Slik klassifiseres obligasjonsfond, og dette må de oppgi av informasjon.

Verdipapirfondenes Forening har utarbeidet en bransjestandard for obligasjonsfond til sine medlemmer. Dette er det viktigste utdraget fra denne standarden:

Rentefond er et verdipapirfond som etter vedtektene skal plassere midler i andre verdipapirer enn egenkapitalinstrumenter, og som i henhold til denne bransjestandarden klassifiseres enten som pengemarkedsfond, obligasjonsfond eller andre rentefond.

Klassifisering av rentefond

Obligasjonsfond er rentefond som tilfredsstiller følgende krav:

Fondet kan kun investere i norske rentepapirer, dvs. papirer denominert i norske kroner, uavhengig av hvilke jurisdiksjoner utsteder er underlagt og hvilke nasjonale markeder papirene omsettes i.

Fondet må plassere minst 90 prosent av forvaltningskapitalen i papirer der utstederen eller papiret selv har en rating på minimum BBB- (Investment Grade). Ved investering i ansvarlige lån skal utsteder ha en rating på minimum BBB+. Ratingen skal være av nyere dato og foreligge fra minst ett internasjonalt anerkjent ratingbyrå eller minst to meglerhus. Krav om rating gjelder ikke for papirer utstedt av offentlig sektor.

Obligasjonsfond inndeles i følgende tre grupper:

 • Fond med forventet rentefølsomhet fra 0 til og med 2.

 • Fond med forventet rentefølsomhet over 2 til og med 4.

 • Fond med forventet rentefølsomhet over 4.

Internasjonale obligasjonsfond:

Obligasjonsfond som kan investere i rentepapirer denominert i utenlandsk valuta, klassifiseres i gruppen «Internasjonale obligasjonsfond». I tillegg gjelder følgende krav for å bli klassifisert i denne gruppen:

 • Fondets plasseringer må være 95 – 105 prosent valutasikret i forhold til fondets denomineringsvaluta.

 • Fondet må plassere minst 90 prosent av forvaltningskapitalen i papirer der utstederen eller papiret selv har en rating på minimum BBB- (Investment Grade). Ved investering i ansvarlige lån skal utsteder ha en rating på minimum BBB+. Ratingen skal være av nyere dato og foreligge fra minst ett internasjonalt anerkjent ratingbyrå eller minst to meglerhus. Krav om rating gjelder ikke for papirer utstedt av offentlig sektor. Ved behov kan foreningens renteutvalg opprette egne undergrupper innenfor denne gruppen.

Andre rentefond:

Rentefond som ikke tilfredsstiller de krav som er satt for å kunne bli klassifisert i noen av gruppene nevnt over, klassifiseres i en egen kategori. Ved behov kan foreningens renteutvalg opprette egne undergrupper innenfor denne kategorien.

Kravene sammenfattet

VFF har laget en oversikt som oppsummerer kravene til Obligasjonsfond, og Internasjonale obligasjonsfond:

  Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+
Rentebinding enkeltpapirer Ingen restriksjoner Ingen restriksjoner Ingen restriksjoner
Fondets rentefølsomhet < 2 > 2 < 4 > 4
Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid Ingen restriksjoner Ingen restriksjoner Ingen restriksjoner
Kredittkvalitet 90% i min. BBB 90% i min. BBB 90% i min. BBB
Ansvarlige lån Ingen restriksjoner Ingen restriksjoner Ingen restriksjoner
Valuta Kun NOK Kun NOK Kun NOK
FRN Ingen restriksjoner Ingen restriksjoner Ingen restriksjoner

 

  Internasjonale obligasjonsfond Andre rentefond
Rentebinding enkeltpapirer Ingen restriksjoner Ingen restriksjoner
Fondets rentefølsomhet Ingen restriksjoner Ingen restriksjoner
Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid Ingen restriksjoner Ingen restriksjoner
Kredittkvalitet 90% i min. BBB Ingen restriksjoner
Ansvarlige lån Ingen restriksjoner Ingen restriksjoner
Valuta 95 % - 105 % valutasikring Ingen restriksjoner
FRN Ingen restriksjoner Ingen restriksjoner

 

Andre opplysningskrav

Følgende opplysninger skal enten daglig (månedlig når dette er spesifisert), eller når det skjer endringer i tidligere rapporterte opplysninger, rapporteres til det selskap som Verdipapirfondenes forening har avtalt operatøransvar for databasen med:

 • Fondets navn: Det skal opplyses om fondets navn. Rentefond som ikke fastsetter sin kurs i norskekroner, skal angi kursens valutadenominering i parentes etter fondets navn.
 • Renterisiko: Det skal opplyses om fondets forventede rentefølsomhet, samt hvilke grenser forvaltningsselskapet har fastsatt for fondets høyeste og laveste rentefølsomhet. Det skal opplyses om fondets faktiske rentefølsomhet ved utgangen av hver måned.
 • Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid: Det skal opplyses om fondets vektede gjennomsnittlige løpetid ved utgangen av hver måned.
 • Netto andelsverdi: Det skal opplyses om fondets netto andelsverdi.
 • Tegnings-/ innløsningsgebyr: Det skal opplyses om fondets tegnings- og innløsningsgebyr.
 • Forvaltningshonorar: Det skal opplyses om fondets årlige forvaltningshonorar i prosent.
 • Minimumsbeløp for tegning: Det skal opplyses om minimum tegningsbeløp for fondet.
 • Totalkostnad: Det skal opplyses om fondets totale kostnader (TK), bortsett fra kurtasje, som ble belastet fondet i løpet av siste 12 måneder. Kostnadene skal oppgis i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i perioden og oppdateres etter regler fastsatt av foreningens styre. For fond som praktiserer fortjenestedeling skal det opplyses både om TK inkludert og ekskludert dette fortjenestedelingselementet.
 • Minstebeløp spareavtale: Dersom fondet tilbyr spareavtale skal det opplyses om minste tegningsbeløp i slike avtaler.
 • Kredittrisiko: For fond som utelukkende kan investere i stats- eller statsgaranterte papirer i den valuta fondet fastsetter sin kurs i, skal det opplyses at fondet ikke tar kredittrisiko. For fond som kan investere i andre papirer skal det opplyses at fondet kan ta kredittrisiko.
 • Valutakursrisiko: Det skal opplyses om hvorvidt fondet kan ta valutakursrisiko. Et fond kan ta valutakursrisiko hvis det kan foreta investeringer som medfører at endringer i valutakurser målt mot den valuta fondet er notert i, gir direkte utslag i fondets kurs.

 

Se også krav til:

Aksjefond

Kombinasjonsfond

Pengemarkedsfond

Les mer om obligasjonsfond:

Obligasjonsfond

Krav til obligasjonsfond

Obligasjonsfond nøkkeltall

Kostnadsoversikt obligasjonsfond

Strategier obligasjonsfond

Valg av obligasjonsfond

Kalkulatorer:

Obligasjonskurskalkulator
Kalkulatoren beregner kurser på obligasjoner ut fra kupongrenten, og viser kursendringer som følge av endret rentenivå.

Kredittrisikokalkulator
I kalkulatoren kan du se hvor mye obligasjonskursen endrer seg med ulike rentekravendringer og forskjellige gjenværende løpetider.