Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du kan få pengestøtte til å pleie syke barn, eller pårørende i livets sluttfase.

Dersom du mister arbeidsinntekt som følge av at du må pleie syke barn, eller foreldre - eller andre nære pårørende - i livets sluttfase, kan du få dette kompensert gjennom å søke om pleiepenger fra Nav.

Du kan få pleiepenger for å ta vare på et barn under 12 år (18 år hvis barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet), som er eller har vært innlagt i helseinstitusjon, eller er behandlet poliklinisk i sykehus.

For å kunne kreve pleiepenger, må du ha oppfylt de generelle vilkårene om opptjeningstid og tap av arbeidsinntekt.

Så mye kan du få

Pleiepenger beregnes på samme måte som for sykepenger. Du kan også få utbetalt feriepenger av pleiepengene.

I utgangspunktet har du først rett på pleiepenger, hvis pleiebehovet varer utover syv dager, men det finnes unntak fra dette.

Det er også mulig å få graderte pleiepenger, dersom det for eksempel er opprettet en tilsynsordning for barnet noen dager eller timer i uken. Pleiepengene kan graderes ned til femti prosent.

I utgangspunktet har du rett på pleiepenger så lenge barnet ditt har behov for kontinuerlig tilsyn. Pleiepenger for pleie av nære pårørende i livets sluttfase kan du få i inntil 60 dager.

Slik søker du om pleiepenger

Det er legen eller helseinstitusjonen som behandler din pårørende som skal skrive en legeerklæring ved krav om pleiepenger. institusjonen

Du sender eller leverer søknaden - med legeerklæring - til ditt Nav-kontor.

 

Les mer om trygdeordninger:

Hjelpestønad

Sykepenger

Omsorgspenger

Les på andre nettsteder:

Nav - Pleiepenger

Lover:

Folketrygdloven § 9 -10-12