Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Norsk Fysioterapeutforbunds forsikringsavtaler.

Medlemmene har avtale om følgende forsikringer:

 • Obligatorisk forsikring med reservasjonsrett
 • Kollektiv avtale på dødsfallsforsikring
 • Kollektiv avtale på uføreforsikring
 • Rabattavtale på Kritisk Sykdom
 • Kollektiv avtale på innboforsikring
 • Rabattavtale på barneforsikring
 • Rabattavtale på reiseforsikring
 • Rabattavtale på skadeforsikring
 • Rabattavtale på tannhelseforsikring

I den obligatoriske forsikringen dekker Storebrand alle forsikringene, utenom ID-tyveri som er dekket av Help Forsikring. Storebrand dekker dødsfallsforsikringen, uføreforsikringen, og Kritisk sykdom. Barneforsikringen, innboforsikringen, og reiseforsikringen er i Tryg Forsikring. Tannhelseforsikringen er levert gjennom Nordic Benefits.

Obligatorisk forsikring

I den obligatoriske forsikringen inngår 5 forskjellige forsikringer. Det er mulig å reservere seg mot dette. Forsikringen koster 198 kroner per måned.

Disse forsikringene er med:

 • Dødsfallsforsikring på 500.000 kroner. Gjelder til fylte 67 år.
 • Uføreforsikring er på 80 prosent av dødsfallsforsikringen. Fra fylte 25 år nedtrappes forsikringssummen med to prosentpoeng per år.  Forsikringen gir en engangserstatning dersom du har fått innvilget minst 50 prosent varig uførepensjon fra NAV. Forsikringen utbetales også dersom du har mottatt minst 50 prosent sykepenger / arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget slik stønad for ytterligere 12 måneder.
 • Ulykkesforsikring dekker familien etter ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Enslig medlem er forsikret for 1.200.000 kroner. Har du samboer og/eller barn under 20 år, blir summen lavere.
 • Kritisk sykdomsforsikring gir erstatning på 100.000 kroner ved endelig stilt diagnose for et sett av sykdommer/skader.
 • Advokatforsikring

Dødsfallsforsikring

Du kan velge om du vil ha 12 G, 24 G, eller 36 G i forsikringssum på dødsfallsforsikring. Erstatningen avtrappes fra og med fylte 51 år, og opphører ved fylte 70 år. Forsikringen omfatter også ektefelle/samboer (samme pris).

Ved tegning av 24 G i stedet for 12 G dobles prisene. Ved tegning av 36 G i stedet for 12 G tredobles prisene.

Alder 12 G 24 G 36 G
Tom 30 år 130 260 390
31-35 438 876 1 314
36-40 524 1 048 1 572
41-45 694 1 388 2 082
46-50 911 1 822 2 733
51-55 1 343 2 686 4 029
56-60 1 772 3 544 5 316
61-65 2 633 5 266 7 899
66-69 3 924 7 848 11 772

Uføreforsikring

Du kan velge om du vil ha 12 G, 24 G, eller 36 G i forsikringssum. Du kan forsikre deg selv og ektefelle/samboer/registrert partner.

Ved tegning av 24 G i stedet for 12 G dobles prisene. Ved tegning av 36 G i stedet for 12 G tredobles prisene.

Forsikringen gir en engangserstatning dersom du har fått innvilget minst 50 prosent varig uførepensjon fra NAV. Ved 50 prosent uførhet eller mer utbetales hele forsikringssummen. Forsikringen utbetales også dersom du har mottatt minst 50 prosent sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget slik stønad for ytterligere 12 måneder.

Ved tegning av 24 G i stedet for 12 G dobles prisene. Ved tegning av 36 G i stedet for 12 G tredobles prisene.

Prisene for medforsikret er de samme som medlemsprisene.

Alder 12 G 24 G 36 G
Tom 30 år 2 049 4 098 6 147
31-35 1 990 3 980 5 970
36-40 3 053 6 106 9 159
41-45 4 253 8 506 12 759
46-50 6 379 12 758 19 137
51-55 8 709 17 418 26 127
56-59 11 243 22 486 33 729

Uførerente

Uførerenten gir deg en utbetaling på 1 eller 2 G per år i fire år. Utbetalingen skjer hvis du blir arbeidsufør 40 prosent eller mer.

Alder 1 G 2 G
30 år og under 596 1 192
31 - 35 år 761 1 522
36 - 40 år 951 1 902
41 - 45 år 1 160 2 320
46 - 50 år 1 758 3 516
51 - 55 år 2 282 4 564
56 - 60 år 2 542 5 084

Ulykkesforsikring

Forsikringen gjelder både i arbeid og fritid over hele verden.

Forsikringen dekker medlem, ektefelle/samboer og barn ut det året de fyller 21 år.

Forsikringen varer til utgangen av året forsikrede fyller 70 år.

Forsikringen koster 1.120 kroner per år.

Forsikringssummen er avhengig av familiesammensetningen på skadedagen (se tabellen), og dekker invaliditetsgrad helt ned til 1 prosent. Behandlingsutgifter dekkes med inntil 5 % av forsikringssummen. For medlemmet dekkes også faginvaliditet. 

Forsikringssummer
Familie-sammensetning Medlem Ektefelle / samboer Barn
Enslig 30 G
Medlem med ektefelle / samboer 15 G 15 G
Medlem med barn 15 G 15 G
Medlem med ektefelle og barn 10 G 10 G 15 G

Barneforsikring

Du kan etablere forsikring for dine barn fra de er tre måneder til de er 18 år. Forsikringen opphører ved første hovedforfall etter fylte 26 år.

Forsikringen dekker blant annet 500.000 kroner hvis forsikrede rammes av sykdom eller ulykkesskade som medfører en arbeidsuførhet på minst 50 prosent. Retten til uføreerstatning inntreffer når uførheten har vart i minst 2 år og er vurdert til å være varig. Erstatning for uførekapital kan først komme til utbetaling etter fylte 18 år.

Forsikringen koster 2.500 kroner per barn.

Les mer om forsikringen her.

Kritisk sykdom.

Medlemmer kan kjøpe "klosser" av 200.000 kroner i forsikringssum.

Dette er prisene, som også gjelde for medforsikret.

Alder Medlem
Tom 30 år 496
31-35 660
36-40 907
41-45 1 304
46-50 1 946
51-55 2 936
56-60 4 505
61-67 7 982
68-70 10 146

Les mer om forsikringen her.

Innboforsikring

Det kan velges tre forskjellige summer på innboforsikringen, med 0,75 millioner, 1 5 millioner, 2 millioner, og 3 millioner kroner. Standard egenandel er 2.000 kroner.

Prisene avhenger av hvilket distrikt du bor i:

Dekning
Sone 0,75 mill. 1,5 mill. 2,0 mill 3 mill.
Sone 1 1 625 2 463 3 192 3 931
Sone 2 1 172 1 771 2 312 3 017
Sone 3 909 1 370 1 797 2 349

Sone 1: Oslo

Sone 2: Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim

Sone 3: Resten av landet.

Les mer om innboforsikringen.

Reiseforsikring

NFFs reiseforsikring gjelder for enslig medlem, eller for medlem/ektefelle/registrert partner/samboer og barn under 20 år som har felles adresse i folkeregistret.

Forsikringen gjelder ferie- og tjenestereiser i hele verden. Reiseforsikringen koster 1.042 kroner for en person. For en familie koster den 1.431 kroner.

Les mer om reiseforsikringen.

Skadeforsikringer

Medlemmene får 7-10 prosentpoeng ekstra samlerabattrabatt i Tryg Forsikring.

 

Les mer om disse forsikringene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring