Alle fond skal ha en uttrykt investeringsstrategi. Her kan du lese investeringssstrategiene til fond som er definert som obligasjonsfond.

Investeringsstrategien skal helst fortelle noe om hvordan fondet investerer. Det kan for eksempel være hvilke typer papirer fondet skal være investert i. Eller hvilke frihetsgrader fondet har til å justere løpetiden på fondet.

Les andre investeringsstrategier:

Investeringsstrategier Norske fond

Investeringsstrategier Nordiske aksjefond

Investeringsstrategier Globale aksjefond

Investeringsstrategier aksjefond nye markeder

Investeringsstrategier kombinasjonsfond

Investeringsstrategier pengemarkedsfond

Her de de ulike strategene til alle obligasjonsfondene

Fondene er alfabetisk satt opp.

Alfred Berg Income NOK

Fondet er et rentefond som fokuserer på investeringer i kredittobligasjoner og selskapsobligasjoner de nordiske rentemarkedene. Fondets midler kan plasseres i omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter som i hovedsak utstedt av selskaper, herunder kredittinstitusjoner, men også kommuner, boligkredittforetak og stater mv. Fondets midler kan også plasseres i derivatinstrumenter, fondsandeler og som innskudd i kredittinstitusjon. I forvaltningen tillempes samfunnsansvarlige investeringskriterier. Fondet kan bruke derivatinstrumenter, herunder OTC-derivater, for å effektivisere forvaltningen og redusere fondets risiko og kostnader. Fondet benytter seg også av valutaderivater for å sikre fondets beholdning mot NOK. Fondet kan investere inntil 10 % av kapitalen i unoterte verdipapirer. Minst 50 % av fondets midler plasseres i finansielle instrumenter fra utstedere i Norden.

Alfred Berg Nordic High Yield ACC

Fondet er et materfond som investerer midlene i et mottakerfond, Alfred Berg Nordic High Yield. Dette betyr at fondet vil ha en investeringsstrategi og risikoprofil som er nesten identisk med mottakerfondet. Fondet vil investere minst 85 prosent i mottakerfondet. Mottakerfondet Alfred Berg Nordic High Yield er et aktivt forvaltet norsk rentefond som hovedsakelig investerer i obligasjoner med høy avkastning utstedt av selskaper med hovedkontor eller deler av sin virksomhet i Norden, og som har oppnådd en kredittrating tilsvarende BB + / Ba1 eller bedre.

Alfred Berg Nordic High Yield C

Fondet investerer i kredittpapirer som er utstedt av bedrifter som vurderes som attraktivt priset i forhold til den underliggende kredittrisikoen hos utstederen og i forhold til ulike makroøkonomiske størrelser. Forvalterteamet vurderer selskaps- og sektorforhold, makroøkonomi, kredittrisiko/ kredittmarginer, sikkerheter og klausuler i låneavtaler, prisingsskjevheter, likviditet og evt. valutasikring ved lån denominert i fremmed valuta. Alfred Berg Høyrente har høy kredittrisiko, men søker en god balanse mellom sikkerheter i hvert enkelt lån og spredning på ulike sektorer for å få en veldiversifisert portefølje.

Alfred Berg Nordic I. Grade Long Duration ACC

Fondet er et materfond som investerer midlene i et mottakerfond Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration (Derivative). Dette betyr at fondet vil ha en investeringsstrategi og risikoprofil som er nesten identisk med mottakerfondet. Fondet vil investere minst 85 prosent i mottakerfondet. Mottakerfondet Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration (Derivative) er et aktivt forvaltet norsk rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske rentepapirer. Utstedere av rentebærende verdipapirer er først og fremst stater, kommuner, fylkesting, industribedrifter, som har den laveste kredittrating BBB- / Baa3 fra Standard & Poor's eller Moody's.

Alfred Berg Nordic I. Grade Long Duration C

Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration (Derivative) er et rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Utstederne av obligasjonene og pengemarkedsinstrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB- /Baa3 eller bedre. Utstederne vil primært være Nordiske, men inntil 20 % av fondet kan investeres i verdipapirer utstedt av ikke-nordiske utstedere. Fondet har anledning til å investere inntil 10 % av porteføljen i instrumenter med kredittrisiko vurdert under investment grade, dog ikke lavere enn BB/Ba2. Fondet har anledning til å investere inntil 15 % av porteføljen i subordinert kapital. Det er ikke tillatt å investere credit default swaps (CDS). Fondet vil investere i instrumenter utstedt i NOK, SEK, DKK, EUR og USD.

Alfred Berg Nordic I. Grade Mid Duration ACC

Fondet er et tilføringsfond som plasserer sine midler i mottaker fondet, Alfred Berg Investment Grade Mid Duration, org.nr. 919930330. Fondets basisvaluta er norske kroner. Dette innebærer at fondet kommer til å ha en plasseringsstrategi og risikoprofil som er nærmest identisk til mottakerfondet. Fondet kommer til å investerer minst 85% i mottakerfondet. 15 prosent av fondets midler kan plasseres i likvide midler som trengs for forvaltningen av fondet. Målsetting: Fondets mål er å skape høyest mulig risikojustert avkastning innenfor rammen av investeringsmandatet. Investeringsstrategi: Mottakerfond, Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration, er et aktivt forvaltet norsk rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter.

Alfred Berg Nordic I. Grade Mid Duration C

Alfred Berg Nordic Investment Grade er et rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Utstederne av obligasjonene og pengemarkedsinstrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB- /Baa3 eller bedre. Utstederne vil primært være Nordiske, men inntil 20 % av fondet kan investeres i verdipapirer utstedt av ikke-nordiske utstedere. Fondet har anledning til å investere inntil 10 % av porteføljen i instrumenter med kredittrisiko vurdert under investment grade, dog ikke lavere enn BB/Ba2. Fondet har anledning til å investere inntil 15 % av porteføljen i subordinert kapital dersom utstederne har en rating på minimum BBB+/Baa1. Det er ikke tillatt å investere credit default swaps (CDS). Fondet vil investere i instrumenter utstedt i NOK, SEK, DKK, EUR og USD.

Alfred Berg Nordic Investment Grade ACC

Fondet er et tilføringsfond som plasserer sine midler i mottaker fondet, Alfred Berg Investment Grade Classic, NO0010752538. Fondets basisvaluta er norske kroner. Dette innebærer at fondet kommer til å ha en plasseringsstrategi og risikoprofil som er nærmest identisk til mottakerfondet. Fondet kommer til å investerer minst 85% i mottakerfondet. 15 prosent av fondets midler kan plasseres i likvide midler som trengs for forvaltningen av fondet.
Mottakerfondet, Alfred Berg Nordic Investment Grade er et aktivt forvaltet rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Utstederne av obligasjonene og
pengemarkedsinstrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB- /Baa3 Fra Standard & Poor’s eller Moody’s. Fondet kan investere inntil 10 % av porteføljen i rentebærende verdipapirer kalt High Yield, dog ikke lavere enn BB/Ba2. Fondet kan investere inntil 15 % av porteføljen i subordinert kapital.

Alfred Berg Nordic Investment Grade C

Alfred Berg Nordic Investment Grade er et rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Utstederne av obligasjonene og pengemarkedsinstrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB- /Baa3 eller bedre. Utstederne vil primært være Nordiske, men inntil 20 % av fondet kan investeres i verdipapirer utstedt av ikke-nordiske utstedere. Fondet har anledning til å investere inntil 10 % av porteføljen i instrumenter med kredittrisiko vurdert under investment grade, dog ikke lavere enn BB/Ba2. Fondet har anledning til å investere inntil 15% av porteføljen i subordinert kapital dersom utstederne har en rating på minimum BBB+/Baa1. Det er ikke tillatt å investere i credit default swaps (CDS). Fondet vil investere i instrumenter utstedt i NOK, SEK, DKK, EUR og USD. Fondet vil være denominert i NOK. Alle investeringer i andre valuta enn NOK, vil være valutasikret mot NOK. Alfred Berg Nordic Investment Grade er et aktivt forvaltet fond. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på de enkelte utstedere, relativ verdi mellom utstedere, sektorer og markeder, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Renterisiko i fondet, målt ved modifisert durasjon, vil normalt være lav/moderat, og vil til enhver tid ligge under 1. Fondets benchmark vil være ST1X. I perioder med fallende renter forventes fondet å oppnå en lav til moderat kursstigning på obligasjonene og dermed påvirke fondets totalavkastning i et begrenset omfang. Tilsvarende vil fondet i et marked med stigende renter kun forventes å oppleve lavt til moderat kursfall på obligasjonene. Fondet har en moderat kredittrisiko og er veldiversifisert, men vil allikevel påvirkes av endringer i markedets vurdering av kredittmargin (spread) for enkeltutstedere eller sektorer. Fondet er et UCITS fond, med mulighet til å investere i derivater.

Alfred Berg Obligasjon C

Alfred Berg Obligasjon er et mellomlangt norsk obligasjonsfond. Fondet investerer i verdipapirer utstedt av stat, kommuner, industriselskap, bank, forsikring og kredittforetak i norske markedet. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 2 og 4 år. Alfred Berg Obligasjon har en moderat kredittrisiko og er veldiversifisert. Fondet har anledning til å investere i ansvarlige lån, dog maksimum 20 % av porteføljens totalverdi.

Arctic High Return Class A

Fondets målsetting er å øke verdien av andelseiernes investering i fondet gjennom å investere i en variert portefølje av primært høyrenteobligasjoner. Fondet vil investere i faste og/eller flytende renteobligasjoner utstedt av selskaper som anses attraktivt priset
sammenliknet med utsteders underliggende kredittrisiko og andre økonomiske faktorer. Fra tid til annen kan fondet investere i obligasjoner av høyere kvalitet (dvs. lavere yield) som har potensiale til å øke i verdi. Fondet kan ikke investere i andre verdipapirfond. Fondet kan også investere i følgende verdipapirer: (i) inntil 10 % av Fondets Netto Aktivaverdi i unoterte verdipapirer; og (ii) i kontanter og likvide tilleggsaktiva.

Arctic Return Class R

Fondet vil hovedsakelig investere i det nordiske obligasjonsmarkedet. Fondet vil investere i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt eller garantert av stater, lokale myndigheter samt finansinstitusjoner og vel ansette og solide selskaper i Norden og andre land i Europa. Fondet vil investere minst 70% av sin nettoverdi i Investment Grade eller tilsvarende obligasjoner eller pengemarkedsinstrumenter . Investment Grade tilsvarer rating AAA til BBB- i Standard & Poors vurderingsskala. Gjennomsnittlig modifisert durasjon i fondets portefølje av eiendeler vil ligge innenfor 0-12 måneder.

C WorldWide Obligasjon

Carnegie Obligasjon har moderat renterisiko med en referanseindeks på 3 års durasjon. Maksimal tillatt durasjon er på 4 år, og fondets nedre durasjonsgrense er på 2 år. 
Fondet har svært strenge plasseringsrammer og kan bare investere i sertifikater og fastrente-bligasjoner der utsteder har minimum BBB-rating fra Moodys, Standard & Poors, Fitch eller anerkjente norske analysemiljøer. Investeringene er begrenset til verdipapirer som vektes 0-20 % ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning, og det investeres i de mest omsettelige sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av den norske stat, norske fylkeskommuner og kommuner, norske finansinstitusjoner med egenkapitalkrav på minimum 8 %, samt bankinnskudd. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater.

Danske Invest Euro High Yield Obligasjon, h

Investerer primært i obligasjoner og konvertible obligasjoner utstedt i  euro, men opp til 1/3 av fondets kapital kan investeres i obligasjoner og konvertible obligasjoner utstedt i CAD, CHF, GBP, ISK, JPY, NOK, SEK, DKK og USD. Fondet investerer primært i high yield-obligasjoner, dvs. obligasjoner med en rating lavere enn Baa3/BBB- (lav kredittkvalitet). Det betyr at fondets investeringer innebærer høy kredittrisiko. Fondet er aktivt forvaltet. Valutarisikoen er sikret og valutasvingninger vil derfor ikke påvirke avkastningen.

Danske Invest European Bond Class A

Fondet investerer primært i selskapsobligasjoner og statsobligasjoner fra Den Europeiske Union (EU) eller Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet (EØS). Fondet investere minst to tredjedeler av kapitalen i obligasjoner, som handles på et regulert marked, og som er utstedt i EU eller EØS. Obligasjonene kan være utstedt i EUR eller andre nasjonale valutaer innenfor investeringsområdet.
Fondets modifiserte durasjon, inkludert kontanter og justert for risikoen for tidlig innfrielse, er 3 til 7 år. Varigheten viser blant annet kursrisikoen på obligationene fondet har investert i. Jo lavere varighet, desto mer kursstabil er obligationene, hvis renten endrer seg.

Danske Invest Global High Yield Obligasjon NOK

Investerer hovedsakelig i utenlandske high yield-kredittobligasjoner, dvs. obligasjoner med en lavere rating enn Baa3/BBB- (lav kredittkvalitet), men også andre obligasjonstyper kan inngå i perioder. Fondet har høy kredittrisiko.  Fondet er aktivt forvaltet. Valutarisikoen er sikret og valutasvingninger vil derfor ikke påvirke avkastningen.

Danske Invest Global Realrente Obligasjon NOK h

Investerer i realrenteobligasjoner hovedsakelig utstedt av OECD- land eller garantert av ett eller flere OECD land. Fondet er aktivt forvaltet. Valutarisikoen er sikret og valutasvingninger vil derfor ikke påvirke avkastningen. Fondet investerer i obligasjoner med høy kredittkvalitet.

Danske Invest Horisont Rente

Rentefond som i hovedsak plasserer sine midler i verdipapirfondsandeler i pengemarkedsfond og obligasjonsfond. Fondet vil også kunne investere inntil 30 prosent av forvaltningskapitalen i andre finansielle instrumenter. Fondet kan investere inntil 80 prosent av forvaltningskapitalen utenlands. Fondet er aktivt forvaltet. Fondets mål-durasjon er 0,25 år med et durasjonsintervall mellom 0 og 5 år.

Danske Invest Horisont Rente Konservativ NOK

Fondet har en normalinvestering med 80-100% norske investment grade obligasjoner og fondet kan investere opp til 20% i nordiske selskapsobligasjoner, europeiske investment grade obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter og innskudd i kredittinstitusjoner.

Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon NOK h

Investerer hovedsakelig i selskapsobligasjoner utstedt av virksomheter som er hjemmehørende i eller som har sin hovedaktivitet i Norden. Opptil 25% kan investeres i obligasjoner med fortrinnsrett fra nordiske utstedere. Minst 75% skal investeres i obligasjoner utstedt i EUR, NOK, SEK eller DKK. Fondet er aktivt forvaltet. Minst 50% av porteføljen skal investeres i obligasjoner med høy kredittverdighet. Fondet skal spre sine investeringer på minst 50 ulike utstedere. Valutarisikoen er sikret og valutasvingninger vil derfor ikke påvirke avkastningen.

Danske Invest Norsk Kort Obligasjon klasse NOK

Aktivt forvaltet rentefond som i hovedsak plasserer sine midler i obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter og bankinnskudd, denominert i norske kroner. Fondet kan plassere i papirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, industriforetak samt finansinstitusjoner. Fondet skal ha en løpetid på mellom 0 og 2 år.

Danske Invest Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK

Aktivt forvaltet rentefond som i hovedsak plasserer sine midler i obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter og bankinnskudd, denominert i norske kroner.
Fondet kan plassere i papirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, industriforetak samt finansinstitusjoner. Fondet skal ha en løpetid på mellom 0 og 2 år.
Det forventes at fondets beholdning kan avvike betydelig fra referanseindeksen på for eksempel utsteder, kredittkvalitet, land og durasjon, selv om fondet har et smalt investeringsunivers. Fondets avkastning kan derfor avvike fra referanseindeksen.

Danske Invest Norsk Obligasjon

Meravkastningen søker vi primært å oppnå ved valg av rentekurveplassering, varighetsavvik og fordeling på segmenter samt obligasjonsvalg. Fondet er et UCITS-fond. Fondet kan plassere inntil 100 prosent av fondets eiendeler i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter som nevnt i vpfl § 6-6 annet ledd nr 3. Midlene skal plasseres i minst 6 ulike utstedelser og plasseringen i én og samme utstedelse kan ikke overstige 30 prosent av fondets samlede eiendeler. Fondet investerer kun i omsettelige verdipapirer og pengemarkeds-instrumentene som er utstedt eller garanter av EØS-stater. Fondet har et durasjonsintervall mellom 2 og 4 år. Fondet kan plasseres i papirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, industriforetak samt finansinstitusjoner. Fondet vil følge kravene til Verdipapirfondenes forenings (VFF) klassifisering av obligasjonsfond 3 år med kredittrisikokategori 2.  Dette innebærer at fondet kun vil investere i papirer med tilsvarende kredittkvalitet som Investment Grade. Alle investeringer skal være denominert i NOK.

Danske Invest Nye Markeder Obligasjon NOK h

Investerer hovedsakelig i statsobligasjoner og kredittobligasjoner fra land i fremvoksende markeder. Obligasjonene er hovedsakelig utstedt i USD eller EUR. Fondet er aktivt forvaltet. Valutarisikoen er begrenset da fondet som utgangspunkt er valutasikret. Fondet har høy kredittrisiko siden det kan investeres i obligasjoner som har en lavere kredittrating enn BBB/Baa3, dvs. obligasjoner med lav kredittkvalitet. Valutarisikoen er sikret og valutasvingninger vil derfor ikke påvirke avkastningen.

Danske Invest Sicav European Bond Class A (NOK)

Fondet investerer hovedsakelig i obligasjoner utstedt av selskaper som har en bærekraftig profil innenfor miljø, sosiale forhold og eierstyring, og som integrerer bærekraftige betraktninger i relasjon til klimaendringer og CO2 utslipp. Hver enkelt utsteder må leve opp til internasjonale prinsipper for ansvarlige investeringer og fondet investerer ikke i kontroversielle sektorer. Minst 75% av fondets formue i obligasjoner skal ha en kvalitet som tilsvarer en rating på Baa3/BBB- eller høyere.
Fondet er aktivt forvaltet. Fondets rentefølsomhet kan ikke avvike med mer enn 2 år fra referanseindeksens rentefølsomhet. Fondet kan benytte derivater (for eksempel valutaterminer og rentefutures). Minst 90% av fondets kapital må være investert i obligasjoner denominert i eller være valutasikret til EUR.

DNB Aktiv Rente

Fondet investerer i all hovedsak i fondsandeler i rentebærende fond, både pengemarkedsfond og obligasjonsfond. Plasseringene gjøres i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Fondet investerer minst 90 prosent av fondets verdi i papirer med en kredittkvalitet på minimum BBB minus ("Investment grade"). Fondet vil også kunne investere inntil 1/5 forvaltningskapitalen i andre finansielle instrumenter dersom det i perioder anses å være mer lønnsomt. Derivater kan bli benyttet til å påvirke rentefølsomheten til fondet. Forvalterne av fondet har generelt stor frihetsgrad med hensyn til hvordan fondets forvaltningskapital til en hver tid forvaltes.

DNB High Yield A

DNB High Yield er et aktivt forvaltet rentefond som normalt investerer i rentebærende verdipapirer med høy risiko denominert i eller sikret til norske kroner. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape avkastning gjennom en strukturert kredittprosess. Forvalter vil normalt avvike fra fondets referanseindeks innenfor gitte risikorammer og avkastningen kan svinge mer enn denne.

DNB Low Carbon Credit A

Fondet er et obligasjonsfond som hovedsakelig investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av internasjonale foretak og finansinstitusjoner, og fortrinnsvis denominert i EUR, USD, CAD, GBP, AUD, CHF, JPY og SEK. Fondet har en miljøprofil, og vil blant annet søke å investere i selskaper med lav karbonintensitet, og holde den industrijusterte ESG scoren  høyere enn referanseindeks.

DNB Obligasjon 20 A

Fondet er et fond i fond med DNB Obligasjon 20 (IV). Underfondet investerer i rentebærende verdipapirer som obligasjoner og sertifikater som lyder på eller er garantert av stat, kommune, fylke, finansielle institusjoner og solide offentlige og private foretak. Porteføljens gjennomsnittlige løpetid vil, avhengig av våre renteforventninger, være mellom to og fire år. Fondet investerer minst 90 prosent av fondets verdi i papirer med en kredittkvalitet på minimum BBB minus ("Investment grade"). Alle verdipapirer skal være notert i norske kroner. Underfondet skal til enhver tid være plassert i eiendeler med risikovekt maksimum 20 prosent.

DNB Obligasjon A

Fondet er et fond i fond med DNB Obligasjon (III). Underfondet er investert i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Fondet investerer minst 90 prosent av fondets verdi i papirer med en kredittkvalitet på minimum BBB minus ("Investment grade"). Varigheten i fondet vi normalt ligge mellom to og fire år. Underfondet kan plassere inntil 25 prosent av fondets eiendeler kan plasseres i ansvarlige lån.

Eika Kreditt

Eika Kreditt investerer i rentebærende verdipapirer med høy til moderat kredittrisiko. Fondet har en rentefølsomhet (modifisert durasjon) mellom 0 og 2. Ved en rentefølsomhet på 2 vil fondets verdi endres med +2% ved et plutselig rentefall på 1%.

Eika Obligasjon

Fondet investerer i rentebærende verdipapirer med en gjenværende løpetid på inntil 10 år. Fondets gjennomsnittlige løpetid vil ligge mellom 1 og 5 år. Terra Obligasjon investerer i stats-, fylkeskommune- og kommunepapirer samt seniorlån utstedt av norske finansinstitusjoner. Fondet kan kun plassere sine midler i eiendeler med risikovekt 20 % eller lavere ved beregning av finansinstitusjoner og pensjonskasser kapitaldekning.

First High Yield

Fondet er et aktivt forvaltet høyrente obligasjonsfond hvor forvalter tar bevisst kreditteksponering. Gjennom sterk fokus og tett oppfølging av porteføljen søkes en god risikojustert absolutt avkastning over tid.  Dette søkes oppnådd gjennom god sektor diversifisering, utbredt bruk av egne analyser og vurderinger av løpetid og eksponering langs kredittkurven. Sentralt i disse vurderingene er hvor forvalter mener man får best betalt for den risikoen man påtar seg. Rentedurasjonen i fondet vil normalt ligge rundt 1 år. Høyrente kredittobligasjoner gir høyere løpende avkastning enn obligasjoner av høyere kvalitet, nettopp på grunn av at noen selskaper i dette segmentet går konkurs

First Yield

Fondet er et aktivt forvaltet obligasjonsfond med et relativt fritt mandat og kan således utnytte langt flere muligheter enn det de fleste andre norske obligasjonsfond gjør. Basert på analyser og vurderinger av rente- og kredittmarked tas aktive og dedikerte posisjoner. Andelen statspapirer i porteføljen kan variere fra 0 til 100 %. Papirer med rating Investment Grade vil minimum utgjøre 80 % av porteføljen. Durasjonen i fondet vil normalt være på 2 - 6 år, men mandatet tillater 0 - 8 år.  Gjennom aktiv forvaltning og ved å ta en noe høyere risiko enn referanseindeksen passer dette fondet godt for investorer som ønsker en mer dynamisk obligasjonsforvaltningen med høyere avkastningspotensial.

Fondsfinans Kreditt

Fondet er et aktivt forvaltet fond som investerer i et bredt utvalg av rentebærende omsettelige verdipapirer hovedsakelig utstedt av norske selskaper. Fondet har normalt en langsiktig investeringshorisont, men porteføljen tilpasses endrede kurser, markedsforhold og fremtidsutsikter. Fondets verdiveide kredittrating skal være lik eller bedre enn BB. Ingen enkeltinvesteringer skal ha rating lavere enn B- ved investeringstidspunket. Plasseringer i obligasjoner, der utsteder etter investeringstidspunkt nedgraderes til lavere kredittrating enn B-, kan maksimalt utgjøre 5 % av fondets forvaltningskapital. Fondet har en begrensning på vektet gjennomsnittlig løpetid (kredittdurasjon) på de underliggende verdipapirene på 4 år. Fondets rentedurasjon skal være i intervallet 0-3.

Fondsfinans Obligasjon

Fondsfinans Obligasjon er et norsk obligasjonsfond som har som mål å levere bedre netto avkastning enn en gjennomsnittlig innskuddsrente i bank samtidig som man har en lav risiko. Fondets indeks er ST3X (Statsobligasjonsindeks med durasjon på 1 år). Fondet passer for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å investere i et bredt mandat innenfor norske selskapsobligasjoner som etter forvalters vurdering vil ha en gjennomsnittlig kredittrating på minimum BBB-.

Forte Obligasjon

Forte Obligasjon er et fond som gjennom grundige makro- og selskapsanalyser investerer i obligasjoner utstedt i norske kroner av stat, fylker, kommune, banker, forsikirngsselskap, utvalgte industriselskaper og kredittforetak, samt obligasjoner utstedt eller garantert av andre stater innen sone A i OECD. Durasjonen i fondet skal ligge mellom 2 til 5 år. Minst 90 % av porteføljen er investmentgrade (AA-BB), og inntil 10 % kan være high yield (BB-B).

Handelsbanken Obligasjon

Fondet investerer primært i norske rentebærende verdipapirer som obligasjoner og sertifikater som lyder på eller er garantert av stat, men Handelsbanken Obligasjon vil også kunne plassere i norske rentebærende verdipapirer som lyder på kommune, forsikring, bank, finansieringsselskap, kredittforetak og solide industriforetak. Fondet kan kun investere i papirer der utstederen eller papiret selv har en rating på minimum BBB- (Investment Grade).

Holberg Kreditt A

Holberg Kreditt er et aktivt forvaltet fond som investerer i rentebærende verdipapirer innenfor ulike bransjer/sektorer med ulik kredittkvalitet. Utstederne vil hovedsakelig være foretak. Fondet kan investere i verdipapirer der utsteder har en kredittkarakter på minimum B fra minst ett analyseselskap/meglerhus. Plasseringer i obligasjoner, der utsteder etter investeringstidspunktet nedgraderes til lavere kredittkarakter enn B, kan maksimalt utgjøre 10 prosent av fondets forvaltningskapital. Fondet skal hovedsakelig investere i Norden. Fondet har en begrensing på vektet gjennomsnittlig løpetid på de underliggende investeringene på 3 år. Fondets renterisiko er begrenset til maksimalt 1 år.

Holberg Obligasjon Norden

Holberg Obligasjon Norden er et aktivt forvaltet fond som investerer i verdipapirer med kredittkvalitet tilsvarende minimum BBB- (investment grade). Plasseringer i obligasjoner eller andre rentebærende verdipapirer der utsteder etter investeringstidspunktet vurderes å ha lavere kredittkvalitet enn BBB- kan utgjøre maksimalt 5 prosent av fondets forvaltningskapital. Utstederne vil hovedsakelig være foretak.
Fondet skal hovedsakelig investere i Norden. Fondet har en begrensing på vektet gjennomsnittlig løpetid på de underliggende investeringene på 3 år. Fondets renterisiko er begrenset til maksimalt 1 år. Holberg Obligasjon Norden bruker rente- og valutaderivater. Forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje vil reduseres som følge av derivatplasseringene.

KLP FRN

KLP FRN  er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som hovedsakelig investerer i norske obligasjoner med flytende rente. Fondet investerer i verdipapirer med risikovekt mindre eller lik 100 prosent og rating BBB- eller bedre. Rentefølsomheten vil normalt være mindre enn én, mens gjennomsnittlige løpetid på papirene ligger normalt mellom to og fire år. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes etiske retningslinjer.

KLP Kredittobligasjon

KLP Kredittobligasjon er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som hovedsakelig investerer i norske kredittobligasjoner. Gjennomsnittlig rentebinding/durasjon i fondet kan variere mellom to og fire år. Fondet investerer i verdipapirer med risikovekt mindre eller lik 100 prosent og rating BBB- eller bedre. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes etiske retningslinjer.

KLP Nåtid

KLP Nåtid investerer i seks underliggende fond: KLP Pengemarked (ca. 18%), KLP FRN (ca. 18%), KLP Obligasjon 1 år (ca. 18%), KLP Obligasjon 5 år (ca. 8%), KLP Kredittobligasjon (ca. 13%) og KLP Obligasjon Global I (ca. 25%). Fordelingen mellom underfondene men kan svinge med inntil +/- 3 prosentpoeng i forhold til ovenevnte fordeling.

KLP Obligasjon 1 år

KLP Obligasjon 1 år er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som har en gjennomsnittlig rentebinding/durasjon på verdipapirene i fondet på omtrent ett år. Fondet investerer i verdipapirer med risikovekt mindre eller lik 20 prosent og rating BBB- eller bedre. Fondet har lav kredittrisiko.

KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar

Fondet er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som normalt har en rentefølsomhet mellom 0 - 2. Fondet investerer i norske rentepapirer i
kredittrisikokategori 1, 2 og 3. Fondet skal unngå investeringer
i fossil energi og våpen.

KLP Obligasjon 3 år

KLP Obligasjon 3 år er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som har en gjennomsnittlig rentebinding/durasjon på verdipapirene i fondet på omtrent tre år. Fondet investerer kun i verdipapirer med risikovekt mindre eller lik 20 prosent og rating BBB- eller bedre. Fondet har lav kredittrisiko

KLP Obligasjon 5 år

KLP Obligasjon 5 år er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som har en gjennomsnittlig rentebinding/durasjon på verdipapirene i fondet på omtrent fem år. Fondet investerer i verdipapirer med risikovekt mindre eller lik 20 prosent og rating BBB- eller bedre. Fondet har lav kredittrisiko, men renterisikoen er høy.

KLP Obligasjon Global II

KLP Obligasjon Global II har som mål å oppnå en avkastning tilnærmet referanseindeksen - med minimale kostnader - gjennom en indeksnær forvaltet portefølje. KLP Obligasjon Global II investerer sine midler i et underfond, KLP Obligasjon Global I. Underfondet investerer i høykvalitetssegmentet (investment grade) av obligasjonsmarkedet globalt. KLP Obligasjon Global I har en A- rating med S&P. Fondet har en gjennomsnittlig durasjon på 5 - 5,5 år.

KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar

KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar investerer bredt globalt i kredittobligasjoner utstedt av selskaper som blir rangert høyt på kriterier innen miljø, sosial ansvarlighet, eierstyring og selskapsledelse. Fondet bruker en kvantitativ metodikk for å vekte opp investeringene i disse selskapene. Fondet skal unngå investeringer i fossil energi, våpen, tobakk, ikke-medisinsk cannabis, alkohol, pengespill og pornografi. I tillegg gjelder KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Fondet er valutasikret til norske kroner.

KLP Statsobligasjon

KLP Statsobligasjon er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som investerer i norske statsobligasjoner. Fondet invester i verdipapirer med risikovekt 0 prosent. Gjennomsnittlig rentebinding/durasjon i fondet vil normalt ligge mellom tre og syv år. Renterisikoen kan således være høy, men fondet har ingen kredittrisiko.

Landkreditt Extra

Landkreditt Extra investerer i rentebærende papirer utstedt i norske kroner med inntil 12 måneders gjenværende rente­bindingstid og inntil tre års gjenværende periode til endelig forfall. Fondets gjennomsnittlige rentefølsomhet vil være noe lavere enn 0,25 og fondets vektede gjennomsnittlige løpetid vil være maksimalt to år. Landkreditt Extra investerer hovedsakelig i norske foretaksobligasjoner av ulik kredittkvalitet. Fondet kan investere i enkelt papirer med en kredittkarakter på minimum B­. Verdi papirer som nedgraderes til en lavere kredittkarakter etter investerings tidspunktet, kan maksimalt utgjøre 10 prosent av porteføljen.

Landkreditt Høyrente

Landkreditt Høyrente investerer minimum 65 % av sin portefølje i bank- og finansobligasjoner og maksimalt 35 % i norske foretaksobligasjoner. Fondet kan også investere i rentebærende verdipapirer som er utstedt eller garantert av den norske stat, norske kommuner og fylkeskommuner.
Landkreditt Høyrente investerer i rentebærende verdipapirer utstedt i norske kroner med inntil 12 måneders gjenværende rentebindingstid og fondets gjennomsnittlige rentefølsomhet vil over tid være noe lavere enn 0,25. Fondet kan investere i obligasjoner som har maksimalt fem år til endelig forfall.

Nordea Emerging Market Bond

Fondet er et globalt obligasjonsfond investert i obligasjoner utstedt av stater definert som fremvoksende land. Minimum 2/3 av fondets midler (fratrukket kontanter) skal investeres i USD eller EUR nominerte obligasjoner.  Den resterende 1/3 kan investeres i obligasjoner utstedt i lokal valuta og/eller av selskaper. Fondets midler vil hovedsakelig bli investert i Latin Amerika, Øst Europa, Asia (ex. Japan), Afrika og Midt Østen. Fondets vil med denne typen investeringer kunne forventes å ha en høyere volatilitet (svingninger) enn tradisjonelle obligasjonsfond og en høyere forventet avkastning over tid. Fondets hovedvaluta er USD, andeler tegnet i NOK er sikret mot USD ved bruk av derivater.

Nordea International High Yield Bond

Nordea International High Yield bond er et obligasjonsfond som hovedsakelig investerer i en bredt diversifisert portefølje av selskapsobligasjoner med kredittrating lavere enn BBB (S&P) / Baa (Moody's), også kalt High Yield obligasjoner eller Speculative Grade obligasjoner. Fondsandelenes verdi vil med denne type investeringer kunne forventes å ha en vesentlig høyere volatilitet (svingninger) enn tradisjonelle obligasjonsfond, og en høyere forventet avkastning. For å spre risiko investerer fondet i et stort antall obligasjoner, hvilket vil virke risikoreduserende. Fondet benytter derivater til sikring av fondets eksponering mot utenlandsk valuta (dvs. annen valuta enn NOK).

Nordea Obligasjon Stars A

Nordea Obligasjons Stars er et rentefond som investerer i sertifikater, obligasjoner og ansvarlig lån hovedsaklig utstedt av norske utstedere innen bank, finans og industri. Fondets plasseringer vil på investeringsstidspunktet vurderes som tilsvarende investment grade. Fondet vil være eksponert for både rente-og kreditt-risiko, fondets modifiserte durasjon vil være mellom 1 og 5 år. Fondet er ihht VFFs bransjestandard klassifisert som Obligasjon med rentefølsomhetskategori 3, kredittrisikokategori 3. Fondets investeringsmandat er utformet i tråd med kriteriene gitt i nevnte bransjestandard. I fondet er valget av verdipapirer basert på en kombinasjon av økonomisk analyse og ESG-analyse, dvs. en analyse av hvordan selskapene håndterer risiko og muligheter når det gjelder miljø, sosiale forhold og forretningsetikk.

Nordea Plan Rente

Nordea Plan Rente er et rentefond som hovedsakelig investerer i
rentebærende obligasjoner, i Norge og internasjonalt. Forvaltningen vil være rettet mot å gi en høyest mulig avkastning innenfor det mandatet som fondet har for investering i rentemarkedet. Fondene det investeres i er eksponert mot både pengemarkedet og obligasjonsmarkedet i Norge og globalt og vil ha ulike egenskaper med hensyn til geografisk fordeling, renterisiko, kredittrisiko og annet. Andelsverdien kan derfor forventes å svinge mer enn tradisjonelle pengemarkedsfond. Fondets durasjon vil normalt være mellom 2 og 3 år, men kan være mellom 0 og 5 år.

Odin Europeisk Obligasjon C

ODIN Europeisk Obligasjon er et rentefond som investerer i middels lange rentebærende verdipapirer. Fondet investerer i renteinstrumenter, hovedsakelig pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner utstedt av selskaper i EØS land. Fondet kan kun plassere i papirer der utstederen eller papiret selv har en kredittkvalitet på minimum BBB- (Investment Grade) eller tilsvarende på investeringstidspunktet.

Odin Kreditt C

Fondet er et aktivt forvaltet rente- og obligasjonsfond, og investerer i
ODIN Kreditt er et rentefond som primært investerer i norske og utenlandske kredittobligasjoner. Minimum 50 % av obligasjonene skal være utstedt av selskaper med en kredittkvalitet tilsvarende offisiell kredittrating på BBB- eller høyere. Slike selskaper antas å ha en svært lav konkursrisiko. Inntil 30 prosent av porteføljen kan ha en kredittkvalitet tilsvarende offisiell kredittrating i BB intervallet (BB+, BB og BB-), mens inntil 20 prosent av porteføljen kan ha en lavere rating eller ikke noen offisiell kredittrating.

Odin Norsk Obligasjon C

ODIN Norsk Obligasjon er et rentefond som investerer i norske rentebærende verdipapirer. Fondet investerer i NOK denominerte rentebærende finansielle instrumenter utstedt eller garantert av stat, kommuner eller selskaper i EØS. Fondet kan kun plassere i papirer der utstederen eller papiret selv har en kredittkvalitet på minimum BBB- (Investment Grade) eller tilsvarende på investeringstidspunktet. Fondet vil normalt ha lav rentebinding, med en durasjon i området 0-2 år.

ODIN Rente C

Fondet er et aktivt forvaltet rente- og obligasjonsfond. Fondets formål med de midler fondet får til disposisjon er å investere i rentebærende finansielle instrumenter på global basis. Fondet vil plassere midler i norske og utenlandske UCITS og non-UCITS rentefond, for tiden hovedsakelig fond forvaltet av ODIN Forvaltning. Fondets modifiserte durasjon skal normalt være i intervallet 0-5 år

Pareto Global Corporate Bond C

Underfondets målseƫng er å oppnå høyest mulig avkastning i forhold Ɵl den risikoen underfondet tar. Underfondet investerer i renter og rentebærende verdipapirer utstedt av selskaper, organisasjoner, myndigheter og kommuner. Verdipapirene inkluderer i hovedsak foretaks-obligasjoner, men også ansvarlige lån og obligasjoner med fortrinnsreƩ. Investeringene forventes å gi fondet en høyere risiko og avkastning enn tradisjonelle rentebærende verdipapirer. Underfondet har et globalt investeringsmandat, men vil hovedsakelig investere i velutviklede markeder. Den gjennomsniƩlige rentedurasjon skal
ligge mellom 0 og 7 år. Underfondet kan benytte seg av derivater, komplekse investeringsinstrumenter, for å oppnå investeringsmål eller redusere risiko.

Pareto Nordic Corporate Bond A

Underfondet tar sikte på å oppnå best mulig avkastning i forhold til risikoen i underfondet. Underfondet investerer i obligasjoner og renterelaterte verdipapirer utstedt av selskaper, byråer, myndigheter og kommuner. Gjeldspapirer kan omfatte ansvarlige, hybrider og konverƟble obligasjoner. Investeringene forventes å gi underfondet en høyere risiko og avkastning enn tradisjonelle verdipapirer på grunn av høyere kredittrisiko. Underfondet investerer primært i verdipapirer utstedt av selskaper hjemmehørende eller med en tillstedeværelse i Norden. Den gjennomsniƩlige rentevarigheten Ɵl underfondets portefølje skal være mellom 0 og 4 år. Underfondet skal ikke investere mer enn 10% av sine eiendeler i andre investeringsfond. Underfondet investerer i derivater, komplekse finansieringsinstrumenter, for å nå investeringsmålet eller for å redusere risikoen. Underfondet har høyere volatilitet sammenlignet med sin referanseindeks Oslo Børs statsobligasjonsindeks, 0,25 år (ST1X).

SEB European High Yield Fund C H-NOK

SEB European High Yield Fund har som mål å oppnå langsiktig kapitalvekst med et balansert risikonivå. Dette aktivt forvaltede fondet har fokus på Europa. Fondets avkastning sammenlignes med referanseindeksen Barclays Pan European High Yield Index, en europeisk renterelatert indeks som dekker selskapsobligasjoner med lavere kredittrating. Hovedkategoriene av finansinstrumenter er selskapsobligasjoner og andre gjeldsinstrumenter. Fondet er primært investert i obligasjoner utstedt av selskaper med lavere kredittrating:
obligasjoner som ikke er av investeringsgrad eller høyrenteobligasjoner. Obligasjoner som er klassifisert som høyrente har en kredittrating på BB eller D på Standard & Poors skala eller tilsvarende, der D har høyest risiko. Fondet er ikke investert i høyrenteobligasjoner med lavere kredittrating enn C på S&Ps skala, eller tilsvarende. Fondet kan også investere i obligasjoner som har en rating av investeringsgrad eller i obligasjoner uten noen rating. Fondsforvalteren foretar en vurdering av kredittrisikoen før investering. Derivater kan brukes til å oppnå investeringsmål eller til sikring. Derivater er en type finansinstrumenter som får sin verdi avledet av underliggende finansinstrumenter.

Skagen Avkastning

Skagen Avkastning har et internasjonalt investeringsmandat, men investeringene foretas primært i sertifikater og obligasjoner utstedt i norske kroner. Fondet investerer i lån med lav kredittrisiko, det vil si statspapirer, statsgaranterte lån, lån til finansinstitusjoner, samt
bankinnskudd. Skagen Avkastning er et aktivt forvaltet fond. Aktiv forvaltning innebærer at porteføljeforvalterne investerer i sertifikater og obligasjoner basert på egne markedsanalyser

Skagen Tellus

Skagen Tellus er et globalt obligasjonsfond som investerer i obligasjoner med lav kredittrisiko. Fondet investerer primært i obligasjoner utstedt av, eller garantert av, stater, regionale myndigheter og finansinstitusjoner over hele verden. Fondets strategi er gjennom grundige analyser å finne undervurderte obligasjoner der det er mulighet for god avkastning i form av kursgevinster.

SPV Rente

SPV Rente skal foreta investeringer basert på Danske Capital sitt markedssyn på det norske rentemarkedet. SPV Rente skal kombinere rentefond i en portefølje som gir en balansert risiko, men beholder muligheten for meravkastning.  For å redusere risiko knyttet til et forvaltermiljø er det satt begrensninger på at fondet maksimalt invester 50 % av i ett og samme forvaltningsmiljø. Dette betyr at det som et minimum vil være to ulike forvaltermiljøer i SPV Rente.
Det søkes å skape meravkastning ved å allokere mellom korte og lange renter (mellom 0-5 år) , samt gjennom valg av ulike typer fond. Fondets målsetning er å oppnå en av­kastning som overstiger fondets referanseindeks. Fondets referanseindeks er Oslo Børs 3 års statsobligasjonsindeks (ST4X).

SR-Bank Kreditt

Fondet investerer i rentebærende instrumenter utstedt av finansinstitusjoner, foretak og myndigheter. Fondet kan investere i ansvarlige lån, fondsobligasjoner og konvertible lån. Fondet vil hovedsakelig investere i norske rentebærende instrumenter, men investeringer i utenlandske papirer vil også forekomme. Fondet er aktivt forvaltet etter en verdiorientert forvaltningsfilosofi, dette betyr at det søkes å investere i selskaper som verdsettes til en lavere pris enn det forvalter mener er virkelig verdi på selskapet. Forvalter velger fritt de selskaper det ønskes å investere i, uavhengig av hvilke selskaper som inngår i fondets referanseindeks. Fondets investeringer skal ha en langsiktig horisont.

SR-Bank Rente

Fondet investerer i norske obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter, dvs. papirer denominert i norske kroner, uavhengig av hvilke jurisdiksjoner utsteder er underlagt og hvilke nasjonale markeder papirene omsettes i. Fondets midler skal plasseres i finansielle instrumenter og/eller bankinnskudd, slik det fremgår av vedtektene §§ 4 og 5. Fondets midler kan plasseres i verdipapirer utstedt av Sparebank 1 SR-Bank konsernet. Investeringer skal ha kredittkvalitet minimum BBB-. Ved nedgradering kan inntil 10 prosent av fondets midler ha lavere kredittkvalitet. Inntil 20 prosent av fondet kan investeres i ansvarlige lån. Ved investeringer i ansvarlige lån skal kredittkvaliteten til utsteder etter forvalters vurdering være tilsvarende minimum BBB+. Gjennomsnittlig rentefølsomhet i fondet vil ligge mellom 0 og 2 år.

Storebrand Global Kreditt IG A

Storebrand Global Kreditt IG er et fossilfritt globalt rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i kredittobligasjoner utstedt av finansinstitusjoner og industriselskaper innenfor OECD. Fondet utelukker investeringer i energisektoren og avstår dermed fra å investere i selskaper som har sin hovedvirksomhet knyttet til olje– og gassutvinning og annen relatert virksomhet. Fondet avstår også fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn fem prosent fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling, pornografi eller selskaper med store fossilreserver. Minimum kredittrating på investeringstidspunktet er BBB-. Fondets plasseringer er hovedsakelig valutasikret til norske kroner. Fondet har UCITS-status, og referanseindeks er Barclays Global Corporate Bond Index, valutasikret til NOK. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. Se fondets prospect for mer informasjon.

Storebrand Nordic High Yield A

Fondet investerer hovedsakelig i rentepapirer (lån) med høy risiko, såkalte high yield obligasjoner. Fokus vil være nordiske utstedelser innenfor BB segmentet, men forvalter har store frihetsgrader knyttet til kredittkvalitet, geografi og forfallstid. Laveste tillatte kredittkvalitet på investeringstidspunktet er B-, og omsetning av slike rentepapirer er vesentlig mindre likvid enn omsetning av rentepapirer med høyere kredittkvalitet (såkalt investment grade). Ved fravær av offisielle kredittratinger, legges forvaltningsselskapets kredittvurdering til grunn. Fondet kan også investere i ansvarlige lån og fondsobligasjoner, som også har generelt høyere risiko enn andre obligasjoner. For å redusere risiko fordeles investeringene på mange utstedere.

Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A

Storebrand Norsk Kreditt IG 20 er et fossilfritt rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer i lån hovedsakelig utstedt av stat, fylker, kommuner, offentlige foretak eller finansforetak, men avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn fem prosent fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling,
pornografi eller selskaper med store fossilreserver. Gjennomsnittlig rentebinding er 1-5 år. Laveste tillatte kredittkvalitet for en  enkeltinvestering er BBB- på investeringstidspunktet. Forutsatt kredittrating på minimum AA-, eller tilsvarende, kan fondet også investere i lån utstedt av industriselskaper. Fondet kan ikke investere i ansvarlig lånekapital. Forvalter forsøker å velge de mest attraktive verdipapirene basert på egne analyser. Investeringsmandatet er i tråd med VFFs bransjestandard for obligasjonsfond 3 (durasjon) og
kredittrisikokategori 2.

Storebrand Norsk Kreditt IG A

Storebrand Norsk Kreditt IG har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer i lån fra alle typer utstedere, og gjennomsnittlig rentebinding skal være i  intervallet 1-5 år. Laveste tillatte kredittkvalitet for en enkeltinvestering er BBB- på investeringstidspunktet. Inntil 20 prosent av porteføljen kan investeres i ansvarlig lånekapital utstedt av norske finansinstitusjoner. Forvalter forsøker å velge de mest attraktive verdipapirene basert på egne analyser. Investeringsmandatet er i tråd med VFFs bransjestandard for obligasjonsfond 3 (durasjon) og kredittrisikokategori 3.

Vibrand Kreditt

Verdipapirfondet Vibrand Kreditt er et rentefond. Investeringsmålet er å gi høyest mulig avkastning for den risikoen fondet tar gjennom en aktiv forvaltet portefølje. Fondet investerer i et bredt utvalg av rentebærende verdipapirer og bankinnskudd. Fondet skal kun investere i Norge, dvs. at kapitalen skal være investert i rentebærende papirer utstedt av selskaper med norsk hovedkontor eller hvis verdipapirer er notert på Oslo Børs. Aller verdipapirer skal være nominert i norske kroner. Fondet kan i perioder være investert i aksjer. Dette vil være for å ivareta andelseiernes interesser i forbindelse med restruktureringsprosesser i selskaper fondet er långiver til. Andelen aksjer skal være lav og vil søkes avhendet på en best mulig måte for andelseierne i fondet. Plasseringer i aksjer kan samlet utgjøre maksimalt 10 prosent av fondets forvaltningskapital. Fondet skal ikke låne ut verdipapirer. Fondet har normalt en langsiktig investeringshorisont, men porteføljen tilpasses endrede kurser, markedsforhold og fremtidsutsikter.