Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Gravferdsstønaden er behovsprøvd, og formuen må være svært liten for å kunne få det.

Denne ytelsen er behovsprøvd. Det kan gis inntil 26.999 kroner fra 1.1.2023 til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. For å kunne få gravferdsstønad må avdøde ha vært medlem av Folketrygden.

Ved bortfallet til en person over 18 år, avkortes tillegget mot formue og forsikringsutbetaling. Tjenestepensjon som utbetales for måneden etter dødsfallet går til fradrag i gravferdsstønaden på samme måte som formue og forsikringsbeløp. Det samme gjelder utbetalinger fra begravelseskasser.

I utgiftsgrunnlaget medregnes alminnelige utgifter til avisannonser, lys, blomster, sanger, musikk, kommunale avgifter og gravmonument. Utgifter til minnestund skal ikke medregnes i utgiftsgrunnlaget.

Reduksjon av gravferdsstønaden

Reduksjonen i gravferdsstønaden gjøres litt ulikt avhengig av sivilstand.

Det skal svært liten formue (eller andre utbetalinger) til før avdøde ikke er berettiget til gravferdsstønad. Formuen skal dokumenteres med siste års skattemelding.

Ugift (ink. enker)

Grunnlaget for reduksjon er summen av all formue med fradrag for gjeld, det vil si netto formue. Gravferdsstønaden reduseres krone for krone mot dette. Det samme gjelder tjenestepensjon, forsikringsutbetalinger og annen gravferdsstøtte.

Gift/samboer

Grunnlaget er finansformue som settes til summen av avdødes og gjenlevendes kontanter, bankinnskudd, omsettelige aksjer, obligasjoner, andeler i verdipapirfond, andre omsettelige verdipapirer og utestående fordringer. Gravferdsstønaden reduseres krone for krone mot finansformuen over fribeløpet.

For avdøde som var gift/partnere/samboere gis det et fribeløp tilsvarende full gravferdsstønad i formue.

Hvis avdøde var gift

Her er et eksempel der ektefellen har falt fra. Gjenlevende og avdøde har en liten finansformue, og avdøde får 1 måneds ekstra tjenestepensjon. Dette er nok til at gravferdsstønaden blir redusert.

Beløp
Ektefellenes samlede finansformue 20 000
Tjenestepensjon utbetalt 10 000
Forsikringsutbetalinger 0
Utbetalinger fra gravferdskasser, organisasjoner og foreninger 0
Sum finansformue og andre utbetalinger 30 000
Fribeløp (lik gravferdsstønad) 26 999
Formue, pensjon og forsikring over grensen 3 001
Beregning av stønad:
Gravferdsstønad 22 723
Fradrag 3 001
Gravferdsstønad kan maksimalt utgjøre 19 722

Hvis avdøde var ugift

I de andre eksemplet er avdøde enslig. Her er formuen såpass stor at gravferdsstøtten blir redusert til noen få tusen kroner.

Grunnlaget er altså netto formue ved skattefastsettelsen. All positiv formue går dermed til fradrag i gravferdsstøtten.

Beløp
Nettoformue 20 000
Tjenestepensjon utbetalt 0
Forsikringsutbetalinger 0
Utbetalinger fra gravferdskasser, organisasjoner og foreninger 0
Sum formue og andre utbetalinger 20 000
Fribeløp- null for ugifte 0
Beregning av stønad:
Gravferdsstønad 26 999
Fradrag 20 000
Gravferdsstønad kan maksimalt utgjøre 6 999

Båretransport

Man kan også få ytelse til båretransport. Forutsetningene for å få dette er at avdøde var medlem i Folketrygden, og båren må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km. Det dekkes nødvendige utgifter til transport til nærmeste naturlige gravplass i forhold til avdødes bosted. Det er egenandel på 2.700 kroner. 

Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

 

Les mer:

Ytelser ved dødsfall

Ytelser til gjenlevende ektefelle (gjenlevendepensjon)

Guide til barnepensjon

Les på andre nettsteder:

Gravferdsstønad - Nav

Skjema: Søknad om gravferdsstønad

Lover

Folketrygdloven kapittel 7 - Stønad ved gravferd