Denne ytelsen skal sikre inntekt for den gjenlevende ektefellen ved dødsfall.

Også registrert partner eller samboer kan kreve gjenlevendepensjon.

Forutsetningen for å få gjenlevendepensjon, er at du har vært gift med avdøde i minst fem år. Du kan også kreve ytelsen dersom du har barn med avdøde, eller har omsorg for avdødes barn.

I visse tilfeller kan man også ha krav på gjenlevendepensjon etter skilsmisse.

Det er også en forutsetning at ektefellen har medlemskap i Folketrygden, men det kan gjøres unntak.

Kan miste ytelsen

Du mister retten til gjenlevendepensjon, dersom du gifter deg igjen eller får barn med ny samboer. Du mister også denne ytelsen, dersom du tar ut avtalefestet pensjon (AFP).

Pensjonen blir dessuten redusert dersom du har eller kan forventes å ha egen arbeidsinntekt. Er arbeidsinntekten høyere enn halvparten av grunnbeløpet, skal 40 prosent av det overskytende gå til fradrag i pensjonen.

Hvor mye kan du få

Pensjon og overgangsstønad består av grunnpensjon, tilleggspensjon og/eller særtillegg.

Du får full grunnpensjon, hvis avdøde har bodd i Norge i 40 år. Full grunnpensjon tilsvarer vanligvis grunnbeløpet (1 G).

Tilleggspensjon beregnes ut fra ektefellens tidligere arbeid, inntekt og hvor mange år han/hun har hatt arbeidsinntekt. Tilleggspensjonen utgjør 55 prosent av den tilleggspensjonen avdøde ville fått, dersom han/hun hadde fått rett til uførepensjon eller alderspensjon da hun/hun døde.

Eksempel:

Gjenlevendepensjonen er 93.634 kroner (1G) + 55 prosent av avdødes tilleggspensjon (eller forventede tilleggspensjon). Hvis avdøde skulle fått 150 000 kroner i tilleggspensjon, ville pensjonen blitt:

93.634 kroner (1G) + 55 prosent av 150 000 kroner (82.500 kroner). Summen av dette blir 176.134 kroner.

Reduksjonseksempler:

Gjenlevendepensjonen er imidlertid behovsprøvd. Hvis ektefellen får en inntekt som overstiger mer enn en halv G, (46.288 kroner, vil pensjonen bli redusert med 40 prosent av inntekten utover dette beløpet.

Reduksjon:  
Gjenlevendepensjon 176 134
Lønnsinntekt 200 000
Reduksjonsgrunnlag 153 183
Reduksjon av pensjon 61 273
Netto gjenlevendepensjon 114 861

I dette eksemplet blir altså gjenlevendepensjonen redusert fra 176.134 kroner til 114.861 kroner.

I neste eksempel er inntekten 500.000 kroner.

Reduksjon:  
Gjenlevendepensjon 176 134
Lønnsinntekt 500 000
Reduksjonsgrunnlag 453 183
Reduksjon av pensjon 181 273
Netto gjenlevendepensjon 0

Her blir reduksjonsbeløpet større enn gjenlevendepensjonen. Netto gjenlevendepensjon blir dermed null.

 

Les mer:

Ytelser ved dødsfall

Barnepensjon

Gravferdsstønad

Les på andre nettsider:

Ytelser til gjenlevende ektefelle - Nav

Skjema: Søknad om ytelser til gjenlevende ektefelle/partner/samboer og gjenlevende barn - Nav

Skjema: Søknad om stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad og flytteutgifter til gjenlevende ektefelle/partner/samboer og til ugift familiepleier under 67 år - Nav

Lover

Folketrygdloven kapittel 17 - Gjenlevende ektefelle

Beregning av pensjon. folketrygdloven kap. 3 (Gamle opptjeningsregler)