Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Som enslig mor eller far kan du ha rett til å motta stønad til barnetilsyn, slik at du kan jobbe, studere eller søke jobber.

Dersom du er enslig forelder, og må jobbe, studere, være arbeidssøker eller starter opp egen virksomhet, kan du søke Nav om stønad til barnetilsyn.

Du får ytelsen om barnet er hos dagmamma, i barnehage eller SFO, og du betaler for tilsynet.

Du har ikke rett til stønaden, dersom du tjener mer enn seks ganger folketrygdens grunnbeløp (711.720 kroner fra 1.mai.2022).

Vilkårene

Dette er vilkårene NAV stiller for å kunne gi stønaden:

  • Du og barnet må ha vært medlem av folketrygden de tre siste årene.
  • Du og barnet må oppholde dere i Norge.
  • Du må være ugift, skilt eller separert.
  • Du må være alene om omsorgen for barnet.
  • Du må ikke ha et forhold til den andre av barnets foreldre som kan bety at du ikke er enslig mor eller far.
  • Du må ikke ha samboer
  • Du anses ikke som enslig mor eller far dersom du mottar eller tidligere har mottatt stønad til enslig mor eller far og får et nytt barn med sammen partner.

Hvor lenge kan du få stønaden

Stønad kan gis til barnet har fullført fjerde skoleår. For barn som har fullført fjerde skoleår, kan det gis stønad til tilsyn når barnet må ha vesentlig mer tilsyn enn det som er vanlig for jevnaldrende. Eller når medlemmet på grunn av sitt arbeid må være borte fra hjemmet i lengre perioder, eller på andre tidspunkter enn det en vanlig arbeidsdag medfører.

Stønad til barnetilsyn kan også gis i inntil ett år når medlemmet har en forbigående sykdom som hindrer vedkommende i å være i arbeid.

Hvor mye kan du få?

Du får dekket 64 prosent av de dokumenterte utgiftene opp til visse satser. Betaler du 40.000 kroner, får du dekket 25.600 kroner. Du må dekke 14.400 kroner selv.

Grunnlaget for beregning av barnetilsyn har disse maksimalsatsene - gjelder fra 1.1.2023:

Antall barn  Kr per år  Kr per mnd 
Maksimalt beløp for ett barn  52 428 4 369
Maksimalt beløp for to barn  68 400 5 700
Maksimalt beløp for tre eller flere barn  77 520 6 460

 

Les mer:

Trygdeytelser til aleneforeldre

Guide til barnetrygd

Guide til kontantstøtte

Tilleggsstønader

Les på andre nettsteder:

Stønad til barnetilsyn - Nav

Lover:

Folketrygdloven kap. 15-10