Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Full kontantstøtte kan utbetales til familier med barn mellom ett og to år, som er uten barnehageplass.

Kontantstøtten skal utbetales til familier med barn mellom ett og to år (fra fylte 13 mnd til 23 mnd) som ikke har heltidsplass i barnehage med offentlig støtte. Støtten er skattefri.

Full kontantstøtte utgjør 7.500 kroner per måned. Det er graderte satser for kontantstøtte, avhengig av barnets oppholdstid i barnehagen.

Slik er satsene:

Avtalt   oppholdstid i barnehage (timer per uke) Kontantstøtte i prosent av full   sats Kontantstøtte per  barn per mnd
Ikke bruk av barnehageplass 100% 7 500
Til og med 8 timer 80% 6 000
Fra 9 til og med 16 timer 60% 4 500
Fra 17 til og med 24 timer 40% 3 000
Fra 25 til og med 32 timer 20% 1 500
33 timer eller mer 0% 0

Før dette var det slik at dersom den avtalte oppholdstiden i barnehagen var er mindre enn 20 timer, kunne du få 50 prosent kontantstøtte.

Kontantstøtten utbetales fra barnet fyller 13 måneder, til og med den måneden barnet fyller 23 måneder. Maksimal lengde er dermed 11 måneder.

Krav for å få kontantstøtte

For å kunne få kontantstøtte må begge foreldre ha hatt en botid på 5 års medlemskap i folketrygden i Norge. For EØS-borgere gjelder det egne regler.

Fra 1. juli 2017 må du i tillegg ha minst 5 års medlemskap i folketrygden. Når barnet bor sammen med begge foreldrene må begge foreldrene ha vært medlemmer i folketrygden i 5 år. Når NAV vurderer vilkåret om medlemskap, skal trygdeperioder i et annet EØS-land også regnes med.

Søknad

Bor foreldrene sammen, søker en av dere. Bor foreldrene hver for seg, er det den barnet bor fast sammen med, som kan søke om kontantstøtte.

Foreldre som har inngått skriftlig avtale om delt bosted for barnet, kan velge å dele kontantstøtten.

Gi beskjed om endringer

Det er forøvrig viktig at du gir beskjed til Nav så raskt som mulig, dersom barnet begynner eller endrer oppholdstid i barnehagen, familiesituasjon endres eller du planlegger opphold i utlandet. Denne type endringer kan nemlig spille en rolle for kontantstøttebeløpet du får utbetalt fra Nav.

 

Les mer om trygdeytelser til foreldre:

Guide til foreldrepenger

Engangsstønad ved fødsel

Guide til barnetrygd

Fleksibelt uttak av foreldrepenger

Pleiepenger

Omsorgspenger

Svangerskapspenger

Les mer om kontantstøtte på andre nettsteder:

Nav - Kontantstøtte

Skjema: Nav - Søknad om kontantstøtte til småbarnsforeldre

Lover:

Kontantstøtteloven. Hovednr. 34