Dette er Norsk Radiografforbunds forsikringsavtaler.

Medlemmene har avtale om følgende forsikringer:

  • Obligatorisk forsikring
  • Kollektiv avtale dødsfallsforsikring
  • Kollektiv avtale uføreforsikring
  • Rabattavtale barneforsikring
  • Kollektiv avtale innboforsikring
  • Rabattavtale reiseforsikring

Forsikringene er plassert i Tryg Forsikring, unntatt reiseforsikringen som er i AIG.

Obligatorisk forsikring

Alle medlemmer er omfattet av forbundets gravferdsstøtte. Dødsfallsforsikringen på 50.000 kroner gjelder ut det året medlemmet fyller 70 år. Forsikringen betales av NRF.

I den obligatoriske forsikringen har medlemmene reservasjonsrett. Den omfatter dødsfallsforsikring, uføreforsikring og familieulykkesforsikring. Den koster 167 kroner per måned, og betales via kontingenten.

Dødsfallsforsikringen har en sum på 500.000 kroner. Forsikringen gjelder til fylte 67 år.

Uføreforsikringen gir rett til en engangsutbetaling ved minst 50 prosent varig uførepensjon fra NAV. Forsikringen utbetales også ved mottagelse av minst 50 prosent sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget en slik stønad for ytterligere 12 måneder.

Forsikringssummen på uføreforsikringen er 80 prosent av livsforsikringen på 500.000, dvs 400.000 kroner. Beløpet trappes ned med 2 prosentpoeng hvert år etter fylte 25 år. Forsikringen gjelder til fylte 60 år.

Familieulykkesforsikringen dekker deg og familien etter ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Enslig medlem er forsikret for kr 2 millioner ved 100 prosent medisinsk invaliditet. Har du ektefelle/samboer og/eller barn under 20 år blir forsikringssummen lavere. Forsikringen dekker også behandlingsutgifter.  

Erstatningen er avhengig av familiesammensetningen på skadetidspunktet, og den medisinske invaliditetsgraden.

Slik er utbetalingene:

Familiesituasjon Dekning
Enslig medlem 2 000 000
Medlem 1 000 000
Ektefelle, samboer, partner 1 000 000
Medlem 600 000
Ektefelle, samboer, partner 600 000
Barn 1 000 000
Medlem 1 000 000
Barn 1 000 000

Les mer om forsikringen.

Dødsfallsforsikring

Kollektiv avtale på dødsfallsforsikring. Du kan velge mellom 12 G eller 24 G i forsikringssum. Erstatningen nedtrappes etter fylte 50 år, og opphører ved fylte 70 år.
 
Du kan forsikre deg selv og ektefelle/samboer/registrert partner.

Dette er prisene på 12 G og 24 G:

12 G
Alder Medlem Medforsikret
Tom 30 år 359 399
31-35 432 480
36-40 642 712
41-45 1 216 1 351
46-50 1 506 1 673
51-55 2 491 2 768
56-60 2 881 3 199
61-65 3 801 4 223
66-70 6 256 6 950
24 G
Alder Medlem Medforsikret
Tom 30 år 718 798
31-35 864 960
36-40 1 284 1 424
41-45 2 432 2 702
46-50 3 012 3 346
51-55 4 982 5 536
56-60 5 762 6 398
61-65 7 602 8 446
66-70 12 512 13 900

Les mer om forsikringen.

Uføreforsikring

På den kollektive avtalen for uførekapital kan medlemmene velge mellom 12 G eller 24 G i forsikringssum. Erstatningen avtrappes etter fylte 50 år, og opphører ved fylte 70 år.
 
Du kan forsikre deg selv og ektefelle/samboer/registrert partner.

Uføreforsikringen gir en engangsutbetaling når minst 50 prosent varig uførepensjon fra NAV er innvilget. Forsikringen utbetales også ved mottagelse av minst 50 prosent sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget en slik stønad for ytterligere 12 måneder.

Forsikringen opphører ved 60 år.

Slik er prisene ved 12 G og 24 G.

12 G
Alder Medlem Medforsikret
Tom 30 år 1 547 1 226
31-35 1 574 1 387
36-40 1 993 1 704
41-45 3 301 2 867
46-50 5 065 5 331
51-55 6 942 6 212
56-60 9 146 9 146
24 G
Alder Medlem Medforsikret
Tom 30 år 3 094 2 452
31-35 3 148 2 774
36-40 3 986 3 408
41-45 6 602 5 734
46-50 10 130 10 662
51-55 13 884 12 424
56-60 18 292 18 292

Les mer om forsikringen.

Barneforsikring

NRFs barneforsikring kan kjøpes for barn fra 3 mnd til 20 år. Forsikringen gjelder til utløpet av det forsikringsåret barnet fyller 25 år. Forsikringen dekker blant annet 500.000 kroner ved sykdom eller ulykkesskade som medfører en arbeidsuførhet på minst 50 prosent. Retten til uføreerstatning inntreffer når uførheten har vart i minst 2 år og er vurdert til å være varig.

Forsikringen koster 2.159 kroner i året per barn.

Les mer om barneforsikringen.

Innboforsikring

Har en kollektiv avtale med fem valgfrie beløp.

Prisene avhenger av hvilket distrikt du bor i.

Beløp Sone 1 Sone 2 Sone 3
500.000 1129 963 773
1 mill. 1607 1200 995
1,5 mill. 2057 1495 1234
2 mill. 2495 1774 1542
3 mill. 3145 2366 2058

Sone 1: Oslo

Sone 2: Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim

Sone 3: Resten av landet.

Les mer om innboforsikringen.

Reiseforsikring

NRFs reiseforsikring kan kjøpes for 1 person eller for familie. Familieforsikringen gjelder for medlemmer, ektefelle/partner/samboer, samt barn/fosterbarn som har felles adresse i folkeregisteret ut det året de fyller 20 år.

Forsikringen koster 1.046 kroner for en familie. For én person koster den 951 kroner.

Les mer om forsikringen.

Kritisk sykdom

NRF har en kollektiv avtale på Sykdomsforsikring (Kritisk sykdom). Det kan kjøpes dekning fra 200.000 kroner til 1 million kroner (5 klosser), både for deg selv og for ektefelle/samboer.

Dette er prisene per 200.000 kroner per år:

Alder Pris
Tom 30 år 524
31 – 35 år 670
36 – 40 år 877
41 – 45 år 1 348
46 – 50 år 1 873
51 – 55 år 2 769
56 – 60 år 4 021
61 – 67 år 6 638

Les mer om forsikringen.

 

Les mer om disse forsikringene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring