Dette er forsikringsavtalene som medlemmer av Akademikerne kan benytte seg av.

Det er mange yrkesorganisasjoner som er med i Akademikerne, og kan kjøpe disse forsikringene. Disse er med:

Yrkesorganisasjon
Arkitektenes Fagforbund Naturviterne
Den norske legeforening Norsk lektorlag
Den norske tannlegeforening Norsk Psykologforening
Den norske veterinærforening Samfunnsviterne
Econa Samfunnsøkonomene

Disse forsikringene kan tegnes:

  • Kollektiv avtale på dødsrisikoforsikringer på opp til 40 G. Det kan velges mellom tre forsikringssummer
  • Kollektiv avtale på uførekapital på opp til 40 G. Det kan velges mellom tre forsikringssummer.
  • Kollektiv avtale på uførerente (tidsbegrenset i fire år). Det kan velges mellom to forsikringssummer.
  • Kollektiv avtale på barne- og ungdomsforsikring
  • Kollektiv avtale på familieulykkesforsikring
  • Kollektiv avtale på innboforsikring
  • Kollektiv avtale på Kritisk Sykdom
  • Kollektiv avtale på helseforsikring

Forsikringsbeløpene og prisene blir justert ved hvert årsskifte. Beløpene er knyttet opp mot grunnbeløpet., som er 101.351 kroner fra 1.5.2020. Forsikringene er i Storebrand.

Du kan lese mer om forsikringene på Akademikerne Pluss.

Dødsfallforsikring

Du kan velge mellom tre dekninger, 12 G (1.216.212 kroner), 22 G (2.229.722 kroner) og 40 G (4.054.040 kroner).

Forsikringssummene reduseres slik:

Fra du er 51 til du er 60 år reduseres forsikringssummen med 3,64 prosent hvert år.

Fra du er 61 til du er 70 år reduseres forsikringssummen med 1,82 prosent hvert år.

Dødsrisikoforsikringen kan gjelde til du er 70 år.

Dette er prisene for hovedforsikrede og medforsikrede på de tre forsikringsbeløpene i 2021:

Alder 12 G 22 G 40 G
18–30 243 446 847
31–35 339 622 1 130
36–40 427 783 1 423
41–45 564 1 034 1 880
46–50 942 1 727 3 140
51–55 1 418 2 600 4 727
56–60 1 810 3 318 6 033
61–65 2 357 4 321 7 857
66–70 3 204 5 874 10 680

Uførekapital

Uførekapitalen kommer til utbetaling hvis ett av disse kriteriene er oppfylt:

  1. Du blir minst 50 prosent varig arbeidsufør. Du må ha vært ufør i minst to år, og du må ha fått innvilget minst 50 prosent varig uførepensjon fra NAV.
  2. Du har mottatt minst 50 prosent sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og du har blitt innvilget en slik stønad for ytterligere 12 måneder.

Du kan velge mellom tre dekninger, 12 G (1.216.212 kroner), 22 G (2.229.722 kroner) og 40 G (4.054.040 kroner).

Forsikringsbeløpene trappes ned med 3,64 prosent fra 51 til 60 år.

Uførekapitalen kan vare til du er 60 år.

Prisen avhenger av hvilken aldersgruppe du er i.

Dette er prisene for hovedforsikrede på de tre forsikringsbeløpene i 2021:

Alder 12 G 22 G 30 G
18–25 643 1 179 1 608
26–30 749 1 373 1 873
31–35 1065 1 953 2 663
36–40 1427 2 616 3 568
41–45 2 306 4 228 5 765
46–50 3 938 7 220 9 845
51–55 5 956 10 919 14 890
56–60 8 199 15 032 20 498

Dette er prisene på medforsikrede:

Alder 12 G 22 G 30 G
18–25 680 1 247 1 700
26–30 769 1 410 1 923
31–35 1166 2 138 2 915
36–40 1798 3 296 4 495
41–45 2 727 5 000 6 818
46–50 4 521 8 289 11 303
51–55 6 219 11 402 15 548
56–60 8 199 15 032 20 498

Uførerente

Uførerente har en utbetaling som varer i fire år, så lenge du er minst 50 prosent ufør 12 måneder sammenhengende.

Forsikringen kan tegnes med to beløp 1 G (99.858 kroner, eller det dobbelte. For å få den utbetalt må du ha vært minst 50 prosent arbeidsufør i minst 12 måneder.

Disse forsikringene må kjøpes sammen med uførekapital.

Medforsikrede har samme priser.

Dette er prisene i 2021:

Alder 1 G 2 G
18–30 682 1 364
31–35 872 1 744
36–40 1 089 2 178
41–45 1 330 2 660
46–50 2 014 4 028
51-55 2 612 5 224
56-60 2 943 5 886

Barneforsikring

Avtalen gjelder Barneforsikring Pluss, men med betydelig lavere utbetaling på uførepensjon.

Prisen på barneforsikringen avhenger av alderen på barnet.

Dette er prisene i 2021:

Alder Pris per år
0-20 år 2 277
21-22 år 2 889
23-24 år 3 491
25-26 år 4 100

Famileulykkeforsikring

I den kollektive avtalen på familieulykkesforsikringen avhenger utbetalingene av familiesammensetningen.

Medisinsk invaliditet koster 662 kroner i året. Ulykkesdødsfall koster 163 kroner. Til sammen 980 kroner.

Dette er utbetalingene ved invaliditet eller dødsfall:

Medisinsk invaliditet
Sammensetning Medlem Ektef./samb. Per barn
Enslig 45 G
Enslig med barn 22,5 G 25 G
Ektefelle/samboer 22,5 G 22,5 G
Ektefelle/samboer med barn 15 G 15 G 20 G
Utbetaling ved dødsfall
Enslig 22,5 G
Enslig med barn 22,5 G 1 G
Ektefelle/samboer 11,25 G 11,25 G
Ektefelle/samboer med barn 11,25 G 11,25 G 1 G

Innboforsikring

Akademikerne har en kollektiv avtale på innboforsikring. Den gjelder Super-dekningen i Storebrand.

Du kan velge mellom tre forskjellige innbosummer, som i tabellen er satt opp i millioner kroner..

Prisene bestemmes av hvor høy dekning du skal ha, og i hvilket distrikt du bor.

Forsikringssummer
Sone 0,5 1,5 2,5 6,0
Sone 1 921 1 447 1 626 3 644
Sone 2 813 1 282 1 440 3 644
Sone 3 636 1 077 1 211 3 188

Sone 1 er Oslo

Sone 2: Akershus Fylke, Bergen, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Trondheim

Sone 3 er resten av landet.

Reiseforsikring

Medlemmene har en kollektiv avtale på reiseforsikring med Storebrand.

For enslige er årsprisen 1.158 kroner. For familier er årsprisen 1.426 kroner.

Kritisk sykdom

Den kollektive avtalen på Kritisk Sykdom er med Storebrand.

Forsikringen kan kjøper av personer mellom 18 og 60 år.

Du kan kjøpe inntil 10 G i erstatning. Prisen per G per år er oppgitt i tabellen under.

Alder Pris per G
18-30 år 92
31-35 år 145
36-40 år 228
41-45 år 360
46-50 år 572
51-55 år 572
56-60 år 1463
60-67 år 2121

Behandlingsforsikring

Medlemmene har en kollektiv avtale på helseforsikring med Storebrand.

Dette er prisen per år for behandlingsforsikringen.

Alder Pris per G
18-30 år 1 542
31-40 år 2 037
41-50 år 2 667
51-60 år 3 970
61-70 år 7 498

Skadeforsikring

Det er ingen spesielle rabatter på andre individuell skadeforsikringer som bil og hus.

 

Les mer om disse forsikringene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring