Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Tilleggsstønader kan gi deg rett til dekning av flere typer utgifter i forbindelse med arbeidsrettet utredning eller arbeidsrettet aktivitet.

Dette er vilkårene NAV stiller for å kunne få stønaden:

 • Du og barnet må ha vært medlem av folketrygden de tre siste årene.
 • Du og barnet må oppholde dere i Norge.
 • Du må være ugift, skilt eller separert.
 • Du må være alene om omsorgen for barnet.
 • Du må ikke ha et forhold til den andre av barnets foreldre som kan bety at du ikke er enslig mor eller far.
 • Du må ikke ha samboer
 • Du anses ikke som enslig mor eller far dersom du mottar eller tidligere har mottatt stønad til enslig mor eller far og får et nytt barn med sammen partner.

Tilleggsstønader kan dekke dokumenterte kostnader til:

 • bolig og overnatting
 • flytting
 • læremidler
 • pass av barn, og pleie og tilsyn av familiemedlemmer
 • reiseutgifter

Alle ytelsene er skattefrie.

Tilleggsstønader kommer i tillegg til eventuelle livsoppholdsytelser du mottar. Dette kan være arbeidsavklaringspenger, tiltakspenger, dagpenger, overgangsstønad til enslig mor eller far, eller stønad til gjenlevende ektefelle eller tidligere familiepleiere.

Du må oppfylle minst ett av kravene for å ha rett til tilleggsstønad:

 • Nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom og gjennomfører et arbeidsrettet tiltak.
 • Enslig mor eller far og gjennomfører en godkjent utdanning, eller du er registrert hos NAV som reell arbeidssøker, og fyller vilkårene for overgangsstønad.
 • Tidligere familiepleier og gjennomfører en godkjent utdanning.
 • Gjenlevende ektefelle og gjennomfører en godkjent utdanning, eller er registrert hos NAV som reell arbeidssøker som yrkesrettet aktivitet.
 • Tiltaksdeltaker som deltar på arbeidsmarkedstiltak.
 • Arbeidssøker og er uforskyldt uten arbeid på hjemstedet ditt. Du kan derfor få stønad til reise og flytting.

Bolig og overnatting

Du kan få dekket utgifter til bolig eller overnatting som kommer i tillegg til utgiftene du måtte ha til bolig på hjemstedet, eller utgifter du har fordi boutgiftene dine på tiltaksstedet er høyere enn utgiftene som du tidligere hadde på hjemstedet ditt.

Hvis du har rett til bostøtte vil du ikke få støtte til bolig og overnatting.

Tilskudd til flytting

Du kan få tilskudd til flytting hvis du må flytte for å delta på arbeidsrettede tiltak. Eller at du må flytte for å ta imot et arbeidstilbud.

Ytelsen er ment å dekke både reise- og flytteutgifter. Beløpet vil naturlig nok variere etter hvor langt du skal flytte, og hvor mye som skal flyttes. Det kreves at du finner rimeligste flyttealternativ, og at du derfor innhenter i hvert fall to skriftlige tilbud fra flyttefirmaer. Hvis du flytter selv, kan du få stønad opp til det rimeligste tilbudet.

Dersom arbeidsgiver dekker flytteutgiftene dine, har du ikke rett på flyttetilskuddet fra Nav.

Læremidler

Hvis du deltar på et utdanningstiltak kan du få dekket nødvendige utgifter til læremidler. Hvis du har rett til gratis læremidler etter annet regelverk har du ikke rett til stønad.

Hva du kan få i stønad til læremidler avhenger av ditt utdanningsnivå, og om du studerer på heltid eller deltid.

Pass av barn, og pleie og tilsyn av familiemedlemmer

Du kan få stønad til pass av barn, og stønad til utgifter til pleie og tilsyn for andre familiemedlemmer. Hvis du er enslig mor eller far eller gjenlevende ektefelle, kan du ha rett til dekning av tilsynsutgifter dersom du gjennomfører godkjent utdanning eller er registrert hos NAV som reell arbeidssøker.

Stønad til pass av barn og til pleie og tilsyn av andre familiemedlemmer utbetales etter fast sats. Hvis du mottar stønad til pass av flere barn vil du få høyere sats for ett av barna enn for de andre.

Dette er satsene:

Skoleslag Full sats per måned
Videregående skole 395
Høgskole/universitet/fagskole 790

Reiseutgifter

Du kan få dekket reiseutgifter til:

 • reiseutgifter til arbeidsrettet aktivitet
 • reiseutgifter for å komme i arbeid utenfor hjemstedet

Reiseutgifter til arbeidsrettet aktivitet

Dette kan du få dekket hvis reiseavstanden er minst 6 km:

 • daglig reise
 • reise til obligatorisk samling
 • reise ved oppstart og avslutning av aktiviteten og hjemreiser

Det er billigste reisemåte som dekkes. Du får dekket reisen med offentlig transportmiddel. Du kan få dekket bruk av egen bil hvis ikke offentlig transport er tilgjengelig, eller ikke praktisk mulig å bruke.

Reiseutgifter for å komme i arbeid utenfor hjemstedet

Du kan ha rett på stønad hvis du er uforskyldt arbeidsløs, og ikke får arbeid på hjemstedet ditt. Stønaden kan gis i forbindelse med:

 • oppfølging for å komme i arbeid
 • jobbintervju på annet sted enn bosted
 • tiltredelse på nytt arbeidssted

Det er billigste reisemåte som dekkes. Du får dekket reisen med offentlig transportmiddel. Du kan få dekket bruk av egen bil hvis ikke offentlig transport er tilgjengelig, eller ikke praktisk mulig å bruke.

Dette er satsene:

Stønad Sats per dag Sats per måned Sats per år
Stønad til barnetilsyn, første barn 48 636
Stønad til barnetilsyn, andre barn 63 468
Stønad til barnetilsyn, tre eller flere barn 71 916
Stønad til tilsyn for andre familiemedlemmer 105
Stønad til boutgifter 4193
Stønad til bil Sats per km
Stønad til reiser med egen bil 2,44
Stønad til flytting med egen bil 2,44

Stønad til barnetilsyn som tilleggsstønad utbetales etter regning og beregnes til 64 % av dokumenterte utgifter til barnetilsyn per måned, begrenses opp til maksimal sats.

 

Les mer om ytelser til aleneforeldre:

Trygdeytelser til aleneforeldre

Overgangsstønad

Stønad til barnetilsyn

Annen støtte:

Guide til barnetrygd

Barnebidrag

Les på andre nettsteder:

Tilleggsstønader - Nav

Skjema: Søknad om tilleggsstønader