Den store kostnaden ved en skilsmisse er kostnaden ved å etablere to husholdninger.

Ved en skilsmisse eller samlivsbrudd går man fra å ha to inntekter i husholdningen til en. Dette fører naturlig nok til redusert disponibel inntekt for begge etter bruddet.

For å illustrere det har vi sett på to eksempler.

  • I eksempel 1 har de ingen barn, begge tjener 600.000 kroner.
  • I eksempel 2 har de to barn på 4 og 11 år. Begge tjener 600.000 kroner. i dette eksemplet må det for eksempel også beregnes barnebidrag for de to barna.

Se også:

Guide til skilsmisse

Guide til barnebidrag

Kalkulator: Beregn den økonomiske konsekvensen av skilsmisse

Eksempel 1: Ektepar uten barn

Her beregnes tall for den felles økonomien før skilsmissen, og for bidragsmottaker etter skilsmissen.

Paret har i dag en felles gjeld på 3 millioner kroner. Etter bruddet må det tas opp et lån på 2.425.000 kroner. Da er det tatt hensyn til egenkapital ved boligsalg, utgifter i forbindelse med flytting, og advokathjelp.

Begge tjener 600.000 kroner. Beløpene under levekostnader er hentet fra SIFOs forbrukstall. Alle tall er på månedlig basis.

I dette eksemplet har de en felles netto inntekt på 74.258 kroner, som går ned til 37.468 kroner for bidragsmottaker.

Felles disponibel inntekt etter at alle kostnader er trukket fra er 29.895 kroner, som tilsvarer 14.948 kroner hver. Etter bruddet er den disponible inntekten 4.730 kroner. Altså omtrent 10.000 kroner per måned mindre disponibelt enn før bruddet.

Ale tallene er beregnet med skilsmissekalkulatoren.

Inntekt og skatt per måned Før Etter
Lønnsinntekt for deg 50 000 50 000
Lønnsinntekt for ektefelle/samboer 50 000 *
Samlet skatt 25 742 12 532
Samlet netto inntekt 74 258 37 468
     
Kostnadstype Før Etter
Lånekostnader:    
Renter 5 000 4 042
Avdrag 7 700 6 309
Sum lånekostnader 12 700 10 351
Levekostnader:    
Mat og drikke 7 175 3 863
Klær og sko 2 313 1 200
Personlig pleie 1 538 925
Lek og fritid 3 263 1 813
Andre dagligvarer 450 363
Husholdningsartikler 525 475
Sum levekostnader 15 263 8 638
Andre kostnader:    
Bilutgifter (drivstoff, service, reparasjoner, vask ol) 4 000 4 000
Bilutgifter (privatleasing) 0 0
Bolig: Vedlikehold bolig 800 800
Ferieturer (sommerferier, og andre ferier som storbyturer) 1 250 800
Forsikringer 800 600
Husleie/Fellesutgifter 3 000 3 000
Strøm/annen energibruk 1 250 1 000
Kjøp av elektronisk utstyr som mobil, hvitevarer ol 300 150
Kjøp av utstyr innen sport og fritid 200 100
Mobil og bredbånd 600 500
TV/strømmetjenester 400 400
Aviser, tidsskrifter ink digitale 300 150
Uteliv (restaurant, kafe, kino ol) 1 500 750
Andre utgifter 2 000 1 500
Sum andre kostnader 16 400 13 750
Sum totale kostnader 31 663 22 388
     
Disponibelt (inntekt etter skatt, fratrukket alle kostnader) 29 895 4 730

 

Eksempel 2: Ektepar med to barn

Paret har i dag en felles gjeld på 3 millioner kroner. Etter bruddet må det tas opp et lån på 2.425.000 kroner. Da er det tatt hensyn til egenkapital ved boligsalg, utgifter i forbindelse med flytting, og advokathjelp.

Her er inntektene for begge 600.000 kroner.

De har barn på 4 og 11 år. Barnehagekostnad på 3.230 kroner per måned.

Samvær i åtte timer per måned for bidragspliktige.

Bidragsmottaker mottar dobbel barnetrygd, og får fullt særfradrag.

Før budsjettet settes opp må bidraget beregnes. Dette må gjøres ved å beregne underholdskostnaden, justert inntekt for bidragsmottaker, og til slutt beregning av det endelige bidraget.

Underholdskostnaden Beløp
Forbruksutgifter 11 170
Boutgifter 5 792
Barnehage 2 692
Barnetrygd -1 354
Sum underholdskost 18 300
   
Justert inntekt for bidragsmottaker
Lønnsinntekt 600 000
Utvidet barnetrygd 12 874
småbarnstillegg 0
Netto kapitalinntekt (utover 10,000) 0
Fordel av særfradrag for enslig forsørger 12 873
Justert inntekt 625 747
   
Bidragbeløpet  
Andel bidragpliktig 48,95%
Bidrag 8 958
Fradrag samvær -2 429
Bidrag etter samværsfradrag 6 529

Bidraget på 6.529 kroner legges inn som inntekt i budsjettet for bidragsmottaker.

I dette eksemplet har de en felles netto inntekt på 74.966 kroner, som går ned til 48.709 kroner for bidragsmottaker (ink bidrag).

Den disponible inntekten er før bruddet på 20.586 kroner (10.293 kroner hver). Etter bruddet sitter bidragsmottaker igjen med en disponibel inntekt på 4.065 kroner.

Inntekt og skatt per måned Før Etter
Lønnsinntekt for deg 50 000 50 000
Lønnsinntekt for ektefelle/samboer 50 000  
Barnetrygd 2 708 3 762
Kontantstøtte 0 0
Stønad til barnetilsyn 0 0
Bidrag 0 6 529
Andre skattefrie inntekter 0 0
Andre fradrag (ikke renter av lån, eller minstefradrag) 0 51 804
Samlet skatt 25 742 11 582
Samlet netto inntekt 76 966 48 709
     
Kostnadstype Før Etter
Lånekostnader:    
Renter 5 000 4 042
Avdrag 7 700 6 309
Sum lånekostnader 12 700 10 351
Levekostnader:    
Mat og drikke 10 663 7 563
Klær og sko 3 913 2 800
Personlig pleie 1 938 1 300
Lek og fritid 5 000 3 538
Andre dagligvarer 838 588
Husholdningsartikler 800 625
Sum levekostnader 23 150 16 413
Andre kostnader:    
Barnehage 3 230 3 230
Bidrag (til barn) 0 0
Bilutgifter (drivstoff, service, reparasjoner, vask ol) 4 000 4 000
Bilutgifter (privatleasing) 0 0
Bolig: Vedlikehold bolig 800 800
Eiendomsskatt 0 0
Fagforeningskontingent 0 0
Ferieturer (sommerferier, og andre ferier som storbyturer) 1 500 1 000
Forsikringer 1 000 800
Husleie/Fellesutgifter 3 000 3 000
Strøm/annen energibruk 1 500 1 250
Kjøp av elektronisk utstyr som mobil, hvitevarer ol 400 300
Kjøp av utstyr innen sport og fritid 300 200
Mobil og bredbånd 600 500
TV/strømmetjenester 400 400
Aviser, tidsskrifter ink digitale 300 150
Uteliv (restaurant, kafe, kino ol) 1 500 750
Andre utgifter 2 000 1 500
Sum andre kostnader 20 530 17 880
Sum kostnader totalt (ink lånekostnader) 56 380 44 644
     
Disponibelt (inntekt etter skatt, fratrukket alle kostnader) 20 586 4 065