En rekke yrkesorganisasjoner har fremforhandlet kollektive avtaler på dødsfallsforsikring og uføreforsikringer, som gjør at medlemmene kan tegne opp til 50 G i forsikringssummer.

Prismessig ligger disse godt under det man kan oppnå på individuelle forsikringer.

De fleste avtalene justeres årlig i forhold til grunnbeløpet i Folketrygden (G). Justeringen skjer som oftest ved årsskiftet. Det er vanlig at samboer eller ektefelle kan tilknyttes med de samme forsikringssummene.

Normalt trappes forsikringssummen ned fra man fyller ca. 50 år. Årsaken til nedtrappingen er at forsikringene ville blitt dyrere hvis ikke denne avtrappingen hadde skjedd. I tillegg vil man i gjennomsnitt ha mindre forsikringsbehov jo eldre man blir.

Se priser på yrkesorganisasjonenes uføreforsikringer.

Prisene på dødsrisikoforsikring

Alle yrkesorganisasjonene har knyttet forsikringsbeløpet til et visst antall G. Det minste tegningsnivået ligger i området 10 til 12 G. Alle har også alternativer med høyere dekning enn dette, prisene er da forholdsmessige høyere. De maksimale beløpene ser du lenger ned.

Guide til dødsfallforsikring.

I oversikten har vi tatt med tre priser:

  • Gjennomsnittet for aldrene 30, 35, 40, 45 og 50 år. Det er gjerne i dette aldersspennet man har det høyeste behovet for dødsfallforsikring.
  • Priser for alder 30 år
  • Priser for alder 50 år.

Alle prisene er per år.

Yrkesorganisasjon Ant. G Snitt 30 år 50 år
Akademikerforbundet 24 1 468 790 2 770
Akademikerne 24 1 006 486 1 884
Bondelaget 20 860 394 1 790
Fysioterapeutene 24 988 236 1 666
KOL 22 1 004 400 1 984
Lederne 22 2 144 1 154 3 230
Norsk Journalistlag 24 1 337 412 3 208
Norges Radiografforbund 24 1 662 718 3 012
NITO 20 1 263 432 2 666
Sykepleierforbundet 22 1 344 1 046 2 070
Tekna 22 1 004 400 1 984
Utdanningsforbundet 20 994 360 2 088
YS 24 1 292 620 2 530

Prisene gjort om til 2 millioner kroner

For å sammenligne prisene er de gjort om til 2 millioner kroner.

PÅ gjennomsnittlige priser er besparelsen via yrkesorganisasjonene på omtrent 1.500 kroner per år for en tredveåring. Ved femti år er gjennomsnittlig besparelse økt til omtrent 4.800 kroner i året. For en familie vil besparelsen ofte bli mye større.

Yrkesorganisasjon Snitt 30 år 50 år
Akademikerforbundet 1 207 650 2 278
Akademikerne 827 400 1 549
Bondelaget 849 389 1 766
Fysioterapeutene 813 194 1 370
KOL 900 359 1 780
Lederne 1 923 1 035 2 897
Norsk Journalistlag 1 099 339 2 638
Norges Radiografforbund 1 367 590 2 477
NITO 1 246 426 2 631
Sykepleierforbundet 1 206 938 1 857
Tekna 900 359 1 780
Utdanningsforbundet 980 355 2 060
YS 1 062 510 2 080
Snitt individuell 2 mill 3 835 2 057 6 887
Snitt yrkesorganisasjoner 1 106 503 2 089
Forskjell 2 729 1 554 4 798

Her finner du priser på uførekapital i yrkesorganisasjonene.

Maksimale tegningsbeløp på dødsfallsforsikring

Dette er de maksimale beløpene du kan tegne gjennom yrkesorganisasjonene. Nedenfor finner du flere lenker der du kan se flere detaljer rundt disse forsikringene.

Her har vi tatt med hovedorganisasjonene. Under disse er det en rekke organisasjoner som da kan benytte seg av de kollektive avtalene.

Organisasjon Max G Dødsfall
Akademikerforbundet 36 3 648 636
Akademikerne 40 4 054 040
Bondelaget 50 5 067 550
KOL 44 4 459 444
Lederne 36 3 648 636
LO * 87 032
NITO 40 4 054 040
Norsk Fysioterapeutforbund 36 3 648 636
Norsk Journalistlag 36 3 648 636
Norsk Radiografforbund 24 2 432 424
Norsk Sykepleierforbund 40 4 054 040
Tekna 44 4 459 444
Utdanningsforbundet 30 3 040 530
YS 30 3 040 530

Underorganisasjoner

Disse organisasjonene er med i Akademikerne og YS.

Disse er med i Akademikerne:
Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Econa, Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Tekna Selvstendig næringsdrivende

Disse er med i YS
AVYO, BFO, Delta, Finansforbundet, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Negotia, Norges Politilederlag, Norges Tollerforbund, Parat, Personellforbundet, Safe, Skatteetatens Landsforbund, Skolelederforbundet, Stafo, Yrkestrafikkforbundet

 

Se også:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til uførerente

Kalkulatorer:

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Uførerentekalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stort inntektstap du får hvis du blir arbeidsufør, og hvor stort tapet blir hvis du har en uførerente.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.

Se detaljene for forsikringsavtalene her:

Forsikringer i Akademikerforbundet

Forsikringer i Akademikerne

Forsikringer i Befalets Fellesorganisasjon

Forsikringer i Bondelaget

Forsikringer i Forskerforbundet

Forsikringer i Krigsskoleutdannedes Offiseres Forening - KOL

Forsikringer i Lederne

Forsikringer i LO

Forsikringer i NITO

Forsikringer i Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Journalistlag

Forsikringer i Norsk Radiografforbund

Forsikringer i Norsk Sykepleierforbund

Forsikringer i Tekna

Forsikringer i Utdanningsforbundet

Forsikringer i YS