Dette er Akademikerforbundets forsikringsordninger.

Medlemmene har avtale om følgende forsikringer:

 • Dødsfallsforsikring (livsforsikring)
 • Uføreforsikring
 • Innboforsikring
 • Reiseforsikring
 • Barneforsikring
 • Kritisk sykdom
 • Behandlingsforsikring

Dødsfallforsikringen, uføreforsikringen, og kritisk sykdom leveres av Storebrand. Behandlingsforsikring, barneforsikring, innboforsikring, og reiseforsikring leveres av Tryg Forsikring.

Dødsfallforsikring

Du kan velge mellom 12 G (1.123.608 kroner) eller 24 G (2.247.216 kroner) i forsikringssum. Du kan forsikre deg selv og ektefelle/samboer/registrert partner. Erstatningen avtrappes etter fylte 50 år, og opphører ved fylte 70 år. Erstatningen nedtrappes etter fylte 51 år. For dekning på 24 G dobles prisene.

Dette er prisene for 2018:

12 G 24 G
Alder Medlem Medforsikret Medlem Medforsikret
Tom 30 år 376 293 752 586
31-35 482 439 964 878
36-40 586 586 1 172 1 172
41-45 731 731 1 462 1 462
46-50 1 319 1 319 2 638 2 638
51-55 1 812 1 610 3 624 3 220
56-60 2 281 2 196 4 562 4 392
61-65 3 355 2 929 6 710 5 858
66-70 4 698 4 393 9 396 8 786

Uføreforsikring

Du kan velge mellom 12 G (1.123.608 kroner) eller 24 G (2.247.216 kroner) i forsikringssum. Du kan forsikre deg selv og ektefelle/samboer/registrert partner. Erstatningen avtrappes etter fylte 50 år, og opphører ved fylte 60 år.

Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får minst 50 prosent varig uførepensjon fra NAV. Forsikringen utbetales også dersom du har mottatt minst 50 prosent sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget en slik stønad for ytterligere 12 måneder.

For dekning på 24 G dobles prisene.

Dette er prisene for 2018:

12 G 24 G
Alder Pris medlem Medforsikret Pris medlem Medforsikret
Tom 30 år 470 536 940 1 072
31-35 671 806 1 342 1 612
36-40 1 141 1 610 2 282 3 220
41-45 1 872 2 417 3 744 4 834
46-50 3 301 3 893 6 602 7 786
51-55 5 090 5 906 10 180 11 812
56-59 7 297 7 384 14 594 14 768

Innboforsikring

Medlemmer kan tegne 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, og 3 millioner kroner i forsikringssum. Forsikringen inkluderer dekningene innbo ekstra og uflaksforsikring. Prisen avhenger av hvilken sone du bor i.

Dette er prisene:

Forsikringssummer
Sone 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 3 000 000
Sone 1 781 1 111 1 422 1 725 2171
Sone 2 667 832 1 034 1 226 1635
Sone 3 537 691 855 1 068 1423
Student 576

Dette er prissonene:

 • Sone 1: Oslo
 • Sone 2: Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim
 • Sone 3: Resten av landet

Reiseforsikring

Akademikerforbundets reiseforsikring kan kjøpes for 1 person eller for familie. Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 90 dagers varighet i hele verden. I tillegg dekker den tjenestereiser (180 dager), og reiser til og fra arbeidsstedet. Det er ingen egenandel ved skade.

Forsikringen koster 1.185 kroner for en familie, 994 kroner for enslige.

Barneforsikring

Akademikerforbundets barneforsikring kan kjøpes for barn fra 3 mnd til 18 år. Forsikringen gjelder til utløpet av det forsikringsåret barnet fyller 25 år.

Forsikringen dekker 500 000 kroner hvis forsikrede rammes av sykdom eller ulykkesskade som medfører en arbeidsuførhet på minst 50 prosent. Retten til uføreerstatning inntreffer når uførheten har vart i minst 2 år og er vurdert til å være varig. Erstatning for uførekapital kan først komme til utbetaling etter fylte 18 år.

Dersom barnet blir utsatt for sykdom eller ulykke som gir en invaliditetsgrad på mer enn 50 prosent, dobles forsikringssummen til kr 3 millioner kroner. Om det konstateres en kritisk sykdom som det er dekning for i vilkårene, utbetales et engangsbeløp på 280.000 kroner.

Kritisk sykdom:Barnet er dekket ved at det gis en erstatning på 280.000 kroner dersom det konstateres MS, kreft, leddgikt, sukkersyke eller cystisk fibrose.

Forsikringen koster 1.718 kroner per barn.

Kritisk sykdom

Forsikringen dekker blant annet følgende sykdommer:

 • hjerteinfarkt
 • hjerneslag
 • hjernesvulst   
 • alvorlig kreft
 • blindhet
 • døvhet
 • brannskader
 • nyresvikt
 • MS 

Prisen er avhengig av alder og hvor stor dekning du ønsker. Det er samme pris for medlem og ektefelle/samboer.
Du kan kjøpe dekning i klosser a kr 200 000 – inntil til 1 million kroner - både for deg selv og for ektefelle/samboer.

Pris per 200.000 kroner i modul:

Alder Pris
Tom 30 år 373
31-35 498
36-40 686
41-45 986
46-50 1471
51-55 2219
56-60 3407
61-67 5750

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikringen garanterer at du innen 14 virkedager skal ha blitt undersøkt, behandlet eller operert for den sykdommen eller ulykkesskaden du trenger behandling for. Dersom du ikke har fått hjelp innen 14 virkedager har du krav på å få utbetalt en kompensasjon på 500 kroner per dag i inntil 20 dager.

Årsprisen er 1.989 kroner. Det er samme pris for ektefelle/samboer. Forsikringen kan kjøpes til du blir 70 år.

 

Les mer om de ulike forsikringstypene:

Dødsfallsforsikring

Uføreforsikringer

Barneforsikring

Innboforsikring

Reiseforsikring

Behandlingsforsikring

Markedsoversikter:

Priser på boligforsikring

Priser på innboforsikring

Priser på bilforsikring

Priser reiseforsikring

Kalkulatorer:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle. Hva det beregnede behovet er for deg og eventuelle partner ser du nederst.

Andre eksterne nettsider:

Akademikerforbundets nettsider om forsikringene.