Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Norsk Sykepleierforbunds forsikringsavtaler.

Medlemmene har avtale om følgende forsikringer:

 • Obligatorisk forsikring
 • Kollektiv avtale livsforsikring
 • Kollektiv avtale uføreforsikring
 • Kollektiv avtale barneforsikring
 • Kollektiv avtale innboforsikring
 • Kollektiv avtale reiseforsikring
 • Rabattavtale skadeforsikring
 • Rabattavtale tannhelseforsikring

Alle forsikringene leveres av Fremtind Forsikring.

Obligatorisk forsikring

Forsikringsordningen er obligatorisk med reservasjonsrett og består av tre deler.

 • Livsforsikring for medlemmet med forsikringssum på 500.000 kroner. Varigheten er til 67 år.
 • Uførekapital som gir en engangsutbetaling dersom du som medlem blir minst 50 prosent varig arbeidsufør. Forsikringssummen er 80 prosent av dødsriskosummen. Maksimalt beløp til utbetaling blir da 400.000 kroner. Utbetalingens størrelse er avhengig av medlemmets alder på utbetalingstidspunktet. Beløpet trappes ned med to prosent hvert år etter fylte 25 år. Varigheten er til 60 år.
 • Familieulykkesforsikring - medisinsk invaliditet med total forsikringssum inntil kr 1.000.000. Denne dekker alle i familien ved medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade. Erstatningens størrelse er avhengig av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet.

Slik er dekningen for ulykkesforsikringen etter familiesammensetningen:

Familiesammensetning Beløp
1.Enslig medlem 1 000 000
2. Medlem med partner 500 000
Ektefelle/registrert partner/samboer    500 000
3. Medlem med partner og barn 300 000
Ektefelle/registrert partner/samboer  300 000
Barn 600 000
4. Medlem med barn 500 000
Barn 600 000

Premien i 2023 er 145 kroner i måneden (1.788 kroner i året).

Livsforsikring

Sykepleierforbundet har en kollektiv avtale der de kan velge mellom 11 G, 24 G, og 40 G i forsikringssum. Forsikringen opphører ved utgangen av året du fyller 70 år. Etter fylte 51 år avtrappes forsikringssummen med 0,4 G per år (0,8 G ved 22 G), og mellom 61 og 67 år avtrappes den ytterligere med 0,2 G per år (0,4 G ved 22 G).

Slik er prisene for medlem og medforsikret, på 11 G, 22 G, og 40G.

Forsikringssum 11 G
Alder Medlem Medforsikret
18–35 529 757
36–40 564 811
41–45 730 1 091
46–50 1 047 1 719
51–55 1 508 2 571
56–60 2 101 3 648
61-70 2 574 4 547
Forsikringssum 22 G
Alder Medlem Medforsikret
18–35 1 058 1 514
36–40 1 128 1 622
41–45 1 460 2 182
46–50 2 094 3 438
51–55 3 016 5 142
56–60 4 202 7 296
61-70 5 148 9 094
Forsikringssum 40 G
Alder Medlem Medforsikret
18–35 1 924 2 753
36–40 2 051 2 949
41–45 2 655 3 967
46–50 3 807 6 251
51–55 5 484 9 349
56–60 7 640 13 265
61-70 9 360 16 535

Uføreforsikring

Sykepleierforbundet har en kollektiv avtale der de kan velge mellom 11 G, 24 G, og 30 G i forsikringssum. Forsikringen opphører ved utgangen av året du fyller 70 år. Etter fylte 51 år avtrappes forsikringssummen med 0,4 G per år (0,8 G ved 22 G).

Forsikringen gir en engangsutbetaling når den forsikrede som følge av sykdom eller ulykke i forsikringstiden har vært minst 50 prosent arbeidsufør i minst 2 år sammenhengende.

Slik er prisene for medlem og medforsikret, på 11 G, 22 G, og 30 G.

Forsikringssum 11 G
Alder Medlem Medforsikret
20–35 2 116 1 425
36–40 3 563 2 499
41–45 5 708 3 896
46–50 9 528 6 690
51–55 14 413 10 462
56–59 19 840 15 044
Forsikringssum 22 G
Alder Medlem Medforsikret
20–35 4 232 2 850
36–40 7 126 4 998
41–45 11 416 7 792
46–50 19 056 13 380
51–55 28 826 20 924
56–59 39 680 30 088
Forsikringssum 30 G
Alder Medlem Medforsikret
20–35 5 771 3 886
36–40 9 717 6 815
41–45 15 567 10 625
46–50 25 985 18 245
51–55 39 308 28 533
56–59 54 109 41 029

Uførerente

Det kan velges mellom årlig forsikringssum på 1G (106.399 kroner) eller 2 G). Det er ingen avtrapping av forsikringssum.

Uførerenten kan kjøpes for både medlem og ektefelle/samboer, fra fylte 18 år til 55 år. For å kjøpe forsikringen er det et krav om at du kjøper eller allerede har uførekapitalforsikring på minst 11G.

Forsikringen utbetales etterskuddsvis i månedlige terminer hvis du i forsikringstiden har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av 12 måneder. Den utbetales inntil 4 år.

Pris for 1 G og 2 G:

Alder 1G 2G
20–35 726 1 452
36–40 1 363 2 726
41–45 2 349 4 698
46–50 4 395 8 790
51–55 8 856 17 712
56-60 7 464 14 928

Barneforsikring

Medlemmet kan kjøpe forsikringen for barn, barnebarn og oldebarn fra det er 3 måneder til det fyller 18 år. Forsikringen gjelder til barnet fyller 26 år. Prisen er 1.620 kroner per år.

Det kan kjøpes en tilleggsdekning som gir erstatning ved arbeidsuførhet. Pris for denne er 336 kroner per år. Dekningen er 500.000 kroner.

Det kan også bestilles en tilleggsdekning på uførepensjon som koster 1.620 kroner per år. Dekningen er 98.000 kroner per år frem til fylte 67 år.

Les mer om barneforsikringen.

Innboforsikring

Den kollektive innboforsikringen har en ubegrenset dekning. Årlig pris for 2023 er 1.236 kroner.

Les mer om forsikringen.

Reiseforsikring

NSF har en kollektiv avtale på reiseforsikring. Priser for 2023 er 1.524 kroner for familie og 912 kroner for én person.

Les mer om forsikringen.

 

Les mer om disse forsikringene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring