Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Barnetrygd utbetales fra og med måneden etter barnets fødsel, til ut kalendermåneden før barnet fyller 18 år.

Størrelsen på barnetrygden avhenger av alderen på barnet. Barnetrygden for de over 6 år er på 1.510 kroner i måneden for barn, det vil si 18.120 kroner per barn per år. For barn under 6 år er barnetrygden på 1.766 kroner per måned, 21.192 kroner per år. Satsene gjelder fra 1.1. 2024.

Barnetrygden utbetales til den som har den daglige omsorgen for barnet. Hvis begge foreldrene har omsorgen, utbetales barnetrygden til moren.

Barnetrygd utbetales fra måneden etter at barnet er født, til og med den måneden før barnet fyller 18 år.

Barnetrygden er skattefri.

Utvidet barnetrygd for enslige forsørgere

Enslige forsørgere får barnetrygd for ett barn mer enn de har hvis hun/han er alene om å ha ansvaret for omsorgen. I den utvidede barnetrygden får du barnetrygd for ett barn mer enn det du har,

Den utvidede barnetrygden er fra 1 juli 2023 på 2.516 kroner, 30.192 kroner per år.

Dette er kravene for å få utvidet barnetrygd:

 • er gjenlevende ektefelle
 • er skilt eller separert
 • ikke er gift og ikke lever sammen med den andre av foreldrene. Ved samlivsbrudd mellom samboere, med barn under 16 år, må det foreligge meklingsattest før utvidet barnetrygd kan tilstås
 • den andre av foreldrene er innsatt i fengsel med ubetinget straff på minst seks måneder eller har sittet i varetekt i minst seks måneder
 • den andre av foreldrene har vært forsvunnet i minst seks måneder
 • er faktisk separert (samlivsbrudd) uten dom eller løyve

Den utvidede barnetrygden faller bort dersom du gifter deg. Den utvidede barnetrygden faller også bort hvis du er samboer med en du ikke har fellesbarn med, når dere har vært samboere i minst 12 av de siste 18 månedene.

Småbarnstillegg til enslige forsørgere

Dette gis til enslig forsørger med barn mellom null og tre år, som har rett til utvidet barnetrygd og samtidig rett til full overgangsstønad. For å få denne stønaden kan man ikke ha arbeidsinntekt på over 0,5 G.

Det gis bare ett tillegg per enslig forsørger, uavhengig av hvor mange barn i alderen 0 - 3 år vedkom­mende faktisk forsørger.

Stønaden er på 696 kroner per mnd (8.352 kroner per år).

Søknad

Barnetrygd gis som hovedregel automatisk for barn som fødes i Norge. Moren får vedtak fra NAV lokalt og barnetrygden utbetales til henne, med mindre foreldrene gir beskjed om at faren skal ha barnetrygden utbetalt til seg.

Søknad må likevel settes fram hvis:

 • moren ikke er registrert som bosatt i Norge
 • barnet er eldre enn seks måneder når retten til barnetrygd inntrer
 • barnet er ikke født i Norge
 • det er avtalt delt bosted for barnet, og ønsker delt utbetaling
 • du kan ha rett til utvidet barnetrygd
 • barnetrygd skal vurderes etter EØS-avtalens regler eller andre trygdeavtaler

Sparing av barnetrygden

Mange velger å spare barnetrygden til senere kjøp av leilighet eller utdannelse for barnet.

Da vil du altså spare 1.766 kroner i måneden de første 6 årene. Deretter 1.610 kroner de neste 12 årene.

Her har vi regnet ut to eksempler. I det første alternativer er det forutsatt at det spares i aksjefond med en gjennomsnittlig avkastning på 6 prosent. I det andre eksempelet at det spares i bank til 3 prosent gjennomsnittlig avkastning. Det er da tatt hensyn til de forskjellige skattereglene for disse to spareformene.

Avhengig av hvordan vi beregner dette får vi disse summene når barnetrygden blir spart i 18 år. Det er verdien når barnet er 18 år som beregnes.

Forutsetning Banksparing Aksjefond  
Løpende kroner 437 673 622 353  
Løpende kroner etter skatt 414 117 571 716  
Løpende kroner i dagens pengeverdi 345 102 490 721  
Løpende kroner etter skatt i dagens pengeverdi 326 528 450 794  

Aksjefondet vil vokse til 622.353 kroner før skatt om 18 år. Justerer vi det til dagens pengeverdi (forutsatt 2 prosent inflasjon), og tar hensyn til skatten blir dette beløpet 450.794 kroner.

I banksparingens tilfelle ville beløpet vokst til 437.672 kroner før skatt om 18 år. I dagens pengeverdi, og fratrukket skatt blir dette 326.528 kroner.

 

Les mer om trygdeytelser til foreldre:

Guide til foreldrepenger

Guide til kontantstøtte

Svangerskapspenger

Fleksibelt uttak av foreldrepenger

Pleiepenger

Pensjonsopptjening for omsorgsarbeider

Engangsstønad ved fødsel

Les på andre nettsteder:

Nav - Barnetrygd

Lovdata:

Barnetrygdloven