Dette er Ledernes forsikringsavtaler.

Disse forsikringene kan tegnes av medlemmene:

  • Kollektiv obligatorisk dødsfallsforsikring
  • Kollektiv dødsfallsforsikring med reservasjonsrett
  • Kollektiv uføreforsikring med reservasjonsrett
  • Kollektiv frivillig dødsfallsforsikring
  • Kollektiv frivillig uføreforsikring
  • Kollektiv barneforsikring
  • Kollektiv innboforsikring
  • Kollektiv sykdomsforsikring
  • Kollektiv reiseforsikring
  • Helseforsikring

Livs- og uføreforsikringene, kritisk sykdom, behandlingsforsikringen og barneforsikringen leveres av Storebrand. Reiseforsikringen er i AIG. Ulykkesforsikringen leveres av ACE Europe. Reiseforsikringen, innboforsikringen og private skadeforsikringer leveres av Codan.

Her finner du en oversikt over alle rabattavtalene Lederne har.

Obligatorisk forsikring

Den obligatoriske forsikringen blir dekket av kontingenten. Ved dødsfall på medlem eller ektefelle/samboer utbetales 20.000 kroner. Etter fylte 67 år gis det et begravelsesbidrag fra forbundet på 15.000 kroner, og fra fylte 75 år er summen 6.500 kroner. Ulykkesdekningen dekker medisinsk invaliditet. Enslig medlem er forsikret for kr 500 000. Har du samboer og/eller barn under 20 år, blir summen lavere.

Obligatorisk forsikring med reservasjonsrett

Forsikringen gir en dekning ved dødsfall på 500.000 kroner frem til fylte 50 år. Deretter nedtrappes erstatningen med 25.000 kroner per år, til 250.000 kroner ved fylte 60 år. Denne erstatningssummen beholdes til forsikringen opphører ved utgangen av det fylte 67 år.

Uføredekningen er på 400.000 kroner, men den nedtrappes med 2 prosent per år fra fylte 26 år, og forsikringen opphører ved fylte 60 år. Erstatningen utbetales dersom du blir minst 50 prosent varig arbeidsufør.

Alle yrkesaktive medlemmer blir med i den obligatoriske livs - og uføreforsikringen uten å avgi helseerklæring når de melder seg inn i Lederne. Forsikringen koster 190 kroner per mnd (2.280 kroner per år). Det er mulig å reservere seg.

Slik er dekningsutviklingen:

Alder Ved død Ved uførhet
25 år 500 000 400 000
35 år 500 000 300 000
45 år 500 000 200 000
55 år 375 000 75 000
60 år 250 000 25 000
61 - 67 år 250 000 0

Frivillig dødsfallsforsikring

Dødsfallsforsikringen gir en dekning på 12 G, 24 G, eller 36 G frem til utgangen av det året du fyller 50. Deretter trappes erstatningen ned med 0,5 G per år til 5 G, og den opphører helt ved utgangen av det kalenderåret du fyller 70 år.

Dette er prisene ved 12 G, 24 G, og 36 G.

Alder 11 G 22 G 36 G
0–30 577 1 154 1 731
31–40 776 1 552 2 328
41–50 1 615 3 230 4 845
51–60 3 022 6 044 9 066
61 -69 6 262 12 524 18 786

Du kan også forsikre ektefelle/samboer.

Frivillig uføreforsikring

Medlemmene kan kjøpe en uføredekning på 12 G, 24 G, eller 36 G. Uføreforsikringen utbetales ved varig arbeidsuførhet over 50 prosent, uansett årsak til uførheten.

Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får minst 50 prosent varig uførepensjon fra NAV. Forsikringen utbetales også dersom du har mottatt minst 50 prosent sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget en slik stønad for ytterligere 12 måneder.

Erstatningen avtrappes etter fylte 50 år, og opphører ved fylte 60 år.

Dette er prisene ved 12 G, 24 G, og 36 G.

Alder 11 G 22 G 36 G
0–30 501 1 002 1 503
31–40 1 270 2 540 3 810
41–50 3 835 7 670 25 788
51-59 8 596 17 192 11 505

Du kan også forsikre ektefelle/samboer.

Uførerente

Forsikringen utbetales dersom du har vært minst 50 prosent arbeidsufør i 12 måneder sammenhengende. Erstatningen utbetales månedlig i inntil 4 år.

Det er et krav om at du har minimum 12 G uføreforsikring for å kunne kjøpe uførerente.

Forsikringen opphører senest ved utgangen av det kalenderåret forsikrede fyller 60 år, men må kjøpes innen du fyller 55 år.

Alder 1 G 2 G
0-30 529 1 058
31-35 676 1 352
36-40 845 1 690
41-45 1 032 2 064
46-50 1 563 3 126
51-55 2 027 4 054
56-59 2 282 4 564

Forsikringen er i Storebrand.

Barneforsikring

Dette er en egen kollektiv forsikring som ikke har en spesiell rabatt i forhold til et annet barneforsikringsprodukt.

Ledernes barneforsikring kan kjøpes for barn mellom 3 måneder og 18 år. Forsikringen gjelder til utløpet av det forsikringsåret forsikrede fyller 26 år.

Forsikringen omfatter bl.a. medisinsk invaliditet, både som følge av sykdom og ulykke. Den omfatter også uførekapital, uførerente og kritisk sykdom.

Barneforsikringen koster 2.136 kroner per år.

Les mer om forsikringen.

Innboforsikring

I den kollektive innboforsikringen kan det velges mellom forsikringssummer på 1 million og 1,75 millioner. Prisen avhenger av hvilket distrikt du bor i (landet er inndelt i tre soner). Egenandelen er 2000 kroner.

Forsikringen inkluderer dekningene innbo ekstra og uflaksforsikring.

Dette er prisene:

Sone 1 million 2 millioner 3 millioner
Sone 1 1 721 2 374 2 978
Sone 2 1 364 1 894 2 378
Sone 3 1 061 1 489 1 868

Sone 1: Oslo

Sone 2: Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog , Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim

Sone 3: Resten av landet

Sykdomsforsikring

Medlemmene har en kollektiv avtale på Kritisk Sykdom. Her kan medlemmet og ektefelle/samboer kjøpe moduler a 200.000 kroner opp til 1 million kroner.

Medlem og ektefelle/samboer betaler samme pris. Dette er prisen per kloss a 200.000 kroner per år:

Alder Pris
tom 30 år 192
31 - 35 år 301
36 - 40 år 475
41 - 45 år 751
46 - 50 år 1 193
51 - 55 år 1 193
56 - 60 år 3 046
61 – 67 år 4 804

Les mer om denne forsikringen.

Behandlingsforsikring / Helseforsikring

Medlemmer får en rabatt på forsikringen i Storebrand. Ektefeller og samboer kan også tegne forsikringen til samme pris.

Årsprisene (oppgitt per 200.000 kroner) avhenger av alder:

Alder Pris
18-30 1901
31-40 2512
41-50 3289
51-60 4896
61-69 9245

Les mer om forsikringen her.

Reiseforsikring

Dette er en egen kollektiv forsikring, som ikke har en spesiell rabatt i forhold til et annet reiseforsikringsprodukt.

Prisen er 1.473 kroner for familiedekning, og 1.222 kroner for 1 person.

Les mer om forsikringen.

Tannhelseforsikring

Medlemmene har en rabattavtale på tannhelseforsikring. Den kan kjøpes på 3 nivåer for årlig maksimale utgifter.

Dette er prisene:

Nivå Sun Pris
Sølv 10 000 993
Gull 20 000 2 115
Platina 40 000 2 882

Det er en egenandel på 500 kroner.

 

Les mer om disse forsikringene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring