Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Slik skal pengemarkedsfond klassifiseres, og dette skal de oppgi av informasjon.

Verdipapirfondenes Forening har utarbeidet en bransjestandard for pengemarkedsfond til sine medlemmer. Dette er det viktigste utdraget fra denne standarden:

Et pengemarkedsfond defineres som et rentefond der verdien som følge av renteendringer kun påvirkes av endringer i 0-12 måneders pengemarkedsrenter, og der fondets «rentefølsomhet» aldri kan overstige 1. Dette innebærer at pengemarkedsfond kun kan investere i rentepapirer med gjenværende rentebinding mindre eller lik 365 dager (+ 5 virkedager). Pengemarkedsfonds rentefølsomhet kan aldri overstige 1.  Pengemarkedsfond må dessuten tilfredsstille de øvrige krav som stilles i denne bransjestandarden.

Fondets rentefølsomhet defineres som den umiddelbare prosentvise endringen i fondets kurs som følge av 1 prosentenhets endring i rentenivået på fondets plasseringer, med utgangspunkt i dagens rentenivå.

Bransjestandarden deler deretter pengemarkedsfond inn i «Pengemarkedsfond med lav risiko», og «Pengemarkedsfond». Hvis pengemarkedsfondene ikke tilfredsstiller disse kravene, blir det plassert i gruppen «Andre rentefond».

Krav til «Pengemarkedsfond med lav risiko»

 • Fondets rentefølsomhet skal være mindre enn 0,5.
 • Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid skal være mindre enn 1 år.
 • Fondet kan kun investere i norske rentepapirer, dvs. papirer denominert i norske kroner, uavhengig av hvilke jurisdiksjoner utsteder er underlagt og hvilke nasjonale markeder papirene omsettes i.
 • Fondet kan kun investere i papirer der utstederen eller papiret selv har en rating på minimum BBB- (Investment Grade). Ratingen skal være av nyere dato og foreligge fra minst ett internasjonalt anerkjent ratingbyrå eller minst to meglerhus. Krav om rating gjelder ikke for papirer utstedt av offentlig sektor.
 • Fondet kan kun investere i papirer med risikovekt (BIS-vekt) mindre eller lik 20 prosent. Fondet kan ikke investere i FRN (floatere) med tid til forfall over 3 år.
 • Maks 25 prosent av fondets eiendeler kan plasseres i FRN uten put (eller med putklausul hvor innløsningskurs ikke ligger nær opp til pari) med gjenværende tid til forfall mellom ett og tre år.

«Floatere uten put» er obligasjoner med flytende renter, uten klausul som gir investor rett til å selge obligasjonen tilbake til utsteder ved tidspunktet for rentejustering.

Krav til pengemarkedsfond

Følgende krav gjelder for fond klassifisert i gruppen «Pengemarkedsfond»:

 • Fondets rentefølsomhet skal være mindre enn 1.
 • Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid skal være mindre enn 1,5 år
 • Fondet kan kun investere i norske rentepapirer, dvs. papirer denominert i norske kroner, uavhengig av hvilke jurisdiksjoner utsteder er underlagt og hvilke nasjonale markeder papirene omsettes i.
 • Fondet kan kun investere i papirer der utstederen eller papiret selv har en rating på minimum BBB- (Investment Grade).
 • Maks 15 % av fondets midler kan investeres i ansvarlige lån. Ved investering i ansvarlige lån skal utsteder ha en rating på minimum BBB+.
 • Ratingen skal være av nyere dato og foreligge fra minst ett internasjonalt anerkjent ratingbyrå eller minst to meglerhus. Krav om rating gjelder ikke for papirer utstedt av offentlig sektor.
 • Fondets plassering i papirer som etter investeringstidspunktet nedgraderes til lavere rating enn BBB- kan maksimalt utgjøre 5 prosent av fondets forvaltningskapital.

Kravene sammenfattet

VFF har laget en oversikt som oppsummerer kravene til «Pengemarkedsfond med lav risiko», og «Pengemarkedsfond»:

  Pengemarkedsfond med lav risiko Pengemarkedsfond Internasjonale pengemarkedsfond
Rentebinding enkeltpapirer ≤ 1 år ≤ 1 år ≤ 1 år
Fondets rentefølsomhet < 0,5 < 1 < 1
Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid < 1 år < 1,5 år < 1,5 år
Kredittkvalitet Min. BBB-BIS-vekt 20 % Min. BBB- (5% ventil) Min. BBB-(5% ventil)
Ansvarlige lån Ikke tillatt Max 15 % Max 15 %
Valuta Kun NOK Kun NOK Kun fondets denominerte valuta
FRN Max 25 %, max 3 år Ingen restriksjoner utover maks vektet gjennomsnittlig løpetid Ingen restriksjoner utover maks vektet gjennomsnittlig løpetid

Andre opplysningskrav

Følgende opplysninger skal enten daglig (månedlig når dette er spesifisert), eller når det skjer endringer i tidligere rapporterte opplysninger, rapporteres til det selskap som Verdipapirfondenes forening har avtalt operatøransvar for databasen med:

 • Fondets navn: Det skal opplyses om fondets navn. Rentefond som ikke fastsetter sin kurs i norskekroner, skal angi kursens valutadenominering i parentes etter fondets navn.
 • Renterisiko: Det skal opplyses om fondets forventede rentefølsomhet, samt hvilke grenser forvaltningsselskapet har fastsatt for fondets høyeste og laveste rentefølsomhet. Det skal opplyses om fondets faktiske rentefølsomhet ved utgangen av hver måned.
 • Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid: Det skal opplyses om fondets vektede gjennomsnittlige løpetid ved utgangen av hver måned.
 • Netto andelsverdi: Det skal opplyses om fondets netto andelsverdi.
 • Tegnings-/ innløsningsgebyr: Det skal opplyses om fondets tegnings- og innløsningsgebyr.
 • Forvaltningshonorar: Det skal opplyses om fondets årlige forvaltningshonorar i prosent.
 • Minimumsbeløp for tegning: Det skal opplyses om minimum tegningsbeløp for fondet.
 • Totalkostnad: Det skal opplyses om fondets totale kostnader (TK), bortsett fra kurtasje, som ble belastet fondet i løpet av siste 12 måneder. Kostnadene skal oppgis i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i perioden og oppdateres etter regler fastsatt av foreningens styre. For fond som praktiserer fortjenestedeling skal det opplyses både om TK inkludert og ekskludert dette fortjenestedelingselementet.
 • Minstebeløp spareavtale: Dersom fondet tilbyr spareavtale skal det opplyses om minste tegningsbeløp i slike avtaler.
 • Kredittrisiko: For fond som utelukkende kan investere i stats- eller statsgaranterte papirer i den valuta fondet fastsetter sin kurs i, skal det opplyses at fondet ikke tar kredittrisiko. For fond som kan investere i andre papirer skal det opplyses at fondet kan ta kredittrisiko.
 • Valutakursrisiko: Det skal opplyses om hvorvidt fondet kan ta valutakursrisiko. Et fond kan ta valutakursrisiko hvis det kan foreta investeringer som medfører at endringer i valutakurser målt mot den valuta fondet er notert i, gir direkte utslag i fondets kurs.

 

Se også krav til:

Klassifikasjon av aksjefond

Klassifikasjon av kombinasjonsfond

Klassifikasjon av obligasjonsfond

Se også:

Guide til pengemarkedsfond

Nøkkeltall pengemarkedsfond

Kalenderårsavkastning pengemarkedsfond

Pengemarkedsfondenes investeringsstrategier

Valg av pengemarkedsfond