hvis man har vært sammenhengende minst 50 prosent arbeidsufør i 5 år, uavhengig av om NAV har fattet vedtak om varig uførepensjon.

Det kan gis to delutbetalinger ved vedtak og arbeidsavklaringspenger. Den første delutbetalingen vil bli utbetalt hvis man er minst 50 prosent arbeidsufør, og NAV har innvilget minst 50 prosent arbeidsavklaringspenger i to år. Delutbetalingen utgjør 10 prosent av forsikringssummen.

Får man vedtak om ytterligere to års arbeidsavklaringspenger, slik at man til sammen har fått vedtak om arbeidsavklaringspenger i fire år, utbetales en ny delutbetaling. Denne utgjør 20 prosent av forsikringssummen.

Når man har vært sammenhengende minst 50 prosent arbeidsufør i 5 år utbetales de resterende 70 prosent av forsikringssummen. Dette gjelder selv om NAV ikke har innvilget varig uførepensjon.

Dette er prisene for 2020:

5, 10, og 15 G
Alder 5G 10G 15G
Tom 35 828 1 656 2 484
36 - 40 1 194 2 388 3 582
41 - 45 1 788 3 576 5 364
46 - 50 2 616 5 232 7 848
51 - 55 3 372 6 744 10 116
56 – 59 4 350 8 700 13 050
20, 25, og 30 G
Alder 20G 25G 30G
Tom 35 3312 4 140 4 968
36 - 40 4776 5 970 7 164
41 - 45 7152 8 940 10 728
46 - 50 10464 13 080 15 696
51 - 55 13488 16 860 20 232
56 – 59 17400 21 750 26 100

Barneforsikring

Forsikring for medlemmers barn og barnebarn fra 3 måneder til utgangen av det året de fyller 26 år. Barnet må være medlem av Nordisk Folketrygd og mellom 3 måneder og 18 år når forsikringen bestilles.

Forsikringen koster 1.308 kroner per barn.

Les mer om barneforsikringen her.

Innboforsikring

Den kollektive innboforsikringen dekker tap og skade på privat innbo og løsøre inntil 3 millioner kroner per skadetilfelle. Forsikringen koster 1.020 kroner uavhengig av hvor du bor.

Les mer om innboforsikringen.

Reiseforsikring

Den kollektive reiseforsikringen kan kjøpes for en person eller hele familien. Forsikringen dekker reiser over hele verden i inntil tre måneder av gangen og har ingen egenandel ved skade.

Reiseforsikringen koster 1.296 kroner for familie, og 756 kroner for en person.

Les mer om reiseforsikringen.

Skadeforsikringer

Medlemmer i Utdanningsforbundet får en rabatt på 32 prosent, uavhengig av hvor mange forsikringer de har i Tryg. Normal rabatt er 10 prosent for én forsikring, 15 prosent for to, og 20 prosent rabatt for tre eller flere. I tillegg gis det 10 prosent nettrabatt. Totalt kan man dermed komme opp i 30 prosent.

Studentforsikring

Studentforsikringen inkluderer innbo- reise- ulykke- og uføreforsikring koster 996 kroner per år.

Innboforsikringen dekker vann-, brann- og naturskade og tyveri av innbo for inntil kr 500 000, og inkluderer tyveri av sykkel.

Reiseforsikringen dekker reiser med inntil 90 dagers reisevarighet, det er ingen egenandel.

Ulykkesforsikringen gir en utbetaling på inntil 500.000 kroner ved varig skader som følge av ulykke.

Uføreforsikringen har en forsikringssum på 5G (484.415 kroner. Den gir en delutbetaling ved vedtak om arbeidsavklaringspenger, og engangsutbetaling på hele forsikringssummen ved vedtak om minst 50 prosent varig arbeidsuførhet

 

Les mer om disse forsikringene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring