Dette er Akademikerforbundets forsikringsordninger.

Medlemmene har avtale om følgende forsikringer:

 • Dødsfallsforsikring (livsforsikring)
 • Uføreforsikring
 • Innboforsikring
 • Reiseforsikring
 • Barneforsikring
 • Ulykkesforsikring
 • Kritisk sykdom
 • Behandlingsforsikring

Dødsfallforsikringen, uføreforsikringen, og kritisk sykdom leveres av Storebrand. Behandlingsforsikring, barneforsikring, innboforsikring, og reiseforsikring leveres av Tryg Forsikring.

Obligatorisk grunnforsikring

Forsikringen er en pakke som består av livsforsikring, uføreforsikring, familieulykkesforsikring, og kritisk sykdomsforsikring. Pakken koster 165 kroner per måned.

For dødsfallforsikringer summen 400.000 kroner, som gjelder til fylte 70 år.

Uføreforsikringen gir en utbetaling på 80 prosent av dødsfallforsikringen (320.000 kroner) ved innvilget minst 40 prosent varig uføretrygd fra NAV. Beløpet trappes ned med 2 prosent per år.

Familieulykkesforsikringen gir en dekning som avhenger av familiesammensetningen. Dette er dekningen:

Familie Medlem Ektefelle/samboer Per barn
Enslig medlem 2 000 000
Medlem m/ ektefelle /samboer/partner 1 000 000 1 000 000
Medlem m/ barn 1 000 000 1 200 000
Medlem m/ ektefelle /samboer/partner og barn 600 000 600 000 1 200 000

Kritisk sykdomsforsikring gir en utbetaling på 50.000 kroner ved en rekke forskjellige sykdommer.

Her kan du lese mer om den obligatoriske forsikringen.

Dødsfallforsikring

Du kan velge mellom 12 G (1.198.296 kroner), 24 G (2.396.592 kroner), eller 36 G (3.594.888 kroner i forsikringssum. Du kan forsikre deg selv og ektefelle/samboer/registrert partner. Erstatningen avtrappes etter fylte 50 år, og opphører ved fylte 70 år. Erstatningen nedtrappes etter fylte 51 år. For dekning på 24 G dobles prisene.

Dette er prisene for 2020:

Alder 12 G 24 G 36 G
Tom 30 år 536 1 072 3 216
31-35 763 1 526 4 578
36-40 1 298 2 596 7 788
41-45 2 130 4 260 12 780
46-50 3 757 7 514 22 542
51-55 5 794 11 588 34 764
56-59 8 304 16 608 49 824

Dette er prisene for medforsikret

Alder 12 G 24 G 36 G
Tom 30 år 554 1 108 3 324
31-35 845 1 690 5 070
36-40 1 666 3 332 9 996
41-45 2 501 5 002 15 006
46-50 4 027 8 054 24 162
51-55 6 110 12 220 36 660
56-59 7 639 15 278 45 834

Uføreforsikring

Du kan velge mellom 12 G (1.198.296 kroner), 24 G (2.396.592 kroner), eller 36 G (3.594.888 kroner i forsikringssum. Du kan forsikre deg selv og ektefelle/samboer/registrert partner. Erstatningen avtrappes etter fylte 50 år, og opphører ved fylte 60 år.

Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får minst 50 prosent varig uførepensjon fra NAV. Forsikringen utbetales også dersom du har mottatt minst 50 prosent sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget en slik stønad for ytterligere 12 måneder.

For dekning på 24 G dobles prisene.

Dette er prisene for 2020:

12 G 24 G
Alder Pris medlem Medforsikret Pris medlem Medforsikret
Tom 30 år 487 554 974 1 108
31-35 694 845 1 388 1 690
36-40 1 181 1 666 2 362 3 332
41-45 1 937 2 501 3 874 5 002
46-50 3 415 4 027 6 830 8 054
51-55 5 267 6 110 10 534 12 220
56-59 7 549 7 639 15 098 15 278

Ulykkesforsikring

Forsikringen koster 1.157 kroner per år.

Dekningen avhenger av familiesammensetningen:

Familie Medlem Ektefelle/samboer Per barn
Enslig medlem 60 G
Medlem m/ ektefelle /samboer /partner 30 G 30 G
Medlem m/ barn 30 G 36 G
Medlem m/ ektefelle /samboer/partner og barn 20 G 20 G 26 G

Innboforsikring

Medlemmer kan tegne 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, og 3 millioner kroner i forsikringssum. Forsikringen inkluderer dekningene innbo ekstra og uflaksforsikring. Prisen avhenger av hvilken sone du bor i.

Dette er prisene:

Forsikringssummer i mill kr
Sone 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0
Sone 1 837 1 184 1 511 1 829 2297
Sone 2 717 891 1 103 1 305 1735
Sone 3 582 743 914 1 139 1512

Dette er prissonene:

 • Sone 1: Oslo
 • Sone 2: Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim
 • Sone 3: Resten av landet

Reiseforsikring

Akademikerforbundets reiseforsikring kan kjøpes for 1 person eller for familie. Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 90 dagers varighet i hele verden. I tillegg dekker den tjenestereiser (180 dager), og reiser til og fra arbeidsstedet. Det er ingen egenandel ved skade.

Forsikringen koster 1.475 kroner for en familie, 1.236 kroner for enslige.

Barneforsikring

Akademikerforbundets barneforsikring kan kjøpes for barn fra 3 mnd til 18 år. Forsikringen gjelder til utløpet av det forsikringsåret barnet fyller 25 år.

Forsikringen dekker 500 000 kroner hvis forsikrede rammes av sykdom eller ulykkesskade som medfører en arbeidsuførhet på minst 50 prosent. Retten til uføreerstatning inntreffer når uførheten har vart i minst 2 år og er vurdert til å være varig. Erstatning for uførekapital kan først komme til utbetaling etter fylte 18 år.

Dersom barnet blir utsatt for sykdom eller ulykke som gir en invaliditetsgrad på mer enn 50 prosent, dobles forsikringssummen til kr 3 millioner kroner. Om det konstateres en kritisk sykdom som det er dekning for i vilkårene, utbetales et engangsbeløp på 280.000 kroner.

Kritisk sykdom: Barnet er dekket ved at det gis en erstatning på 280.000 kroner dersom det konstateres MS, kreft, leddgikt, sukkersyke eller cystisk fibrose.

Forsikringen koster 1.896 kroner per barn.

Kritisk sykdom

Forsikringen dekker blant annet følgende sykdommer:

 • hjerteinfarkt
 • hjerneslag
 • hjernesvulst   
 • alvorlig kreft
 • blindhet
 • døvhet
 • brannskader
 • nyresvikt
 • MS 

Prisen er avhengig av alder og hvor stor dekning du ønsker. Det er samme pris for medlem og ektefelle/samboer.
Du kan kjøpe dekning i klosser a kr 200 000 – inntil til 1 million kroner - både for deg selv og for ektefelle/samboer.

Pris per 200.000 kroner i modul:

Alder Pris
Tom 30 år 373
31-35 498
36-40 686
41-45 986
46-50 1471
51-55 2219
56-60 3407
61-67 5750

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikringen garanterer at du innen 14 virkedager skal ha blitt undersøkt, behandlet eller operert for den sykdommen eller ulykkesskaden du trenger behandling for. Dersom du ikke har fått hjelp innen 14 virkedager har du krav på å få utbetalt en kompensasjon på 500 kroner per dag i inntil 20 dager.

Årsprisen er 2.072 kroner. Det er samme pris for ektefelle/samboer. Forsikringen kan kjøpes til du blir 70 år.

 

Les mer om de ulike forsikringstypene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring