Det er flere former for forsikringsparing. Felles for dem er at de først og fremst er spareprodukter, ikke forsikringsprodukter.

Forsikringsselskapenes tilbud kan deles inn i tre hovedtyper:

Les mer om de enkelt produktene ved å følge lenkene. Det er Livsforsikring med sparing som er det produktet som det satses på for tiden. Her er forsikringselementet bare symbolsk. I praksis er dette et rent spareprodukt.

Innenfor hver av de tre sparetypene har du to alternativer for hvordan du skal plassere pengene:

  1. Plassering med investeringsvalg (Unit Link), der du selv kan gjøre noen plasseringsvalg
  2. Plassering der forsikringsselskapet velger fondene

Det er produktet der du selv gjør investeringsvalg som selges.

Plassering direkte i forsikringsselskapet

Det selges lite av denne typen produkter nå for tiden. Mange forsikringsselskaper selger ikke disse produktene en gang.

Når du plasserer pengene direkte i forsikringsselskapet, får du en avkastningsgaranti (1 til 2 prosent). I et langsiktig perspektiv er denne garantien såpass lav at den ikke kan tillegges noen stor betydning.

Forsikring har svært mye til felles med fond når det gjelder hva du kan forvente å få i avkastning. Blant fondene er det enkelte av kombinasjonsfondene som ligner mest.

Forsikringsselskapene plasserer pengene i:

  • Aksjer
  • Obligasjoner
  • Kortsiktige rentebærende papirer
  • Eiendom

Siden selskapene plasserer pengene på forskjellig måte, varierer avkastningen mellom forsikringsselskapene fra år for år. Den blir gjerne målt med gjennomsnittsrenten. Dette er brutto avkastning som alle forsikringstagerne får på sparepengene sine i selskapet. Men dette er en avkastning som det trekkes kostnader fra. I tillegg er det betydelige variasjoner avhengig av hva slags forsikring det er. For en kunde er denne renten derfor temmelig uinteressant. Den blir ikke presis nok, siden kostnaden kan utgjøre et ganske høyt beløp i forhold til sparebeløpet.

 

Les mer om:

Livrente

Pensjonsforsikring (IPS)

Fondskonto

Fripolise/pensjonskapitalbevis

Kalkulatorer:

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

IPS-kalkulator
Kalkulatoren beregner om det er lønnsomt å spare i egen pensjonsforsikring.