Dette er Befalets Fellesorganisasjons (BFO) forsikringsordninger.

BFO er en av organisasjonene som er med i YS. Medlemmer i BFO kan derfor benytte seg av avtaler gjennom YS. Les mer om YS-avtalene her.

Medlemmene i BFO kan også benytte seg av avtaler som går gjennom Forvarets Personellservice.

Medlemmene i BFO har avtale om følgende forsikringer:

 • BFO-pakken (kollektiv)
 • Innboforsikring (kollektiv)
 • Reiseforsikring (kollektiv)
 • Barneforsikring (rabatt)
 • Helseforsikring (rabatt)
 • Skadeforsikringer (rabatt)

BFO-pakken leveres av Storebrand og AIG. Reiseforsikringen leveres av Europeiske. Helseforsikring leveres av If.

BFO-pakken

Alle som melder seg inn i BFO blir med i «BFO-pakken» (du kan reservere deg). Den inneholder følgende dekninger:

 • Dødsfallsforsikring på 18 G
 • Uføredekning på inntil 16 G
 • Kritisk sykdom-forsikring på 1 G
 • Ulykke medisinsk invaliditet for hele familien 67 G/36 G
 • Ulykke - behandlingsutgifter (inntil 3,35 G)
 • ID-tyveri-forsikring,
 • Inntil 15 timers advokatbistand

Prisen for denne pakken er 385 kroner i måneden (4.620 kroner i året).

Om dødsfallsforsikringen

Forsikringssummen er på 18 G fram til du fyller 50 år. Deretter nedtrappes dekningen hvert år til du fyller 60.

Fra 60 til 65 år er forsikringssummen på 8 G. Livsforsikringen opphører ved utgangen av det år du fyller 65. Tabellen viser erstatningsbeløp for ulike alderstrinn.

Alder Antall G ved død Forsikringssum i kroner
18 - 50 år 18,0 1 743 894
51 år 17,1 1 656 699
55 år 13,5 1 307 921
60 – 65 år 8,0 775 064

Om uføreforsikringen

BFO-pakken dekker varig arbeidsuførhet på mer enn 50 prosent. Forsikringen gir en utbetaling på 16 G fremt il fylte 40 år. Deretter avtrappes uføreerstatningen med 0,61 G fram til den opphører ved fylte 60 år.

Slik blir utbetalingen for en del aldersklasser:

Alder Antall G ved død Forsikringssum i kroner
18-40 år 16,00 1 550 128
41 år 15,39 1 491 029
50 år 9,92 961 079
55 år 6,88 666 555
6+ år 3,84 372 031

Om ulykkesforsikringen

Forsikringen gir deg, ektefelle og barn erstatning ved varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykke. Forsikringen dekker også behandlingsutgifter etter ulykke. Forsikringen gjelder for barn under 20 år. I tillegg til ektefelle dekker forsikringen også registrert partner og samboer.

Slik blir erstatningen ved 100 prosent medisinsk invaliditet:

Familiesammensetning: Sivil risiko Krigsrisiko
Enslig medlem 67 G 36 G
Enslig medlem med barn Medlem 36 G / hvert barn 36 G Medlem 36 G
Medlem med ektefelle/samboer/partner Alle 36 G hver Medlem 36 G
Medlem med ektefelle/ samboer/partner og barn 36 G hver Medlem 36 G

Om kritisk sykdom

Forsikringen gir en engangserstatning på 1 G (96.883 kroner) dersom medlemmet blir rammet av en alvorlig sykdom. Forsikringen gjelder for barn som er fylt 1 år til fylte 20 år. For medlemmet opphører dekningen for kritisk sykdom ved fylte 60 år.

Ektefelleforsikring

Ektefeller og samboere kan tegne en dødsfallforsikring på 15 G, og en uføreforsikring på 13 G.

Dødsfallsforsikringen er 15 G til fylte 50 år. Deretter nedtrappes dekningen hvert år til man fyller 60. Fra 60 til 65 år er dekningen på 7,5 G.

Forsikringen koster 141 kroner i måneden (1.692 kroner per år).

Dødsfallsforsikring:

Alder Antall G ved død Sum i kr
18 - 50 år 15,0 1 453 245
51 år 14,25 1 380 583
55 år 11,25 1 089 934
60 – 65 år 7,5 726 623

Uførhetsforsikringen utbetales hvis du har vært minst 50 prosent arbeidsufør i en sammenhengende periode på minst to år, og at uførheten bedømmes som varig.

Forsikringen gir en utbetaling på 13 G frem til du fyller 40 år. Uføreerstatningen avtrappes deretter årlig frem til den opphører ved fylte 60 år.

Prisen på forsikringen er 104 kroner i måneden (1.048 kroner per år).

Uføreforsikring:

Alder Antall G ved uførhet Sum i kr
18 – 40 år 13,0 1 259 479
41 år 12,5 1 212 006
50 år 8,06 780 877
55 år 5,59 541 576
60 år 3,12 302 275

Innboforsikring

Innboforsikringen dekker innbo og løsøre med en ubegrenset sum. Normal egenandel er 3000 kroner, med en del unntak.

Prisen er 1.380 kroner per år, uavhengig av hvor du bor.

Reiseforsikring

Reiseforsikringen er obligatorisk, men med reservasjonsrett. Dette er en helårs reiseforsikring som gjelder for deg og din familie, på alle typer reiser i hele verden.

Forsikringen koster 1.260 kroner per år.

Behandlingsforsikring/Helseforsikring

Prisen avhenger av alder. Forsikringen er i If.

Alder Mnd År
0-24 år (barn) 60 720
18-28 år 190 2 280
29-49 år 205 2 460
50-59 år 320 3 840
60-67 år 330 3 960

 

Les mer om de ulike forsikringstypene:

Dødsfallsforsikring

Uføreforsikringer

Barneforsikring

Innboforsikring

Reiseforsikring

Behandlingsforsikring

Markedsoversikter:

Priser på boligforsikring

Priser på innboforsikring

Priser på bilforsikring

Priser reiseforsikring

Kalkulatorer:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle. Hva det beregnede behovet er for deg og eventuelle partner ser du nederst.

Andre eksterne nettsider:

Her finner du medlemsfordelene til BFO.