Dette er Ledernes forsikringsavtaler.

Disse forsikringene kan tegnes av medlemmene:

  • Kollektiv obligatorisk dødsfallsforsikring
  • Kollektiv dødsfallsforsikring med reservasjonsrett
  • Kollektiv uføreforsikring med reservasjonsrett
  • Kollektiv frivillig dødsfallsforsikring
  • Kollektiv frivillig uføreforsikring
  • Kollektiv barneforsikring
  • Kollektiv innboforsikring
  • Kollektiv sykdomsforsikring
  • Kollektiv reiseforsikring
  • Helseforsikring

Livs- og uføreforsikringene, kritisk sykdom, behandlingsforsikringen og barneforsikringen leveres av Storebrand. Reiseforsikringen er i AIG. Ulykkesforsikringen leveres av ACE Europe. Reiseforsikringen, innboforsikringen og private skadeforsikringer leveres av Codan.

Her finner du en oversikt over alle rabattavtalene Lederne har.

Obligatorisk forsikring

Den obligatoriske forsikringen blir dekket av kontingenten. Ved dødsfall på medlem eller ektefelle/samboer utbetales 20.000 kroner. Etter fylte 67 år gis det et begravelsesbidrag fra forbundet på 15.000 kroner, og fra fylte 75 år er summen 6.500 kroner. Ulykkesdekningen dekker medisinsk invaliditet. Enslig medlem er forsikret for kr 500 000. Har du samboer og/eller barn under 20 år, blir summen lavere.

Obligatorisk forsikring med reservasjonsrett

Forsikringen gir en dekning ved dødsfall på 500.000 kroner frem til fylte 50 år. Deretter nedtrappes erstatningen med 25.000 kroner per år, til 250.000 kroner ved fylte 60 år. Denne erstatningssummen beholdes til forsikringen opphører ved utgangen av det fylte 67 år.

Uføredekningen er på 400.000 kroner, men den nedtrappes med 2 prosent per år fra fylte 26 år, og forsikringen opphører ved fylte 60 år. Erstatningen utbetales dersom du blir minst 50 prosent varig arbeidsufør.

Alle yrkesaktive medlemmer blir med i den obligatoriske livs - og uføreforsikringen uten å avgi helseerklæring når de melder seg inn i Lederne. Denne forsikringen kan medlemmene reservere seg mot. Forsikringen koster 180 kroner per måned (2.160 kroner per år).

Slik er dekningsutviklingen:

Alder Ved død Ved uførhet
25 år 500 000 400 000
35 år 500 000 300 000
45 år 500 000 200 000
55 år 375 000 75 000
60 år 250 000 25 000
61 - 67 år 250 000 0

Frivillig dødsfallsforsikring

Dødsfallsforsikringen gir en dekning på 12 G, 24 G, eller 36 G frem til utgangen av det året du fyller 50. Deretter trappes erstatningen ned med 0,5 G per år til 5 G, og den opphører helt ved utgangen av det kalenderåret du fyller 70 år.

Du kan også forsikre ektefelle/samboer.

Dette er prisene ved 12 G, 24 G, og 36 G.

11 G
Alder Medlem Medforsikret
0–30 620 591
31–40 766 674
41–50 1 492 1 198
51–60 2 742 2 105
61 -69 5 189 3 733
22 G
Alder Medlem Medforsikret
0–30 1 240 1 182
31–40 1 532 1 348
41–50 2 984 2 396
51–60 5 484 4 210
61 -69 10 378 7 466
36 G
Alder Medlem Medforsikret
0–30 1 860 1 773
31–40 2 298 2 022
41–50 4 476 3 594
51–60 8 226 6 315
61 -69 15 567 11 199

Frivillig uføreforsikring

Medlemmene kan kjøpe en uføredekning på 12 G, 24 G, eller 36 G. Uføreforsikringen utbetales ved varig arbeidsuførhet over 50 prosent, uansett årsak til uførheten.

Du kan også forsikre ektefelle/samboer.

Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får minst 50 prosent varig uførepensjon fra NAV. Forsikringen utbetales også dersom du har mottatt minst 50 prosent sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget en slik stønad for ytterligere 12 måneder.

Erstatningen avtrappes etter fylte 50 år, og opphører ved fylte 60 år.

Dette er prisene ved 12 G, 24 G, og 36 G.

