Grunnbeløpet (G) i folketrygden benyttes til å beregne en rekke ytelser fra folketrygden, og justeres hvert år per 1.mai.

Grunnbeløpet er en svært sentral størrelse i trygdesystemet.

G skal hvert år justeres i takt med den alminnelige lønnsøkningen. Dette bestemmer størrelsen på oppjusteringen av blant annet pensjonsutbetalinger og pensjonsbeholdninger.

Minste pensjonsnivå blir ikke lenger bestemt av G.

Hvordan utviklingen i grunnbeløpet har vært ser du lenger ned i artikkelen.

Forskjellige G-tall

Det er en rekke ytelser i trygdesystemet som er knyttet til grunnbeløpet. Mange forsikringsytelser er også koblet til dette beløpet.

Det er mange brøker av G, eller antall ganger G som brukes. Her er en oversikt over de forskjellige som brukes, hva det blir i kroner, oh hva det brukes til.

Antall G 01.05.2018 01.05.2017 Blir bestemt av G
G 96 883 93 634 Selve grunnbeløpet.
G-snitt 95 800 93 281 Beregning av pensjon etter «gamle» regler, og nå for de som er født i 1948 til og med 1953.
0,15 G 14 532 14 045 De som er gift får 0,15 G lavere alderspensjon («gamle regler») og uførepensjon.
0,25 G 24 221 23 409 Barnepensjon for det første barnet.
0,4 G 38 753 37 454 Barnepensjon for de påfølgende barna. Barnetillegget (for uføre) er på 0,4 G. Uføretrygdede kan tjene 0,4 G uten av trygden blir avkortet.
0,5 G 48 442 46 817 Grensen for hvor mye den som har gjenlevendepensjon eller overgangsstønad , før ytelsen blir redusert. Ektefelletillegget (for uføre) er på 0,5 G.
3/5 G 58 130 56 180 Maksimal størrelse på lånet for at arbeidsgiver kan gi deg et rentefritt lån.
1,5 G 145 325 140 451 Dette må du ha tjent forrige år for å få dagpenger. Maksimalgrensen for skattefrie sluttvederlag i jobb.
2 G 193 766 187 268 Dette kan gis i overgangsstønad. Det maksimale av hva lønnsgarantifondet dekker. Beløpsgrensen for når Fylkesmannen overtar kontrollen over barns sparepenger.
2,28 G 220 893 213 486 Minste uføretrygd hvis du er gift eller samboende.
2,48 G 240 270 232 212 Minste uførepensjon hvis du er enslig.
2,5 G 242 208 234 085 Vernepliktige gis pensjonsopptjening tilsvarende en inntekt på 2,5 G
2,66 G 257 709 249 066 Minste uføretrygd hvis du er «ung ufør», og er gift eller samboende.
2,91 G 281 930 272 475 Minste uføretrygd hvis du er «ung ufør», og er enslig.
3 G 290 649 280 902 Alternativ til 1,5 G i inntekt siste år for å få dagpenger, er kravet 3 G de siste tre år til sammen.
4 G 387 532 374 536 Minimum arverettighet for ektefeller.
4,5 G 435 974 421 353 Omsorg for egne barn under skolepliktig alder og for syke, funksjonshemmede og eldre gir godskrevet pensjonsopptjening tilsvarende en årlig inntekt på 4 1/2 G.
6 G 581 298 561 804 Høyeste inntekt som gir sykepenger og dagpenger. Stønad til barnetilsyn gis ikke hvis inntekten er høyere enn dette. Ektefeller har arverett på 6 G hvis arvelater ikke har livsarvinger.
6 G-snitt 574 800 559 686 Beregning av pensjon etter «gamle» regler, og nå for de som er født i 1948 til og med 1953. Fra denne inntekten ble opptjeningen lavere. Høyeste grunnlag for beregning av uføretrygd.
7,1 G 687 869 664 801 Grensen for når opptjeningen av pensjon stopper. Over denne grensen kan det settes av en høyere prosentandel av lønnen i en innskuddspensjon.
10 G 968 830 936 340 Noen kollektive forsikringsavtaler bruker 11 G i forsikringssum.
11G 1 065 713 1 029 974 Mange kollektive forsikringsavtaler bruker 11 G i forsikringssum.
12 G 1 162 596 1 123 608 Inntektsgrensen for hvor høy inntekt det kan settes av til innskuddspensjon.
12 G snitt 1 149 600 1 119 372 Beregning av pensjon etter «gamle» regler, og nå for de som er født i 1948 til og med 1953. Fra denne inntekten ble det ikke opptjent pensjon lenger.
16 G 1 550 128 1 498 144 Mange kollektive forsikringsavtaler bruker 18 G i forsikringssum.
18 G 1 743 894 1 685 412 Mange kollektive forsikringsavtaler bruker 18 G i forsikringssum.
22 G 2 131 426 2 059 948 Mange kollektive forsikringsavtaler bruker 22 G i forsikringssum.
24 G 2 325 192 2 247 216 Mange kollektive forsikringsavtaler bruker 24 G i forsikringssum.
36 G 3 487 788 3 370 824 Noen kollektive forsikringsavtaler bruker 36 G i forsikringssum.
40 G 3 875 320 3 745 360 Mange kollektive forsikringsavtaler bruker 40 G i forsikringssum.

Slik har utviklingen i grunnbeløpet vært

Nytt grunnbeløp fastsettes hvert år, med virkning fra 1.mai.

Her er utviklingen i G siden 1980. Til høyre vises hvilken prosentvis vekst det har vært fra det foregående året.

Mnd/År G Gjn snitt Økning
2018 96 883 95 800 3,5 %
2017 93 634 93 281 1,1 %
2016 92 576 91 740 2,8 %
2015 90 068 89 502 1,9 %
2014 88 370 87 328 3,67%
2013 85 245 84 204 3,8 %
2012 82 122 81 153 3,7 %
2011 79 216 78 024 3,9 %
2010 75 641 74 271 3,7 %
2009 72 881 72 006 3,7 %
2008 70 256 69 108 5,2 %
2007 66 812 65 505 6,2 %
2006 62 892 62 161 3,6 %
2005 60 699 60 059 3,3 %
2004 58 778 58 139 3,9 %
2003 56 861 55 963 5,1 %
2002 54 170 53 233 5,2 %
2001 51 360 50 603 4,6 %
2000 49 090 48 377 4,2 %
1999 46 950 46 423 4,5 %
1998 45 370 44 413 7,0 %
1997 42 500 41 500 2,7 %
1996 41 000 40 410 4,0 %
1995 39 230 38 846 2,7 %
1994 38 080 37 820 2,1 %
1993 37 300 37 033 2,4 %
1992 36 500 36 167 3,2 %
1991 35 500 35 033 4,3 %
12.90 34 100 33 575 4,0 %
5.90 34 000
4.89 32 700 32 275 4,6 %
4.88 31 000 30 850 5,4 %
1.88 30 400
5.98 29 900 29 267 6,7 %
5.86 28 000 27 433 8,3 %
1.86 26 300
5.85 25 900 25 333 7,0 %
5.84 24 200 23 667 6,0 %
5.83 22 600 22 333 8,1 %
1.83 21 800
5.82 21 200 20 667 10,8 %
10.81 19 600 18 658 12,2 %
10.81 19 600 18 658 12,2 %
5.81 19 100
1.81 17 400
5.80 16 900 16 633
1.80 16 100

 

Disse kalkulatorene oppdateres med ny «G»

Alderspensjon gammel ordning
Kalkulatoren regner ut pensjonsnivået på den inntekten du legger inn.

Arvefordelingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvordan fordelingen av arven blir. Den tar også hensyn til eventuelle begrensninger i arven til ektefelle og barn.

Dagpengekalkulator
Regn ut hvor mye du har rett på i dagpenger ved arbeidsløshet.

Dagpengetapkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stort inntektstapet blir ved mottak av dagpenger etter skatt.

Foreldrepengerkalkulator
Kalkulatoren gir svaret på hva som lønner seg av å velge 80 prosent eller 100 prosent dekning.

Fritidskostnadskalkulator
Beregn hva noen dager eller uker koster i redusert lønn, og andre ytelser.

Innskuddspensjoskalkulator
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en innskuddspensjon vokser til.

Innskuddpensjon - verdi av
Kalkulatoren beregner verdiforskjellen mellom to innskuddspensjonsordninger. Forskjellen mellom innbetalingene gjøres om til hva dette tilsvarer i lønnsforskjell.

Pensjonskalkulator for årsklassene 1948-1953
Kalkulatoren beregner pensjonen for aldersgruppen 1948 til 1953. Denne gruppen får pensjonen bestemt av det «gamle» pensjonssystemet, men med en viss levealdersjustering.

Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. For denne gruppen blir hele pensjonen bestemt av den totale livsinntekten. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonspoengkalkulator
Kalkulatoren beregner pensjonspoeng på ulike inntekter.

Uføretrygdkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i uførepensjon på forskjellige lønnsinntekter. Den regner ut hva du får både før og etter skatt.

Yrkesskadeerstatningskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye du får i utbetalinger ved yrkesskade.

Disse fast oppdaterte artiklene oppdateres med ny «G»

AFP i privat sektor
Alderspensjon
Alderspensjon født etter 1962
Alderspensjon født fra 1954 til 1962
Alderspensjon født før 1954
Barnepensjon
Dagpenger
Ektefellenes arverettigheter
Engangsstønad ved fødsel og adopsjon
Fleksibelt uttak av pensjon
Foreldrepenger
Forsørgingstillegg
Garantipensjon
Gjenlevendepensjon
Grunnbeløpet
Innskuddspensjon
Lønnsgaranti
Låne av arbeidsgiver
Minste pensjonsnivå
Omsorgsopptjening
Overgangsstønad
Stønad til barnetilsyn
Uføretrygd