Dette er Akademikerforbundets forsikringsordninger.

Medlemmene har avtale om følgende forsikringer:

 • Dødsfallsforsikring (livsforsikring)
 • Uføreforsikring
 • Innboforsikring
 • Reiseforsikring
 • Barneforsikring
 • Ulykkesforsikring
 • Kritisk sykdom
 • Behandlingsforsikring

Dødsfallforsikringen, uføreforsikringen, og kritisk sykdom leveres av Storebrand. Behandlingsforsikring, barneforsikring, innboforsikring, og reiseforsikring leveres av Tryg Forsikring.

Obligatorisk grunnforsikring

Forsikringen er en pakke som består av livsforsikring, uføreforsikring, familieulykkesforsikring, og kritisk sykdomsforsikring. Pakken koster 165 kroner per måned.

For dødsfallforsikringer summen 400.000 kroner, som gjelder til fylte 70 år.

Uføreforsikringen gir en utbetaling på 80 prosent av dødsfallforsikringen (320.000 kroner) ved innvilget minst 40 prosent varig uføretrygd fra NAV. Beløpet trappes ned med 2 prosent per år.

Familieulykkesforsikringen gir en dekning som avhenger av familiesammensetningen. Dette er dekningen:

Familie Medlem Ektefelle/samboer Per barn
Enslig medlem 2 000 000
Medlem m/ ektefelle /samboer/partner 1 000 000 1 000 000
Medlem m/ barn 1 000 000 1 200 000
Medlem m/ ektefelle /samboer/partner og barn 600 000 600 000 1 200 000

Kritisk sykdomsforsikring gir en utbetaling på 50.000 kroner ved en rekke forskjellige sykdommer.

Her kan du lese mer om den obligatoriske forsikringen.

Dødsfallforsikring

Du kan velge mellom 12 G (1.216.192 kroner), 24 G (2.432.424 kroner), eller 36 G (3.648.636 kroner i forsikringssum. Du kan forsikre deg selv og ektefelle/samboer/registrert partner. Erstatningen avtrappes etter fylte 50 år, og opphører ved fylte 70 år. Erstatningen nedtrappes etter fylte 51 år. For dekning på 24 G dobles prisene, for 36 G tredobles de.

Ektefelle og samboer kan også forsikres.

Dette er prisene for 2021:

Alder 12 G 24 G 36 G
Tom 30 år 395 790 1 185
31-35 506 1 012 1 518
36-40 616 1 232 1 848
41-45 767 1 534 2 301
46-50 1 385 2 770 4 155
51-55 1 902 3 804 5 706
56-60 2 396 4 792 7 188
61-65 3 472 6 944 10 416
66-70 4 860 9 720 14 580

Dette er prisene for medforsikret

Uføreforsikring

Du kan velge mellom 12 G (1.216.192 kroner), 24 G (2.432.424 kroner), eller 36 G (3.648.636 kroner i forsikringssum. Du kan forsikre deg selv og ektefelle/samboer/registrert partner. Erstatningen avtrappes etter fylte 50 år, og opphører ved fylte 60 år.

Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får minst 50 prosent varig uførepensjon fra NAV. Forsikringen utbetales også dersom du har mottatt minst 50 prosent sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget en slik stønad for ytterligere 12 måneder.

For dekning på 24 G dobles prisene, for 36 G tredobles de.

Ektefelle og samboer kan også forsikres.

Dette er prisene for 2021:

Alder 12 G 24 G 36 G
Tom 30 år 643 1 286 3 858
31-35 916 1 832 5 496
36-40 1 558 3 116 9 348
41-45 2 556 5 112 15 336
46-50 4 508 9 016 27 048
51-55 6 953 13 906 41 718
56-59 9 965 19 930 59 790

Ulykkesforsikring

Forsikringen koster 1.249 kroner per år.

Dekningen avhenger av familiesammensetningen:

Familie Medlem Ektefelle/samboer Per barn
Enslig medlem 60 G
Medlem m/ ektefelle /samboer /partner 30 G 30 G
Medlem m/ barn 30 G 36 G
Medlem m/ ektefelle /samboer/partner og barn 20 G 20 G 26 G

Innboforsikring

Medlemmer kan tegne 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, og 3 millioner kroner i forsikringssum. Forsikringen inkluderer dekningene innbo ekstra og uflaksforsikring. Prisen avhenger av hvilken sone du bor i.

Dette er prisene:

Forsikringssummer i mill kr
Sone 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0
Sone 1 893 1 266 1 615 1 957 2458
Sone 2 764 951 1 178 1 395 1856
Sone 3 620 792 976 1 218 1617

Dette er prissonene:

 • Sone 1: Oslo
 • Sone 2: Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim
 • Sone 3: Resten av landet

Reiseforsikring

Akademikerforbundets reiseforsikring kan kjøpes for 1 person eller for familie. Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 90 dagers varighet i hele verden. I tillegg dekker den tjenestereiser (180 dager), og reiser til og fra arbeidsstedet. Det er ingen egenandel ved skade.

Forsikringen koster 1.567 kroner for en familie, 1.313 kroner for enslige.

Barneforsikring

Akademikerforbundets barneforsikring kan kjøpes for barn fra 3 mnd til 18 år. Forsikringen gjelder til utløpet av det forsikringsåret barnet fyller 25 år.

Forsikringen dekker 500 000 kroner hvis forsikrede rammes av sykdom eller ulykkesskade som medfører en arbeidsuførhet på minst 50 prosent. Retten til uføreerstatning inntreffer når uførheten har vart i minst 2 år og er vurdert til å være varig. Erstatning for uførekapital kan først komme til utbetaling etter fylte 18 år.

Dersom barnet blir utsatt for sykdom eller ulykke som gir en invaliditetsgrad på mer enn 50 prosent, dobles forsikringssummen til kr 3 millioner kroner. Om det konstateres en kritisk sykdom som det er dekning for i vilkårene, utbetales et engangsbeløp på 280.000 kroner.

Kritisk sykdom: Barnet er dekket ved at det gis en erstatning på 280.000 kroner dersom det konstateres MS, kreft, leddgikt, sukkersyke eller cystisk fibrose.

Forsikringen koster 2.122 kroner per barn.

Kritisk sykdom

Forsikringen dekker blant annet følgende sykdommer:

 • hjerteinfarkt
 • hjerneslag
 • hjernesvulst   
 • alvorlig kreft
 • blindhet
 • døvhet
 • brannskader
 • nyresvikt
 • MS 

Prisen er avhengig av alder og hvor stor dekning du ønsker. Det er samme pris for medlem og ektefelle/samboer.
Du kan kjøpe dekning i klosser a kr 200 000 – inntil til 1 million kroner - både for deg selv og for ektefelle/samboer.

Pris per 200.000 kroner i modul:

Alder Pris
Tom 30 år 373
31-35 498
36-40 686
41-45 986
46-50 1471
51-55 2219
56-60 3407
61-67 5750

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikringen garanterer at du innen 14 virkedager skal ha blitt undersøkt, behandlet eller operert for den sykdommen eller ulykkesskaden du trenger behandling for. Dersom du ikke har fått hjelp innen 14 virkedager har du krav på å få utbetalt en kompensasjon på 500 kroner per dag i inntil 20 dager.

Årsprisen er 2.315 kroner. Det er samme pris for ektefelle/samboer. Forsikringen kan kjøpes til du blir 70 år.

 

Les mer om de ulike forsikringstypene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring