Gjenlevendepensjonen skal sikre inntekt for den gjenlevende ektefellen, og i visse tilfeller samboer ved dødsfall.

Også registrert partner eller samboer kan kreve gjenlevendepensjon.

Forutsetningen for å få gjenlevendepensjon, er at du har vært gift med avdøde i minst fem år. Du kan også kreve ytelsen dersom du har barn med avdøde, eller har omsorg for avdødes barn.

I visse tilfeller kan man også ha krav på gjenlevendepensjon etter skilsmisse.

Det er også en forutsetning at ektefellen har medlemskap i Folketrygden, men det kan gjøres unntak.

Kan miste ytelsen

Du mister retten til gjenlevendepensjon, dersom du gifter deg igjen, eller får barn med ny samboer. Du mister også denne ytelsen dersom du tar ut avtalefestet pensjon (AFP).

Pensjonen blir dessuten redusert dersom du har eller kan forventes å ha egen arbeidsinntekt. Er arbeidsinntekten høyere enn halvparten av grunnbeløpet, skal 40 prosent av det overskytende gå til fradrag i pensjonen.

Hvor mye kan du få

Pensjon og overgangsstønad består av grunnpensjon, tilleggspensjon og/eller særtillegg.

Du får full grunnpensjon, hvis avdøde har bodd i Norge i 40 år. Full grunnpensjon tilsvarer vanligvis grunnbeløpet (1 G).

Tilleggspensjon beregnes ut fra ektefellens tidligere arbeid, inntekt og hvor mange år han/hun har hatt arbeidsinntekt. Tilleggspensjonen utgjør 55 prosent av den tilleggspensjonen avdøde ville fått, dersom han/hun hadde fått rett til uførepensjon eller alderspensjon da hun/hun døde.

Eksempel:

Gjenlevendepensjonen er 106.399 kroner (1G) + 55 prosent av avdødes tilleggspensjon (eller forventede tilleggspensjon). Hvis avdøde skulle fått 150 000 kroner i tilleggspensjon, ville pensjonen blitt:

106.399 kroner (1G) + 55 prosent av 150 000 kroner (82.500 kroner). Summen av dette blir 188.899 kroner.

Reduksjonseksempler:

Gjenlevendepensjonen er imidlertid behovsprøvd. Hvis ektefellen får en inntekt som overstiger mer enn en halv G, (53.200 kroner, vil pensjonen bli redusert med 40 prosent av inntekten utover dette beløpet.

Her er det tatt utgangspunkt i at gjenlvendepensjon er på 188.899 kroner før reduksjon.

Reduksjon:
Gjenlevendepensjon 188 899
Lønnsinntekt 200 000
Reduksjonsgrunnlag 146 801
Reduksjon av pensjon 58 720
Netto gjenlevendepensjon 130 179

I dette eksemplet blir altså gjenlevendepensjonen redusert fra 188.888 kroner til 130.179 kroner.

I neste eksempel er inntekten 500.000 kroner.

Reduksjon:
Gjenlevendepensjon 188 899
Lønnsinntekt 500 000
Reduksjonsgrunnlag 446 801
Reduksjon av pensjon 178 720
Netto gjenlevendepensjon 0

Her blir reduksjonsbeløpet større enn gjenlevendepensjonen. Netto gjenlevendepensjon blir dermed null.

 

Se også:

Ytelser ved dødsfall

Guide til barnepensjon

Gravferdsstønad

Kalkulator:

Sykehjemskalkulator
Beregn størrelsen på egenandelen som en beboer på sykehjem må betale.

Les på andre nettsider:

Ytelser til gjenlevende ektefelle - Nav

Skjema: Søknad om ytelser til gjenlevende ektefelle/partner/samboer og gjenlevende barn - Nav

Skjema: Søknad om stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad og flytteutgifter til gjenlevende ektefelle/partner/samboer og til ugift familiepleier under 67 år - Nav

Lover:

Folketrygdloven kapittel 17 - Gjenlevende ektefelle