Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dersom du ikke har rett på foreldrepenger, får du engangsstønad ved fødsel eller adopsjon.

For å få foreldrepenger må du ha vært i inntektsgivende arbeid i minst seks av de ti siste månedene før fødsel har vært i inntektsgivende arbeid, og hatt en inntekt på minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp (1 G) på årsbasis.

Dersom du ikke oppfyller disse kravene, har du likevel rett på «Engangsstønad ved fødsel eller adopsjon».

Forutsetningen for å få utbetalt engangsstønaden er du må være medlem av Folketrygden ved fødsel eller adopsjon.

Stønaden er 90.300 kroner, og er skattefri.

Du må søke skriftlig om å engangsstønad, og du må søke senest seks måneder etter fødselen eller omsorgsovertakelsen ved adopsjon.

Du kan tidligst få utbetalt stønaden, når svangerskapet har vart i 26 uker.

 

Les mer om trygdeytelser til foreldre:

Guide til foreldrepenger

Fleksibelt uttak av foreldrepenger

Guide til barnetrygd

Guide til kontantstøtte

Svangerskapspenger

Pleiepenger

Omsorgspenger

Les mer på andre nettsteder

Engangsstønad - nav.no

Lover

Folketrygdloven kapittel 14 - Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon