Dette er Norsk Sykepleierforbunds forsikringsavtaler.

Medlemmene har avtale om følgende forsikringer:

  • Obligatorisk forsikring
  • Kollektiv avtale dødsfallsforsikring
  • Kollektiv avtale uføreforsikring
  • Kollektiv avtale barneforsikring
  • Kollektiv avtale innboforsikring
  • Kollektiv avtale reiseforsikring
  • Rabattavtale skadeforsikring

Alle forsikringene leveres av DNB Livsforsikring og DNB Skadeforsikring.

Obligatorisk forsikring

Forsikringsordningen er obligatorisk med reservasjonsrett og består av tre deler.

  • Dødsrisikoforsikring for medlemmet med forsikringssum på 500.000 kroner. Varigheten er til 67 år.
  • Uførekapital som gir en engangsutbetaling dersom du som medlem blir minst 50 prosent varig arbeidsufør. Forsikringssummen er 80 prosent av dødsriskosummen. Maksimalt beløp til utbetaling blir da 400.000 kroner. Utbetalingens størrelse er avhengig av medlemmets alder på utbetalingstidspunktet. Beløpet trappes ned med to prosent hvert år etter fylte 25 år. Varigheten er til 60 år.
  • Familieulykkesforsikring - medisinsk invaliditet med total forsikringssum inntil kr 1.000.000. Denne dekker alle i familien ved medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade. Erstatningens størrelse er avhengig av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet.

Slik er dekningen for ulykkesforsikringen etter familiesammensetningen:

Familiesammensetning Beløp
1.Enslig medlem 1 000 000
2. Medlem med partner 500 000
Ektefelle/registrert partner/samboer    500 000
3. Medlem med partner og barn 300 000
Ektefelle/registrert partner/samboer  300 000
Barn 600 000
4. Medlem med barn 500 000
Barn 600 000

Premien i 2020 er 135 kroner i måneden (1.620 kroner i året).

Dødsfallsforsikring

Sykepleierforbundet har en kollektiv avtale der de kan velge mellom 11 G, 24 G, og 40 G i forsikringssum. Forsikringen opphører ved utgangen av året du fyller 70 år. Etter fylte 51 år avtrappes forsikringssummen med 0,4 G per år (0,8 G ved 22 G), og mellom 61 og 67 år avtrappes den ytterligere med 0,2 G per år (0,4 G ved 22 G).

Slik er prisene for medlem og medforsikret, på 11 G, 22 G, og 40G.

Forsikringssum 11 G
Alder Medlem Medforsikret
18–35 515 737
36–40 550 790
41–45 711 1 063
46–50 1 020 1 675
51–55 1 469 2 504
56–60 2 047 3 554
61-70 2 507 4 429
Forsikringssum 22 G
Alder Medlem Medforsikret
18–35 1 030 1 474
36–40 1 100 1 580
41–45 1 422 2 126
46–50 2 040 3 350
51–55 2 938 5 008
56–60 4 094 7 108
61-70 5 014 8 858
Forsikringssum 40 G
Alder Medlem Medforsikret
18–35 1 873 2 680
36–40 2 000 2 873
41–45 2 585 3 865
46–50 3 709 6 091
51–55 5 342 9 105
56–60 7 444 12 924
61-70 9 116 16 105

Uføreforsikring

Sykepleierforbundet har en kollektiv avtale der de kan velge mellom 11 G, 24 G, og 30 G i forsikringssum. Forsikringen opphører ved utgangen av året du fyller 70 år. Etter fylte 51 år avtrappes forsikringssummen med 0,4 G per år (0,8 G ved 22 G.

Forsikringen gir en engangsutbetaling når den forsikrede som følge av sykdom eller ulykke i forsikringstiden har vært minst 50 prosent arbeidsufør i minst 2 år sammenhengende.

Slik er prisene for medlem og medforsikret, på 11 G, 22 G, og 30 G.

Forsikringssum 11 G
Alder Medlem Medforsikret
20–35 1 559 1 049
36–40 2 624 1 839
41–45 4 203 2 869
46–50 7 016 4 926
51–55 10 613 7 703
56–59 14 608 11 077
Forsikringssum 22 G
Alder Medlem Medforsikret
20–35 3 118 2 098
36–40 5 248 3 678
41–45 8 406 5 738
46–50 14 032 9 852
51–55 21 226 15 406
56–59 29 216 22 154
Forsikringssum 30 G
Alder Medlem Medforsikret
20–35 4 252 2 861
36–40 7 156 5 015
41–45 11 463 7 825
46–50 19 135 13 435
51–55 28 945 21 008
56–59 39 840 30 210

Uførerente

Det kan velges mellom årlig forsikringssum på 1G (98.858 kroner) eller 2 G). Det er ingen avtrapping av forsikringssum.

Uførerenten kan kjøpes for både medlem og ektefelle/samboer, fra fylte 18 år til 55 år. For å kjøpe forsikringen er det et krav om at du kjøper eller allerede har uførekapitalforsikring på minst 11G.

Forsikringen utbetales etterskuddsvis i månedlige terminer hvis du i forsikringstiden har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av 12 måneder.

Pris for 1G og 2 G:

Alder 1G 2G
20–35 637 1 274
36–40 1 197 2 394
41–45 2 063 4 126
46–50 3 860 7 720
51–55 7 777 15 554

Barneforsikring

Medlemmet kan kjøpe forsikringen for barn, barnebarn og oldebarn fra det er 3 måneder til det fyller 18 år. Forsikringen gjelder til barnet fyller 26 år. Prisen er 1.428 kroner per år.

Det kan kjøpes en tilleggsdekning som gir erstatning ved arbeidsuførhet. Pris for denne er 300 kroner per år. Dekningen er 500.000 kroner.

Det kan også bestilles en tilleggsdekning på uførepensjon  som koster 1.476 kroner per år. Dekningen er 98.000 kroner per år frem til fylte 67 år.

Les mer om barneforsikringen.

Innboforsikring

Den kollektive innboforsikringen dekker inntil 2,5 millioner kroner. Årlig pris for 2020 er 1392 kroner.

Les mer om forsikringen.

Reiseforsikring

NSF har en kollektiv avtale på reiseforsikring. Priser for 2020 er 1.548 kroner for familie og 996 kroner for én person.

Les mer om forsikringen.

Tannhelseforsikring

Medlemmene kan velge mellom tre dekningsnivåer på tannhelseforsikringen. Den kan årlig dekke 10.000 til 40.000 kroner.

Det er 500 kroner i egenandel.

Priser for 2020:

Nivå Sum Pris
Sølv 10 000 826
Gull 20 000 1 826
Platina 40 000 2 458

Les mer om tannhelseforsikringen.

 

Les mer om disse forsikringene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring