Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er forsikringsavtalene som medlemmer i Juristforbundet kan benytte seg av. 

Disse forsikringene kan tegnes:

 • Kollektiv avtale på livsforsikring på opp til 40 G. Det kan velges mellom tre forsikringssummer
 • Kollektiv avtale på uførekapital på opp til 40 G. Det kan velges mellom tre forsikringssummer.
 • Kollektiv avtale på uførerente (tidsbegrenset i fire år). Det kan velges mellom to forsikringssummer.
 • Kollektiv avtale på barneforsikring
 • Kollektiv avtale på familieulykkesforsikring
 • Kollektiv avtale på reiseforsikring
 • Kollektiv avtale på innboforsikring
 • Kollektiv avtale på Kritisk Sykdom
 • Kollektiv avtale på behandlingsforsikring/helseforsikring

Alle forsikringer er plassert i Tryg Forsikring, med unntak av reiseforsikringen som er plassert i AIG.

Forsikringsbeløpene og prisene blir justert ved hvert årsskifte. Beløpene er knyttet opp mot grunnbeløpet., som er 118.620 kroner fra 1.5.2022.

Livsforsikring

Du kan velge mellom tre dekninger, 12 G (1.423.440 kroner), 22 G (2.609.640 kroner) og 40 G (4.744.800 kroner).

Dødsrisikoforsikringen kan gjelde til du er 70 år.

Dette er prisene for hovedforsikrede og medforsikrede på de tre forsikringsbeløpene i 2024:

Alder  12 G 22 G 40 G  
25 år 317 579 1 053
30 år 317 579 1 053
35 år 420 772 1 405
40 år 530 970 1 765
45 år 700 1 284 2 336
50 år 1 170 2 146 3 899
55 år 1 763 3 232 5 874
60 år 2 251 4 127 7 501
65 år 2 928 5 369 9 765
70 år 3 982 7 302 13 277

Uførekapital

Forsikringen gir rett til erstatning dersom forsikrede har blitt minst 40 prosent varig arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykkestilfelle og forsikrede er blitt innvilget minst 40 prosent varig uføretrygd fra NAV.

Forsikringstilfellet inntreffer på den dag NAV fatter vedtak om varig uføretrygd. For forsikrede som ikke er innvilget minst 40 prosent varig uføretrygd fra NAV anses arbeidsuførheten som varig, og forsikringen gir rett til erstatning dersom:

 • forsikrede har mottatt minst 40 prosent sykepenger/arbeidsavklaringspenger fra NAV i 36 måneder sammenhengende og
 • forsikrede er tilstått minst 40 prosent arbeidsavklaringspenger i ytterligere 12 måneder direkte etter nevnte 36-måneders periode.

Forsikringstilfellet inntreffer på det tidspunkt arbeidsuførheten har vart i minst 36 måneder sammenhengende, og forsikrede er tilstått arbeidsavklaringspenger i ytterligere 12 måneder.

Du kan velge mellom tre dekninger, 12 G (1.423.440 kroner), 22 G (2.609.640 kroner) og 30 G (3.558.600 kroner).

Uførekapitalen kan vare til du er 60 år.

Prisen avhenger av hvilken aldersgruppe du er i. Dette er prisene for hovedforsikrede på de tre forsikringsbeløpene i 2024:

Alder  12 G 22 G 30 G  
25 år 722 1 325 1 808
30 år 722 1 325 1 808
35 år 1 018 1 868 2 446
40 år 1 458 2 671 3 642
45 år 2 355 4 317 5 888
50 år 4 021 7 374 10 054
55 år 6 081 11 151 15 206
60 år 8 372 15 346 20 927

Uførerente

Uførerente har en utbetaling som varer i fire år, så lenge du er minst 50 prosent ufør 12 måneder sammenhengende.

Forsikringen kan tegnes med to beløp 1 G (118.620 kroner), eller det dobbelte. For å få den utbetalt må du ha vært minst 50 prosent arbeidsufør i minst 12 måneder.

Disse forsikringene må kjøpes sammen med uførekapital.

Medforsikrede har samme priser.

Dette er prisene i 2024

Alder  1 G 2 G
25 år 773 1 546
30 år 773 1 546
35 år 987 1 974
40 år 1 290 2 580
45 år 1 586 3 172
50 år 2 385 4 770
55 år 3 095 6 190
60 år 3 486 6 972

Barneforsikring

Avtalen gjelder Barneforsikring Pluss, men med betydelig lavere utbetaling på uførepensjon enn den ordinære.

Prisen på barneforsikringen avhenger av alderen på barnet.

Dette er prisene i 2024:

Alder Pris per år
0-20 år 2 853
21-22 år 3 553
23-24 år 4 244
25-26 år 4 939

Innboforsikring

Jursitforbundet har en kollektiv avtale på innboforsikring.

Du kan velge mellom fire forskjellige innbosummer. Prisene bestemmes av hvor høy dekning du skal ha, og i hvilket distrikt du bor.

Sum Sone 1 Sone 2 Sone 3
500 000 1 098 969 760
1 500 000 1 727 1 529 1 286
2 500 000 1 939 1 717 1 445
6 000 000 4 342 4 220 3 798

Sone 1 er Oslo

Sone 2: Akershus Fylke, Bergen, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Trondheim

Sone 3 er resten av landet.

Reiseforsikring

Medlemmene har en kollektiv avtale på reiseforsikring med Tryg Forsikring.

For enslige er årsprisen 1.320 kroner. For familier er årsprisen 1.1619 kroner.

Kritisk sykdom

Den kollektive avtalen på Kritisk Sykdom er med Tryg Forsikring.

Forsikringen kan kjøper av personer mellom 18 og 60 år, og kan vare til 67 år.

Du kan kjøpe inntil 10 G i erstatning. Prisen per G per år er oppgitt i tabellen under.

Alder  1 G
25 år 166
30 år 166
35 år 262
40 år 410
45 år 648
50 år 1 031
55 år 1 031
60 år 2 635
67 år 3 819

Behandlingsforsikring/helseforsikring

Medlemmene har en kollektiv avtale på helseforsikring med Tryg Forsikring.

Dette er prisen per år for behandlingsforsikringen.

Alder  1 G
25 år 166
30 år 166
35 år 262
40 år 410
45 år 648
50 år 1 031
55 år 1 031
60 år 2 635
67 år 3 819

Skadeforsikring

Det gis 27 prosent rabatt på alle skadeforsikringer. Det gis ikke samlerabatt samtidig.

 

Les mer om disse forsikringene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring