Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Ledernes forsikringsavtaler.

Disse forsikringene kan tegnes av medlemmene:

  • Kollektiv obligatorisk dødsfallsforsikring
  • Kollektiv dødsfallsforsikring med reservasjonsrett
  • Kollektiv uføreforsikring med reservasjonsrett
  • Kollektiv frivillig dødsfallsforsikring
  • Kollektiv frivillig uføreforsikring
  • Kollektiv barneforsikring
  • Kollektiv innboforsikring
  • Kollektiv sykdomsforsikring
  • Kollektiv reiseforsikring
  • Helseforsikring

Livs- og uføreforsikringene, kritisk sykdom, behandlingsforsikringen og barneforsikringen leveres av Storebrand. Ulykkesforsikringen, reiseforsikringen, innboforsikringen og private skadeforsikringer leveres av Tryg Forsikring.

Obligatorisk forsikring

Den obligatoriske forsikringen blir dekket av kontingenten. Ved dødsfall på medlem eller ektefelle/samboer utbetales 20.000 kroner. Etter fylte 67 år gis det et begravelsesbidrag fra forbundet på 15.000 kroner, og fra fylte 75 år er summen 6.500 kroner. Ulykkesdekningen dekker medisinsk invaliditet. Enslig medlem er forsikret for kr 500 000. Har du samboer og/eller barn under 20 år, blir summen lavere.

Obligatorisk forsikring med reservasjonsrett

Forsikringen gir en dekning ved dødsfall på 500.000 kroner frem til fylte 50 år. Deretter nedtrappes erstatningen med 25.000 kroner per år, til 250.000 kroner ved fylte 60 år. Denne erstatningssummen beholdes til forsikringen opphører ved utgangen av det fylte 67 år.

Uføredekningen er på 400.000 kroner, men den nedtrappes med 2 prosent per år fra fylte 26 år, og forsikringen opphører ved fylte 60 år. Erstatningen utbetales dersom du blir minst 50 prosent varig arbeidsufør.

Alle yrkesaktive medlemmer blir med i den obligatoriske livs - og uføreforsikringen uten å avgi helseerklæring når de melder seg inn i Lederne. Forsikringen koster 200 kroner per mnd (2.400 kroner per år). Det er mulig å reservere seg.

Slik er dekningsutviklingen:

Alder Ved død Ved uførhet
25 år 500 000 400 000
35 år 500 000 300 000
45 år 500 000 200 000
55 år 375 000 75 000
60 år 250 000 25 000
61 - 67 år 250 000 0

Frivillig dødsfallsforsikring

Dødsfallsforsikringen gir en dekning på 12 G, 24 G, eller 36 G frem til utgangen av det året du fyller 50. Deretter trappes erstatningen ned med 0,5 G per år til 5 G, og den opphører helt ved utgangen av det kalenderåret du fyller 70 år.

Dette er prisene ved 12 G, 24 G, og 36 G.

Alder 12 G 24 G 36 G
Tom 30 år 612 1 224 1 836
31-35 år 658 1 316 1 974
36–40 år 822 1 644 2 466
41–45 år 1 151 2 302 3 453
46 -50 år 1 710 3 420 5 130
51–55 år 2 246 4 492 6 738
56 -60 år 3 200 6 400 9 600
61-65 år 4 636 9 272 13 908
66 -70 år 6 631 13 262 19 893

Du kan også forsikre ektefelle/samboer.

Dette er kostnaden:

Alder 12 G 24 G 36 G
Tom 30 år 583 1 166 1 749
31-35 år 592 1 184 1 776
36–40 år 713 1 426 2 139
41–45 år 922 1 844 2 766
46 -50 år 1 237 2 474 3 711
51–55 år 1 808 3 616 5 424
56 -60 år 2 685 5 370 8 055
61-65 år 3 793 7 586 11 379
66 -70 år 5 371 10 742 16 113

Frivillig uføreforsikring

Medlemmene kan kjøpe en uføredekning på 12 G, 24 G, eller 36 G. Uføreforsikringen utbetales ved varig arbeidsuførhet over 50 prosent, uansett årsak til uførheten.

Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får minst 50 prosent varig uførepensjon fra NAV. Forsikringen utbetales også dersom du har mottatt minst 50 prosent sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget en slik stønad for ytterligere 12 måneder.

Erstatningen avtrappes etter fylte 50 år, og opphører ved fylte 60 år.

Dette er prisene ved 12 G, 24 G, og 36 G.

Alder 12 G 24 G 36 G
Tom 30 år 1 297 2 594 3 891
31-35 år 1 883 3 766 5 649
36–40 år 3 286 6 572 9 858
41–45 år 5 785 11 570 17 355
46 -50 år 9 922 19 844 29 766
51–55 år 14 474 28 948 43 422
56 -60 år 22 239 44 478 66 717

Du kan også forsikre ektefelle/samboer.

Dette er kostnaden:

Alder 12 G 24 G 36 G
Tom 30 år 2 243 4 486 6 729
31-35 år 3 900 7 800 11 700
36–40 år 7 631 15 262 22 893
41–45 år 14 576 29 152 43 728
46 -50 år 24 976 49 952 74 928
51–55 år 32 161 64 322 96 483
56 -60 år 37 636 75 272 112 908

Uførerente

Forsikringen utbetales dersom du har vært minst 50 prosent arbeidsufør i 12 måneder sammenhengende. Erstatningen utbetales månedlig i inntil 4 år.

Det er et krav om at du har minimum 12 G uføreforsikring for å kunne kjøpe uførerente.

Forsikringen opphører senest ved utgangen av det kalenderåret forsikrede fyller 60 år, men må kjøpes innen du fyller 55 år.

Alder 1 G 2 G
0-30 619 1 238
31-35 791 1 582
36-40 990 1 980
41-45 1 208 2 416
46-50 1 830 3 660
51-55 2 374 4 748
56-59 2 670 5 340

Forsikringen er i Storebrand.

Barneforsikring

Dette er en egen kollektiv forsikring som ikke har en spesiell rabatt i forhold til et annet barneforsikringsprodukt.

Ledernes barneforsikring kan kjøpes for barn mellom 3 måneder og 18 år. Forsikringen gjelder til utløpet av det forsikringsåret forsikrede fyller 26 år.

Forsikringen omfatter bl.a. medisinsk invaliditet, både som følge av sykdom og ulykke. Den omfatter også uførekapital, uførerente og kritisk sykdom.

Alder Pris
Tom 20 år 3 076
21 – 22 år 4 854
23- 24 år 5 574
25 -25 år 6 107

Les mer om forsikringen.

Sykdomsforsikring

Medlemmene har en kollektiv avtale på Kritisk Sykdom. Her kan medlemmet og ektefelle/samboer kjøpe moduler a 200.000 kroner opp til 1 million kroner.

Medlem og ektefelle/samboer betaler samme pris. Dette er prisen per kloss a 200.000 kroner per år:

Alder Pris
tom 30 år 243
31 - 35 år 381
36 - 40 år 600
41 - 45 år 950
46 - 50 år 1 509
51 - 55 år 1 509
56 - 60 år 3 854
61 – 67 år 6 077

Les mer om denne forsikringen.

Behandlingsforsikring / Helseforsikring

Medlemmer får en rabatt på forsikringen i Storebrand. Ektefeller og samboer kan også tegne forsikringen til samme pris.

Årsprisene (oppgitt per 200.000 kroner) avhenger av alder:

Alder Pris
18-30 2 523
31-35 3 079
36-40 3 509
41-45 3 980
46-50 4 599
51-55 5 443
56-60 7 174
61-65 9 828
66-70 14 022

Les mer om forsikringen her.

Innboforsikring

I den kollektive innboforsikringen kan det velges mellom forsikringssummer på 1 million og 1,75 millioner. Prisen avhenger av hvilket distrikt du bor i (landet er inndelt i tre soner). Egenandelen er 2000 kroner.

Forsikringen inkluderer dekningene innbo ekstra og uflaksforsikring.

Dette er prisene:

Dekning
Sone 1 million 2 millioner 3 millioner
Sone 1 2 179 3 010 3 797
Sone 2 1 718 2 389 3 021
Sone 3 1 325 1 864 2 361

Sone 1: Oslo

Sone 2: Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim

Sone 3: Resten av landet

Reiseforsikring

Dette er en egen kollektiv forsikring, som ikke har en spesiell rabatt i forhold til et annet reiseforsikringsprodukt.

Prisen er 2.263 kroner for familiedekning, og 1.710 kroner for 1 person.

Les mer om forsikringen.

 

Les mer om disse forsikringene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring