Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du kan få pleiepenger til å pleie syke barn, eller pårørende i livets sluttfase.

Dersom du mister arbeidsinntekt som følge av at du må pleie syke barn, eller foreldre - eller andre nære pårørende - i livets sluttfase, kan du få dette kompensert gjennom å søke om pleiepenger fra Nav.

Pleiepenger kan du få for pleie av sykt barn, eller pleie av personer i livets sluttfase.

Pleiepenger for sykt barn

Du kan få pleiepenger for å ta vare på et barn under 12 år (18 år hvis barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet), som er eller har vært innlagt i helseinstitusjon, eller er behandlet poliklinisk i sykehus.

I utgangspunktet har du rett på pleiepenger så lenge barnet ditt har behov for kontinuerlig tilsyn.

For å kunne kreve pleiepenger, må du ha oppfylt alle punktene under:

 • Du er medlem av folketrygden.
 • Du har omsorgen for barnet i perioden du søker for.
 • Barnet har vært til behandling/utredning i sykehus eller annen spesialisthelsetjeneste.
 • Du er sammen med barnet mens det er innlagt, eller du er hjemme fordi barnet trenger pleie hele tiden.
 • Du har vært i jobb i minst 4 uker umiddelbart før pleiepengeperioden starter.
 • Du må ha minst 20 prosent fravær fra jobben din de ukene du skal ha pleiepenger.
 • Du har en årsinntekt som er minst 59 310 kroner (halvparten av folketrygdens grunnbeløp).

Så mye kan du få

Pleiepenger beregnes på samme måte som for sykepenger. Maksimalt grunnlag er 6 G.Det vil si at du får dekket inntekt opp til 711.720 kroner. Pleiepenger regnes vanligvis ut fra gjennomsnittet av inntekten du har hatt i de 3 siste kalendermånedene, før pleiepengeperioden din starter.

Du får også utbetalt feriepenger av pleiepengene.

Det er også mulig å få graderte pleiepenger. Dette kan skje hvis:

 • barnet har et fast og regelmessig omsorgstilbud
 • du skal jobbe i perioden du har pleiepenger
 • to omsorgspersoner skal dele på å pleie barnet

Pleiepenger i livets sluttfase

Pleiepenger for pleie av nære pårørende i livets sluttfase kan du få i inntil 60 dager.

Pleiepenger beregnes på samme måte som for sykepenger. Maksimalt grunnlag er 6 G. Det vil si at du får dekket inntekt opp til 711.720 kroner. Pleiepenger regnes vanligvis ut fra gjennomsnittet av inntekten du har hatt i de 3 siste kalendermånedene, før pleiepengeperioden din starter.

Det er ikke et krav om at du skal ha et slektsforhold til den pleietrengende.

Den som er syk må pleies i et privat hjem, for eksempel hjemme hos deg eller hjemme hos den som er syk.

Det er ikke rett til pleiepenger hvis den som er syk er innlagt på sykehus eller en annen institusjon.

For å kunne få pleiepenger å disse kravene oppfylles:

 • Du er medlem av folketrygden.
 • Den du skal pleie må være i livet sluttfase. Med dette menes at sannsynlig gjenværende levetid er begrenset, gjerne definert som måneder eller uker.
 • Den som er syk pleies i et privat hjem.
 • Du har vært i jobb i minst 4 uker umiddelbart før pleiepengeperioden starter. (Se informasjon om unntak fra dette litt lenger ned på siden).
 • De dagene du skal ha pleiepenger, må du ha minst 20 prosent fravær fra jobben din.
 • Du har en årsinntekt som er minst 59 310 kroner (halvparten av folketrygdens grunnbeløp).

Slik søker du om pleiepenger

Det er legen eller helseinstitusjonen som behandler din pårørende som skal skrive en legeerklæring ved krav om pleiepenger.

Du sender eller leverer søknaden - med legeerklæring - til ditt Nav-kontor.

 

Les mer om trygdeordninger:

Hjelpestønad

Guide til sykepenger

Omsorgspenger

Les på andre nettsteder:

Nav - Pleiepenger for sykt barn

NAV - Pleiepenger i livets sluttfase

Lover:

Folketrygdloven § 9 -10-12