Dette er Norsk Sykepleierforbunds forsikringsavtaler.

Medlemmene har avtale om følgende forsikringer:

  • Obligatorisk forsikring
  • Kollektiv avtale dødsfallsforsikring
  • Kollektiv avtale uføreforsikring
  • Kollektiv avtale barneforsikring
  • Kollektiv avtale innboforsikring
  • Kollektiv avtale reiseforsikring
  • Rabattavtale skadeforsikring

Alle forsikringene leveres av Fremtind Forsikring.

Obligatorisk forsikring

Forsikringsordningen er obligatorisk med reservasjonsrett og består av tre deler.

  • Dødsrisikoforsikring for medlemmet med forsikringssum på 500.000 kroner. Varigheten er til 67 år.
  • Uførekapital som gir en engangsutbetaling dersom du som medlem blir minst 50 prosent varig arbeidsufør. Forsikringssummen er 80 prosent av dødsriskosummen. Maksimalt beløp til utbetaling blir da 400.000 kroner. Utbetalingens størrelse er avhengig av medlemmets alder på utbetalingstidspunktet. Beløpet trappes ned med to prosent hvert år etter fylte 25 år. Varigheten er til 60 år.
  • Familieulykkesforsikring - medisinsk invaliditet med total forsikringssum inntil kr 1.000.000. Denne dekker alle i familien ved medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade. Erstatningens størrelse er avhengig av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet.

Slik er dekningen for ulykkesforsikringen etter familiesammensetningen:

Familiesammensetning Beløp
1.Enslig medlem 1 000 000
2. Medlem med partner 500 000
Ektefelle/registrert partner/samboer    500 000
3. Medlem med partner og barn 300 000
Ektefelle/registrert partner/samboer  300 000
Barn 600 000
4. Medlem med barn 500 000
Barn 600 000

Premien i 2021 er 143 kroner i måneden (1.716 kroner i året).

Dødsfallsforsikring

Sykepleierforbundet har en kollektiv avtale der de kan velge mellom 11 G, 24 G, og 40 G i forsikringssum. Forsikringen opphører ved utgangen av året du fyller 70 år. Etter fylte 51 år avtrappes forsikringssummen med 0,4 G per år (0,8 G ved 22 G), og mellom 61 og 67 år avtrappes den ytterligere med 0,2 G per år (0,4 G ved 22 G).

Slik er prisene for medlem og medforsikret, på 11 G, 22 G, og 40G.

Forsikringssum 11 G
Alder Medlem Medforsikret
18–35 523 748
36–40 558 802
41–45 722 1 079
46–50 1 035 1 700
51–55 1 491 2 542
56–60 2 078 3 607
61-70 2 545 4 495
Forsikringssum 22 G
Alder Medlem Medforsikret
18–35 1 046 1 496
36–40 1 116 1 604
41–45 1 444 2 158
46–50 2 070 3 400
51–55 2 982 5 084
56–60 4 156 7 214
61-70 5 090 8 990
Forsikringssum 40 G
Alder Medlem Medforsikret
18–35 1 902 2 720
36–40 2 029 2 916
41–45 2 625 3 924
46–50 3 764 6 182
51–55 5 422 9 244
56–60 7 556 13 116
61-70 9 255 16 345

Uføreforsikring

Sykepleierforbundet har en kollektiv avtale der de kan velge mellom 11 G, 24 G, og 30 G i forsikringssum. Forsikringen opphører ved utgangen av året du fyller 70 år. Etter fylte 51 år avtrappes forsikringssummen med 0,4 G per år (0,8 G ved 22 G).

Forsikringen gir en engangsutbetaling når den forsikrede som følge av sykdom eller ulykke i forsikringstiden har vært minst 50 prosent arbeidsufør i minst 2 år sammenhengende.

Slik er prisene for medlem og medforsikret, på 11 G, 22 G, og 30 G.

Forsikringssum 11 G
Alder Medlem Medforsikret
20–35 1 582 1 065
36–40 2 663 1 867
41–45 4 266 2 912
46–50 7 121 5 000
51–55 10 772 7 819
56–59 14 827 11 243
Forsikringssum 22 G
Alder Medlem Medforsikret
20–35 3 164 2 130
36–40 5 326 3 734
41–45 8 532 5 824
46–50 14 242 10 000
51–55 21 544 15 638
56–59 29 654 22 486
Forsikringssum 30 G
Alder Medlem Medforsikret
20–35 4 315 2 905
36–40 7 263 5 092
41–45 11 635 7 942
46–50 19 421 13 636
51–55 29 378 21 325
56–59 40 437 30 663

Uførerente

Det kan velges mellom årlig forsikringssum på 1G (101.351 kroner) eller 2 G). Det er ingen avtrapping av forsikringssum.

Uførerenten kan kjøpes for både medlem og ektefelle/samboer, fra fylte 18 år til 55 år. For å kjøpe forsikringen er det et krav om at du kjøper eller allerede har uførekapitalforsikring på minst 11G.

Forsikringen utbetales etterskuddsvis i månedlige terminer hvis du i forsikringstiden har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av 12 måneder. Den utbetales inntil 4 år.

Pris for 1 G og 2 G:

Alder 1G 2G
20–35 647 1 294
36–40 1 215 2 430
41–45 2 094 4 188
46–50 3 918 7 836
51–55 7 894 15 788
56-60 6 653 13 306

Barneforsikring

Medlemmet kan kjøpe forsikringen for barn, barnebarn og oldebarn fra det er 3 måneder til det fyller 18 år. Forsikringen gjelder til barnet fyller 26 år. Prisen er 1.536 kroner per år.

Det kan kjøpes en tilleggsdekning som gir erstatning ved arbeidsuførhet. Pris for denne er 324 kroner per år. Dekningen er 500.000 kroner.

Det kan også bestilles en tilleggsdekning på uførepensjon  som koster 1.584 kroner per år. Dekningen er 98.000 kroner per år frem til fylte 67 år.

Les mer om barneforsikringen.

Innboforsikring

Den kollektive innboforsikringen har en ubegrenset dekning. Årlig pris for 2021 er 1.248 kroner.

Les mer om forsikringen.

Reiseforsikring

NSF har en kollektiv avtale på reiseforsikring. Priser for 2021 er 1.488 kroner for familie og 888 kroner for én person.

Les mer om forsikringen.

Tannhelseforsikring

Behandlinger dekkes med opp til kr 20 000 per år. Årlig pris er 1.826 kroner.

Forsikringen kan kjøpes mellom 18 og 69 år for hele familien.

Det er 500 kroner i egenandel.

Les mer om tannhelseforsikringen.

 

Les mer om disse forsikringene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring