Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Tannbehandling for barn opp til 18 år dekkes av det offentlige. Voksne skal i utgangspunktet dekke utgiftene selv.

Er du over 22 år må du dekke alle tannlegeutgiftene selv. Men det er er visse unntak for voksne.

Det er også en mulighet for å søke om støtte til tannbehandling etter reglene i sosialtjenesteloven i NAV.

Dette er reglene som er gjeldende:

Tannbehandling for barn (0-18 år)

Her er all tannbehandling gratis. Eneste unntaket er tannregulering.

Tannregulering

Det kan gis stønad til tannregulering. Dette avgjøres av hvor stort behovet er for tannregulering. For å få stønad må det være tannutviklingsforstyrrelser, tannstillingsfeil, eller bittfeil.

Støtten kan gis etter tre nivåer avhengig av hvor alvorlig problemet er: 

 • 100 prosent dekning etter honorartakstene
 • 75 prosent dekning etter honorartakstene
 • 40 prosent dekning etter honorartakstene

Støtten gis etter faste honorartakster fra Helse,- og omsorgsdepartementet. Utregningen blir gjort av folketrygden, på grunnlag av de offentlige honorartakstene for tannbehandling.  Normalt tar tannlegen høyere takster enn dette. Du må selv betale mellomlegget mellom tannlegens takst og de offentlige takstene. I tillegg kommer egenandelen.

Støtten kan økes der det er flere søsken som er stønadsberettiget. Støtten kan da økes fra 75 prosent til 90 prosent, og fra 40 prosent til 60 prosent.

Det er kjeveortopeden som avgjør om barnet trenger behandling, og i tilfelle hvilken behandling.

Før behandling skal man alltid få et skriftlig kostnadsoverslag før behandlingen starter opp.

Ren kosmetisk behandling er ikke stønadsberettiget.

Eksempel på hva du må betale selv:

Her er det tatt utgangspunkt i at det gis en støtte på 40 prosent. Av en totalkostnad på 20.000 kroner må pasienten i dette eksemplet betale 14.000 kroner selv.

Beløp
Totalkostnad til tannlege 20 000
Offentlige honorartakster 15 000
Stønadsberettiget 40 % 6 000
Betaler selv:
Forskjell i takstene 5 000
Egenandel av offentlige honorartakster (60%) 9 000
Sum å betale selv 14 000

Tannbehandling for 19-20 åringer

Ved å gå til det offentlige tannhelsetjenesten dekker det offentlig 75 prosent av kostnaden. Egenandelen som du betaler, blir registrert i den automatiske frikortordningen egenandelstak 2.

Det er den offentlige tannklinikken der du bor eller oppholder deg som du må gå til, ellers dekkes det ikke.

Tannbehandling for 21-22 åringer

Unge voksne som fyller 21 eller 22 år i behandlingsåret, fikk fra 1. januar 2022 rett til et utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud. Dette tilbudet innebærer at de betaler 50 prosent av fylkeskommunens egne takster for tannbehandling. 

Tannbehandling for eldre

Også eldre skal i utgangspunktet betale tannlegeutgiftene selv,

Personer som bor på institusjon eller mottar hjemmesykepleie i mer enn tre måneder, får gratis behandling av den offentlige tannhelsetjenesten. 

For de som har dårlig råd er det en mulighet å søke NAV om støtte til tannbehandling.

Tannbehandling for andre grupper

For psykisk utviklingshemmede både i og utenfor institusjon er tannbehandling gratis den offentlige tannhelsetjenesten. Unntaket er tannregulering.

Andre grupper som kan ha rett til hele eller deler av tannbehandlingen gratis:

 • Asylsøkere og flykninger.
 • Rusmiddelmisbrukere som har mottatt tjenester sosialtjenesteloven i tre måneder eller mer.
 • Rusmiddelmisbrukere under legemiddelassistert rehabilitering.
 • Personer som har sterk angst for tannbehandling.

Sykdommer som kan dekkes

Det er 15 tilstander/sykdommer/skader som dekkes av det offentlige. Det er tannlegen eller tannpleieren som avgjør om du har krav på støtte fra Helfo.

 1. Sjelden medisinsk tilstand. Tannlegen skal ha oversikt over hvilke tilstander som til enhver tid er med på denne listen. Du kan også lese mer om sjeldne medisinske tilstander på helsenorge.no.
 2. Leppe-kjeve-ganespalte
 3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
 4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
 6. Periodontitt (tannkjøttsykdom)
 7. Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
 8. Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon og erosjon (alvorlig tanngnissing og syreskader)
 10. Hyposalivasjon (munntørrhet)
 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
 12. tannskade ved godkjent yrkesskade
 13. Tannskade ved ulykke som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
 14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne (den sterkt nedsatte evnen til egenomsorg må ha vart i minst ett år og ha forårsaket redusert tannhelse)
 15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese)

Her kan du lese mer utfyllende om disse sykdommene.

Slik får du stønaden

Det er lurt å spørre tannlegen/tannpleieren din om vedkommende har avtale om direkte oppgjør med HELFO. Da slipper du å legge ut for behandlingen selv dersom du har krav på dekning fra folketrygden.

Tannlege/tannpleier med direkte oppgjørsavtale foregår slik:

 • Du skal ikke sende inn noe til HELFO.
 • Stønad etter fastsatte takster fra folketrygden utbetales direkte til den som behandler deg.
 • Regningen du får gjelder det du skal betale selv.

Tannlege/tannpleier uten direkte oppgjørsavtale foregår slik:

 • Du må legge ut for behandlingen selv.
 • Du får «Skjema for tannbehandling» del I - kvittering for refusjon. Dette skal sendes HELFO, underskrevet av deg og den som har behandlet deg.
 • Stønad etter fastsatte takster fra folketrygden utbetales til din konto – husk å oppgi kontonummer.

HELFO må ha mottatt søknaden (skjema) som hovedregel senest innen seks - 6 - måneder fra hver enkelt behandlingsdato.

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege er begrenset til takster for tannbehandling fastsatt av departementet i et eget takstdokument. Departementets takster består av honorartakst, refusjonstakst og egenandel. Utgifter som brukeren har utover departementets fastsatte takster dekkes ikke av trygden. Dersom tannlegens priser er høyere enn de fastsatte takstene, må brukeren betale det overskytende selv.

Se også:

Tannlegeutgifter: Sykdommer og tilstander som gir rett til stønad

Priser på tannlegetjenester

Tannbehandling i utlandet

Eksterne sider:

Lov om tannhelsetjenester

Slik går du frem hvis du ikke er fornøyd med tannlegebehandlingen