Dette er Utdanningsforbundets forsikringsavtaler.

Medlemmene kan tegne følgende forsikringer:

  • Obligatorisk forsikring med reservasjonsrett
  • Kollektiv avtale dødsfallsforsikring (livsforsikring)
  • Kollektiv avtale uføreforsikring
  • Kollektiv avtale barneforsikring
  • Kollektiv avtale innboforsikring
  • Kollektiv avtale reiseforsikring
  • Rabattavtale andre skadeforsikringer

Forsikringsavtalene er i Tryg Forsikring.

Obligatorisk forsikring

Grunnforsikringen følger i ut utgangspunktet medlemskapet, men du kan reservere deg mot den. Forsikringen består av tre deler:

Dødsfallsforsikring5G. Forsikringen gjelder til utgangen av det året den forsikrede fyller 70 år. Fra fylte 51 år vil forsikringssummen reduseres med 0,25 G frem til medlemmet blir 60 år. Forsikringssummen blir deretter 2,5G frem til opphørsalder.

Erstatning ved familiemedlems død: Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling på 0,5 G ved familiemedlems død.

Familieulykkesforsikring som gir 36 G. Forsikringssummen fordeles på antall familiemedlemmer, men aldri under 12G per familiemedlem.

Forsikringen koster 888 kroner per år.

Dødsfallsforsikring

Forsikringen kan tegnes på ulike beløp (5 G, 10 G, 15 G, 20 G, 25 G, og 30 G). Dødsfallsforsikringen varer til medlemmets fylte 70 år.

Dette er prisene for alle dekningene. Prisene er like for medlemmer og medforsikrede.

Dette er prisene for 2021:

5, 10 og 15 G
Alder 5G 10G 15 G
Tom 35 96 180 270
36 - 40 192 384 576
41 - 45 348 696 1 044
46 - 50 522 1 044 1 566
51 - 55 738 1 476 2 214
56 - 60 1 026 2 052 3 078
61 - 65 1 338 2 676 4 014
66 - 70 2 088 4 176 6 264
20, 25 og 30 G
Alder 20G 25G 30G
Tom 35 360 450 540
36 - 40 768 960 1 152
41 - 45 1 392 1 740 2 088
46 - 50 2 088 2 610 3 132
51 - 55 2 952 3 690 4 428
56 - 60 4 104 5 130 6 156
61 - 65 5 352 6 690 8 028
66 - 70 8 352 10 440 12 528

Uføreforsikring

Medlemmene kan velge mellom 5 G, 10 G, 15 G, 20 G, 25 G og 30 G i uføredekning. Uføreforsikringen gjelder til utgangen av det året den forsikrede fyller 60 år.

Et varig uførevedtak gir rett til utbetaling av forsikringssummen. Den utbetales også hvis man har vært sammenhengende minst 50 prosent arbeidsufør i 5 år, uavhengig av om NAV har fattet vedtak om varig uførepensjon.

Det kan gis to delutbetalinger ved vedtak og arbeidsavklaringspenger. Den første delutbetalingen vil bli utbetalt hvis man er minst 50 prosent arbeidsufør, og NAV har innvilget minst 50 prosent arbeidsavklaringspenger i to år. Delutbetalingen utgjør 10 prosent av forsikringssummen.

Får man vedtak om ytterligere to års arbeidsavklaringspenger, slik at man til sammen har fått vedtak om arbeidsavklaringspenger i fire år, utbetales en ny delutbetaling. Denne utgjør 20 prosent av forsikringssummen.

Når man har vært sammenhengende minst 50 prosent arbeidsufør i 5 år utbetales de resterende 70 prosent av forsikringssummen. Dette gjelder selv om NAV ikke har innvilget varig uførepensjon.

Dette er prisene for 2021:

5, 10, og 15 G
Alder 5G 10G 15G
Tom 35 936 1 860 2 790
36 - 40 1 344 2 676 4 014
41 - 45 2 004 4 008 6 012
46 - 50 2 940 5 880 8 820
51 - 55 3 786 7 572 11 358
56 – 59 4 884 9 768 14 652
20, 25, og 30 G
Alder 20G 25G 30G
Tom 35 3720 4 650 5 580
36 - 40 5352 6 690 8 028
41 - 45 8016 10 020 12 024
46 - 50 11760 14 700 17 640
51 - 55 15144 18 930 22 716
56 – 59 19536 24 420 29 304

Barneforsikring

Forsikring for medlemmers barn og barnebarn fra 3 måneder til utgangen av det året de fyller 26 år. Barnet må være medlem av Nordisk Folketrygd og mellom 3 måneder og 18 år når forsikringen bestilles.

Forsikringen koster 1.308 kroner per barn under 21 år. Fra 21 år koster den 1.608 kroner.

Les mer om barneforsikringen her.

Innboforsikring

Den kollektive innboforsikringen dekker tap og skade på privat innbo og løsøre inntil 3 millioner kroner per skadetilfelle. Forsikringen koster 1.152 kroner uavhengig av hvor du bor.

Les mer om innboforsikringen.

Reiseforsikring

Den kollektive reiseforsikringen kan kjøpes for en person eller hele familien. Forsikringen dekker reiser over hele verden i inntil tre måneder av gangen og har ingen egenandel ved skade.

Reiseforsikringen koster 1.320 kroner for familie, og 780 kroner for en person.

Les mer om reiseforsikringen.

Skadeforsikringer

Medlemmer i Utdanningsforbundet får en rabatt på 32 prosent, uavhengig av hvor mange forsikringer de har i Tryg. Normal rabatt er 10 prosent for én forsikring, 15 prosent for to, og 20 prosent rabatt for tre eller flere. I tillegg gis det 10 prosent nettrabatt. Totalt kan man dermed komme opp i 30 prosent.

Studentforsikring

Studentforsikringen inkluderer innbo- reise- ulykke- og uføreforsikring koster 996 kroner per år.

Innboforsikringen dekker vann-, brann- og naturskade og tyveri av innbo for inntil kr 500 000, og inkluderer tyveri av sykkel.

Reiseforsikringen dekker reiser med inntil 90 dagers reisevarighet, det er ingen egenandel.

Ulykkesforsikringen gir en utbetaling på inntil 500.000 kroner ved varig skader som følge av ulykke.

Uføreforsikringen har en forsikringssum på 5G (506.755 kroner. Den gir en delutbetaling ved vedtak om arbeidsavklaringspenger, og engangsutbetaling på hele forsikringssummen ved vedtak om minst 50 prosent varig arbeidsuførhet

 

Les mer om disse forsikringene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring