Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Denne oversikten viser alt innhold om trygdeytelser som ligger på smartepenger.no.

På temasidene blir alle artikler, kalkulatorer, lenker og andre ressurser oppdatert jevnlig. Dette gjør at du alltid kan stole på at innholdet er aktuelt. Integrert i artikler og andre ressurser viser vi deg også hvilke andre nettsteder som har nyttig informasjon om dette temaet.

Oversikten med lenker til alt innhold finner du lenger ned på siden.

Alderspensjon: Alderspensjonen blir beregnet på forskjellig måte avhengig av hvilken aldersgruppe du tilhører. Personer født før 1954 må forholde seg til den gamle pensjonsordningen. For personer født fra 1954 til 1962 gjelder en kombinasjonsmodell. For personer født etter 1962 gjelder bare ny ordning. I det nye pensjonssystemet sparer du opp til pensjonen din via pensjonsbeholdningen. Du må ikke ta ut hundre prosent alderspensjon med en gang - det er også mulig med fleksibelt uttak, som vil si at man også kan velge for eksempel 20 eller 40 prosent uttak. Når du skal vurdere hvor stor pensjonen din blir, er det også viktig å være sette seg inn i skattens betydning for pensjonen. Du kan regne ut pensjonen din med Smarte Pengers pensjonskalkulatorer.

AFP: AFP står for Avtalefestet Pensjon, og vil si at man ut fra visse forutsetninger kan ta ut tidligpensjon fra  62 års alder. I Norge er det to forskjellige AFP-ordninger;  AFP for ansatte i det offentlige, og AFP for ansatte i det private.

Sykdom og funksjonshemning: Du har rett til uførepensjon, dersom inntektsevnen din er nedsatt på grunn av skade, sykdom eller lyte. Sykepenger skal gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade, og som arbeidstaker har du rett til sykepenger fra første sykefraværsdag. Grunnstønad skal dekke nødvendige ekstrautgifter (som transport og reiser, spesielt kosthold, telefonhold, og vask) som skyldes varig sykdom eller skade. Du kan få hjelpestønad hvis du på grunn av sykdom, skade eller medfødt funksjonshemning har et særskilt pleie- og tilsynsbehov, og pleien eller tilsynet blir utført av familiemedlemmer, venner eller naboer.

Barn: Barnetrygd utbetales fra og med måneden etter barnets fødsel til ut kalendermåneden før barnet fyller 18. Familier med barn mellom ett og to år som ikke har heltidsplass i barnehage med offentlig støtte kan få utbetalt kontantstøtte fra det offentlige. Dersom du ikke har rett på foreldrepenger (fordi du ikke har jobbet nok, eller hatt høy nok inntekt), får du engangsstønad ved fødsel eller adopsjon. Hvis du må være borte fra arbeid for å passe sykt barn, har du rett på omsorgspenger. Du kan få pengestøtte til å pleie syke barn, eller pårørende i livets sluttfase, denne ytelsen heter pleiepenger.

Bostøtte: Ønsker du å eie din egen bolig, eller allerede eier bolig, men har dårlig økonomi og høye boutgifter, bør du sjekke ut mulighetene for å få bostøtte. Det er Husbanken og kommunen som samarbeider om bostøtteordningen. For å få bostøtte er det maksimalkrav til inntekten du har.

Trygdeytelser til aleneforeldre: Det finnes ulike stønader til enslige mødre eller fedre, som skal sikre inntekten deres. Overgangsstønad skal sikre inntekt til livsopphold for enslige foreldre, og skal bare vare i en begrenset periode. Du kan motta støtte til barnetilsyn, slik at du kan jobbe, studere eller søke jobber. Er du enslig forelder, og må flytte for å få jobb, har du rett på tilskudd til flytting.

Trygdeytelser ved dødsfall: Familien kan få visse ytelser, dersom noen faller fra. Gjenlevendepensjonen skal sikre inntekt for den gjenlevende ektefellen ved dødsfall. Barnepensjon skal gi barn som har mistet en eller begge foreldre, inntekt til livsopphold. Dersom avdøde var medlem i Folketrygden, kan man få gravferdsstøtte fra Nav.

Innholdet på temaet trygdeytelser

Hvis du vil søke etter stikkord, kan du gå inn påinnholdsoversikten. Denne gir en oversikt over alt innhold i stikkordsform.

Innholdet på dette temaet er delt inn i faktainnhold (oppdaterte artikler), trygdekalkulatorer, og aktuelle lover.

Faktainnhold
Alderspensjon
Alderspensjon
Alderspensjon født etter 1962
Alderspensjon født fra 1954 til 1962
Alderspensjon født før 1954
Fleksibelt uttak av pensjon
Pensjonsbeholdningen
Minste pensjonsnivå
Garantipensjon
Forholdstall
Delingstall
Forsørgingstillegg i alderspensjon
Pensjonsopptjening for omsorgsarbeid
Skattens betydning for pensjonsdekningen
Grunnbeløpet
AFP
AFP i privat sektor
AFP i offentlig sektor
Uten jobb
Arbeidsavklaringspenger
Arbeidsledighetsforsikring
Arbeidsledighetsmålinger
Dagpenger
Slik søker du om dagpenger
Oppsigelse
Permittering
Tiltakspenger
Barn
Guide til barnetrygd
Guide til kontantstøtte
Engangsstønad ved fødsel
Omsorgspenger
Pleiepenger
Guide til foreldrepenger
Fleksibelt uttak av foreldrepenger
Stønad til barnetilsyn
Svangerskapspenger
Bostøtte
Guide til bostøtte
Bostøtte - boutgifter og egenandel
Bostøtte - inntektsgrenser
Sykdom og funksjonshemming
Guide til uføretrygd
Guide til sykepenger
Grunnstønad
Hjelpestønad
Egenandelstak i frikortordningen
Betaling for opphold på sykehjem
Trygdeytelser til aleneforeldre
Trygdeytelser til aleneforeldre
Overgangsstønad
Stønad til barnetilsyn
Tilleggsstønader
Trygdeytelser ved dødsfall
Trygdeytelser ved dødsfall
Gjenlevendepensjon
Barnepensjon
Gravferdsstønad
Tannlege
Dette får du refundert av tannlegeutgifter
Sykdommer og tilstander som gir rett til stønad
Trygdekalkulatorer
Alderspensjon gammel ordning
Dagpengekalkulator
Dagpengetapkalkulator
Foreldrepengerkalkulator
Pensjonskalkulator for årsklassene 1948-1953
Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Pensjonspoengkalkulator
Sykehjemskalkulator
Uførerente-kalkulator
Uføretrygdkalkulator
Aktuelle lover
AFP for medlemmer av statens pensjonskasse
AFP-tilskottsloven 
Barnetrygdloven
Folketrygdloven
Gravferdsloven
Kontanstøtteloven
Pasientskadeloven
Trygderettsloven
Yrkesskadetrygdloven