Dersom avdøde var medlem i Folketrygden, kan man få gravferdsstøtte fra Nav.

Denne ytelsen er behovsprøvd. Det kan gis inntil 22.723 kroner fra 1.1.2016 til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.

Ved bortfallet til en person over 18 år, avkortes tillegget mot formue og forsikringsutbetaling. Tjenestepensjon som utbetales for måneden etter dødsfallet går til fradrag i gravferdsstønaden på samme måte som formue og forsikringsbeløp. Det samme gjelder utbetalinger fra begravelseskasser.

I utgiftsgrunnlaget medregnes alminnelige utgifter til avisannonser, lys, blomster, sanger, musikk, kommunale avgifter og gravmonument. Utgifter til minnestund skal ikke medregnes i utgiftsgrunnlaget.

For avdøde som ikke var gift, skal formue settes til summen av all formue med fradrag for gjeld, det vil si netto formue.

For avdøde som var gift, skal finansformue settes til summen av avdødes og gjenlevendes kontanter, bankinnskudd, omsettelige aksjer, obligasjoner, andeler i verdipapirfond, andre omsettelige verdipapirer og utestående fordringer.

Formue skal dokumenteres med siste års selvangivelse.

For avdøde som var gift/partnere/samboere gis det et fribeløp tilsvarende full gravferdsstønad i formue.

Eksempel på gravferdsstønad

Her er et eksempel der ektefellen har falt fra. Gjenlevende har en liten finansformue, og en utbetaling av 1 måneds ekstra tjenestepensjon. Dette gjør at maksimal graferdsstønad blir redusert.

Beløp
Ektefellenes samlede finansformue 20 000
Tjenestepensjon utbetalt 10 000
Sum finansformue og pensjon
30 000
Fribeløp (lik gravferdsstønad) 22 083
Formue, pensjon og forsikring over grensen 7 917
Beregning av stønad:
Gravferdsstønad 22 083
Fradragsgrunnlag 7 917
Gravferdsstønad kan maksimalt utgjøre 14 166

 

Båretransport

Man kan også få ytelse til båretransport. Forutsetningene for å få dette er at avdøde var medlem i Folketrygden, og båren må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km. Det dekkes nødvendige utgifter til transport til nærmeste naturlige gravplass i forhold til avdødes bosted. Det er egenandel på 2.272 kroner. 

Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

Slik søker du

Du må fylle ut et søknadsskjema som du kan få ved å henvende deg til ditt nærmeste Nav-kontor, eller ved å gå til Navs nettsider.

 

Les mer:

Ytelser ved dødsfall

Ytelser til gjenlevende ektefelle (gjenlevendepensjon)

Barnepensjon

Les på andre nettsteder:

Gravferdsstønad - Nav

Skjema: Søk om gravferdsstønad

Lover

Folketrygdloven kapittel 7 - Stønad ved gravferd