Forskjellige typer fond skattlegges ikke likt. Avkastningen fra aksjefond har høyere skattesats enn rentefond.

Det er aksjeandelens andel i fondet som avgjør hvordan fond skal beskattes. Aksjefond beskattes likt som aksjer. For kombinasjonsfond avhenger skatten av aksjeandelen. I rentefond (pengemarkedsfond og obligasjonsfond) er det ikke aksjer.

I skattemeldingen vil du få opplysninger om formue, og gevinst/tap ferdig utfylt.

Aksjefond og kombinasjonsfond

For aksjefondsandeler er gevinst ved salg av andeler skattepliktig, tap er fradragsberettiget. Dette er likt som med enkeltaksjer. Dette føres inn i skattemeldingen for det året gevinsten eller tapet oppsto. Urealiserte kursgevinster beskattes dermed ikke. Dette gir en utsettelseseffekt som øker avkastningen (sett etter skatt).

Gevinsten inngår i den alminnelige inntekten, som skattlegges med en sats på 22 prosent i 2020 og 2021.

Se også skatt på aksjer.

Beskatningen av aksjeandelen avhenger av innholdet i fondet. Hvis aksjeandelen er over 80 prosent, vil all avkastning beskattes som aksjeinntekt. Da skal grunnlaget for beregning av skatt ganges med en faktor på 1,44 i 2020. Skatten er i utgangspunktet 22 prosent, med denne faktoren blir skatteprosenten i praksis 31,68 prosent.

For aksjefond betyr det at skatteprosenten er 31,68 prosent.

Hvis andelen er under 20 prosent i fondet, vil all avkastning beskattes som renteinntekt. Dette gir 22 prosent skatt i 2020 og 2021.

Hvis aksjeandelen ligger mellom dette vil avkastningen beskattes forholdsmessig. Er det for eksempel en 50/50 fordeling vil også beskatningen fordele seg tilsvarende.

Skjermingsfradrag og skjermingsgrunnlag

En del av gevinsten er skattefritt. Beløp opp til den såkalte skjermingsrenten skal du ikke skatte av. Skjermingsrenten er årsgjennomsnittet av effektiv rente på tre måneders statskasseveksler, fratrukket skatt. Ved årsskiftet 2020/2021 ble det tildelt en skjermingsrente på 0,6 prosent (for året 2020). Året før var det 1,3 prosent (for året 2019).

Skjermingsfradraget er skjermingsgrunnlaget ganget med skjermingsrenten. Hvis skjermingsgrunnlaget er 100.000 kroner og skjermingsrenten er 1,3 prosent, blir skjermingsfradraget 1.300 kroner.

Skjermingsgrunnlaget vil i et aksjefond være 100 prosent av verdien.  For kombinasjonsfond med en aksjeandel på mellom 20 og 80 prosent vil skjermingsgrunnlaget bestemmes av andelen i fondet. 50 prosent aksjeandel vil gi 50 prosent av verdien i skjermingsgrunnlag.

Kombinasjonsfond med aksjeandel under 20 prosent vil ikke ha null i skjermingsgrunnlag.

Det er andelen ved årets begynnelse som bestemmer skjermingsgrunnlagets størrelse.

Ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år legges til skjermingsgrunnlaget.

Til og med 2005 skulle aksjefondsandeler RISK-reguleres. RISK- tall som er opptjent i eiertiden, legges til kostprisen før gevinsten (eller tapet) beregnes. RISK-tallet legges til den 1.1. hvert år. Dette tallet får du av fondsforvalteren. Effekten av RISK-justeringen vil normalt være at den skattepliktige gevinsten blir mindre (eller tapet blir større). Fra 2006 falt altså RISK-justeringen falle bort. RISK-tildelingen skjedde for siste gang den 1.1.2006. I en overgangsperiode på ti år kan akkumulert RISK legges til kostprisen.

Formuesverdsettelse

Aksjefond har en verdsettelsesrabatt på 35 prosent i 2020 og 45 prosent i 2021. Det betyr at aksjefond har en verdsettelse på 65 prosent av markedsverdien i 2020, og 55 prosent i 2021.

I kombinasjonsfond får du verdsettelsesrabatt for den forholdsmessige andelen av fondets eiendeler som er investert i aksjer.

Sammenligning av skatt

Her er et eksempel på hvordan skatten blir ved en gevinst på 100.000 kroner ved salg av andeler. Her vil skatten spenne i fra 22.000 kroner til 31.680 kroner, avhengig av de respektive andelene.

Når andelen er under 20 prosent vil skattepliktig gevinst bli beskattet med 22 prosent i 2020. Når aksjeandelen er over 80 prosent vil den skattepliktige gevinsten blir beskattet med 31,68 prosent.

Aksjeandel Gevinst Grunnlag Skatt
Over 80 prosent:
Aksjeskatt 100 000 144 000 31 680
70 prosent andel:
Aksjeskatt 70 000 100 800 22 176
Renteskatt 30 000 30 000 6 600
Sum skatt 28 776
40 prosent andel:
Aksjeskatt 40 000 57 600 12 672
Renteskatt 60 000 60 000 13 200
Sum skatt 25 872
15 prosent andel:
Renteskatt 100 000 100 000 22 000

Skatteeksempel

Her er et annet eksempel på hvordan det skattemessige resultatet kan bli for deg. Her har vi tatt med et eksempel gjeldene for salg i 2020.

Post 2020
Kostpris fondsandel 100 000
Samlet RISK i eiertiden 10 000
Ubenyttet skjermingsrente 4 000
Skjermingsgrunnlag 114 000
Skjermingsrente tillagt årsskiftet 1 482
Nytt skjermingsgrunnlag 115 482
Salg fondsandeler 2.januar. 150 000
Gevinst 34 518
Grunnlag beskatning 49 706
Skatt 12 426

Grunnlaget for skjerming er kostpris for andelene, tillagt verdien av RISK i eiertiden (som også kan være et negativt beløp), ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år, (forutsatt 4.000 kroner for begge). Skjermingsfradrag for 2020 og 2021 blir tildelt hvis du sitter med andelen over årsskiftet. Ubenyttet skjermingsrente fra tidligere år kan redusere gevinsten, men ikke øke tapet.

I eksemplet er det beregnet skatt hvis andelen selges i 2020. Da har du fått med deg skjermingsfradraget ved årsskiftet, Resultatet skattlagt med 22 prosent. Men det skattepliktige grunnlaget blir ganget opp med en faktor på 1,44 i 2020. I praksis er skattesatsen derfor 31,68 prosent. Samme gjelder i 2021

Selve aksjefondet er ikke skattepliktig for gevinster, det har heller ikke fradragsrett for tap. På andre inntekter skal aksjefondet beskattes med 22 prosent, men dette har ingen betydning eller svært liten betydning for fondene.

Obligasjons- og pengemarkedsfond

Utbetalingene til andelseierne er skattepliktig inntekt på samme måte som renteinntekt. Realisert kursgevinst er skattepliktig, tap er fradragsberettiget. Skatten er 22 prosent.

Både pengemarkedsfond og obligasjonsfond verdsettes til 100 prosent i formuesgrunnlaget.

Rentefond er ikke fritatt for beskatning av realiserte gevinster slik aksje- og kombinasjonsfond er. Overskuddet i fondet beskattes med 22 prosent. Utbetalinger til andelseiere er fradragsberettiget. Siden fondet i praksis deler ut overskuddet til andelseierne blir, gjerne skatten null.

 

Les mer om fond:

Guide til fond

Guide til aksjefond

Guide til kombinasjonsfond

Guide til obligasjonsfond

Guide til pengemarkedsfond

Kostnader i fond

Kalkulatorer:

Aksjebeskatningskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye skatt du får på årets aksjeresultat.

Aksjegevinst - skattenivå
Kalkulatoren viser hva du kan forvente at effektiv skatteprosent vil ligge på for beskatning av aksjer.

Utbyttebeskatningskalkulator
Kalkulatoren viser hvordan utbyttet beskattes på aksjer du fortsatt hadde ved årsskiftet.