Dette er Norsk Fysioterapeutforbunds forsikringsavtaler.

Medlemmene har avtale om følgende forsikringer:

 • Obligatorisk forsikring med reservasjonsrett
 • Kollektiv avtale på dødsfallsforsikring
 • Kollektiv avtale på uføreforsikring
 • Rabattavtale på Kritisk Sykdom
 • Kollektiv avtale på innboforsikring
 • Rabattavtale på barneforsikring
 • Rabattavtale på reiseforsikring
 • Rabattavtale på skadeforsikring
 • Rabattavtale på tannhelseforsikring

I den obligatoriske forsikringen dekker Storebrand alle forsikringene, utenom ID-tyveri som er dekket av Help Forsikring. Storebrand dekker dødsfallsforsikringen, uføreforsikringen, og Kritisk sykdom. Barneforsikringen, innboforsikringen, og reiseforsikringen er i Tryg Forsikring. Tannhelseforsikringen er levert gjennom Nordic Benefits.

Obligatorisk forsikring

I den obligatoriske forsikringen inngår 5 forskjellige forsikringer. Det er mulig å reservere seg mot dette. Forsikringen koster 198 kroner per måned.

Disse forsikringene er med:

 • Dødsfallsforsikring på 500.000 kroner. Gjelder til fylte 67 år.
 • Uføreforsikring er på 80 prosent av dødsfallsforsikringen. Fra fylte 25 år nedtrappes forsikringssummen med to prosentpoeng per år.  Forsikringen gir en engangserstatning dersom du har fått innvilget minst 50 prosent varig uførepensjon fra NAV. Forsikringen utbetales også dersom du har mottatt minst 50 prosent sykepenger / arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget slik stønad for ytterligere 12 måneder.
 • Ulykkesforsikring dekker familien etter ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Enslig medlem er forsikret for 1.200.000 kroner. Har du samboer og/eller barn under 20 år, blir summen lavere.
 • Kritisk sykdomsforsikring gir erstatning på 100.000 kroner ved endelig stilt diagnose for et sett av sykdommer/skader.
 • Advokatforsikring

Dødsfallsforsikring

Du kan velge om du vil ha 12 G, 24 G, eller 36 G i forsikringssum på dødsfallsforsikring. Erstatningen avtrappes fra og med fylte 51 år, og opphører ved fylte 70 år. Forsikringen omfatter også ektefelle/samboer.

Ved tegning av 24 G i stedet for 12 G dobles prisene. Ved tegning av 36 G i stedet for 12 G tredobles prisene.

Alder 12 G 24 G 36 G
Tom 30 år 118 236 354
31-35 403 806 1 209
36-40 481 962 1 443
41-45 636 1 272 1 908
46-50 833 1 666 2 499
51-55 1 225 2 450 3 675
56-60 1 615 3 230 4 845
61-65 2 398 4 796 7 194
66-70 3 572 7 144 10 716

Priser for medforsikret:

Alder 12 G 24 G 36 G
Tom 30 år 118 236 354
31-35 353 706 1 059
36-40 431 862 1 293
41-45 586 1 172 1 758
46-50 783 1 566 2 349
51-55 1 175 2 350 3 525
56-60 1 565 3 130 4 695
61-65 2 348 4 696 7 044
66-70 3 522 7 044 10 566

Uføreforsikring

Du kan velge om du vil ha 12 G, 24 G, eller 36 G i forsikringssum. Du kan forsikre deg selv og ektefelle/samboer/registrert partner.

Ved tegning av 24 G i stedet for 12 G dobles prisene. Ved tegning av 36 G i stedet for 12 G tredobles prisene.

Forsikringen gir en engangserstatning dersom du har fått innvilget minst 50 prosent varig uførepensjon fra NAV. Ved 50 prosent uførhet eller mer utbetales hele forsikringssummen. Forsikringen utbetales også dersom du har mottatt minst 50 prosent sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget slik stønad for ytterligere 12 måneder.

Ved tegning av 24 G i stedet for 12 G dobles prisene. Ved tegning av 36 G i stedet for 12 G tredobles prisene.