11 G
Alder Medlem Medforsikret
0–30 421 729
31–40 914 1 875
41–50 2 458 5 698
51-60 5 811 11 942
22 G
Alder Medlem Medforsikret
0–30 842 1 458
31–40 1 828 3 750
41–50 4 916 11 396
51-60 11 622 23 884
36 G
Alder Medlem Medforsikret
0–30 1 263 2 187
31–40 2 742 5 625
41–50 7 374 17 094
51-60 17 433 35 826

Uførerente

Forsikringen utbetales dersom du har vært minst 50 prosent arbeidsufør i 12 måneder sammenhengende. Erstatningen utbetales månedlig i inntil 4 år.

Det er et krav om at du har minimum 12 G uføreforsikring for å kunne kjøpe uførerente.

Forsikringen opphører senest ved utgangen av det kalenderåret forsikrede fyller 60 år, men må kjøpes innen du fyller 55 år.

Alder 1 G 2 G
0-30 504 1 008
31-35 644 1 288
36-40 805 1 610
41-45 982 1 964
46-50 1 488 2 976
51-55 1 931 3 862
56-60 2 174 4 348

Forsikringen er i Storebrand.

Barneforsikring

Dette er en egen kollektiv forsikring som ikke har en spesiell rabatt i forhold til et annet barneforsikringsprodukt.

Ledernes barneforsikring kan kjøpes for barn mellom 3 måneder og 18 år. Forsikringen gjelder til utløpet av det forsikringsåret forsikrede fyller 26 år.

Forsikringen omfatter bl.a. medisinsk invaliditet, både som følge av sykdom og ulykke. Den omfatter også uførekapital, uførerente og kritisk sykdom.

Dette er prisene:

Alder Pris
Til 20 år 1 833
21-22 år 2 260
23-24 år 2 686
25-26 år 3 114

Les mer om forsikringen.

Innboforsikring

I den kollektive innboforsikringen kan det velges mellom forsikringssummer på 1 million og 1,75 millioner. Prisen avhenger av hvilket distrikt du bor i(landet er inndelt i tre soner). Egenandelen er 2000 kroner.

Forsikringen inkluderer dekningene innbo ekstra og uflaksforsikring.

Dette er prisene:

Dekning
Sone 1 million 2 millioner 3 millioner
Sone 1 1 332 1 839 2 307
Sone 2 1 063 1 478 1 855
Sone 3 834 1 173 1 472

Sone 1: Oslo

Sone 2: Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog , Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim

Sone 3: Resten av landet

Sykdomsforsikring

Medlemmene har en kollektiv avtale på Kritisk Sykdom. Her kan medlemmet og ektefelle/samboer kjøpe moduler a 200.000 kroner opp til 1 million kroner.

Medlem og ektefelle/samboer betaler samme pris. Dette er prisen per kloss a 200.000 kroner per år:

Alder Pris
tom 30 år 192
31 - 35 år 301
36 - 40 år 475
41 - 45 år 751
46 - 50 år 1 193
51 - 55 år 1 193
56 - 60 år 3 046
61 – 67 år 4 804

Les mer om denne forsikringen.

Behandlingsforsikring / Helseforsikring

Medlemmer får en rabatt på forsikringen i Storebrand. Ektefeller og samboer kan også tegne forsikringen til samme pris.

Årsprisene (oppgitt per 200.000 kroner) avhenger av alder:

Alder Pris
18-30 1846
31-40 2438
41-50 3194
51-60 4753
61-70 8976

Les mer om forsikringen her.

Reiseforsikring

Dette er en egen kollektiv forsikring, som ikke har en spesiell rabatt i forhold til et annet reiseforsikringsprodukt.

Prisen er 1.250 kroner for familiedekning, og 1.039 kroner for 1 person.

Les mer om forsikringen.

 

Les mer om disse forsikringene:

Dødsfallforsikring

Uføreforsikringer

Barneforsikring

Sykdomsforsikringer

Innboforsikring

Reiseforsikring

Bilforsikring

Boligforsikring

Markedsoversikter:

Priser på boligforsikring

Priser på innboforsikring

Priser på bilforsikring

Priser reiseforsikring

Kalkulatorer:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle. Hva det beregnede behovet er for deg og eventuelle partner ser du nederst.

Eksterne nettsider:

Last ned Ledernes forsikringsbrosjyre

Les mer om forsikringene her.