Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Med renterisiko menes det at kursen på en obligasjon endrer seg hvis avkastningskravet i markedet (renten) endrer seg.

Selve renten (kupongrenten) er jo bundet i en periode, slik den kan ikke endre seg. Dermed er kursen på obligasjon tvunget til å endre seg for å tilfredsstille markedets nye avkastningskrav. Jo lengre rentebindingen er, jo større utslag vil det bli på kursen hvis avkastningskravet endrer seg.

Hvis markedet har «nøytrale renteforventninger» (dvs at markedet tror at renten vil holde seg stabil) vil obligasjoner med lang rente gi en høyere avkastning enn de med kort rentebinding. Årsaken er at investorene krever høyere avkastning på en obligasjon jo mer den kan svinge i kurs. Kurssvingningene på en 10-års obligasjon kan være ganske betydelige, og det gjør at risikoen er høyere.

Så mye endrer kursene seg

Vi har laget en tabell som viser hvor mye obligasjonskursen endrer seg etter at rentekravet endrer seg med 0,5, 1,0 og 2 prosentpoeng.

Tabellen viser at obligasjonskursen stiger med 0,98 prosent hvis det er ett år igjen til forfall av obligasjonen, og rentefallet er på 1,0 prosent. Hvis det er 10 år til forfall, vil kursen stige med 8,98 prosent med 1 prosentpoeng i rentefall. Med to prosent rentefall stiger obligasjonskursen i samme tilfelle med 18,94 prosent.

Hvor mye kursene endrer seg, avhenger noe av rentenivået. Kursendringen blir større jo lavere rentenivået er (gitt samme endring i prosentpoeng).

Tabellen tar utgangspunkt i et rentenivå på 3 prosent, men det blir liten forskjell på om rentenivået er en prosent høyere eller lavere.

Du kan selv regne på dette med Obligasjonskurskalkulatoren.

Det er en liten forskjell på den nominelle prosentvise endringen i obligasjonskursen avhengig av om det er en oppgang eller nedgang i renten. I tabellen har vi derfor tatt med endringer skapt av både oppgang og nedgang.

Hvis det for eksempel er en renenedgang på 1 prosent, vil kursen øke med 8,98 prosent når det er igjen 10 år.

Rentenedgang fra 3 prosent
  Endring i renten
 Løpe-tid 0,50% 1,00% 2,00%
1 år 0,49% 0,98% 1,98%
2 år 0,96% 1,94% 3,94%
3 år 1,43% 2,88% 5,88%
5 år 2,22% 4,71% 9,71%
10 år 4,38% 8,98% 18,94%
Renteoppgang fra 3 prosent
  Endring i renten
Løpe-tid  0,50% 1,00% 2,00%
1 år -0,48% -0,96% -1,90%
2 år -0,95% -1,89% -3,72%
3 år -1,40% -2,78% -5,45%
5 år -2,26% -4,45% -8,66%
10 år -4,16% -8,11% -15,44%

Du får akkurat den samme effekten hvis markedet krever høyere risikopremie for en obligasjon. Les mer om kredittrisiko.

 

Les mer om obligasjoner:

Kredittrisiko på rentepapirer

Guide til obligasjonsfond

Guide til pengemarkedsfond

Obligasjoner og sertifikater

Typer obligasjoner

Kredittrating av obligasjoner

Kalkulatorer:

Obligasjonskurskalkulator
Kalkulatoren beregner kurser på obligasjoner ut fra kupongrenten, og viser kursendringer som følge av endret rentenivå.

Kredittrisikokalkulator
I kalkulatoren kan du se hvor mye obligasjonskursen endrer seg med ulike rentekravendringer og forskjellige gjenværende løpetider.