Dette er Norsk Sykepleierforbunds forsikringsavtaler.

Medlemmene har avtale om følgende forsikringer:

  • Obligatorisk forsikring
  • Kollektiv avtale dødsfallsforsikring
  • Kollektiv avtale uføreforsikring
  • Kollektiv avtale barneforsikring
  • Kollektiv avtale innboforsikring
  • Kollektiv avtale reiseforsikring
  • Rabattavtale skadeforsikring

Alle forsikringene leveres av DNB Livsforsikring og DNB Skadeforsikring.

Obligatorisk forsikring

Forsikringsordningen er obligatorisk med reservasjonsrett og består av tre deler.

  • Dødsrisikoforsikring for medlemmet med forsikringssum på 500.000 kroner. Varigheten er til 67 år.
  • Uførekapital som gir en engangsutbetaling dersom du som medlem blir minst 50 prosent varig arbeidsufør. Forsikringssummen er 80 prosent av dødsriskosummen. Maksimalt beløp til utbetaling blir da 400.000 kroner. Utbetalingens størrelse er avhengig av medlemmets alder på utbetalingstidspunktet. Beløpet trappes ned med to prosent hvert år etter fylte 25 år. Varigheten er til 60 år.
  • Familieulykkesforsikring - medisinsk invaliditet med total forsikringssum inntil kr 1.000.000. Denne dekker alle i familien ved medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade. Erstatningens størrelse er avhengig av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet.

Slik er dekningen for ulykkesforsikringen etter familiesammensetningen:

Familiesammensetning Beløp
1.Enslig medlem 1 000 000
2. Medlem med partner 500 000
Ektefelle/registrert partner/samboer    500 000
3. Medlem med partner og barn 300 000
Ektefelle/registrert partner/samboer  300 000
Barn 600 000
4. Medlem med barn 500 000
Barn 600 000

Premien i 2019 er 128 kroner i måneden (1.536 kroner i året).

Dødsfallsforsikring

Sykepleierforbundet har en kollektiv avtale der de kan velge mellom 11 G, 24 G, og 40 G i forsikringssum. Forsikringen opphører ved utgangen av året du fyller 70 år. Etter fylte 51 år avtrappes forsikringssummen med 0,4 G per år (0,8 G ved 22 G), og mellom 61 og 67 år avtrappes den ytterligere med 0,2 G per år (0,4 G ved 22 G).

Slik er prisene for medlem og medforsikret, på 11 G, 22 G, og 40G.

Forsikringssum 11 G
Alder Medlem Medforsikret
18–35 499 715
36–40 534 767
41–45 690 1 031
46–50 990 1 625
51–55 1 425 2 429
56–60 1 986 3 449
61-70 2 433 4 297
Forsikringssum 22 G
Alder Medlem Medforsikret
18–35 998 1 430
36–40 1 068 1 534
41–45 1 380 2 062
46–50 1 980 3 250
51–55 2 850 4 858
56–60 3 972 6 898
61-70 4 866 8 594
Forsikringssum 40 G
Alder Medlem Medforsikret
18–35 1 815 2 600
36–40 1 942 2 789
41–45 2 509 3 749
46–50 3 600 5 909
51–55 5 182 8 833
56–60 7 222 12 542
61-70 8 847 15 625

Uføreforsikring

Sykepleierforbundet har en kollektiv avtale der de kan velge mellom 11 G, 24 G, og 30 G i forsikringssum. Forsikringen opphører ved utgangen av året du fyller 70 år. Etter fylte 51 år avtrappes forsikringssummen med 0,4 G per år (0,8 G ved 22 G.

Forsikringen gir en engangsutbetaling når den forsikrede som følge av sykdom eller ulykke i forsikringstiden har vært minst 50 prosent arbeidsufør i minst 2 år sammenhengende.

Slik er prisene for medlem og medforsikret, på 11 G, 22 G, og 30 G.

Forsikringssum 11 G
Alder Medlem Medforsikret
20–35 1 512 1 017
36–40 2 546 1 784
41–45 4 078 2 783
46–50 6 807 4 779
51–55 10 297 7 473
56–59 14 173 10 474
Forsikringssum 22 G
Alder Medlem Medforsikret
20–35 3 024 2 034
36–40 5 092 3 568
41–45 8 156 5 566
46–50 13 614 9 558
51–55 20 594 14 946
56–59 28 346 20 948
Forsikringssum 30 G
Alder Medlem Medforsikret
20–35 4 124 2 774
36–40 6 944 4 865
41–45 11 122 7 590
46–50 18 565 13 034
51–55 28 083 20 381
56–59 38 654 28 565

Uførerente

Det kan velges mellom årlig forsikringssum på 1G (96.883 kroner) eller 2 G). Det er ingen avtrapping av forsikringssum.

Uførerenten kan kjøpes for både medlem og ektefelle/samboer, fra fylte 18 år til 55 år. For å kjøpe forsikringen er det et krav om at du kjøper eller allerede har uførekapitalforsikring på minst 11G.

Forsikringen utbetales etterskuddsvis i månedlige terminer hvis du i forsikringstiden har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av 12 måneder.

Pris for 1G og 2 G:

Alder 1G 2G
20–35 619 1 238
36–40 1 161 2 322
41–45 2 002 4 004
46–50 3 745 7 490
51–55 7 545 15 090

Barneforsikring

Medlemmet kan kjøpe forsikringen for barn, barnebarn og oldebarn fra det er 3 måneder til det fyller 18 år. Forsikringen gjelder til barnet fyller 26 år. Prisen er 1.428 kroner per år.

Det kan kjøpes en tilleggsdekning som gir erstatning ved arbeidsuførhet. Pris for denne er 300 kroner per år. Dekningen er 500.000 kroner.

Det kan også bestilles en tilleggsdekning på uførepensjon  som koster 1.476 kroner per år. Dekningen er 98.000 kroner per år frem til fylte 67 år.

Les mer om barneforsikringen.

Innboforsikring

Den kollektive innboforsikringen dekker inntil 2,5 millioner kroner. Årlig pris for 2019 er 1380 kroner.

Les mer om forsikringen.

Reiseforsikring

NSF har en kollektiv avtale på reiseforsikring. Priser for 2019 er 1.488 kroner for familie og 984 kroner for én person.

Les mer om forsikringen.

Tannhelseforsikring

Dekker behandlinger opp til 20.000 kroner per år. 500 kroner i egenandel.

Koster 1.133 kroner i året. Normalpris (Gull) er 1.860 kroner i året.

Les mer om tannhelseforsikringen.

 

Les mer om de ulike forsikringstypene:

Dødsfallsforsikring

Uføreforsikringer

Barneforsikring

Behandlingsforsikring

Kritisk sykdom

Innboforsikring

Reiseforsikring

Villaforsikring

Markedsoversikter:

Priser på boligforsikring

Priser på innboforsikring

Priser på bilforsikring

Priser reiseforsikring

Kalkulatorer:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle. Hva det beregnede behovet er for deg og eventuelle partner ser du nederst.