Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Akademikerforbundets forsikringsordninger.

Medlemmene har avtale om følgende forsikringer:

 • Dødsfallsforsikring (livsforsikring)
 • Uføreforsikring
 • Innboforsikring
 • Reiseforsikring
 • Barneforsikring
 • Ulykkesforsikring
 • Kritisk sykdom
 • Behandlingsforsikring

Dødsfallforsikringen, uføreforsikringen, og kritisk sykdom leveres av Protector. Behandlingsforsikring. Reiseforsikring leveres av Gouda Forsikring. Barneforsikring, behandlingsforsikring, og innboforsikring leveres av Tryg Forsikring.

Obligatorisk grunnforsikring

Forsikringen er en pakke som består av livsforsikring, uføreforsikring, familieulykkesforsikring, og kritisk sykdomsforsikring. Pakken koster 187 kroner per måned.

For dødsfallforsikringer summen 400.000 kroner, som gjelder til fylte 70 år.

Uføreforsikringen gir en utbetaling på 80 prosent av dødsfallforsikringen (320.000 kroner) ved innvilget minst 40 prosent varig uføretrygd fra NAV. Beløpet trappes ned med 2 prosent per år.

Familieulykkesforsikringen gir en dekning som avhenger av familiesammensetningen. Dette er dekningen:

Familie Medlem Ektefelle/samboer Per barn
Enslig medlem 2 000 000
Medlem m/ ektefelle /samboer/partner 1 000 000 1 000 000
Medlem m/ barn 1 000 000 1 200 000
Medlem m/ ektefelle /samboer/partner og barn 600 000 600 000 1 200 000

Kritisk sykdomsforsikring gir en utbetaling på 50.000 kroner ved en rekke forskjellige sykdommer.

Her kan du lese mer om den obligatoriske forsikringen.

Dødsfallforsikring

Du kan velge mellom 12 G (1.423.440 kroner), 24 G (2.846.880 kroner), eller 36 G (4.270.320 kroner i forsikringssum. Du kan forsikre deg selv og ektefelle/samboer/registrert partner. Erstatningen avtrappes etter fylte 50 år, og opphører ved fylte 70 år. Erstatningen nedtrappes etter fylte 51 år. For dekning på 24 G dobles prisene, for 36 G tredobles de.

Ektefelle og samboer kan også forsikres.

Dette er prisene for 2024:

Alder 12 G 24 G 36 G
Tom 30 år 425 850 1 275
31-35 546 1 092 1 638
36-40 664 1 328 1 992
41-45 827 1 654 2 481
46-50 1 494 2 988 4 482
51-55 2 051 4 102 6 153
56-60 2 586 5 172 7 758
61-65 3 802 7 604 11 406
66-69 5 323 10 646 15 969

Uføreforsikring

Du kan forsikre deg selv og ektefelle/ Du kan forsikre deg selv og ektefelle/samboer/registrert partner. Erstatningen avtrappes etter fylte 50 år, og opphører ved fylte 60 år. Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får minst 50 prosent varig uførepensjon fra NAV. Forsikringen utbetales også dersom du har mottatt minst 50 prosent sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget en slik stønad for ytterligere 12 måneder.

For dekning på 24 G dobles prisene, for 36 G tredobles de.

Ektefelle og samboer kan også forsikres.

Dette er prisene for 2024:

Alder 12 G 24 G 36 G
Tom 30 år 1 333 2 666 7 998
31-35 1 898 3 796 11 388
36-40 3 228 6 456 19 368
41-45 5 298 10 596 31 788
46-50 9 346 18 692 56 076
51-55 14 413 28 826 86 478
56-59 20 657 41 314 123 942

Uførerente

Uførerenten gir en månedlig utbetaling i inntil 4 år, dersom du blir 40 prosent arbeidsufør eller mer.

Prisene for 2024:

Alder 1 G 2 G
Tom 30 år 696 1 392
31-35 910 1 820
36-40 1 274 2 548
41-45 1 636 3 272
46-50 2 328 4 656
51-55 3 035 6 070
56-59 3 520 7 040

Ulykkesforsikring

Forsikringen koster 3.130 kroner per år.

Dekningen avhenger av familiesammensetningen:

Familie Medlem Ektefelle/samboer Per barn
Enslig medlem 60 G
Medlem m/ ektefelle /samboer /partner 30 G 30 G
Medlem m/ barn 30 G 36 G
Medlem m/ ektefelle /samboer/partner og barn 20 G 20 G 26 G

Innboforsikring

Medlemmer kan tegne 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, og 3 millioner kroner i forsikringssum. Forsikringen inkluderer dekningene innbo ekstra og uflaksforsikring. Prisen avhenger av hvilken sone du bor i.

Dette er prisene:

Forsikringssummer i mill kr
Sone 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0
Sone 1 961 1 360 1 736 2 103 2642
Sone 2 822 1 024 1 268 1 502 1998
Sone 3 668 853 1 051 1 312 1744

Dette er prissonene:

 • Sone 1: Oslo
 • Sone 2: Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim
 • Sone 3: Resten av landet

Reiseforsikring

Akademikerforbundets reiseforsikring kan kjøpes for 1 person eller for familie. Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 90 dagers varighet i hele verden. I tillegg dekker den tjenestereiser (180 dager), og reiser til og fra arbeidsstedet. Det er ingen egenandel ved skade.

Dette koster reiseforsikringen i 2024:

Dekning Alder Pris
Én person t.o.m. 70 år 1 768
Én person f.o.m. 70 år 2 271
Familie t.o.m. 70 år 2 098
Familie f.o.m. 70 år 2 706

Barneforsikring

Akademikerforbundets barneforsikring kan kjøpes for barn fra 3 mnd til 18 år. Forsikringen gjelder til utløpet av det forsikringsåret barnet fyller 25 år.

Forsikringen dekker 500 000 kroner hvis forsikrede rammes av sykdom eller ulykkesskade som medfører en arbeidsuførhet på minst 50 prosent. Retten til uføreerstatning inntreffer når uførheten har vart i minst 2 år og er vurdert til å være varig. Erstatning for uførekapital kan først komme til utbetaling etter fylte 18 år.

Dersom barnet blir utsatt for sykdom eller ulykke som gir en invaliditetsgrad på mer enn 50 prosent, dobles forsikringssummen til kr 3 millioner kroner. Om det konstateres en kritisk sykdom som det er dekning for i vilkårene, utbetales et engangsbeløp på 280.000 kroner.

Kritisk sykdom: Barnet er dekket ved at det gis en erstatning på 280.000 kroner dersom det konstateres MS, kreft, leddgikt, sukkersyke eller cystisk fibrose.

Forsikringen koster 2.770 kroner per barn.

Kritisk sykdom

Forsikringen dekker blant annet følgende sykdommer:

 • hjerteinfarkt
 • hjerneslag
 • hjernesvulst   
 • alvorlig kreft
 • blindhet
 • døvhet
 • brannskader
 • nyresvikt
 • MS 

Prisen er avhengig av alder og hvor stor dekning du ønsker. Det er samme pris for medlem og ektefelle/samboer.
Du kan kjøpe dekning i klosser a kr 200 000 – inntil til 1 million kroner - både for deg selv og for ektefelle/samboer.

Pris per 200.000 kroner i modul:

Alder Pris
Tom 30 år 598
31-35 798
36-40 1099
41-45 1580
46-50 2357
51-55 3554
56-60 5458
61-67 9212

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikringen garanterer at du innen 14 virkedager skal ha blitt undersøkt, behandlet eller operert for den sykdommen eller ulykkesskaden du trenger behandling for. Dersom du ikke har fått hjelp innen 14 virkedager har du krav på å få utbetalt en kompensasjon på 500 kroner per dag i inntil 20 dager.

Årsprisen er 3.469 kroner. Det er samme pris for ektefelle/samboer. Forsikringen kan kjøpes til du blir 70 år.

 

Les mer om de ulike forsikringstypene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring