Overgangsstønaden skal sikre inntekt til livsopphold for enslige foreldre, og skal bare vare i en begrenset periode.

Hovedregelen er at du kan motta stønaden i opptil tre år tilsammen så lenge det yngste barnet er under 8 år. Dersom du har mottatt overgangsstønad i tre år og blir alene om omsorgen for et nytt barn, kan du bare få overgangsstønad frem til barnet har rett til barnehageplass. Du kan få overgangsstønad fra inntil 2 måneder før ventet fødsel hvis du er alene på fødselstidspunktet. Du kan få stønaden fra to måneder før ventet fødsel, hvis du er alene om omsorgen når barnet blir født.

Stønaden kan utvides med inntil 2 år frem til det yngste barnet fyller 8 år, hvis du er i nødvendig og hensiktsmessig utdanning.

Perioden kan utvides med opptil 3 år fram til det yngste barnet fyller 8 år, hvis du er i nødvendig og hensiktsmessig utdanning og har omsorg for flere enn to barn, eller hvis du ble alene med omsorgen for barn før du fylte 18 år.

Hvis barnet ditt krever særlig tilsyn på grunn av funksjonshemning, sykdom eller store sosiale problemer, kan du på visse vilkår få overgangsstønad fram til barnet fyller 18 år.

Vilkårene for overgangsstønad:

Dette er vilkårene NAV stiller for å kunne gi stønaden:

  • Du og barnet må ha vært medlem av folketrygden de tre siste årene.
  • Du og barnet må oppholde dere i Norge.
  • Du må være ugift, skilt eller separert.
  • Du må være alene om omsorgen for barnet.
  • Du må ikke ha et forhold til den andre av barnets foreldre som kan bety at du ikke er enslig mor eller far.
  • Du må ikke ha samboer
  • Du anses ikke som enslig mor eller far dersom du mottar eller tidligere har mottatt stønad til enslig mor eller far og får et nytt barn med sammen partner.

Hvis barnet er under 1 år, står du fritt til å velge om du vil være i aktivitet (arbeid, utdanning eller arbeidssøker). Hvis ikke, må du være i aktivitet som utgjør minst halvparten av full tid. Dette kan for eksempel være halvtidsarbeid, eller utdanning som utgjør halvparten av fullt studium. En utdanning må være nødvendig og hensiktsmessig for å få eller beholde arbeidet du har. Hvis du ikke har arbeid eller skoleplass, må du være reell arbeidssøker.

Du mister retten til overgangsstønaden hvis du uten rimelig grunn har sluttet i arbeid de siste 6 månedene før du søker om stønad.

Hvor mye kan du få?

Overgangsstønaden utgjør 2,25 ganger Folketrygdens grunnbeløp. Dette er 239.398 kroner fra 1.5.2021, og er skattepliktig. Per måned er beløpet 19.950 kroner.

Stønaden beskattes som lønnsinntekt, og er pensjonsgivende. Den er ikke feriepengeberettiget.

Stønaden reduseres mot inntekt. Som inntekt regnes dagpenger, sykepenger, stønad ved barns og andre nærståendes sykdom, arbeidsavklaringspenger, svangerskapspenger og foreldrepenger.

Du kan tjene inntil halvparten av grunnbeløpet i løpet av en tolvmåneders periode uten at overgangsstønaden din blir redusert. Stønaden blir redusert med 45 prosent av hver krone du tjener ut over det halve grunnbeløpet.

Slik reduseres overgangsstønaden når du har annen inntekt:

Lønn Reduksjon Stønad
51 850 0 233 323
100 000 21 668 211 655
150 000 44 168 189 155
200 000 66 668 166 655
250 000 89 168 144 155
300 000 111 668 121 655
400 000 156 668 76 655
500 000 201 668 31 655

 

Les mer om ytelser til aleneforeldre:

Trygdeytelser til aleneforeldre

Stønad til barnetilsyn

Stønad til skolepenger

Tilleggsstønader

Annen støtte:

Guide til barnetrygd

Barnebidrag

Les på andre nettsteder:

Overgangsstønad - Nav

Skjema: Søknad om overgangsstønad, stønad til barnetilsyn, stønad til skolepenger til enslig mor eller far - Nav

Lover:

Folketrygdloven kap. 15