Dette er Befalets Fellesorganisasjons (BFO) forsikringsordninger.

BFO er en av organisasjonene som er med i YS. Medlemmer i BFO kan derfor benytte seg av avtaler gjennom YS. Les mer om YS-avtalene her.

Medlemmene i BFO kan også benytte seg av avtaler som går gjennom Forvarets Personellservice.

Medlemmene i BFO har avtale om følgende forsikringer:

 • BFO-pakken (kollektiv)
 • Innboforsikring (kollektiv)
 • Reiseforsikring (kollektiv)
 • Barneforsikring (rabatt)
 • Helseforsikring (rabatt)
 • Skadeforsikringer (rabatt)

BFO-pakken leveres av Storebrand og AIG. Reiseforsikringen leveres av Europeiske. Helseforsikring leveres av If.

BFO-pakken

Alle som melder seg inn i BFO blir med i «BFO-pakken» (du kan reservere deg). Den inneholder følgende dekninger:

 • Dødsfallsforsikring på 18 G
 • Uføredekning på inntil 16 G
 • Kritisk sykdom-forsikring på 1 G
 • Ulykke medisinsk invaliditet for hele familien 67 G/36 G
 • Ulykke - behandlingsutgifter (inntil 3,35 G)
 • ID-tyveri-forsikring,
 • Inntil 15 timers advokatbistand

Prisen for denne pakken er 415 kroner i måneden (4.980 kroner i året).

Dødsfallsforsikring

Det kan velges mellom forsikringssummene 3, 6, 9, 12, 15, og 18 G

Dette er prisene for 3,9, 12, og 18 G, både for medlem og partner.

Prisene er forholdsmessige.

Medlem 3 9 12 18
Under 30 år 252 756 1 008 1 512
31-35 300 900 1 200 1 800
36-40 372 1 116 1 488 2 232
41-45 528 1 584 2 112 3 168
46-50 780 2 340 3 120 4 680
51-55 1 236 3 708 4 944 7 416
56-60 1 980 5 940 7 920 11 880
61-65 3 228 9 684 12 912 19 368
66-70 5 304 15 912 21 216 31 824
71-75 9 960 29 880 39 840 59 760
Partner
Under 30 år 228 684 912 1 368
31-35 252 756 1 008 1 512
36-40 312 936 1 248 1 872
41-45 420 1 260 1 680 2 520
46-50 600 1 800 2 400 3 600
51-55 936 2 808 3 744 5 616
56-60 1 464 4 392 5 856 8 784
61-65 2 364 7 092 9 456 14 184
66-70 3 864 11 592 15 456 23 184
71-75 6 588 19 764 26 352 39 528

Uføreforsikring

BFO-pakken dekker varig arbeidsuførhet på mer enn 50 prosent. Forsikringen gir en utbetaling på 16 G fremt il fylte 40 år. Deretter avtrappes uføreerstatningen med 0,61 G fram til den opphører ved fylte 60 år.

Det kan velges mellom forsikringssummene 3, 6, 9, 12, 15, og 18 G

Slik blir utbetalingen for en del aldersklasser:

Medlem 3 9 12 18
Under 30 år 168 504 672 1 008
31-35 180 540 720 1 080
36-40 312 936 1 248 1 872
41-45 420 1 260 1 680 2 520
46-50 708 2 124 2 832 4 248
51-55 936 2 808 3 744 5 616
56-60 1 368 4 104 5 472 8 208
Partner
Under 30 år 396 1 188 1 584 2 376
31-35 432 1 296 1 728 2 592
36-40 624 1 872 2 496 3 744
41-45 828 2 484 3 312 4 968
46-50 1 116 3 348 4 464 6 696
51-55 1 596 4 788 6 384 9 576
56-60 2 268 6 804 9 072 13 608

Ulykkesforsikring

Forsikringen gir deg, ektefelle og barn erstatning ved varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykke. Forsikringen dekker også behandlingsutgifter etter ulykke. Forsikringen gjelder for barn under 20 år. I tillegg til ektefelle dekker forsikringen også registrert partner og samboer.

Slik blir erstatningen ved 100 prosent medisinsk invaliditet:

Familiesammensetning: Sivil risiko Krigsrisiko
Enslig medlem 67 G 36 G
Enslig medlem med barn Medlem 36 G / hvert barn 36 G Medlem 36 G
Medlem med ektefelle/samboer/ partner Alle 36 G hver Medlem 36 G
Medlem med ektefelle/ samboer/partner og barn 36 G hver Medlem 36 G

Om kritisk sykdom

Forsikringen gir en engangserstatning på 1 G (99.858 kroner) dersom medlemmet blir rammet av en alvorlig sykdom. Forsikringen gjelder for barn som er fylt 1 år til fylte 20 år. For medlemmet opphører dekningen for kritisk sykdom ved fylte 60 år.

Ektefelle/samboer

Ektefeller og samboere kan tegne en dødsfallforsikring på 15 G, og en uføreforsikring på 13 G.

Dødsfallsforsikringen er 15 G til fylte 50 år. Deretter nedtrappes dekningen hvert år til man fyller 60. Fra 60 til 65 år er dekningen på 7,5 G.

Dødsfallforsikringen koster 193 kroner i måneden. Med uføredekning koster den 316 kroner per mnd.

Dødsfallsforsikring:

Alder Antall G ved død Sum i kr
18 - 50 år 15,0 1 520 265
51 år 14,25 1 444 252
55 år 11,25 1 140 199
60 – 65 år 7,5 760 133

Uførhetsforsikringen utbetales hvis du har vært minst 50 prosent arbeidsufør i en sammenhengende periode på minst to år, og at uførheten bedømmes som varig.

Forsikringen gir en utbetaling på 13 G frem til du fyller 40 år. Uføreerstatningen avtrappes deretter årlig frem til den opphører ved fylte 60 år.

Uføreforsikring:

Alder Antall G ved uførhet Sum i kr
18 – 40 år 13,0 1 317 563
41 år 12,5 1 267 901
50 år 8,06 816 889
55 år 5,59 566 552
60 år 3,12 316 215

Innboforsikring

Innboforsikringen dekker innbo og løsøre med en ubegrenset sum. Normal egenandel er 3000 kroner, med en del unntak.

Prisen er 1.620 kroner per år, uavhengig av hvor du bor.

Reiseforsikring

Reiseforsikringen er obligatorisk, men med reservasjonsrett. Dette er en helårs reiseforsikring som gjelder for deg og din familie, på alle typer reiser i hele verden.

Forsikringen koster 1.620 kroner per år.

Behandlingsforsikring / Helseforsikring

Prisen avhenger av alder. Forsikringen er i If.

Forsikringen kan tegnes med 3, 6 eller 9 G.

Priser for 2021:

Alder 3 G 6 G 9 G
15-19 348 696 1 044
20-24 420 840 1 260
25-29 504 1 008 1 512
30-34 612 1 224 1 836
35-39 792 1 584 2 376
40-44 1 116 2 232 3 348
45-49 1 644 3 288 4 932
50-54 2 484 4 968 7 452
55-59 3 732 7 464 11 196

 

Les mer om de ulike forsikringstypene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring