Slik velger du obligasjonsfond.

Du må først bestemme deg for hvilken løpetid du ønsker å ha på obligasjonsfondet. Her velger du blant de tre løpetidsvariantene (0 til 2 års løpetid, 2 til 4 års løpetid, og over 4 års løpetid). Den største gruppen er den med løpetid mellom to og fire år. Gruppen under to år blir fort temmelig likt et langt pengemarkedsfond.

Du kan også velge å gå inn i obligasjonsfond med høyere risiko som High Yield obligasjonsfond. En stor del av obligasjonsfondene investerer i utenlandske obligasjoner. Mange av disse fondene er valutasikret slik at du ikke tar noen valutarisiko ved å investere i dem.

Les mer om obligasjonsfond.

Deretter bestemmer du deg for hva slags typer papirer obligasjonsfondet skal kunne plassere i.

Når dette er gjort lar du kostnadene i fondet avgjøre hvilket fond du skal velge. Over lengre tid vil den forventede avkastningen mellom fondene med samme risikoprofil være svært lik. Det blir dermed kostnadene i fondet som blir avgjørende på lengre sikt. Den årlige forvaltningskostnaden er den viktigste kostnaden. Har et fond 0,25 prosent lavere kostnader enn et annet, kan du også regne med at avkastningen blir 0,25 prosent høyere i det fondet.

Et annet poeng du må ta hensyn til, er rent praktisk, størrelsen på førstegangs innskudd. Mange fond har et høyt beløp her.

Når du skal plassere pengene i et obligasjonsfond, er vår anbefaling at du plasserer dem i obligasjonsfond som også investerer i obligasjoner utstedt av blant annet bank, kredittforetak, kraftverk og industri), fremfor i statsobligasjonsfond. Fond som plasserer i statsgaranterte papirer vil gi lavere avkastning enn det su kan få på de beste høyrentekontoene. Over lengre tid vil du få såpass mye høyere avkastning i private obligasjoner at den noe høyere risikoen er verdt det.

Ønsker du å øke avkastningen i obligasjonene må du over i high yield fond. Disse investerer i papirer med mye høyere risiko, men med mulig høy avkastning. Disse vil variere mye mer i avkastningen ved at de ikke bare har renterisiko, men og også høy kredittrisiko.

Du kan finne en oversikt over alle obligasjonsfondene her. Der finner du blant annet minsteinnskudd, kostnader, risiko, sammenligningsindeks (benchmark) ol.

 

Les mer om obligasjonsfond:

Obligasjoner

Obligasjonsfond

Krav til obligasjonsfond

Nøkkeltall obligasjonsfond

Kalenderårsavkastning obligasjonsfond

Obligasjonsfondenes strategier

High Yield obligasjonsfond

Kalkulatorer:

Obligasjonskurskalkulator
Kalkulatoren beregner kurser på obligasjoner ut fra kupongrenten, og viser kursendringer som følge av endret rentenivå.

Kredittrisikokalkulator
I kalkulatoren kan du se hvor mye obligasjonskursen endrer seg med ulike rentekravendringer og forskjellige gjenværende løpetider.