Prisene for medforsikret er de samme som medlemsprisene.

Alder 12 G 24 G 36 G
Tom 30 år 1 369 2 738 4 107
31-35 1 329 2 658 3 987
36-40 2 039 4 078 6 117
41-45 2 841 5 682 8 523
46-50 4 261 8 522 12 783
51-55 5 818 11 636 17 454
56-60 7 511 15 022 22 533

Uførerente

Uførerenten gir deg en utbetaling på 1 eller 2 G per år i fire år. Utbetalingen skjer hvis du blir arbeidsufør 40 prosent eller mer.

Alder 1 G 2 G
30 år og under 542 1 084
31 - 35 år 692 1 384
36 - 40 år 865 1 730
41 - 45 år 1 056 2 112
46 - 50 år 1 600 3 200
51 - 55 år 2 075 4 150
56 - 60 år 2 311 4 622

Ulykkesforsikring

Forsikringen gjelder både i arbeid og fritid over hele verden.

Forsikringen dekker medlem, ektefelle/samboer og barn ut det året de fyller 21 år .

Forsikringen varer til utgangen av året forsikrede fyller 70 år.

Forsikringen koster 1.067 kroner per år.

Forsikringssummen er avhengig av familiesammensetningen på skadedagen (se tabellen), og dekker invaliditetsgrad helt ned til 1 prosent. Behandlingsutgifter dekkes med inntil 5 % av forsikringssummen. For medlemmet dekkes også faginvaliditet. 

Forsikringssummer
Familie-sammensetning Medlem Ektefelle / samboer Barn
Enslig 30 G
Medlem med ektefelle / samboer 15 G 15 G
Medlem med barn 15 G 15 G
Medlem med ektefelle og barn 10 G 10 G 15 G

Barneforsikring

Du kan etablere forsikring for dine barn fra de er tre måneder til de er 18 år. Forsikringen opphører ved første hovedforfall etter fylte 26 år.

Forsikringen dekker blant annet 500.000 kroner hvis forsikrede rammes av sykdom eller ulykkesskade som medfører en arbeidsuførhet på minst 50 prosent. Retten til uføreerstatning inntreffer når uførheten har vart i minst 2 år og er vurdert til å være varig. Erstatning for uførekapital kan først komme til utbetaling etter fylte 18 år.

Forsikringen koster 2.106 kroner per barn.

Les mer om forsikringen her.

Kritisk sykdom.

Medlemmer kan kjøpe "klosser" av 200.000 kroner i forsikringssum.

Dette er prisene, som også gjelde for medforsikret.

Alder Medlem
Tom 30 år 413
31-35 550
36-40 757
41-45 1 087
46-50 1 622
51-55 2 447
56-60 3 755
61-67 6 653
68-70 8 457

Les mer om forsikringen her.

Innboforsikring

Det kan velges tre forskjellige summer på innboforsikringen, med 0,75 millioner, 1 5 millioner, 2 millioner, og 3 millioner kroner. Standard egenandel er 2.000 kroner.

Prisene avhenger av hvilket distrikt du bor i:

Dekning
Sone 0,75 mill. 1,5 mill. 2,0 mill 3 mill.
Sone 1 1 427 2 161 2 798 3 444
Sone 2 1 031 1 555 2 028 2 644
Sone 3 801 1 204 1 578 2 061

Sone 1: Oslo

Sone 2: Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim

Sone 3: Resten av landet.

Les mer om innboforsikringen.

Reiseforsikring

NFFs reiseforsikring gjelder for enslig medlem, eller for medlem/ektefelle/registrert partner/samboer og barn under 20 år som har felles adresse i folkeregistret.

Forsikringen gjelder ferie- og tjenestereiser i hele verden. Reiseforsikringen koster 1.042 kroner for en person. For en familie koster den 1.431 kroner.

Les mer om reiseforsikringen.

Tannhelseforsikring

Det kan velges 3 dekningsnivåer på tannhelseforsikringen:

Nivå Pris Max sum
Sølv 933 10 000
Gull 2 115 20 000
Platina 2 882 40 000

Max sum er per år.

 

Les mer om disse forsikringene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring