Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Slik klassifiseres obligasjonsfond, og dette må de oppgi av informasjon.

Verdipapirfondenes Forening har utarbeidet en bransjestandard for obligasjonsfond til sine medlemmer. Dette er det viktigste utdraget fra denne standarden.

Målsettingen med informasjons- og klassifiseringsopplegget for rentefond (obligasjonsfond og pengemarkedsfond) er å synliggjøre de hovedelementer som skaper ulikheter i risiko og avkastning rentefondene imellom.

Rentefond er et verdipapirfond som etter vedtektene skal plassere midler i andre verdipapirer enn egenkapitalinstrumenter, og som i henhold til denne bransjestandarden klassifiseres enten som pengemarkedsfond, obligasjonsfond eller andre rentefond.

Klassifisering av obligasjonsfond

For obligasjonsfond er det tre hovedklasser:

 • Obligasjonsfond (Norske obligasjonsfond)
 • Internasjonale obligasjonsfond
 • Andre rentefond

Som du vil se har norske obligasjonsfond en mye mer detaljert inndeling enn de to andre klassene.

Dette er VFF's regler:

Krav til obligasjonsfond

Obligasjonsfond er rentefond som tilfredsstiller følgende krav:

Fondet kan kun investere i norske rentepapirer, dvs. papirer denominert i norske kroner, uavhengig av hvilke jurisdiksjoner utsteder er underlagt og hvilke nasjonale markeder papirene omsettes i.

Fondet kan kun investere i papirer som har en rating på minimum BBB- («Investment Grade»). Dersom det ikke foreligger rating på papirnivå kan utsteders rating benyttes tilsvarende.

Fondets plassering i papirer som etter investeringstidspunktet nedgraderes til lavere rating enn BBB- («papirer i ventil») kan maksimalt utgjøre 10 prosent av fondets forvaltningskapital. Slike plasseringer skal normalt selges i løpet av én måned etter nedgraderingen, med mindre det er særskilte forhold ut fra andelseiernes interesser som tilsier ytterligere utsettelse.

Obligasjonsfond klassifiseres simultant etter to hovedkriterier, henholdsvis fondenes renterisiko, uttrykt ved fondets rentefølsomhet (modifisert durasjon), og fondets kredittrisiko, gruppert etter investeringskategori.

Renterisiko

Basert på rentefølsomheten inndeles fondene i følgende grupper:

 • Fond med forventet rentefølsomhet lik 0,125 (utfallsrom fra 0 og til og med 1).
 • Fond med forventet rentefølsomhet lik 1 (utfallsrom fra 0 og til og med 2).
 • Fond med forventet rentefølsomhet lik 3 (utfallsrom fra 1 til og med 5).
 • Fond med forventet rentefølsomhet lik 5 (utfallsrom fra 3 og til og med 7).
 • Fond med annen forventet rentefølsomhet enn det som er nevnt over klassifiseres i gruppen øvrige norske obligasjonsfond inntil det tilbys tilstrekkelig antall fond til at det kan etableres en egen gruppe.

Kredittrisiko

Fondene inndeles også etter kredittrisiko, uttrykt i følgende investeringskategorier:

 • Kategori 1: Fond som plasserer i papirer utstedt eller garantert av den norske stat, norske fylker og kommuner, papirer med null (0) prosent kredittrisikovekt 7 og minimum dobbel A (AA) rating, samt papirer med pantesikring (kommune-, nærings- og boligkredittobligasjoner) med minimum dobbel A (AA) rating8.
 • Kategori 2: Fond med plasseringer i rentepapirer med rating på minimum dobbel A- (AA-), og i senior rentepapirer utstedt av finansinstitusjoner.
 • Kategori 3: Fond med plasseringer i øvrige senior rentepapirer, og ansvarlige lån i samsvar med kravene under.

 De ulike kategoriene må tilfredsstille følgende krav:

Obligasjonsfondenes adgang til å investere i ansvarlige lån er som følger:

Kategori 1 og 2 har per definisjon ikke anledning til å investere i ansvarlige lån.

Kategori 3 kan maksimum plassere 20 prosent av fondets midler i ansvarlige lån.

Øvrige norske obligasjonsfond har ingen begrensninger på adgangen til å plassere i ansvarlige lån. Plasseringer i ansvarlige lån forutsetter at kravet til rating er ivaretatt. Dersom det ikke foreligger rating på papirnivå kan utsteders rating benyttes. Utsteder skal da ha en rating på minimum BBB+. Dersom det ikke foreligger rating av utsteder eller papir skal papiret minimum inngå i NBPs RM3-univers.

Obligasjonsfondenes adgang til å investere i fondsobligasjoner og andre hybridpapirer er som følger:

For fond i kategori 1-3 er det ikke adgang til å investere i fondsobligasjoner.

Øvrige norske obligasjonsfond kan plassere midler i fondsobligasjoner forutsatt at kravet til rating er ivaretatt. Dersom det ikke foreligger rating på papirnivå kan utsteders rating benyttes. Utsteder skal da ha en rating på minimum A. Dersom det ikke foreligger rating av utsteder eller papir skal papiret minimum inngå i NBPs RM4-univers.

Internasjonale obligasjonsfond:

Obligasjonsfond som kan investere i rentepapirer denominert i utenlandsk valuta, klassifiseres i gruppen «Internasjonale obligasjonsfond». I tillegg gjelder følgende krav for å bli klassifisert i denne gruppen:

 • Fondets plasseringer må være 95 – 105 prosent valutasikret i forhold til fondets denomineringsvaluta.

Andre rentefond:

Rentefond som ikke tilfredsstiller de krav som er satt for å kunne bli klassifisert i noen av gruppene nevnt over, klassifiseres i en egen kategori. Ved behov kan foreningens renteutvalg opprette egne undergrupper innenfor denne kategorien.

Andre opplysningskrav

Følgende opplysninger skal enten daglig (månedlig når dette er spesifisert), eller når det skjer endringer i tidligere rapporterte opplysninger, rapporteres til det selskap som Verdipapirfondenes forening har avtalt operatøransvar for databasen med:

 • Fondets navn: Det skal opplyses om fondets navn. Rentefond som ikke fastsetter sin kurs i norskekroner, skal angi kursens valutadenominering i parentes etter fondets navn.
 • Renterisiko: Det skal opplyses om fondets forventede rentefølsomhet, samt hvilke grenser forvaltningsselskapet har fastsatt for fondets høyeste og laveste rentefølsomhet. Det skal opplyses om fondets faktiske rentefølsomhet ved utgangen av hver måned.
 • Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid: Det skal opplyses om fondets vektede gjennomsnittlige løpetid ved utgangen av hver måned.
 • Netto andelsverdi: Det skal opplyses om fondets netto andelsverdi.
 • Tegnings-/ innløsningsgebyr: Det skal opplyses om fondets tegnings- og innløsningsgebyr.
 • Forvaltningshonorar: Det skal opplyses om fondets årlige forvaltningshonorar i prosent.
 • Minimumsbeløp for tegning: Det skal opplyses om minimum tegningsbeløp for fondet.
 • Løpende kostnader: Det skal opplyses om fondets løpende kostnader i tråd med opplysningene som gis i fondets Nøkkelinformasjon. For fond som praktiserer fortjenestedeling skal det i tillegg opplyses om den resultatavhengige kostnaden som ble belastet fondet siste kalenderår (oppgitt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i perioden).
 • Minstebeløp spareavtale: Dersom fondet tilbyr spareavtale skal det opplyses om minste tegningsbeløp i slike avtaler.

 

Se også:

Klassifisering av aksjefond

Klassifisering av kombinasjonsfond

Klassifisering av pengemarkedsfond

Les mer om obligasjonsfond:

Guide til obligasjonsfond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste obligasjonsfondene

Nøkkeltall norske obligasjonsfond

Nøkkeltall internasjonale obligasjonsfond

Obligasjonsfond: Nøkkeltall for Andre rentefond og High Yield Obligasjonsfond

Kostnadsoversikt obligasjonsfond

Obligasjonsfondenes investeringsstrategier

Valg av obligasjonsfond

Kalkulatorer:

Obligasjonskurskalkulator
Kalkulatoren beregner kurser på obligasjoner ut fra kupongrenten, og viser kursendringer som følge av endret rentenivå.

Kredittrisikokalkulator
I kalkulatoren kan du se hvor mye obligasjonskursen endrer seg med ulike rentekravendringer og forskjellige gjenværende løpetider.