Dette er Utdanningsforbundets forsikringsavtaler.

Medlemmene kan tegne følgende forsikringer:

  • Obligatorisk forsikring med reservasjonsrett
  • Kollektiv avtale dødsfallsforsikring (livsforsikring)
  • Kollektiv avtale uføreforsikring
  • Kollektiv avtale barneforsikring
  • Kollektiv avtale innboforsikring
  • Kollektiv avtale reiseforsikring
  • Rabattavtale andre skadeforsikringer

Forsikringsavtalene er i Tryg Forsikring.

Obligatorisk forsikring

Grunnforsikringen følger i ut utgangspunktet medlemskapet, men du kan reservere deg mot den. Forsikringen består av tre deler:

Dødsfallsforsikring5G. Forsikringen gjelder til utgangen av det året den forsikrede fyller 70 år. Fra fylte 51 år vil forsikringssummen reduseres med 0,25 G frem til medlemmet blir 60 år. Forsikringssummen blir deretter 2,5G frem til opphørsalder.

Erstatning ved familiemedlems død: Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling på 0,5 G ved familiemedlems død.

Familieulykkesforsikring som gir 36G. Forsikringssummen fordeles på antall familiemedlemmer, men aldri under 12G per familiemedlem.

Forsikringen koster 888 kroner per år.

Dødsfallsforsikring

Forsikringen kan tegnes på ulike beløp (5 G, 10 G, 15 G, 20 G, 25 G, og 30 G). Dødsfallsforsikringen varer til medlemmets fylte 70 år.

Dette er prisene for alle dekningene. Prisene er like for medlemmer og medforsikrede.

5, 10 og 15 G
Alder 5G 10G 15G
Tom 35 108 204 312
36 - 40 216 420 636
41 - 45 372 744 1 116
46 - 50 564 1 116 1 680
51 - 55 792 1 572 2 364
56 - 60 1104 2 196 3 300
61 - 65 1 428 2 856 4 284
66 - 70 2 232 4 464 6 696
20, 25 og 30 G
Alder 20G 25G 30G
Tom 35 408 516 612
36 - 40 840 1 056 1 260
41 - 45 1 488 1 860 2 232
46 - 50 2 232 2 796 3 348
51 - 55 3 144 3 936 4 716
56 - 60 4 392 4 396 6 588
61 - 65 5 712 7 140 8 568
66 - 70 8 928 11 160 13 392

Uføreforsikring

Medlemmene kan velge mellom 5 G, 10 G, 15 G, 20 G, 25 G og 30 G i uføredekning. Uføreforsikringen gjelder til utgangen av det året den forsikrede fyller 60 år.

Et varig uførevedtak gir rett til utbetaling av forsikringssummen. Den utbetales også hvis man har vært sammenhengende minst 50 prosent arbeidsufør i 5 år, uavhengig av om NAV har fattet vedtak om varig uførepensjon.

Det kan gis to delutbetalinger ved vedtak og arbeidsavklaringspenger. Den første delutbetalingen vil bli utbetalt hvis man er minst 50 prosent arbeidsufør, og NAV har innvilget minst 50 prosent arbeidsavklaringspenger i to år. Delutbetalingen utgjør 10 prosent av forsikringssummen.

Får man vedtak om ytterligere to års arbeidsavklaringspenger, slik at man til sammen har fått vedtak om arbeidsavklaringspenger i fire år, utbetales en ny delutbetaling. Denne utgjør 20 prosent av forsikringssummen.

Når man har vært sammenhengende minst 50 prosent arbeidsufør i 5 år utbetales de resterende 70 prosent av forsikringssummen. Dette gjelder selv om NAV ikke har innvilget varig uførepensjon.

Dette er prisene for 2018:

5, 10, og 15 G
Alder 5G 10G 15G
Tom 35 648 1 296 1 944
36 - 40 936 1 872 2 808
41 - 45 1 404 2 796 4 200
46 - 50 2 052 4 092 6 144
51 - 55 2 640 5 280 7 920
56 – 59 3 408 6 804 10 212
20, 25, og 30 G
Alder 20G 25G 30G
Tom 35 2592 3 240 3 888
36 - 40 3744 4 680 5 616
41 - 45 5592 6 996 8 388
46 - 50 8184 10 236 12 276
51 - 55 10560 13 200 15 840
56 – 59 13608 17 016 20 412

Barneforsikring

Forsikring for medlemmers barn og barnebarn fra 3 måneder til utgangen av det året de fyller 26 år. Barnet må være medlem av Nordisk Folketrygd og mellom 3 måneder og 18 år når forsikringen bestilles.

Forsikringen koster 1.212 kroner per barn.

Les mer om barneforsikringen her.

Innboforsikring

Den kollektive innboforsikringen dekker tap og skade på privat innbo og løsøre inntil 2 millioner kroner per skadetilfelle. Ordinær egenandel er 2000 kroner.

Prisen avhenger av hvor du bor. Slik er prisene:

Sone 2 millioner Distrikt
Sone 1 1 476 Oslo
Sone 2 1 176 Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim
Sone 3 972 Resten av landet

Les mer om innboforsikringen.

Reiseforsikring

Den kollektive reiseforsikringen kan kjøpes for en person eller hele familien. Forsikringen dekker reiser over hele verden i inntil tre måneder av gangen og har ingen egenandel ved skade.

Reiseforsikringen koster 1.296 kroner for familie, og 756 kroner for en person.

Les mer om reiseforsikringen.

Skadeforsikringer

Medlemmer i Utdanningsforbundet får en rabatt på 32 prosent, uavhengig av hvor mange forsikringer d har i Tryg. Normal rabatt er 12 prosent for én forsikring, 17 prosent for fem eller flere. I tillegg gis det 10 prosent nettrabatt. Totalt kan man dermed komme opp i 27 prosent.

Studentforsikring

Studentforsikringen inkluderer innbo- reise- ulykke- og uføreforsikring koster 996 kroner per år.

Innboforsikringen dekker vann-, brann- og naturskade og tyveri av innbo for inntil kr 500 000, og inkluderer tyveri av sykkel.

Reiseforsikringen dekker reiser med inntil 90 dagers reisevarighet, det er ingen egenandel.

Ulykkesforsikringen gir en utbetaling på inntil 500.000 kroner ved varig skader som følge av ulykke.

Uføreforsikringen har en forsikringssum på 5G (462.880 kroner. Den gir en delutbetaling ved vedtak om arbeidsavklaringspenger, og engangsutbetaling på hele forsikringssummen ved vedtak om minst 50 prosent varig arbeidsuførhet

 

Les mer om disse forsikringene:

Dødsfallsforsikring

Uføreforsikringer

Barneforsikring

Behandlingsforsikring

Kritisk sykdom

Ulykkesforsikring

Innboforsikring

Reiseforsikring

Bilforsikring

Boligforsikring

Markedsoversikter:

Priser på boligforsikring

Priser på innboforsikring

Priser på bilforsikring

Priser reiseforsikring

Kalkulatorer:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle. Hva det beregnede behovet er for deg og eventuelle partner ser du nederst.

Fra Utdanningsforbundet

Les mer om forsikringene.